Народно събрание
брой: 24, от дата 31.3.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.8


Решение за избиране на председател на Сметната палата

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Сметната палата
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
Избира Цветан Лилов Цветков за председател на Сметната палата.
Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 26 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
2246