Министерски съвет
брой: 13, от дата 17.2.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 23 от 9 февруари 2015 г. за приемане на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2015 Г.
за приемане на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата за организацията на Единната система за туристическа информация, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2007 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.).
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
НАРЕДБА
за организацията на Единната система за туристическа информация
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), условията и редът за вписване, подлежащите на вписване обстоятелства, поддържането, съхраняването и достъпът до информацията в Националния туристически регистър (НТР), както и събирането, обработването, съхраняването и предоставянето на статистическите данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз – ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм, както и събирането и съдържанието на туристическата информация.
Чл. 2. Единната система за туристическа информация включва:
1. Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ);
2. обобщени статистически данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз – ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм;
3. туристическа информация.
Чл. 3. (1) Единната система за туристическа информация е електронна база данни, съдържаща вписаните обстоятелства по чл. 8, статистическите данни по чл. 11, ал. 1 и туристическата информация по чл. 16 от тази наредба, и тази информация се управлява от информационна система.
(2) Електронната база данни се поддържа по начин, който гарантира сигурността на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.
(3) Министерството на туризма в ролята си на администратор на системата отговаря за поддържането й и осъществява контрол върху пълнотата, коректността, актуалността и сроковете за въвеждане на информацията, както и за гарантиране сигурността на информацията в НТР.
Глава втора
НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР
Раздел I
Вписвания
Чл. 4. (1) Вписването на обстоятелствата в електронната база данни на НТР се извършва от министъра на туризма, съответно от кмета на общината или от оправомощени от тях длъжностни лица. Вписването се извършва служебно.
(2) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в НТР, са длъжни да я заявят писмено при условията и по реда на чл. 68, ал. 4 и 5, чл. 142, ал. 8, чл. 147, ал. 5, чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 1 и 2 ЗТ.
(3) При промяна на вписаните обстоятелства в НТР вписаното лице подава заявление по образец съгласно приложението до министъра на туризма, съответно до кмета на общината, за отразяване на промяната в 14-дневен срок от настъпването й.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. документи, удостоверяващи промяната;
2. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(5) В НТР се вписва информация за всички лица, предприели действия за вписване в регистъра, включително относно лицата, по отношение на които е налице влязла в сила заповед за отказ за вписване.
Чл. 5. (1) За всяко подлежащо на вписване лице в електронната база данни се открива партида с уникален индекс, в която се извършват предвидените в наредбата вписвания. Към всяка партида има партидно дело, към което се съхраняват приложените за вписване документи.
(2) Всяка партида се състои от полета, съответстващи на подлежащите на вписване обстоятелства. Всеки тип поле има уникален индекс, еднакъв за всички партиди.
(3) Вписването на обстоятелствата по делото на съответното лице се извършва въз основа на данните, съдържащи се в представените документи, или на данните, които са събрани служебно.
(4) Последващите вписвания се извършват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходни вписвания.
(5) Когато се заличава вписване, в съответното поле се записва, че вписването е заличено, и се посочва датата на заличаването и лицето, извършило вписването, както и причината за това заличаване. Заличаването не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно заличеното вписване.
Чл. 6. (1) Националният туристически регистър поддържа и съхранява архив на заличените от регистъра лица.
(2) Информацията за заличените лица се съхранява в НТР в срок 10 години от заличаването.
Чл. 7. (1) Министерството на туризма води регистър на организациите за управление на туристическите райони, на туристическите сдружения, на туристическите информационни центрове, на туроператорите и туристическите агенти, на туристическите обекти по чл. 127 ЗТ, на балнеолечебните (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтичните центрове, на правоспособните екскурзоводи, на правоспособните планински водачи и на правоспособните ски учители, като:
1. приема и обработва заявления за вписване в регистъра;
2. приема и обработва искания за справки в регистъра;
3. осигурява нанасянето на информацията в регистъра;
4. осигурява съхраняването и сигурността на информацията в регистъра;
5. осигурява достъпа до информацията в регистъра;
6. съхранява преписките по заявленията за вписване на обстоятелства в регистъра;
7. организира поддръжката, съхраняването и актуализацията на регистъра.
(2) Кметовете на общини водят регистър на всички категоризирани от тях на територията на съответната община туристически обекти по чл. 128 ЗТ, като:
1. приемат и обработват исканията за вписване в регистъра;
2. приемат и обработват исканията за справки в регистъра;
3. осигуряват нанасянето на информацията в регистъра;
4. осигуряват съхраняването на информацията в регистъра;
5. предоставят информация за извършените от тях вписвания по този регистър в Министерството на туризма по реда на чл. 167, ал. 1 ЗТ.
(3) Регистърът по ал. 2 е неразделна част от НТР.
Раздел II
Подлежащи на вписване обстоятелства
Чл. 8. (1) В НТР се вписват данните и обстоятелствата, посочени в чл. 166, ал. 1 и 2 ЗТ.
(2) В НТР се водят всички изменения на вписаните данни и обстоятелства по ал. 1.
Чл. 9. В НТР в отделен раздел се вписват лицата, подали заявления за регистрация, категоризация и за сертификация, и се описват броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката за вписване в регистъра и за издаване на удостоверение/сертификат.
Чл. 10. (1) В общинския регистър за категоризираните от кмета на територията на съответната община туристически обекти по чл. 128 ЗТ се вписват данните и обстоятелствата по чл. 166, ал. 1, т. 2 ЗТ.
(2) Данните и обстоятелствата по ал. 1 се отразяват директно в електронната база данни на НТР от оправомощено от кмета на съответната община длъжностно лице.
(3) Отразяването на данните и обстоятелствата по ал. 1 се осъществява ежемесечно чрез предоставяне на контролиран достъп за вписванията, като кметът или оправомощеното от него длъжностно лице отговаря за пълнотата и верността на информацията.
(4) При техническа невъзможност за директно отразяване кметовете на общини предоставят ежемесечно информация за данните и обстоятелствата по ал. 1 на електронен носител на Министерството на туризма при условията на чл. 167, ал. 1 ЗТ.
Глава трета
СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТУРИЗМА
Чл. 11. (1) За местата за настаняване се събират и обобщават следните статистически данни:
1. материална база на туризма:
а) брой и видове места за настаняване:
аа) клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;
бб) клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги;
б) категория;
в) брой стаи/апартаменти;
г) брой легла;
2. реализирани нощувки (брой) – общо, както и от резиденти (българи) и нерезиденти (чужденци), по гражданство;
3. пренощували лица (брой) – общо, както и от резиденти (българи) и нерезиденти (чужденци), по гражданство;
4. легладенонощия;
5. приходи от нощувки – общо от българи и чужденци.
(2) Статистическите данни по ал. 1 се събират и за туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални.
(3) Статистическите данни по ал. 1 и 2 обобщават данните за страната и за отделните райони на планиране, области и общини според Класификацията на териториалните единици за статистиката (NUTS) в България при спазване изискванията на Закона за статистиката.
(4) Статистическите данни по ал. 1, т. 1 са неразделна част от електронната база данни на ЕСТИ.
Чл. 12. (1) Информацията по чл. 11, ал. 1, т. 1 се събира от съответния категоризиращ орган и се предоставя на Националния статистически институт (НСИ) чрез осигуряване на контролиран достъп до НТР или при поискване от НСИ – в електронен вариант.
(2) Информацията по чл. 11, ал. 1, т. 2 – 5 се събира чрез формуляри и указания за тяхното попълване, утвърдени от председателя на НСИ и публикувани на страницата на НСИ в интернет.
(3) Формулярите и указанията по ал. 2 се предоставят на лицата, извършващи хотелиерство в местата за настаняване и туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални, от териториалните статистически бюра към НСИ.
(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да попълват и да представят формулярите в териториалните статистически бюра към НСИ по местоположение на туристическия обект.
Чл. 13. (1) Обобщените от изследването данни по чл. 12 за страната и за отделните райони на планиране и области според Класификацията на териториалните единици за статистиката (NUTS) в България при спазване изискванията на Закона за статистиката се предоставят всеки месец на Министерството на туризма и се нанасят в ЕСТИ.
(2) Нанасянето на данните се извършва така, че да не се засяга информацията, съдържаща се в предходни вписвания.
Чл. 14. (1) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице изисква оперативна статистическа информация за аналитични и прогнозни цели в туризма, включително информацията по чл. 11, ал. 1, от лицата, регистрирани за извършване на туристически дейности, от лицата, упражняващи дейност в категоризирани и сертифицирани туристически обекти, от държавните и общинските органи, от организациите за управление на туристическите райони, от туристическите информационни центрове и от туристическите сдружения, която те са длъжни да предоставят.
(2) При поискване от страна на лицата по ал. 1 министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице е длъжно да им предостави аналитична туристическа информация.
(3) Кметовете на общини по местоположение на съответното място за настаняване или туристическа хижа, туристически учебен център или туристическа спалня въз основа на представени от хотелиерите по места ежемесечни справки-декларации за реализираните нощувки и за внесения туристически данък предоставят обобщени данни за внесения туристически данък ежемесечно за аналитични и прогнозни цели в Министерството на туризма.
Глава четвърта
ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 15. (1) Туристическата информация е изградена от свързани информационни бази данни за туристическия ресурс на територията на съответната община в Република България.
(2) Туристическата информация е организирана в единна електронна система, която поддържа национална база данни.
Чл. 16. (1) Туристическата информация е структурирана в 3 раздела:
1. Раздел I „Обща информация за община“ съдържа следните информационни единици и подраздели:
a) административни данни за административно-териториалната единица:
aa) географско положение;
бб) площ;
вв) население;
гг) селища в състава на административната единица;
б) икономическа информация;
в) демографска информация.
