Министерски съвет
брой: 10, от дата 6.2.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2015 Г.
за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Приема Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради съгласно приложение № 1, наричана по-нататък „Програмата“.
(2) Одобрява Методически указания към Програмата съгласно приложение № 2.
(3) Дейностите по Програмата ще се осъществяват на територията на Република България в рамките на 265 общини.
Чл. 2. (1) За изпълнение на дейностите по Програмата собствениците на многофамилни жилищни сгради регистрират сдружение при условията и по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ.
(2) Право на безвъзмездна финансова помощ имат сдруженията на собствениците по ал. 1. Помощта е в размер на разходите по обновяването, но не повече от осигуреното финансиране по ал. 4 и свързаните с него лихви.
(3) Сдружение на собствениците, чието заявление е одобрено, сключва договор, с който възлага на кмета на съответната община да го представлява за упражняване на правата и изпълнение на задълженията му по Програмата, включително да усвоява суми по договора за целево финансиране по ал. 4, от името и за сметка на Сдружението на собствениците.
(4) Правото на безвъзмездна финансова помощ по ал. 2 възниква за Сдружението на собствениците с подписването на договора за целево финансиране между кмета на общината, Българската банка за развитие и съответния областен управител.
(5) Безвъзмездната финансова помощ по ал. 2 подлежи на отпускане след приключване на обновяването и се предоставя чрез директно погасяване от държавния бюджет на задълженията на сдруженията на собствениците по ползваното финансиране по ал. 4.
(6) Сумите от безвъзмездната финансова помощ по ал. 2 стават дължими и се превеждат на Българската банка за развитие от държавния бюджет (чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство), когато главниците и лихвите по отпуснатото от банката финансиране подлежат на погасяване.
(7) Безвъзмездната финансова помощ по ал. 2 може да служи като обезпечение за финансирането по ал. 4.
(8) Предоставянето на помощта се осъществява при съобразяване с правилата в областта на държавните помощи.
Чл. 3. (1) Министерството на регионалното развитие и благоустройството е координатор на Програмата и координира процеса по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
(2) Министерството на регионалното развитие и благоустройството оказва подкрепа на общините при реализиране на Програмата, като:
1. осигурява методическо ръководство по нефинансовите аспекти на Програмата;
2. наблюдава процеса по изпълнение на Програмата.
(3) Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на бюджетната процедура за съответната година планира средствата за помощта за включване в държавния бюджет и в средносрочната бюджетна прогноза.
Чл. 4. Министерството на финансите осъществява методическо ръководство по бюджетните и отчетни аспекти на Програмата.
Чл. 5. (1) Кметовете на общините отговарят за цялостното техническо и финансово администриране на дейностите по обновяване на сградите, намиращи се на териториите им, като извършват и следните функции:
1. приемат заявления от сдруженията на собствениците и сключват договор със съответните сдружения по предоставянето на финансирането и помощта;
2. договарят и разплащат всички дейности по обновяването;
3. сключват договори за целево финансиране с Българската банка за развитие и с областния управител за съответното финансиране.
(2) Кметовете на общини предприемат необходимите действия за осигуряване реализацията на Програмата на своята територия.
(3) Кметовете на общини провеждат процедурите за възлагане на дейностите съгласно Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове.
Чл. 6. Областният управител като представител на държавата:
1. подписва договор за целево финансиране с кмета на общината и с Българската банка за развитие;
2. наблюдава процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия в изпълнение на договора за целево финансиране.
Чл. 7. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на финансите сключват с Българската банка за развитие споразумение по въпросите, свързани с финансирането на Програмата и изплащането на безвъзмездната финансова помощ, което се одобрява от Министерския съвет.
Чл. 8. Разходите за безвъзмездна финансова помощ за следващите години се предвиждат по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за съответната година.
Чл. 9. Министърът на регионалното развитие и благоустройството ежегодно до 31 март представя доклад пред Министерския съвет за напредъка по изпълнението на Програмата за предходната календарна година.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните актове.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков