Министерство на вътрешните работи
брой: 17, от дата 6.3.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.10


Наредба № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г.
за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. Превантивният контрол е комплекс от мероприятия за контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия, регламентирани в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове и в случаите, предвидени в други закони.
Чл. 3. Дейността на органите, осъществяващи превантивен контрол, се планира чрез:
1. планове за дейността на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН), Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) към СДПБЗН в съответствие с установения ред в МВР;
2. графици за извършване на проверки.
Чл. 4. При осъществяване на превантивен контрол органите за ПБЗН на МВР:
1. извършват проверки за спазване на изискванията за защита при бедствия;
2. извършват проверки за спазване на нормативната уредба при одобряването на устройствени планове и участват в държавни приемателни комисии и експертни съвети по устройство на територията;
3. извършват проверки по изготвяне и съгласуване на аварийни планове;
4. дават задължителни предписания;
5. прилагат мерки за административна принуда при установяване на нарушения на изискванията за защита при бедствия;
6. изискват от държавни органи, органи на местното самоуправление, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защитата на населението от бедствия;
7. извършват проверки на колективни средства за защита за спазване на изискванията за правилната им експлоатация;
8. извършват контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия в други случаи, предвидени със закон.
Глава втора
ОБХВАТ НА ПРЕВАНТИВНИЯ КОНТРОЛ
Раздел I
Контрол по спазване на изискванията за устройственото планиране на територията и на инженерно-техническите правила за инвестиционно проектиране, изграждане и експлоатация на строежите
Чл. 5. Органите за ПБЗН участват в експертни съвети по устройство на територията и дават писмени становища при одобряването на проекти на общи и подробни устройствени планове по отношение на необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита на застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени по реда на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с ПМС № 264 от 2012 г. (ДВ, бр. 84 от 2012 г.), и общинските планове по чл. 9 от Закона за защита при бедствия.
Чл. 6. Органите за ПБЗН участват в съгласувателни процедури на инвестиционни проекти на строежи по чл. 12, ал. 1 и 2, чл. 35 и 36 ЗЗБ.
Чл. 7. Органите за ПБЗН участват в държавни приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежите по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
Чл. 8. Органите за ПБЗН съгласуват техническите задания за изграждане и реконструкция на колективни средства за защита.
Раздел ІI
Контрол по спазване на изискванията на Закона за защита при бедствия и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове
Чл. 9. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на задълженията на юридическите лица и едноличните търговци по чл. 35 ЗЗБ, като извършват проверки за:
1. наличие, актуалност и съответствие на аварийния план с изискванията за неговото съдържание съгласно чл. 35, ал. 1 или 2 ЗЗБ;
2. ресурсното осигуряване на дейностите при авария съгласно аварийния план;
3. предоставената информация на кмета на съответната община за източниците на рискове и вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им, както и мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;
4. наличие на разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнението на предвидените мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от аварии в обекта;
5. мерките за защита на персонала и пребиваващите на територията на обекта лица;
6. наличие на средства и ресурси за защита на работещите и на пребиваващите на територията на обектите;
7. обучение на персонала и провеждане на тренировки по аварийния план;
8. наличие на локални системи за оповестяване;
9. установения ред за информиране на органите на изпълнителната власт при въвеждане на аварийния план в действие (наличие на схема на оповестяване);
10. начина за взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.
Чл. 10. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на задълженията на юридическите лица и едноличните търговци, които осъществяват дейност в производствени сгради и в сгради за обществено обслужване по чл. 36 ЗЗБ, като извършват проверки за:
1. наличие, актуалност и съответствие на плана за защита при бедствия с изискванията за неговото съдържание съгласно чл. 36, ал. 1 ЗЗБ;
2. наличието на средства и ресурси за защита на пребиваващите на територията на обектите;
3. обучение на персонала и провеждане на тренировки за изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите;
4. наличие на локалните системи за оповестяване;
5. начина за взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.
