Министерски съвет
брой: 18, от дата 10.3.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.40


Поправка в Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.)

 

Поправка. В Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.) се прави следната поправка: В приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 в т. ІV. Технически изисквания за изпълнение на дейностите за енергийна ефективност и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, т. 1. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите, Скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради да се чете така:

"

1656