2. Раздел II „Туристически ресурси и атракции“ съдържа следните информационни единици и подраздели:
а) природни ресурси:
аа) релеф;
бб) климат;
вв) води;
гг) биоразнообразие;
дд) защитени територии, в това число защитените територии по Закона за защитените територии – в случай че са социализирани и предлагат условия за приемане и обслужване на туристически посещения, и в съответствие с режимите за опазването им и с вътрешните правилници на лицата, на които е предоставено правото на управление, защитени зони по НАТУРА 2000, защитени ландшафти, рекреационни – курортни гори и местности, пещери, горски паркове и зелени зони извън урбанизираните територии;
б) културни ресурси:
аа) материално културно наследство – движими и недвижими културни ценности съгласно Закона за културното наследство (ЗКН);
бб) културен ландшафт съгласно чл. 47, т. 6 ЗКН;
вв) нематериално културно наследство съгласно ЗКН;
гг) традиционни занаяти;
дд) фолклорно-обреден календар;
ее) културни организации и културни институти съгласно Закона за закрила и развитие на културата;
жж) музеи и художествени галерии, обществени и частни колекции с културни ценности, създадени при условията на ЗКН;
зз) училища по изкуства и по култура;
ии) читалища, посетителски центрове за представяне и експониране на природното и културното наследство и центрове за изкуства и занаяти и центрове за временни изложения с туристическа цел;
кк) фестивали, събори, панаири, базари и други масови прояви на местно и национално ниво;
в) други ресурси:
аа) ски писти – ски писти за алпийски ски, сноуборд и ски бягане, детските ски зони и снежни паркове;
бб) плажове – плажове към естествени и към изкуствени водни обекти;
вв) туристически пътища/пътеки и веломаршрути;
гг) обекти за катерене, парапланеризъм и маршрутите тип „виа ферата“;
дд) конни бази за любителска езда и маршрути за конна езда;
ее) аквапаркове, водни атракциони и приключенски паркове;
жж) атракционни и тематични паркове;
зз) голф игрища;
ии) места за наблюдение на диви животни и птици;
кк) ловни стопанства по Закона за лова и опазване на дивеча;
лл) винарни изби.
3. Раздел III „Инфраструктура със значение за туризма“ съдържа следните информационни подраздели:
а) техническа инфраструктура: ВиК, транспортна мрежа, енергийна мрежа, съобщителна мрежа;
б) комуникации;
в) здравно обслужване;
г) образователни учреждения;
д) всички спортни съоръжения и обекти за масов спорт, спортни бази;
е) финансови услуги;
ж) пазарна инфраструктура;
з) обществен ред и сигурност.
(2) На базата на информацията по т. 1, 2 и 3 в Министерството на туризма се води и поддържа Регистър на туристическите атракции, който е публичен и съдържа следната информация:
1. община/област;
2. име на обекта;
3. вид на обекта;
4. собственост (държавна, общинска, частна);
5. статут;
6. достъпност на обекта за посещение;
7. местоположение (адрес и GPS – ако има);
8. транспортна достъпност на обекта и връзки;
9. видимост и ориентация;
10. среда (кратко описание);
11. туристическа инфраструктура (места за настаняване и заведения за хранене и развлечения – брой, видове, близост до обекта);
12. съпътстващи атракции и туристически продукти в близост до обекта;
13. публични услуги в близост до обекта.
(3) Кметовете на общини се задължават да предоставят актуална информация по ал. 2 на Министерството на туризма.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Статистически данни за туризма“ са данни за местата за настаняване (клас А и клас Б), туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, както следва:
а) материална база на туризма;
б) реализирани нощувки (брой) – общо, както и от резиденти (българи) и нерезиденти (чужденци), по гражданство;
в) пренощували лица (брой) – общо, както и от резиденти (българи) и нерезиденти (чужденци), по гражданство;
г) легладенонощия;
д) приходи от нощувки и допълнителни услуги в местата за настаняване – общо, в т.ч. от чужденци.
2. „Туристическа информация“ е информация, която включва освен данните, които са вписани в НТР, и информация за:
а) общината (обща характеристика);
б) туристическите ресурси и атракции;
в) инфраструктурата със значение за туризма.
3. „Контролиран достъп“ е предоставяне на възможност чрез потребителския интерфейс на системата (име, парола, електронен подпис – при наличие на техническа възможност за това) на служители, отговорни за извършване на вписвания, да въвеждат данни от тяхна компетентност в системата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 165, ал. 2 от Закона за туризма.
§ 3. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на туризма и председателят на Националния статистически институт или оправомощени от тях длъжностни лица.
Приложение към чл. 4, ал. 3

ВИЖ приложението

916