Чл. 11. Органите за ПБЗН при упражняване на превантивен контрол по ЗЗБ извършват проверки по реда на чл. 17, ал. 1, т. 3 за съответствието на плановете за защита при бедствия на органите на централната изпълнителна власт, областните управители и кметовете на общини с изискванията на чл. 9 ЗЗБ и актуалността на съдържанието им.
Чл. 12. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 5 от 2009 г.).
Чл. 13. Органите за ПБЗН контролират изпълнението на Наредбата за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, приета с Постановление № 60 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 23 от 2009 г.).
Глава трета
ОРГАНИЗАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОРГАНИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ
Раздел I
Pед за осъществяване на превантивния контрол
Чл. 14. За осъществяване на дейността по глава втора органите за ПБЗН самостоятелно или съвместно с други държавни контролни органи:
1. извършват проверки на обекти по чл. 35 и 36 ЗЗБ;
2. извършват проверки по чл. 12;
3. извършват проверки по чл. 13;
4. извършват проверки за контрол по изпълнението на дадените предписания при предходни проверки по т. 1, 2 и 3;
5. извършват проверки по предложения по чл. 107, ал. 3 АПК, свързани с нарушения на изискванията на ЗЗБ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
6. участват в проверки, извършвани от междуведомствени комисии, назначени със заповеди на министър-председателя, министри, областни управители и кметове на общини.
Чл. 15. Проверките по чл. 14 се извършват:
1. най-малко веднъж годишно – за обектите по чл. 35 ЗЗБ;
2. най-малко веднъж на три години – за обектите по чл. 36 ЗЗБ;
3. най-малко веднъж годишно – за проверките по чл. 12;
4. най-малко два пъти годишно – за проверките по чл. 13.
Чл. 16. (1) При констатиране на нарушения на ЗЗБ и издадените въз основа на него подзаконови актове органите, които осъществяват превантивен контрол:
1. съставят констативни актове (приложение № 1), в които дават задължителни предписания;
2. съставят актове за установяване на административни нарушения;
3. изискват от държавни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защита на населението;
4. прилагат принудителни административни мерки по изпълнение на чл. 90 ЗЗБ.
(2) Резултатите от извършените проверки се отразяват в констативен протокол (приложение № 2), при условие че липсват обстоятелства за издаване на други административни актове.
(3) Направените задължителни предписания се завеждат в дневник за извършените проверки (приложение № 3).
Чл. 17. (1) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“:
1. организира осъществяването на превантивен контрол на територията на цялата страна;
2. ръководи, контролира и оценява дейността на СДПБЗН/РДПБЗН по осъществяването на превантивен контрол;
3. извършва проверки, разпоредени от министъра на вътрешните работи, от главния секретар на МВР или от директора на ГДПБЗН;
4. осъществява методическа помощ на СДПБЗН/РДПБЗН при осъществяване на превантивен контрол;
5. взаимодейства с органите на държавната власт, юридически лица и еднолични търговци при осъществяването на превантивен контрол.
(2) Столичната и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“:
1. организират и осъществяват превантивен контрол на територията на определения им район на действие;
2. извършват проверки, разпоредени от директора на ГДПБЗН или от директора на СДПБЗН/РДПБЗН;
3. изпълняват указанията на ГДПБЗН при осъществяване на превантивен контрол;
4. осъществяват превантивен контрол и съвместно с представители на други държавни контролни органи;
5. взаимодействат с органите на държавната власт, юридически лица и еднолични търговци при осъществяването на превантивен контрол.
(3) Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ към СДПБЗН:
1. организират и осъществяват превантивен контрол на територията на определения им район на действие;
2. извършват проверки, разпоредени от директора на СДПБЗН и от началника на РСПБЗН;
3. изпълняват указанията на ГДПБЗН при осъществяване на превантивен контрол;
4. осъществяват превантивен контрол и съвместно с представители на други държавни контролни органи;
5. взаимодействат с органите на държавната власт, юридически лица и еднолични търговци при осъществяването на превантивен контрол.
Чл. 18. Директорът на ГДПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи превантивен контрол на територията на страната;
2. организира изпълнението на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи и на главния секретар на МВР;
3. информира и се отчита пред министъра на вътрешните работи и пред главния секретар на МВР за дейността по осъществяване на превантивен контрол от органите за ПБЗН;
4. утвърждава график за извършване на проверки на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността им по осъществяване на превантивен контрол;
5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността им по осъществяване на превантивен контрол.
Чл. 19. Директорът на СДПБЗН/РДПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи превантивен контрол в определения район на действие;
2. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на ГДПБЗН;
3. информира и се отчита пред директора на ГДПБЗН за дейността по осъществяване на превантивен контрол;
