Министерство на земеделието и храните
брой: 16, от дата 27.2.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.71


Наредба № 6 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

НАРЕДБА № 6 от 24 февруари 2015 г.
за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).
(2) Подпомагането по мярка „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ се предоставя за подмерки:
1. 13.1 „Компенсационни плащания в планински райони“;
2. 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“.
(3) Чрез мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ се подпомагат подмерките по ал. 2, които допринасят за постигане на следните цели:
1. поддържане на земеделската дейност в необлагодетелстваните райони и предотвратяване на изоставянето на земеделските земи;
2. противодействие на обезлюдяването на необлагодетелстваните райони;
3. поддържане на ландшафта и биологичното разнообразие;
4. рационално използване, съхранение и устойчиво управление на земята и другите природни ресурси.
Чл. 2. (1) Подпомагането по реда на тази наредба се предоставя под формата на годишно компенсационно плащане на хектар при спазване на изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
3. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).
(2) Подпомагането се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Чл. 3. (1) Финансова помощ по тази наредба се предоставя на кандидати, които извършват земеделска дейност в необлагодетелствани райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
(2) Допустими за подпомагане са земеделски площи, попадащи във физически блок, повече от 50 на сто от който се намира в необлагодетелстван район.
Чл. 4. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 38б от Закона за подпомагане на земеделските производители с площи, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
(2) Допустими за подпомагане са кандидати, които ползват земеделска площ с минимален размер на стопанството 0,5 ха, въз основа на правно основание съгласно чл. 2а от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.).
(3) Подпомагат се стопанства с минимален размер на всеки парцел от 0,1 ха.
Чл. 5. (1) Кандидатите за подпомагане по реда на тази наредба са длъжни да:
1. спазват изискването да извършват земеделска дейност върху декларираните площи и да спазват правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91, чл. 93 и приложение ІІ от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година;
2. извършват земеделска дейност в съответния необлагодетелстван район за период от най-малко пет последователни години от първото компенсаторно плащане за заявления за подпомагане, подадени преди 2014 г. по реда на Наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2008 г.);
3. подават заявление за подпомагане с декларирани площи в съответния необлагодетелстван район всяка година след първото компенсаторно плащане за заявления за подпомагане, подадени преди 2014 г. по реда на наредба по т. 2;
4. поддържат декларираните площи в добро земеделско състояние.
(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 2 и 3 не се прилагат за кандидати, които подават ново заявление за подпомагане след 1 януари 2014 г.
Глава трета
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Чл. 6. (1) Финансовата помощ се предоставя в рамките на средства, предвидени в ПРСР 2014 – 2020 г. за подмерките по чл. 1, ал. 2, като 75 на сто от помощта се осигуряват от Европейския съюз и 25 на сто – от бюджета на Република България.
(2) Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсационни плащания за хектар допустима площ, която попада в районите по чл. 3, ал. 1.
Чл. 7. (1) Изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания в планински райони“ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:
1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 130 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 70 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равно­стойност на 30 евро на хектар.
(2) Компенсационно плащане за хектар за всеки отделен кандидат за подпомагане в планинските райони се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1.
Чл. 8. (1) Изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:
1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 70 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 30 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равно­стойност на 15 евро на хектар.
(2) Компенсационно плащане за хектар за всеки отделен кандидат за подпомагане в необлагодетелстваните райони, различни от районите по чл. 7, се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1.
Глава четвърта
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 9. (1) Кандидатите по подмерките, посочени в чл. 1, ал. 2, подават заявление за подпомагане по реда и съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), може да поиска от подпомаганите по реда на тази наредба кандидати всички необходими документи, свързани с участието по подмерките. Документите се предоставят в срок до 15 работни дни от датата на уведомяването им от ДФЗ – РА.
Чл. 10. Едно и също лице може да кандидатства за подпомагане по реда на тази наредба еднократно в рамките на една календарна година.
