Министерство на земеделието и храните
брой: 16, от дата 27.2.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.117


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г. и бр. 22 от 2014 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за подаване на заявления за подпомагане по следните схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП):
1. схема за единно плащане на площ (СЕПП);
2. схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП);
3. схема за преразпределително плащане (СПП);
4. схема за млади земеделски стопани (МЗС);
5. схема за дребни земеделски стопани (ДЗС);
6. схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК);
7. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ);
8. схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК);
9. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки (ДПЖ);
10. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДЖСК);
11. схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи);
12. схема за обвързано подпомагане за плодове (СП);
13. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ);
14. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци – оранжерийно производство (СЗо);
15. схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК);
16. специално плащане за култура – памук (Памук);
17. схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП);
18. схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ);
19. схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1);
20. схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3);
21. мярка 10 „Агроекология и климат“ (Мярка 10);
22. мярка 11 „Биологично земеделие“ (Мярка 11);
23. мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“ (Мярка 12);
24. мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ – подмярка 13.1. Компенсационни плащания в планински райони/(НР1) и подмярка 13.2. Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения/(НР2);
25. мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 (АЕП).“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „животни“ се добавя „и отговарят на изискванията на чл. 41, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП)“.
2. В ал. 2 думата „общо“ се заличава.
§ 3. В чл. 2а, ал. 2, т. 4 думите „или ал. 12“ се заличават.
§ 4. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявлението за подпомагане съдържа:
1. данни за идентификацията на кандидата за подпомагане, определени в чл. 3, ал. 2 на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол;
2. схемите и/или мерките, по които се иска подпомагане;
3. данни за идентификацията на земеделските парцели, за които се кандидатства за подпомагане, включително:
а) площта на парцела в хектари до втория десетичен знак;
б) местонахождението на парцела, определено върху картен материал от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК);
в) начина на ползване на парцела (култура);
г) поливност;
д) основание за ползване;
е) площи с биологично земеделие или в преход към биологично земеделие;
ж) сорт памук, когато се кандидатства по чл. 1, т. 16;
4. данни за идентификацията на екологично насочените площи, посочени от кандидата:
а) местонахождение;
б) вид;
в) площ, изчислена съобразно коефициентите по приложение към наредбата по чл. 38а, ал. 4 ЗПЗП;
5. резултати от автоматизирани проверки;
6. таблици с данни за идентификацията на животните и пчелите, регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните (СИРЖ) по чл. 30, ал. 2, т. 3 ЗПЗП, поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), по видове, включително:
а) брой говеда, регистрирани в СИРЖ в животновъден обект на името на кандидата към референтната дата 28 февруари 2009 г., и/или биволи, регистрирани в СИРЖ в животновъден обект на името на кандидата към референтната дата 28 февруари 2009 г., допустими за подпомагане по схемата за преходна национална помощ, необвързана с производството (ПНДЖ1);
б) за кандидатстване по схемите за подпомагане, обвързани с производство – таблица за животните, регистрирани в СИРЖ в животновъден обект, собствен или нает от кандидата, към датата на подаване на заявлението и допустими за подпомагане по тези схеми, с посочване на техния вид, категория, порода, предназначение, ушна марка/паспорт/електронен идентификационен (ЕИД) номер за всяко животно;
в) за кандидатстване по мярка „Агроекологични плащания“, мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“ – таблица за животните, регистрирани в СИРЖ на БАБХ на името на кандидата като техен собственик или собственик на животновъдния обект, към датата на подаване на заявлението и допустими за подпомагане по посочените мерки, с посочване за всяко животно на неговия вид, порода, ушна марка/паспорт/електронен идентификационен (ЕИД) номер и други данни;
7. приложение за кандидатстване за агроекологични плащания, в което се попълват всички общи части и декларации, както и полетата и декларациите за съответното направление, за които се кандидатства; в случай че лицето кандидатства за поредна година с площи и е намалил площта, за която има поет агроекологичен ангажимент, той следва да декларира това в приложението и да представи обяснение за намалението;
8. приложение за кандидатстване по мярка „Агроекология и климат“, в което се попълват всички общи части и декларации, както и полетата и декларациите за съответното направление, за които се кандидатства; в случай че лицето кандидатства за поредна година с площи и е намалил площта, за която има поет агроекологичен ангажимент, той следва да декларира това в приложението и да представи обяснение за намалението;
9. приложение за кандидатстване по мярка „Биологично земеделие“, в което се попълват всички общи части и декларации, както и полетата и декларациите за съответното направление, за които се кандидатства; в случай че лицето кандидатства за поредна година с площи и е намалил площта, за която има поет агроекологичен ангажимент, той следва да декларира това в приложението и да представи обяснение за намалението;
10. общи и специфични декларации по заявените от кандидата схеми и мерки за подпомагане;
11. декларация за запознаване с определенията за нередност;
12. декларация за администриране на лични данни по Закона за защита на личните данни.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думата „общо“ се заличава.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Кандидатите по схемата за дребни земеделски стопани подават заявление за подпомагане съгласно чл. 2, ал. 2 и в сроковете по ал. 1, както и заявление за включване в схемата в срок до 15 октомври 2015 г. по образец. Заявлението за включване в схемата не отменя задължението на кандидатите да подават заявление за подпомагане по чл. 2, ал. 2 всяка следваща година.“
§ 6. В чл. 6 ал. 2 се отменя.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане (СРКЗП)“ се заменят със „Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане (СРКЗПЗП)“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1:
аа) в буква „в“ думите „Площи в добро земеделско състояние“ се заменят с „Площи, допустими за подпомагане“;
бб) създава се буква „з“:
„з) слой на местообитанията на червеногушите гъски.“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. имотите, за които към датата на подаване на заявлението в ОСЗ има информация, че кандидатът ползва на правно основание по чл. 2а, ал. 2 и същите са регистрирани по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на Картата на възстановената собственост, в т. ч.:
а) граници и местоположение на масивите по чл. 37в, ал. 4 или 10 ЗСПЗЗ, разпределени на кандидата за текущата стопанска година;
б) сума от площите на регистрираните правни основания за съответното землище (ЕКАТТЕ);“.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Кандидатът получава от ОСЗ разпечатана „Таблица за отглежданите животни за кандидатстване по схема за преходна национална помощ, необвързана с производството“, попълнена с наличните в ИСАК данни за животните, за всички регистрирани в СИРЖ вписани говеда и биволи към съответната референтна дата в животновъдни обекти на името на кандидата.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Кандидатът получава от ОСЗ разпечатана „Таблица за отглежданите животни за кандидатстване по схеми и мерки за подпомагане, обвързани с производството“, попълнена с наличните в ИСАК данни, за всички регистрирани в СИРЖ на името на кандидата животни (негова собственост или отглеждани в обект, регистриран на негово име).“
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Общите заявления“ се заменят със „Заявленията“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявяване за подпомагане на постоянни или временни пасища се извършва при спазване на гъстота от минимум 0,15 животинска единица (ЖЕ) на хектар.“
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Не се допуска заявяването на банкова сметка с титуляр, различен от кандидата.“
2. В ал. 2 думите „Общото заявление“ се заменя със „Заявлението“.
3. В ал. 3 думата „общото“ се заличава и след думата „заявление“ се добавят думите „за подпомагане“
4. В ал. 4 думите „общото заявление за директно подпомагане“ се заменят със „заявлението за подпомагане“.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Функциите по въвеждане на данните в СРКЗП се изпълняват от ОСЗ по чл. 9, ал. 1 в периода от 1 март до окончателното им въвеждане.“
6. В ал. 8 думата „общо“ се заличава и думите „Прилагане схемите и мерките за подпомагане“ се заменят с „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“.
§ 11. В чл. 10а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Служителите от ОСЗ при въвеждане на данните по чл. 7 и 8 могат да стартират автоматизирани проверки на въведените данни в СРКЗП и да визуализират резултата от тях. Визуализираният резултат показва типа на установените грешки и несъответствия.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 12. Създава се чл. 10б:
„Чл. 10б. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, уведомява кандидата чрез уведомително писмо за извършените оторизации по схемите и мерките по чл. 1.“
§ 13. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „и 2“ се заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Промените по ал. 1 се правят чрез представяне на попълнен и подписан от кандидата и подпечатан за кандидат юридическо лице екземпляр на заявление за подпомагане с отбелязана секция за редакция. Екземплярът се представя за въвеждане на данните от него в СРКЗП в съответната ОСЗ, в която са били въведени данните от заявлението за подпомагане на кандидата. Данните се въвеждат по реда на чл. 10, ал. 1 и заявлението за редакция получава входяща дата, която се счита за дата на подаване на промените в ДФЗ – РА.“
§ 14. В чл. 12 ал. 5 се отменя.
§ 15. В чл. 13, ал. 1 числото „10“ се заменя с „15“.
§ 16. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „общото заявление“ се заменя със „заявлението“.
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Встъпване в правата и задълженията на прехвърлителя на предприятие по ал. 4 не може да се извърши по отношение на схемите за преходна национална помощ за говеда и тютюн и схемата за дребни земеделски стопани.“
§ 17. В чл. 15 ал. 1 се изменя така:
„(1) Подаването на заявление за подпомагане с данните и декларациите по чл. 3, на заявление за регистрация по чл. 3а и на дек­ларациите по чл. 33 от наредбата по чл. 38а, ал. 4 ЗПЗП и подписването на заявленията и съпровождащите приложения се извършват лично от кандидата или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.“
§ 18. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1 кандидатите за подпомагане трябва да се явят в съответната ОПМСП в срок до 20 работни дни от получаване на уведомителните писма, но не по-късно от 1 декември в годината на кандидатстване. Ако някой от кандидатите за подпомагане не се яви в този срок, Разплащателната агенция му налага санкции съгласно чл. 19 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 181 от 20.06.2014 г.), след прилагане на процедурата за съпоставяне на заявена и допустима площ във физическия блок, когато общата допустима за подпомагане площ на физическия блок е по-малка от общата площ на заявените блокове на земеделските стопанства, отказва да му изплати субсидия за застъпените площи.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато уведомителното писмо с обратна разписка не може да бъде връчено на кандидата и са изчерпани останалите възможности, предвидени в АПК, ОПМСП изготвя констативен протокол и оповестява публично уведомлението на видно място в своето помещение и на интернет страницата на ДФЗ – РА или по друг обичаен начин. В този случай срокът по ал. 3 започва да тече от датата на оповестяването.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато за една и съща площ, за която е установено застъпване, са предоставени документи по чл. 2а, ал. 2, доказващи правото на ползване от двама или повече от кандидатите, и когато никой от кандидатите не е предоставил такива документи, Разплащателната агенция им налага санкции съгласно чл. 19 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014, след прилагане на процедурата за съпоставяне на заявена и допустима площ във физическия блок, когато общата допустима за подпомагане площ на физическия блок е по-малка от общата площ на заявените блокове на земеделските стопанства, отказва изплащането на субсидии за застъпената площ на всички кандидати.“
4. В ал. 8 думите „чл. 58 от Регламент № 1122/2009“ се заменят с „чл. 19 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014“.
§ 19. В чл. 18, ал. 1 думите „Наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища“ се заменят с „Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.)“.
§ 20. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 буква „е“ се изменя така:
„е) принудително отчуждаване на голяма част от стопанството, ако това не се е очаквало към деня на подаване на заявлението за подпомагане по чл. 1.“
2. Създава се т. 6:
„6. „Животинска единица“ са единиците, определени в Приложение II „Коефициенти на преобразуване на животните в животински единици, посочени в чл. 9, параграф 2“ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ L, бр. 227 от 31 юли 2014 г.), както следва:
а) бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години и животни от семейство коне на възраст над шест месеца – 1,0 ЖЕ;
б) животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години – 0,6 ЖЕ;
в) животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца – 0,4 ЖЕ;
г) животни от рода на овцете и козите – 0,15 ЖЕ;
д) свине за разплод > 50 kg – 0,5 ЖЕ;
е) други свине – 0,3 ЖЕ.“
§ 21. В преходните разпоредби се създава § 1в:
„§ 1в. Кандидатите по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР за периода 2007 – 2013 г., които са поели агроекологичен ангажимент, продължават да изпълняват същия и подават заявление за плащане до изтичането му.“
§ 22. Навсякъде в наредбата преди съкращението „ЗПЗП“ се добавя „от“.
§ 23. Приложението се изменя така:
 
„Приложение
 

ВИЖ приложението

 
Министър: Десислава Танева
 
1379