4. утвърждава списък на обектите, подлежащи на превантивен контрол в района на действие на СДПБЗН/РДПБЗН;
5. със заповед разпределя обектите от списъка по т. 4 между служителите от СДПБЗН/РДПБЗН, осъществяващи превантивен контрол;
6. утвърждава график за извършване на проверки на РСПБЗН към СДПБЗН за дейността им по осъществяване на превантивен контрол;
7. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на РСПБЗН към СДПБЗН за дейността им по осъществяване на превантивен контрол;
8. утвърждава график за извършване на проверки на обекти в района на действие на СДПБЗН/РДПБЗН.
Чл. 20. Началникът на РСПБЗН към СДПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи превантивен контрол в определения район на действие;
2. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на СДПБЗН;
3. информира и се отчита пред директора на СДПБЗН за дейността по осъществяване на превантивен контрол;
4. утвърждава списък на обектите, подлежащи на превантивен контрол в района на действие на РСПБЗН;
5. със заповед разпределя обектите от списъка по т. 4 между служителите от РСПБЗН, осъществяващи превантивен контрол;
6. утвърждава график за извършване на проверки на обекти в района на действие на РСПБЗН;
7. изготвя анализ за извършения превантивен контрол от РСПБЗН и го предоставя на СДПБЗН.
Раздел II
Pед за отчитане на превантивния контрол
Чл. 21. (1) За обектите по чл. 19, т. 4 се създава досие, което се съхранява в съответната СДПБЗН/РДПБЗН и съдържа информация и документи, свързани със защита на населението, и копия на всички издадени документи, свързани с осъществявания превантивен контрол в обекта.
(2) За обектите по чл. 20, т. 4 се създава досие, което се съхранява в съответната РСПБЗН към СДПБЗН и съдържа информация и документи, свързани със защита на населението, и копия на всички издадени документи, свързани с осъществявания превантивен контрол в обекта.
Чл. 22. (1) Дейността на органите за ПБЗН, които осъществяват превантивен контрол, се отчита:
1. ежедневно – чрез попълване на дневник (приложение № 4);
2. месечно – чрез изготвяне на информация (приложение № 5);
3. шестмесечно – чрез изготвяне на информация (приложение № 6).
(2) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се изпраща в ГДПБЗН до 5-о число на месеца, следващ отчетния период.
Чл. 23. Дейността на СДПБЗН/РДПБЗН и РСПБЗН към СДПБЗН се проверява и оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.
Глава четвърта
МЕРКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА
Чл. 24. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 25. (1) Актовете за установяване на административни нарушения (приложение № 7) се съставят от органите на ГДПБЗН, които осъществяват превантивен контрол.
(2) Въз основа на съставен акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление (приложение № 8).
(3) Наказателните постановления се издават от директора и от заместник-директора на ГДПБЗН, от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН и от началниците на РСПБЗН към СДПБЗН.
(4) Актовете за установяване на административни нарушения и издадените наказателни постановления се завеждат в дневник (приложение № 9).
Чл. 26. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, които създават опасност от възникване на бедствия и производствени аварии, и за отстраняване на вредните последици от тях се прилагат следните принудителни административни мерки:
1. спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти, които създават опасност за населението при бедствия;
2. спиране на използването на инсталации, уреди и съоръжения, които създават опасност за населението при бедствия;
3. спиране на други дейности, които създават опасност за населението при бедствия.
(2) Производството по налагане на принудителна административна мярка започва със съставяне на акт за установяване на нарушения, свързани с неизпълнение на задължения по Закона за защита при бедствия и за отстраняване на вредните последици от тях (приложение № 10).
(3) Въз основа на съставения акт по ал. 2 директорът на ГДПБЗН в случаите по ал. 1, т. 1 или директорът на СДПБЗН/РДПБЗН в случаите по ал. 1, т. 2 и 3 издава заповед за налагане на принудителна административна мярка (приложение № 11).
(4) Принудителната административна мярка се обявява чрез съставяне на протокол (приложение № 12), а в приложимите случаи – и с поставяне на лепенка с печат (приложение № 13).
Чл. 27. (1) Отмяната на принудителна административна мярка се извършва от органа, който я е наложил, чрез издаване на заповед (приложение № 14).
(2) Заповедта за отмяна на принудителната административна мярка се изпълнява от териториалния орган за ПБЗН, осъществяващ превантивен контрол, с издаване на изпълнителен акт (приложение № 15).
(3) Съставените актове по чл. 26, ал. 2 и заповедите по чл. 26, ал. 3 се завеждат в дневник (приложение № 16).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № Iз-553 от 2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 29 от 2013 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за пожарна безопасност и защита на населението, които осъществяват превантивен контрол.
Министър: Веселин Вучков

