Министерство на земеделието и храните
брой: 16, от дата 27.2.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.64


Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

НАРЕДБА № 5 от 24 февруари 2015 г.
за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
(2) Подпомагат се земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за които има издадени и обнародвани в „Държавен вестник“ заповеди за обявяването им, в срок не по-късно от 1 януари на годината на кандидатстване за подпомагане.
(3) Министерството на земеделието и храните (МЗХ) предоставя на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), в срок до 1 февруари всяка година географски цифрови данни за границите на защитените зони от Натура 2000 по ал. 2.
(4) Допустими за подпомагане по ал. 2 са земеделски парцели, които попадат изцяло във физически блок, пресичащ се със защитена зона от Натура 2000 с площ не по-малко от 100 кв. м.
(5) Земеделските стопани се подпомагат по наредбата за постигане на следната цел: осигуряване на опазването, поддържането и/или възстановяването на благоприятното състояние на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
Чл. 2. (1) Подпомагането по тази наредба се предоставя под формата на годишно плащане на хектар при спазване на изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
3. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).
(2) Подпомагането се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 3. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), регистрирани са в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и стопанисват земеделска площ по смисъла на чл. 1, ал. 4.
(2) Лицата по ал. 1 стопанисват земеделска площ, включително ливади и пасища от горски територии, с минимален размер на ползваната площ за подпомагане по мярката – 0,3 ха, при минимален размер на всеки парцел 0,1 ха.
(3) Допустими за подпомагане по тази наредба лица ползват заявените от тях площи на правно основание по чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(4) Земеделските парцели, които се подпомагат по тази наредба, се идентифицират в ИСАК по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
Чл. 4. Всеки кандидат за подпомагане е длъжен да спазва:
1. забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000, както за заявените за подпомагане по мярка 12 парцели, така и за всички останали парцели в стопанството му, които попадат в обхвата на защитените зони;
2. режимите, разписани в плана за управление на защитената зона от Натура 2000 след утвърждаването му по реда на наредбата по чл. 28, ал. 1 ЗБР;
3. условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.
Чл. 5. (1) Земеделските стопани не могат да заявяват парцели по направление „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ в обхвата на защитени зони в Натура 2000, за които са издадени заповеди за обявяването им по реда на ЗБР.
(2) Земеделските стопани не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 11 „Биологично земеделие“ постоянно затревени площи и мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на зони в Натура 2000, за които в заповедта за обявяването им няма забрана за използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
(3) При изчисляване на подпомагането по реда на тази наредба се приспада сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките, посочени в чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(4) Лицата по чл. 3 не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и плащания по Рамковата директива за водите“ и мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013, с изключение на площи по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“.
Глава трета
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ЗАБРАНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОМПЕНСИРАНЕ
Чл. 6. Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар допустима за подпомагане площ, като 75 на сто от помощта се осигурява от Европейския съюз и 25 на сто – от бюджета на Република България.
Чл. 7. (1) Финансовата помощ се предоставя за спазване на забраните за земеделска дейност, включени в издадените от министъра на околната среда и водите заповеди за обявяване на съответната защитена зона, както следва:
1. забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета), при ползването на земеделски земи като такива;
2. забрана за косене на ливадите:
а) до 1 юли;
б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли;
в) от периферията към центъра, преди 15 юни;
3. забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
4. забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
(2) Забраните по ал. 1 се групират в следните групи:
1. А – забрани, важащи за постоянни пасища по ал. 1, т. 1, 2 и 4;
2. B – забрани, важащи за обработваеми земи по ал. 1, т. 1 и 3;
3. C – забрани, важащи за трайни насаждения по ал. 1, т. 1 и 3.
(3) В заявлението за подпомагане на площ лицата по чл. 2 декларират, че ще спазват наложените забрани, разписани в заповедта за обявяване на защитената зона от Натура 2000, както и режимите, разписани в плана за управление, в която попадат стопанисваните от тях земеделски парцели.
(4) Размерът и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000, са посочени в приложение № 1.
(5) Забраните важат за целия заявен за подпомагане земеделски парцел, а не само за частта от него, попадаща в съответната защитена зона от Натура 2000.
Глава четвърта
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 8. Кандидатите за подпомагане по тази наредба подават заявления при условията и по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
Глава пета
ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Чл. 9. (1) При подаване на заявлението се извършват административни проверки относно:
а) минималния размер на стопанството и минималния размер на парцела;
