Министерски съвет
брой: 13, от дата 17.2.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 22 от 9 февруари 2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 1996 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 1996 г.; попр., бр. 72 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 34, 44 и 53 от 2008 г., бр. 45 от 2009 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 60 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 30, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. превозни средства от редовни линии за обществен превоз на пътници;“.
§ 2. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „трамваите“ се заменя с „превозни средства от редовни линии за обществен превоз на пътници“.
2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Когато светофар за регулиране движението на превозни средства от редовни линии за обществен превоз на пътници е поставен заедно със светофар за регулиране движението на пътните превозни средства на кръстовища, пешеходни пътеки и стеснени участъци от пътя, водачите на превозните средства от редовни линии за обществен превоз на пътници спазват сигналите на светофара за регулиране движението на превозни средства от редовни линии за обществен превоз на пътници.
(5) Пътен светофар по ал. 1 се използва за регулиране на движението на нерелсови превозни средства от редовни линии за обществен превоз на пътници само в случаите, в които за тях има специално обособена пътна лента „BUS лента“.“
§ 3. В чл. 35 ал. 5 се изменя така:
„(5) За улесняване на незрящите пешеходци зелената светлина, която разрешава преминаване през платното за движение на пешеходците, се съпровожда от звуков сигнал.“
§ 4. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Пътните знаци от групи „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“ и допълнителните средства за сигнализиране от група „С“, когато се поставят на пътни участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, могат да имат допълнителен контур или правоъгълна основа с жълтозелен флуоресцентен светлоотразителен фон. Когато пътни знаци от тези групи се използват при временна организация и безопасност на движението по пътя поради строителство или ремонт, дейности по поддържане, аварийни ситуации и други подобни, допълнителният контур или правоъгълната основа могат да имат жълт флуоресцентен светлоотразителен фон.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Пътните знаци от групи „Ж“ и „Т“, използвани при временна организация и безопасност на движението по пътя поради строителство или ремонт, дейности по поддържане, аварийни ситуации и други подобни, могат да имат жълт фон.“
3. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
§ 5. В чл. 41 ал. 3 се изменя така:
„(3) Пътните знаци трябва да бъдат светлоотразяващи.“
§ 6. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „като знак А23 е с жълт фон, а знак А40 – с жълтозелен флуоресцентен фон“.
2. В ал. 2 накрая се добавя пътен знак „А40 „Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия“:

А40 Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия“
§ 7. В чл. 44, ал. 3 след думите „или Б2“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 8. В чл. 46, ал. 4 изречение първо се изменя така:
„Пътен знак Б3 в населени места се поставя пред всяко кръстовище на улица с предимство.“
§ 9. В чл. 50, ал. 2, т. 3 след знак „В27“ се поставя тире и се добавя „по отношение на престоя“.
§ 10. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. Aлинея 2 се изменя така:
„(2) Фонът на пътни знаци:
1. Д1 и Д2 е:
а) зелен – за автомагистрали;
б) син – за пътища извън населените места;
в) бял – за пътища в населените места.
2. Д3 е:
а) син – за пътища извън населените места;
б) бял – за пътища в населените места.
3. Д9 и Д10 е зелен за автомагистрали и син – за всички останали пътища.
4. Д5, Д6, Д7а и Д8а е зелен.
5. Д4, Д7, Д8, Д15, Д16, Д17, Д18, Д19, Д20, Д21, Д22, Д23 и Д24 е син.
6. Д11, Д12, Д13 и Д14 е бял.“
2. В ал. 4 след знак „Д8“ се добавя „Д8а“ и се поставя запетая.
3. В ал. 5:
а) изображението на пътен знак Д2 „Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства“ се изменя така:

Д2 „Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства“;
б) след пътен знак Д7 „Автомобилен път“ се добавя пътен знак Д7а „Скоростен път“ със следното изображение:

Д7а „Скоростен път“;
в) след пътен знак Д8 „Край на автомобилния път“ се добавя пътен знак Д8а „Край на скоростния път“ със следното изображение:

Д8а „Край на скоростния път“;
г) наименованието на пътен знак Д21 „Инвалид“ се изменя така:
„Д21 „Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания“.
§ 11. В чл. 55, ал. 10 думата „инвалиди“ се заменя с „хора с увреждания“.
§ 12. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 пътен знак „Е7.2“ и запетаята след него се заличават.
2. В ал. 2:
а) изображението и наименованието на пътен знак Е7.2 се заличават;
б) наименованието на пътен знак „Е7.1“ се изменя така:
„Е7 „Бензиностанция“;
в) изображението и наименованието на пътен знак Е22 „Максимални скорости за движение“ се изменят така:

Е22 „Допустими максимални скорости на движение“;
г) накрая се добавя пътен знак Е24 със следното изображение:

Е24 „Контрол с автоматизирани технически средства или системи“.
3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 7 изречение трето се изменя така:
„В четирите правоъгълни бели полета, разположени едно под друго, чрез изображения на пътни знаци и символи се указват общите ограничения на скоростта, както следва: в първото поле – по пътищата в населени места; във второто поле – по пътищата извън населени места; в третото поле – по скоростните пътища; в четвъртото поле – по автомагистралите.“
5. Създава се ал. 9:
„(9) Пътен знак Е24 информира за място или участък на пътя, на които се осъществява контрол по спазване на правилата за движение чрез стационарни или нестационарни автоматизирани технически средства или системи.“
§ 13. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 пътен знак „Ж17“ се заличава.
2. В ал. 3 изображението и наименованието на пътен знак Ж17 „Средна лента за изпреварване в указаната посока“ се заличават.
3. Създава се ал. 9:
„(9) Когато се използват за въвеждане на временна организация и безопасност на движението, пътните знаци Ж3, Ж4, Ж5, Ж7, Ж14, Ж15 и Ж16 са с жълт фон.“
§ 14. В чл. 59, ал. 1 се създава изречение второ:
„Допълнителна табела Т17 е с жълт фон, когато се използва за въвеждане на временна организация и безопасност на движението.“
§ 15. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по друг ефикасен начин“ се заменят със „с материали за пътна маркировка“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пътната маркировка върху платното за движение има бял, жълт или оранжев цвят, като:
1. пътната маркировка за обозначаване на площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на специализирани ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, е с жълт цвят;
2. пътната маркировка при въведена временна организация и безопасност на движението за извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците е с оранжев цвят.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Пътната маркировка на пътни съоръжения, разположени непосредствено до платното за движение и на открити бордюри, които ограничават острови върху платното за движение, е с бял и черен цвят.“
§ 16. В чл. 63, ал. 2, т. 3 думите „границата на платното за движение“ се заменят с „пътя с предимство в зоната на кръстовища и пътни възли без шлюзове, траекторията на пътните превозни средства при преминаване през кръстовище или специализирана лента за движение“.
§ 17. В чл. 64, т. 3, буква „б“ думата „кръстовища“ се заменя с „места с регулиране на движението със светлинни сигнали“.
§ 18. В чл. 65 се създават т. 10 и 11:

 
10. Напречна оптична маркировка М19. Очертава се с квадрати пред хоризонтални криви или с правоъгълници пред кръстовища.

 
11. Напречна шумна маркировка М20 – очертава се с 12 напречни линии, разположени на еднакво разстояние.“
§ 19. В чл. 66 т. 5 се изменя така:

 
5. „Устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал“ – С5. Поставя се на кръстовища с интензивно движение. Има поле с формата на квадрат с черен фон. Показва чрез цифрова матрица зелени или червени цифри на число, различно от нула, съответстващо на броя на секундите, оставащи до края на зеления и/или на червения сигнал.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Подмяната на пътните знаци със светлоотразяващи по чл. 41, ал. 3 и монтирането на устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал при кръстовища с интензивно движение по чл. 66, т. 5 се извършва в срок до 1 май 2016 г.
§ 21. Изпълнението на постоянната маркировка по чл. 62, ал. 1 с материали, различни от боя, за някои пътища, определени в Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.), и маркирането на пешеходна пътека М8.2 на места с регулиране на движението със светлинни сигнали по чл. 64, т. 3, буква „б“ се извършва в срок до 1 май 2017 г.
§ 22. Осигуряването на съпровод на зелената светлина със звуков сигнал на светофарите за улесняване на незрящите пешеходци по чл. 35, ал. 5 се извършва в срок до 1 май 2020 г.
§ 23. Постановлението влиза в сила 3 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
915