 

Приложение № 1 към 16, ал. 1, т. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ................................................
 
КОНСТАТИВЕН АКТ
за резултатите от проверка, извършена на основание чл. 135 ЗМВР
№ ......................./........20.... г.
Днес, ......................... 201... г., подписаният/ата .......
............................................................................................... ,
на длъжност .........................................................................  
в ............................................................................................ ,
      (структурно звено за ПБЗН)
на основание чл. 135 ЗМВР и чл. 87 от Закона за защита при бедствия извърших проверка на обект:          
................................................................................................
............................................................................................... ,
и съставих настоящия констативен акт на проверявания:          
................................................................................................
................................................................................................
(трите имена, месторабота и длъжност)
При проверката констатирах следното:
в гр./с. ................................................................................. ,
на адрес: ...............................................................................         
(описват се констатираните несъответствия с изискванията на ЗЗБ и подзаконовите нормативни актове)
В резултат на констатираното и съобразно правомощията ми по чл. 89 от Закона за защита при бедствия и чл. 135, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи за отстраняване на нарушенията давам следните задължителни предписания:
№ по ред задължително предписание срок за изпълнение
1. ............................................................................................         
2. ............................................................................................         
3. ............................................................................................         
4. ............................................................................................         
5. ............................................................................................         
Съставил констативния акт: ........
..........................................  (подпис)
Проверено лице:
..........................................  (подпис)
.......................... 20..... г.
При неизпълнение на задължителните предписания се носи административнонаказателна отговорност по чл. 94, ал. 5 ЗЗБ.
Настоящият констативен акт може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ......................................, чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Настоящият констативен акт може да бъде оспорен и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр.     ............................, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Настоящият констативен акт се състави в два еднообразни екземпляра.

 

 

Приложение № 2 към чл. 16, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ................................................
 
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за резултатите от проверка, извършена на основание чл. 135 ЗМВР
№ ......................./........20.... г.
Днес, ................................. 20........ г., подписаният ........
.............................................................................................................,
      (име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от .......................................................................................,
     (структурно звено за ПБЗН)
гр. ........................................................................................................,
съставих настоящия констативен протокол във връзка с
извършена на ................................. 20........ г.
проверка на обект: ...........................................................................
Проверени бяха:
..................................................................................................
(описват се всички проверени обстоятелства, свързани с
изпълнението на приложимите към обекта на проверката изисквания)
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 
При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на правилата и нормите за защита при бедствия.
Дата: ....... 20... г.                      Извършил проверката:
                                          .................................
     (трите имена и подпис)

 

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 3
ДНЕВНИК
за извършени проверки и съставените констативни актове по Закона за защита при бедствия в ................................
Започнат на: ............... Завършен на: ................... Съдържа: ............ бр. листа

№ на
съставения
констативен
акт
Име, презиме,
фамилия на
съставилия
констативния акт
Длъжност на
съставилия
констативния акт
Нарушение
по ЗЗБ
Дадени предписания
Срок за изпълнение
Забе-
лежка
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележка. По колона 6 се изписват дадените предписания.

 

Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1, т. 1
ДНЕВНИК
за отчитане дейността на органите за ПБЗН, които осъществяват превантивен контрол

№ по ред
Дата
Вид на проверката по чл. 14
Проверен обект (адрес)
Връчен документ,
№ и дата
Приложени
форми на въздействие
Забележка
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Приложение № 5 към чл. 22, ал. 1, т. 2
Информация за извършената дейност по направление превантивен контрол през месец ……. 20… г. от СД/РДПБЗН – .........
 
ВИЖ приложението
 
 
Забележки: 1. Информацията да бъде подавана в изпратения формат: font-Times New Roman, font size-8.
2. Когато по някоя от колоните няма извършена дейност, се поставя цифра „0“.
3. В колона 21 се попълва броят на актовете за установяване на административни нарушения извън случаите, посочени в колони 19 и 20.
Приложение № 6 към чл. 22, ал. 1, т. 3
Информация за извършената дейност по направление превантивен контрол през ...-..о шестмесечие на 20... г. от СДПБЗН/РДПБЗН – .............
 
ВИЖ приложението
 
Забележка. Когато по някоя от колоните няма извършена дейност, се поставя цифра „0“.
 
