Народно събрание
брой: 24, от дата 31.3.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

УКАЗ № 45
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от ХLІІI Народно събрание на 20 март 2015 г.
Издаден в София на 24 март 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 накрая се добавя „при участие в операции и мисии“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. в международни организации или в други международни инициативи.“
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Военна служба може да се изпълнява и на територията на страната в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи.
(4) Длъжностите по ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 3 се заемат за срок три години с възможност за еднократно удължаване на срока до една година, доколкото не е предвидено друго в закон, международен договор или в изискванията на приемащата организация за заемане на съответната длъжност.
(5) Условията и редът за заемането на длъжностите по ал. 2 и 3 се определят с правилника за прилагане на закона, а в случаите на командироване в задгранично представителство на Република България – и със Закона за дипломатическата служба. Финансовите условия за командироването на длъжности извън територията на страната се определят с акт на Министерския съвет.“
§ 2. В чл. 160, ал. 3 думите „заемащи академичните длъжности „доцент“ или „професор“ се заменят с „по ал. 2“.
§ 3. Създава се чл. 290б:
„Чл. 290б. (1) Министърът на отбраната след получено писмено съгласие на цивилния служител може да командирова цивилния служител временно да изпълнява служба в задгранично представителство на Република България, в международна организация или в друга международна инициатива на територията на страната и извън нея, когато това произтича от международен договор, от членство в съответната международна организация или международна инициатива. Командироването е за срок три години с възможност за еднократно удължаване на срока на командироването до една година, доколкото не е предвидено друго в закон, международен договор или в изискванията на приемащата организация за заемане на съответната длъжност. Командироването в задгранично представителство на Република България се извършва след съгласуване с министъра на външните работи.
(2) В случаите по ал. 1, когато цивилният служител работи във военно формирование или в структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, командироването се извършва след писмено съгласие на съответния работодател или орган по назначаване на служителя.
(3) За времето на командироването цивилният служител получава основната си заплата, съответно основното си възнаграждение, и допълнителни възнаграждения, ако са предвидени по закон, от съответната структура или военно формирование, в което е възникнало служебното или трудовото му правоотношение. Ръководителят на международната организация или на международната инициатива или ръководителят на задграничното представителство, или оправомощено за това длъжностно лице изпраща периодично на съответния работодател или орган по назначаване оценка за работата на командирования служител и друга информация, в случай че това е необходимо за оценяване изпълнението на длъжността му.
(4) При виновно нарушаване на служебните задължения, свързани с длъжността по ал. 1, ръководителят на международната организация или международната инициатива или ръководителят на задграничното представителство, или оправомощено за това длъжностно лице изпраща информация и предложение за търсене на дисциплинарна отговорност до съответния работодател или орган по назначаване като дисциплинарнонаказващ орган на цивилния служител.
(5) Условията и редът за командироване по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона, а в случаите на командироване в задгранично представителство на Република България – и със Закона за дипломатическата служба. Финансовите условия за командироването на длъжности извън територията на страната се определят с акт на Министерския съвет.“
§ 4. Член 295 се изменя така:
„Чл. 295. Брутното месечно възнаграждение, съответно брутната месечна заплата, на цивилните служители се състои от основно месечно възнаграждение, съответно основна месечна заплата, и допълнителни възнаграждения.“
§ 5. В чл. 296, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „цивилните служители“ се добавя „работещи по трудово правоотношение в Българската армия и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за които не се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда“.
§ 6. В чл. 297, ал. 1 след думата „служители“ се добавя „по чл. 296, ал. 1“.
Заключителни разпоредби
§ 7. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 86а се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Командироване в друга администрация, в международна организация или в друга международна инициатива на територията на страната“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При условията на ал. 1 държавен служител може да бъде командирован временно да изпълнява службата си в международна организация или в друга международна инициатива на територията на страната за срок три години с възможност за еднократно удължаване на срока на командироването до една година, освен ако е предвидено друго в закон, международен договор или в изискванията на приемащата организация за заемане на съответната длъжност.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „от приемащата администрация“ се добавя „от международната организация или от съответния орган на международната инициатива“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в изречение второ след думите „на приемащата администрация“ се поставя запетая и се добавя „на международната организация или на международната инициатива“.
§ 8. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 72б се правят следните изменения и допълнения:  
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При условията на ал. 1 държавен служител може да бъде командирован временно да изпълнява служба в международна организация или в друга международна инициатива на територията на страната за срок три години с възможност за еднократно удължаване на срока на командироването до една година, освен ако е предвидено друго в закон, международен договор или в изискванията на приемащата организация за заемане на съответната длъжност.“
§ 9. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При условията на ал. 1 държавен служител може да бъде командирован временно да изпълнява служба в международна организация или в друга международна инициатива на територията на страната за срок три години с възможност за еднократно удължаване на срока на командироването до една година, освен ако е предвидено друго в закон, международен договор или в изискванията на приемащата организация за заемане на съответната длъжност.“
§ 10. В рамките на бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. и за 2016 г. се предвиждат средства за административното осигуряване на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (СИОР) на страните – членки на НАТО, поето от Република България и осъществявано от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, които се предоставят при условията и по реда, предвидени в акта на министъра на отбраната по чл. 226м, ал. 3.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20 март 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
2117