б) географското положение на парцела спрямо границите на защитена зона от Натура 2000 по чл. 1, ал. 2;
в) забрана/забрани в сила за съответния парцел съобразно земеползването му и заповедта за обявяване и плана за управление на съответната защитена зона от Натура 2000.
(2) Когато при подаване на заявлението за подпомагане се установи, че земеделски парцел попада в две или повече защитени зони от Натура 2000 по чл. 1, ал. 2, кандидатът заявява за подпомагане по мярка 12 целия земеделски парцел само в една от защитените зони от Натура 2000, по негова преценка.
Чл. 10. След подаване на заявлението ДФЗ – РА:
1. извършва административни проверки на документите и заявените от кандидата за подпомагане данни;
2. извършва проверки на място на част от земеделските стопани, кандидатствали по мярка 12;
3. одобрява или отказва частично или изцяло изплащането на финансовата помощ.
Чл. 11. (1) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изплаща финансовата помощ в периода между 1 декември на годината на подаване на заявлението за подпомагане и 30 юни на следващата календарна година.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изпраща информация за извършените плащания по мярка 12 с уведомително писмо по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
Глава шеста
УСЛОВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОТКАЗВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 12. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, отказва изцяло изплащането на финансова помощ за деклариран за подпомагане по мярка 12 парцел, попадащ в защитена/и зона/и, когато:
1. се установи, че кандидатът за подпомагане не е спазил някоя от забраните за земеделски дейности, посочени в чл. 7, върху този парцел, като в този случай площта на парцела се счита и за наддекларирана;
2. до 30 ноември на текущата година в ДФЗ – РА, е постъпила по официален ред информация от регионалните структури на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за констатирано неспазване на забрана/и, различни от посочените в чл. 7, в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗБР, върху декларираните по мярката парцели, като в този случай ДФЗ – РА, не налага допълнителни санкции.
Чл. 13. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, отказва изплащането изцяло или на част от финансовата помощ, когато се установи, че кандидатът за подпомагане:
1. е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него, като в този случай се прилагат разпоредбите на чл. 19 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014);
2. не е спазил срока за подаване на заявлението за кандидатстване по Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
3. не спазва съответните базови изисквания, посочени в приложение № 2 за съответните площи;
4. не отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ съгласно чл. 3;
5. или негов представител възпрепятства извършването на проверка на място;
6. не е декларирал всички стопанисвани от него площи в стопанството.
Чл. 14. Разпоредбите на чл. 12 и на чл. 13, т. 2 и 3 не се прилагат в случаите на непреодолима сила или изключителни обстоятелства.
Чл. 15. Случаите на непреодолима сила или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ – РА от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него или наследило го лице в рамките на 15 работни дни от датата, на която земеделският стопанин или упълномощеното от него или наследилото го лице е в състояние да направи това.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Допустими за участие земеделски парцели“ са земеделски площи, които отговарят на изискванията на чл. 1, ал. 2 и 4 и се контролират за спазване на съответните базови изисквания, посочени в приложение № 2 за съответните площи, и изпълнение на забраните, разписани в заповед/и за обявяване и план за управление на защитена зона за съответния тип земеползване.
2. „Допустима за подпомагане площ по отношение на постоянно затревени площи“ е площта на заявения земеделски парцел, който попада във физически блок с начин на трайно ползване: „Пасища, мери и ливади“, в това число „Естествени пасища и ливади“ и „Горски ливади и пасища“ и „Смесено земеползване“. Такива земеделски парцели (постоянно затревени площи) са допустими за подпомагане с цялата си площ, независимо дали попадат в специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“.
3. „Допустима за подпомагане площ по отношение на обработваеми земи“ е площта на заявения земеделски парцел, който попада в специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“.
4. „Допустима за подпомагане площ по отношение на трайни насаждения“ е площта на заявения земеделски парцел, който попада в специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“.
5. „Компенсаторно плащане“ е плащане, компенсиращо земеделските стопани за направени от тях разходи и претърпени загуби при изпълнение на забрани/ограничения за земеделска дейност, разписани в обнародвана в „Държавен вестник“ заповед за обявяване на защитена/и зона/и от екологична мрежа Натура 2000 за стопанисвани от тях земеделски земи.
6. „Непреодолима сила или изключителни обстоятелства“ са:
а) смърт на бенефициента;
б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициента;
в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;
г) епизоотия или болест по растенията, която е засегнала съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициента;
д) отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от стопанството, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено към деня на подаване на заявлението.
7. „Неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство“ са пестицидите с общо действие (тотални), които са токсични за всички видове.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Десислава Танева
Приложение № 1 към чл. 7, ал. 4
Таблица № 1: Компенсаторни плащания по защитени зони за земеделски земи в евро/ха