Приложение № 7 към чл. 25, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ................................................
 
                                                                     Сериен № _________
АКТ
за установяване на административно нарушение № …........../……........ 20... г.
Днес, ..................... 20... г., подписаният/ата ....................         
............................................................................................... ,
(трите имена)
на длъжност .........................................................................
             (посочва се заеманата длъжност)
при ........................................................................................ ,
(структурно звено за ПБЗН)
в присъствието на свидетелите:
1. ............................................................................................
2. ........................................................................................... ,
(трите имена и адрес по лична карта, ЕГН, какъв е свидетелят:
очевидец, присъствал при установяване на нарушението или при съставяне на акта)
и на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за защита при бедствия съставих настоящия акт срещу       
................................................................................................         
............................................................................................... ,
(трите имена на нарушителя, ЕГН/наименование на ЮЛ или ЕТ, ЕИК)
адрес на ФЛ/седалище и адрес на управление на ЮЛ или ЕТ:
гр. ............................................, ул.  .....................................
№ ....., бл. .…., вх. ....., ап. .................................................. ,
адрес за кореспонденция ................................................... ,
на длъжност ........................................................................ ,
затова, че ..............................................................................                     
................................................................................................
................................................................................................
............................................................................................... ,
(описват се точно нарушението, датата, мястото и обстоятелствата, при които е извършено, кога е констатирано)
при което е нарушил чл. .....................................................
Иззех като доказателство следните вещи и документи: .         
................................................................................................
(описват се подробно, ако има такива, и кому са предадени за пазене)
От нарушението са претърпели имуществени вреди: .......  
................................................................................................
................................................................................................
            (описват се имена, адрес, ЕГН на лицата)
Свидетели:     1. .................
                               (подпис)
   2. .................                      СЪСТАВИЛ АКТА: 
      (подпис)                           .....................................
                                                                         (подпис)
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните допълнения и възражения:
................................................................................................         
................................................................................................
.................... 201... г.                               НАРУШИТЕЛ:
                                                                ..............................
                                                                  (подпис)
При отказ на нарушителя да подпише акта същото се документира с подписа на свидетеля:
................................................................................................
................................................................................................         
(трите имена, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, ЕГН)
Подпис: .......................................…………...
Разписка:
Днес, .......... 20....., ...............................................................
................................................................................................ ,
(трите имена на нарушителя или на неговия представител)
удостоверявам, че получих екземпляр от акта за нарушение. Уведомен съм, че в тридневен срок мога да направя допълнителни пояснения и възражения. Задължавам се да уведомя административнонаказващия орган при промяна на адреса си.
........................................ (подпис на нарушителя)
Настоящият акт е съставен в три еднообразни екземпляра.
Приложение № 8 към чл. 25, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ................................................
 
НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ............................../.................... 20...... г.
Днес, ........ 20...... г., подписаният .....................................  
............................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността на административнонаказващия орган)
като разгледах акт за установяване на административно
нарушение № .......... от ........................................  20..... г.,
съставен от ...........................................................................         
............................................................................................... ,
      (трите имена на актосъставителя)
на длъжност .........................................................................
............................................................................................... ,
     (посочва се заеманата длъжност)
в .............................................................................................
............................................................................................... ,
      (структурно звено за ПБЗН)
против .................................................................................. ,
    (собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ),
                наименование на предприятието за ЮЛ)
ЕГН .................................., ЕИК ........................................ ,
адрес (седалище и адрес на управление):
гр./с. ...................................................................................... ,
представлявано от ..............................................................         
................................................................................................
 (собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя,
когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
............................................................................................... ,
установих, че:
На ............................................... 20... г. в
гр. .................................................... .....................................,                    
................................................................................................
................................................................................................
(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени,
последиците от тях, имената на пострадалите лица и претърпените
имуществени вреди, както и доказателствата, които ги потвърждават)
................................................................................................         
............................................................................................... ,
с което виновно е нарушил чл. ..........................................         
(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)
................................................................................................         
Нарушението е за .............................................. път.
................................................................................................
(посочват се номер и дата на влезли в сила наказателни
 постановления за същото по вид нарушение)
Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства:
................................................................................................
(описание на събраните доказателства)
................................................................................................         
................................................................................................
Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и
чл. ..........................................................................................         
................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на
административната санкция: глоба/имуществена санкция)
                                   ПОСТАНОВИХ:
НАЛАГАМ на ...................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ),
наименование на предприятието (за ЮЛ)
ЕГН .................................., ЕИК ........................................ ,
адрес (седалище и адрес на управление):
гр. (с.) ..... ........................................, представлявано от ..         
............................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя
 и длъжност, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
административна санкция: глоба/имуществена санкция
в размер на ..........................................................................         
(посочва се цифром и словом размерът на санкцията)
......................................................................................  лева,
на основание чл. ..................................................................         
................................................................................................
(законовите разпоредби, регламентиращи санкцията)
................................................................................................
ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:
................................................................................................
................................................................................................
(описват се по вид, количество и стойност вещите
 и се посочва документът, с който са иззети)
................................................................................................
на основание чл. ..................................................................         
................................................................................................
(посочва се правната норма, регламентираща отнемането
на движими вещи в полза на държавата)
Да заплати обезщетение на: ...............................................                                 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
(посочват се името и адресът на лицето, държавно предприятие,
кооперация или друга обществена организация)
................................................................................................
в размер на ....................................................................  лв.
Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 7-дневен срок от връчването му пред Районния съд –
гр. ..........................................................................................,
     (съда по местоизвършване на нарушението)
чрез ........................................................................................         
................................................................................................
(посочва се длъжността на административно-наказващия орган)
В двуседмичен срок от връчване на настоящото наказателно постановление преведете по банков път наложената глоба/имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите номера и датата на наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:
................................................................................................
(посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща наказващия орган)
Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена санкция, ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.
.....................................................
                                 (трите имена, длъжност на
                                 наказващия орган и подпис)
                      РАЗПИСКА
Днес, ................... г., ......................................................         
................................................................................................
               (име, презиме, фамилия)
с ЕГН ......................, на длъжност .................................... ,
в качеството си на .........................................................  на          
................................................................................................
................................................................................................ ,
          (наименование на ЮЛ или ЕТ, ЕИК)
получих екземпляр от ......................................................... ,
издаден от ............................................................................ ,
на длъжност .........................................................................
................................................................................................         
в .............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................                     
ВРЪЧИЛ:                                              ПОЛУЧИЛ:
..................................................             .......... .......................
(трите имена, длъжност, подпис)                  (подпис)
БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)
СВИДЕТЕЛИ:
Днес, ....................... г.,                      1. ....................................
лицето .........................                          .......................................
........................................                             (трите имена)
(трите имена и ЕГН)                             адрес: ...........................
......................................,                        подпис: ........................
в качеството му на          
......................................,                        2. ...................................
на .................................                               (трите имена)
(име/наименование на                            адрес: ...........................
 задълженото лице)                                подпис: ........................
отказа да получи екзем-   
пляр от настоящото на-    
казателно постановление.
ВРЪЧИЛ: .............................
     (трите имена и длъжност)
ПОДПИС: ............................
Забележка. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху НП и то се счита за връчено от деня на отбелязването.
 

 

Приложение № 9 към чл. 25, ал. 4
ДНЕВНИК
за завеждане на съставените актове за установяване на административни нарушения и издадените наказателни постановления
в ................................................................
Започнат на: ........................ Завършен на: ....................... Съдържа: .......... бр. листа