Глава пета
РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Чл. 11. (1) След подаване на заявлението за подпомагане по чл. 9, ал. 1 ДФЗ – РА:
1. извършва административни проверки на документите, заявените данни и посочените от кандидата факти;
2. извършва проверки на място на част от подадените заявления;
3. одобрява или отказва частично или изцяло изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическото съответствие на данните от заявлението.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изпраща на кандидатите за подпомагане уведомителни писма за одобрената и/или отказаната помощ.
Чл. 12. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изплаща финансовата помощ след 1 декември на годината на кандидатстване.
Чл. 13. (1) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, може да откаже изплащането на финансова помощ частично или изцяло, когато:
1. кандидатът за подпомагане е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него;
2. кандидатът за подпомагане не е спазил срока за подаване на заявлението за подпомагане по Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
3. кандидатът за подпомагане не отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ или не е спазил ангажимент, свързан с условие за предоставяне на помощта;
4. кандидатът за подпомагане не е декларирал всички стопанисвани от него площи в стопанството;
5. кандидатът за подпомагане не спазва изискването по чл. 5, ал. 1, т. 1;
6. за заявените за подпомагане площи не е спазено изискването на чл. 3, ал. 2;
7. кандидатът за подпомагане или негов представител възпрепятства извършването на проверка на място;
8. са установени изкуствено създадени условия.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 19 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L, бр. 181 от 20 юни 2014 г.) (Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014).
Чл. 14. (1) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, прекратява многогодишния ангажимент на кандидат за подпомагане, който не подаде заявление за подпомагане по време на поетия петгодишен ангажимент съгласно наредбата по чл. 5, ал. 1, т. 2.
(2) В случаите по ал. 1 кандидатът за подпомагане се задължава да възстанови получените до момента плащания за необлагодетелстваните райони или част от тях в зависимост от годината, в която е прекратил участието си, както следва:
1. след първата година – 100 %;
2. след втората година – 75 %;
3. след третата година – 50 %;
4. след четвъртата година – 25 %.
(3) Средствата по ал. 2 се възстановяват заедно със законните лихви от датата на уведомяването на кандидата за възникване на задължението му да възстанови сумата до датата на действителното възстановяване или приспадане на сумата.
(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат за кандидати, които подават ново заявление за подпомагане след 1 януари 2014 г. за подмерките по чл. 1, ал. 2.
Чл. 15. (1) В случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства кандидатът за подпомагане не дължи частично или пълно възстановяване на получената финансова помощ.
(2) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ – РА, от кандидата за подпомагане или от друго упълномощено от него или наследило го лице в рамките на 15 работни дни от датата, на която кандидатът за подпомагане или упълномощеното от него или наследилото го лице е в състояние да направи това.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Допустими площи“ са земеделски площи, за които земеделските стопани получават подпомагане след извършване на необходимите административни проверки и/или проверки на място на заявените от тях площи.
2. „Изкуствено създадено условие“ е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
3. „Ново заявление за подпомагане след 1 януари 2014 г.“ е заявление, подадено след 1 януари 2014 г. от кандидат за подпомагане, който кандидатства за първи път за подмерките по чл. 1, ал. 2 или който през предходни години е кандидатствал по реда на наредбата по чл. 5, ал. 1, т. 2, но не е подал заявление за подпомагане за 2013 г.
4. „Първо компенсаторно плащане“ е плащането, определено за първото подадено заявление за подпомагане по Наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
5. „Форсмажорни или изключителни обстоятелства“ са:
а) смърт на бенефициента;
б) дългосрочна професионална нетрудо­способност на бенефициента;
в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;
г) епизоотия или болест по растенията, която е засегнала съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициента;
д) отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от стопанството, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено към деня на подаване на заявлението.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.
§ 3. В Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. в чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) Земеделските стопани, подали първо заявление за подпомагане по мярка 211 и мярка 212 по ПРСР 2007 – 2013 год., преди 1 януари 2014 г. трябва да подават заявления за подпомагане, съответно по подмярка 13.1 „Компенсационни плащания в планински райони“ и подмярка 13.2. „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., най-малко 5 години от първото компенсаторно плащане.“
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Десислава Танева
1378