Народно събрание
брой: 26, от дата 7.4.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.6


Решение за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

 

РЕШЕНИЕ
за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Избира за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет Теодора Ангелова Точкова.
Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 2 април 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
2424