№ на акта за установено
админи-
стративно нарушение
Име, презиме, фамилия на актосъста-
вителя
Длъжност на актосъста-
вителя
№ на издадено наказателно постанов-
ление (НП)
Дата на връчване на НП
Дата на подаване на жалбата
срещу НП
Резултат от обжалването на НП
Забележка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 10 към чл. 26, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ................................................
СЕРИЕН № ______
АКТ
за установяване на нарушения по Закона за защита при бедствия, които създават опасност от възникване на бедствия и производствени аварии, и за отстраняване на вредните последици от тях
№ ............../....... 20... г.
Днес, ..................... 20........ г., подписаният ................  
............................................................................................... ,
           (име, презиме, фамилия)
на длъжност .........................................................................
             (посочва се заеманата длъжност)
при ........................................................................................ ,
                     (структурно звено за ПБЗН)
гр. ................................... , в присъствието на свидетелите:        
1. ............................................................................................
        (посочват се трите имена и ЕГН)
2. ........................................................................................... ,
      (посочват се трите имена и ЕГН)
съставих настоящия акт против .........................................         
................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на физическото лице)
................................................................................................                     
ЕГН: ............, адрес: гр./с. ................................................ ,
на длъжност .........................................................................           
................................................................................................
................................................................................................,
(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)
с който установих следното:
................................................................................................
(посочва се къде и в какво се изразява нарушението на правилата,
 което създава опасност от възникване на бедствия и производствени аварии)
................................................................................................         
................................................................................................
................................................................................................,
с което са нарушени: ...........................................................  
................................................................................................         
(описват се законовите разпоредби, които са нарушени)
................................................................................................
............................................................................................... ,
поради което предлагам настоящият акт да послужи като основание за издаване на ЗАПОВЕД за налагане на принудителна административна мярка по чл. 90 ЗЗБ.
................................................................................................         
................................................................................................
(описва се видът на мярката, която се предлага по чл. 90 ЗЗБ)
................................................................................................                     
................................................................................................
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:                      
................................................................................................
       (попълва се от нарушителя)
АКТОСЪСТАВИТЕЛ:                             НАРУШИТЕЛ:
.....................................                           ..............................
 (трите имена,                                          (трите имена
длъжност, подпис)                                   и подпис)
(дата на запознаване и подписване на акта от нарушителя)
СВИДЕТЕЛИ:
1. ............................................................................................
       (трите имена, длъжност, подпис)
2. ............................................................................................
      (трите имена, длъжност, подпис)
Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:
................................................................................................
 (трите имена и точния адрес на свидетеля по лична карта)
Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения.
ПОДПИС: .....................................
...........................................................
(дата на получаване на екземпляр от акта)
Приложение № 11 към чл. 26, ал. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ................................................
ЗАПОВЕД № _____________
за налагане на принудителна административна мярка по чл. 90 от Закона за защита при бедствия
гр. ___________,20_____ г.
Подписаният
________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
________________________________________________
на длъжност _____________________________________        
(посочва се заеманата длъжност)
при ________________,гр. ___________________________ ,
като взех предвид, че _____________________________        
(име, презиме и фамилия на актосъставителя)
на длъжност _____________________________________
                    (посочва се заеманата длъжност)
при _________________________ е съставил акт № ____
      (структурно звено за ПБЗН)
от ____ 20___ г.,
с койтодействително е установил, че в ______________        
________________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта)
________________________________________________         
________________________________________________
________________________________________________
са нарушени разпоредбите на ЗЗБ, от което е създадена опасност от възникване на бедствия и производствени аварии, изразяващи се в следното:
________________________________________________
          (описват се нарушенията)
__________________________________________________________  
__________________________________________________________
С което са нарушени: _____________________________
________________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)
Поради което и на основание чл. 22 ЗАНН и чл. 90 ЗЗБ
                            З А П О В Я Д В А М:
Да се ___________________________________________
(посочва се видът на принудителната административна мярка)
________________________________________________         
 
________________________________________________ ,
считано от _________________ 20____ г.,за което е поставена (не е поставена) лепенка с печат
...............................................................................................
(посочват се мястото на поставяне на лепенката или причините,
 поради които такава не може да се постави)
Заповедта може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган                     
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган,който я е издал, в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
Заповедта може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който я е издал, пред Административния съд – гр. .......................... , в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
ДИРЕКТОР: _________________________
                      (трите имена, подпис и печат)
РАЗПИСКА
Подписаният _________________________________ ,
на длъжност ______________________,
получих препис от заповед № ______________________
от _________________ 20____ г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 90 ЗЗБ.
____________________                                  ПОДПИС: ____________
(дата на получаване
  на заповедта)
Забележка. Заповедта се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват – на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата в препоръчано писмо с обратна разписка.
Приложение № 12 към чл. 26, ал. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ................................................
ПРОТОКОЛ № _____________
за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 90 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ)
Днес, __________ 20 ___ г., подписаният _____________           
__________________________________________________________  ,
           (име, презиме, фамилия)
на длъжност ____________________________________ ,
приведох в изпълнение заповед №____/ 20___ г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 90 ЗЗБ, издадена от директора на
_________________________________________________________ ,
        (структурно звено за ПБЗН)
като _____________________________________________________
(описва се начинът на изпълнение: спрях строителството,
 въвеждането в експлоатация или използването)
на _______________________________________________________                            
________________________________________________
________________________________________________
(наименование и адрес на обекта или местоположение на
инсталацията, уреда или съоръжението)
и уведомих:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя
на обекта/строежа, съоръжението, инсталацията, уреда или дейността)
за начина на привеждане в изпълнение на заповедта и за наказателната отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс при възобновяване на дейността и/или използването на съоръжението, инсталацията, уреда без разрешение на органа, издал заповедта.
ИЗПЪЛНИЛ ЗАПОВЕДТА:
__________________________________________________________  
 (трите имена, подпис)
УВЕДОМЕН:
__________________________________________________________            
__________________________________________________________
(трите имена, длъжност)
Дата ____________ 20____________ г.
ПОДПИС: _____________________
Забележка. Протоколът се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват – на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Приложение № 13 към чл. 26, ал. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
__________________ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
гр. __________________
ЗАПОВЕД № _________/______ ЗА НАЛАГАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА ПО ЧЛ. 90 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
ПЕЧАТ:     ПЕЧАТ:     ПЕЧАТ:
 