№ по ред
Код на защитената зона
Име на защитената зона
 
А
В
С
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
BG 0002048
Суха река
X
X
 
 
X
 
91
66
92
2
BG 0002046
Ятата
 
 
 
 
 
 
0
0
0
3
BG 0002017
Комплекс Беленски острови
X
 
X
 
 
 
68
46
40
4
BG 0002015
Язовир „Конуш“
 
X
 
 
 
 
0
20
51
5
BG 0002086
Оризища Цалапица
X
X
 
 
 
 
24
66
90
6
BG 0002067
Остров Голя
 
 
 
 
 
 
0
0
0
7
BG 0002091
Остров Лакът
X
 
 
 
 
 
24
46
40
8
BG 0000242
Залив Ченгене скеле
X
 
 
 
 
 
24
46
40
9
BG 0002007
Остров Ибиша
 
 
 
 
 
 
0
0
0
10
BG 0002005
Понор
X
 
 
X
X
 
89
41
36
11
BG 0002009
Златията
X
X
 
X
X
 
107
66
92
12
BG 0002023
Язовир Овчарица
X
 
 
X
 
 
41
46
40
13
BG 0002028
Комплекс Стралджа
X
 
 
X
X
 
108
45
40
14
BG 0002085
Чаиря
X
 
 
X
X
 
107
46
40
15
BG 0002008
Остров до Горни Цибър
 
 
 
 
 
 
0
0
0
16
BG 0002114
Рибарници Челопечене
 
 
 
 
 
 
0
0
0
17
BG 0002112
Руй
X
 
 
X
X
 
89
41
36
18
BG 0002096
Обнова
X
 
 
X
 
 
41
46
40
19
BG 0002094
Адата – Тунджа
X
X
 
X
X
 
107
66
92
20
BG 0002095
Горен Дъбник – Телиш
X
 
 
X
 
 
41
46
40
21
BG 0002104
Цибърско блато
X
 
 
X
 
 
41
46
40
22
BG 0000494
Централен Балкан
 
 
 
 
 
 
0
0
0
23
BG 0002018
Остров Вардим
 
 
 
 
 
 
0
0
0
24
BG 0002024
Рибарници Мечка
X
 
 
 
 
 
24
46
40
25
BG 0002025
Ломовете
X
 
 
X
 
 
41
46
40
26
BG 0002110
Априлци
X
 
 
X
X
 
89
41
36
27
BG 0000241
Сребърна
 
 
 
X
 
 
17
0
0
28
BG 0002006
Рибарници Орсоя
X
 
 
X
 
 
41
46
40
29
BG 0002031
Стената
X
 
 
X
 
 
41
46
40
30
BG 0002064
Гарванско блато
X
 
 
X
 
 
41
46
40
31
BG 0002065
Блато Малък Преславец
X
 
 
X
 
 
41
46
40
32
BG 0002001
Раяновци
X
 
 
X
X
 
107
46
40
33
BG 0000209
Пирин
 
 
 
 
 
 
0
0
0
34
BG 0002004
Долни Богров – Казичене
X
 
 
X
X
 
97
43
38
35
BG 0002010
Язовир Пясъчник
X
 
 
 
 
 
