Министерски съвет
брой: 18, от дата 10.3.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.38


Постановление № 42 от 5 март 2015 г. за изменение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 ОТ 5 МАРТ 2015 Г.
за изменение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 23 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „трайна неработоспособност“ се заменят с „временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност“.
§ 2. В чл. 6 ал. 8 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1651