ДАТА:  (ТРИТЕ ИМЕНА И ПОДПИС):
За премахване на печата без разрешение от органа, издал заповедта, се носи наказателната отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс.
Приложение № 14 към чл. 27, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ................................................
ЗАПОВЕД № _____________
за отмяна на наложена принудителна административна мярка по чл. 90 от Закона за защита при бедствия
гр. _____________, 20_ г.
Подписаният
_________________________________________________________ ,
      (име, презиме, фамилия)
на длъжност ____________________________________________           
         (посочва се заеманата длъжност)
при _____________________ , гр. ___________________________ ,
като взех предвид, че __________________________________ ,
     (име, презиме и длъжност на актосъставителя)
на длъжност ____________________________________________
               (посочва се заеманата длъжност)
при ___________________________________ , е установил, че в
________________________________________________
________________________________________________         
 (структурно звено за ПБЗН)
________________________________________________         
________________________________________________
(посочва се наименованието на обекта/строежа,
описват се обстоятелствата, поради които се налага отмяната)
________________________________________________
Поради което и на основание отпадане на обстоятелството по чл. 27, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и осъществяване превантивен контрол от органите на ПБЗН на МВР
З А П О В Я Д В А М:
Отменям Заповед № ___________ от 20_______ г. и разрешавам продължаването на строителството, въвеждането в експлоатация или използването на обекта, съоръжението, инсталацията, уреда или дейността на:
__________________________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта/строежа,
за който е наложена мярката)
ДИРЕКТОР: _________________
 (трите имена, подпис и печат)
УВЕДОМЕН: ________________
             (подпис)
ДАТА __________________ 20_____ г.
Приложение № 15 към чл. 27, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ................................................
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН АКТ № _________
за отмяна на наложена мярка по чл. 90 от Закона за защита при бедствия
Днес, ______ 20______ г., подписаният ___________________           
__________________________________________________________
(име, презиме, фамилия и длъжност)
__________________________________________________________
в изпълнение на Заповед №  от ________________ 20_________ г.
на директора на ________________________________________ ,
             (структурно звено за ПБЗН)
с която се отменя Заповед № ____ от _____ 20__ г., поради отстраняване на:
__________________________________________________________
(описват се отстранените нарушения по ЗЗБ)
__________________________________________________________                                            
__________________________________________________________
в ________________________________________________________                          
__________________________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта/строежа
или инсталацията с наложена ПАМ)
извърших отмяна на наложената принудителна административна мярка.
За извършеното уведомих _______________________________                          
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(собственик или съответно длъжностно лице, подпис)
__________________________________________________________            
ИЗПЪЛНИЛ: _________________
                          (подпис)
__________________________________________________________
             (трите имена и длъжност)
Дата: _____20 _____ г.
Забележка. Актът се изготвя в два екземпляра, от които един за длъжностното лице и един – за органа, осъществяващ превантивен контрол.
Приложение № 16 към чл. 27, ал. 3
ДНЕВНИК
за завеждане на наложените принудителни административни мерки (ПАМ)
в ....................................................................................
Започнат на: ........................ Завършен на: ....................... Съдържа: .......... бр. листа

№ по ред
Дата на завеж-
дане на акта
Дата на съста-
вяне на акта
Собствено, бащино и фамилно
име на актосъс-
тавителя
В какво се
изразяват нарушенията
на нормативните изисквания
за защита
при бедствия
Обект, в който е връчен
Вид на мярката, която се прилага
Издадена заповед № за ПАМ
Протокол за из-
пълне-
нието №
Заповед за отмяна № на ПАМ
Изпълнителен акт № за отмяна на ПАМ
Забе-
лежки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1270