Министерство на здравеопазването
брой: 14, от дата 20.2.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.57


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 1 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3, т. 7 думите „по реда на чл. 78, т. 3 от Закона за здравното осигуряване“ се заличават.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите „в размер до 180 000 лв. на пациент за една календарна година“ се заличават.
§ 3. В чл. 21, ал. 1, т. 6 думата „осигурен“ се заменя с „осъществен“, а след думата „документ“ се добавя „(оферта)“.
§ 4. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 9 след думата „възможност“ в текста в скобите се поставя запетая и се добавят думите „както и коментар на наличните по случая оферти“.
2. В ал. 3 след думата „обстоятелства“ се поставя запетая и се добавят думите „относно предложенията си по ал. 2, т. 9“.
§ 5. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) По всяко подадено заявление за финансиране на трансплантация КЛЧ изисква от Изпълнителната агенция по трансплантация да представи оферта/оферти от лечебни заведения от държави по чл. 1, ал. 2, т. 1 в срок до един месец независимо от наличието или липсата на приложена към заявлението оферта.
(2) По искане на Изпълнителната агенция по трансплантация, когато заявителят не е представил оферта и определеният срок за представяне на оферта/оферти не е достатъчен за агенцията, КЛЧ може да определя нов срок до един месец.
(3) Комисията за лечение в чужбина отправя искане по ал. 1 до Изпълнителната агенция по трансплантация само ако при разглеждане на заявлението установи, че са налице основания да изрази положително становище по него. В тези случаи в протокола от заседанието на КЛЧ се посочва принципното положително становище по заявеното финансиране.
(4) Комисията за лечение в чужбина разглежда заявлението отново и взема окончателно становище по него на първото си заседание, след като получи отговор от Изпълнителната агенция по трансплантация. До получаване на отговора производството се спира. За заседанието на КЛЧ се изготвя протокол.
(5) В случаите по ал. 4 на заседанието си КЛЧ може да вземе решение да изиска от заявителя актуални документи при необходимост, като за представянето и разглеждането им се прилагат сроковете по чл. 23, ал. 2 и 5.“
§ 6. В чл. 27, ал. 1 числото „26“ се заменя с „26а“.
Преходна разпоредба
§ 7. Подадените до влизане в сила на наредбата заявления се разглеждат по досегашния ред.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Министър: Петър Москов
1061