Народно събрание
брой: 20, от дата 17.3.2015 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
Избира Глинка Димов Комитов за управител на Националната здравноосигурителна каса.
Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 12 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
1866