24
46
40
36
BG 0002019
Бяла река
X
 
 
X
 
 
41
42
37
37
BG 0002102
Деветашко плато
X
 
 
X
X
 
108
43
39
38
BG 0002003
Кресна
X
 
 
X
 
 
40
41
36
39
BG 0002052
Язовир Жребчево
X
 
 
X
 
 
41
42
37
40
BG 0002059
Каменски баир
X
 
 
X
 
 
41
45
39
41
BG 0002078
Славянка
X
 
 
X
 
 
40
42
36
42
BG 0002088
Микре
X
 
 
X
 
 
40
43
37
43
BG 0000113
Витоша
 
 
 
X
 
 
16
0
0
44
BG 0000495
Рила
 
 
 
 
 
 
0
0
0
45
BG 0002012
Крумовица
X
 
 
X
 
 
40
41
36
46
BG 0002013
Студен кладенец
X
 
 
X
 
 
40
41
36
47
BG 0002039
Хърсовска река
X
X
 
X
X
 
89
57
72
48
BG 0002083
Свищовско-Беленска низина
X
X
 
X
 
 
40
57
72
49
BG 0000273
Бургаско езеро
 
 
 
X
 
 
17
0
0
50
BG 0002099
Кочериново
X
 
X
X
 
 
80
41
36
51
BG 0002103
Злато поле
X
 
 
X
 
 
41
44
39
52
BG 0002105
Персенк
X
 
 
X
 
 
40
41
36
53
BG 0002111
Велчево
X
 
X
X
 
 
80
41
36
54
BG 0002079
Осогово
X
 
 
X
 
 
40
41
36
55
BG 0002107
Бобошево
X
 
X
X
 
 
80
41
36
56
BG 0002108
Скрино
X
 
X
X
 
 
80
41
36
57
BG 0002020
Радинчево
X
 
 
X
 
 
42
42
37
58
BG 0002071
Мост Арда
X
 
 
X
 
 
40
42
37
59
BG 0002070
Рибарници Хаджи Димитрово
X
 
 
X
 
 
41
46
40
60
BG 0002057
Бесапарски ридове
X
X
 
X
X
 
89
57
72
61
BG 0002014
Маджарово
X
 
 
X
 
 
41
42
37
62
BG 0000332
Карлуковски карст
X
 
 
X
 
 
41
45
40
63
BG 0000240
Студенец
X
X
 
X
X
 
107
66
92
64
BG 0002053
Врачански Балкан
X
 
 
X
 
 
40
41
36
65
BG 0002040
Странджа
 
X
 
X
X
 
69
16
38
66
BG 0002069
Рибарници Звъничево
X
 
 
X
 
 
41
46
40
67
BG 0002089
Ноевци
 
 
X
X
 
 
56
0
0
68
BG 0002101
Мещица
 
 
X
X
 
 
56
0
0
69
BG 0002100
Долна Козница
X
 
X
X
 
 
83
43
38
70
BG 0002030
Комплекс Калимок
X
X
 
X
X
 
107
66
92
71
BG 0002022
Язовир Розов кладенец
X
 
 
X
 
 
41
46
40
72
BG 0002058
Сините камъни – Гребенец
X
 
 
X
 
 
40
42
36
73
BG 0002063
Западни Родопи
 
 
 
X
 
 
16
0
0
74
BG 0002087
Марица Пловдив
 
 
 
X
 
 
17
0
0
75
BG 0002062
Лудогорие
X
X
 
X
X
 
107
66
92
76
BG 0000237
Остров Пожарево
 
 
 
 
 
 
0
0
0
77
BG 0000270
Атанасовско езеро
X
 
 
X
 
 
41
44
39
78
BG 0002027
Язовир Малко Шарково
X
 
 
X
 
 
41
44
39
79
BG 0002074
Никополско плато
X
X
 
X
X
 
107
66
92
80
BG 0002090
Берковица
X
 
X
X
 
 
83
42
37
81
BG 0002092
Харманлийска река
X
 
 
X
 
 
41
44
39
82
BG 0002093
Овчарово
X
 
X
X
 
 
82
44
38
83
BG 0002106
Язовир Ивайловград
X
 
 
X
 
 
41
42
37
84
BG 0002041
Комплекс Ропотамо
X
 
 
X
 
 
41
45
40
85
BG 0002029
Котленска планина
X
X
 
X
X
 
94
59
76
86
BG 0002081
Марица – Първомай
X
 
 
X
 
 
41
45
40
87
BG 0000152
Поморийско езеро
X
 
 
 
 
 
24
46
40
88
BG 0002016
Рибарници Пловдив
X
 
 
 
 
 
24
46
40
89
BG 0002051
Калиакра
X
 
 
X
 
 
41
46
40
90
BG 0002043
Емине
X
X
 
X
X
 
105
65
89
91
BG 0002050
Дуранкулашко езеро
X
 
 
X
 
 
41
46
40
92
BG 0000156
Шабленски езерен комплекс
X
 
 
X
 
 
41
46
40
93
BG 0002098
Рупите
X
 
 
X
 
 
41
42
37
94
BG 0002072
Мелнишки пирамиди
X
 
 
X
 
 
40
41
36
95
BG 0002026
Дервенски възвишения
X
X
 
X
X
 
108
58
75
96
BG 0002073
Добростан
 
 
 
X
 
 
16
0
0
97
BG 0002109
Васильовска планина
 
 
X
 
 
 
40
0
0
98
BG 0002077
Бакърлъка
 
 
 
X
 
 
17
0
0
99
BG 0002X13
Триград – Мурсалица
 
 
X
X
 
 
56
0
0
100
BG 0002076
Места
 
 
 
X
 
 
16
0
0
101
BG 0002066
Западна Странджа
 
X
 
X
X
 
83
16
39
102
BG 0002021
Сакар
X
X
 
X
X
 
108
59
77
103
BG 0002002
Западен Балкан
 
X
 
X
 
X
48
16
37
104
BG 0002060
Галата
 
 
 
X
 
 
17
0
0
105
BG 0000191
Варненско-Белославско езеро
 
 
 
 
 
 
0
0
0
106
BG 0002082
Батова
 
X
 
X
X
 
83
18
43
107
BG 0002061
Балчик
X
 
 
X
 
 
41
46
40
108
BG 0000271
Мандра-Пода
X
 
 
X
 
 
41
45
40
109
BG 0002044
Камчийска планина
 
X
 
X
X
 
77
18
45
110
BG 0002084
Палакария
X
 
X
X
 
 
80
41
36
111
BG 0002038
Провадийска-Роякско плато
X
X
 
X
X
 
107
66
91
112
BG 0002054
Средна гора
X
 
 
X
 
 
40
41
36
113
BG 0002097
Белите скали
X
 
 
X
 
 
41
46
40
114
BG 0002045
Комплекс Камчия
 
 
 
X
 
 
17
0
0
115
BG0002128
Централен Балкан Буфер
 
X
 
X
 
 
16
15
36
116
BG0002126
Пирин Буфер
 
X
 
X
 
 
16
15
36
117
BG0000399
Българка
 
X
 
X
X
 
66
15
36
118
BG0000496
Рилски манастир
 
X
 
X
X
 
66
15
36
119
BG0002115
Било
 
X
 
X
 
 
17
20
51

 
Таблица № 2: Легенда към таблица № 1

Наименование на колоната
№ по колона
№ по ред
1
КОД НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА
2
ИМЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА
3
Премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета) при ползването на земеделски земи като такива
4
Използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство
5
Косенето на ливади до 1 юли
6
Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади
7
Косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли
8
Косенето на ливадите от периферията към центъра, преди 15 юни
9
А) Ограничения за постоянни пасища
10
В) Ограничения за обработваеми земи
11
С) Ограничения за трайни насаждения
12

 
Приложение № 2 към чл. 13, т. 3
Базови изисквания
1. Обработваеми земи
– Национален стандарт (НС) 3. Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3).
– Национален стандарт 7. Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.
– За поддържането на земеделската площ в състояние, което я прави подходяща за обработване по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „в“, подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, трябва да бъде приложена поне една от следните минимални дейности: изораване; дисковане.
2. Трайни насаждения
– Национален стандарт (НС) 3. Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (приложение към НС 3).
3. Постоянно затревени площи
– Национален стандарт (НС) 3. Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3).
– Национален стандарт 7. Задължително е да се запазват и поддържат живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли); постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa).
– За постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „в“, подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, трябва да бъде приложена поне една от следните минимални дейности: подрязване на тревата и/или премахване на плевели и храсти.
1386