Министерски съвет
брой: 9, от дата 3.2.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 14 от 29 януари 2015 г. за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 29 ЯНУАРИ 2015 Г.
за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г. и бр. 5 и 50 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, в колона „Нива на основните месечни заплати“ се правят следните изменения:
1. От 1 януари 2015 г.:
а) на ред 18, в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „370“ се заменя с „380“;
б) на ред 19, в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
в) на ред 20, в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
г) на ред 21:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
д) на ред 22:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
е) на ред 23:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
ж) на ред 24:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „380“;
з) на ред 25:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
и) на ред 26:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „350“ се заменя с „360“;
к) на ред 27:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
гг) в степен 4, колона 1 „минимална“ числото „350“ се заменя с „360“;
л) на ред 28:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
гг) в степен 4, колона 1 „минимална“ числото „340“ се заменя с „360“;
дд) в степен 5, колона 1 „минимална“ числото „350“ се заменя с „360“.
2. От 1 юли 2015 г.:
а) на ред 23:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
б) на ред 25:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „370“ се заменя с „380“;
в) на ред 26:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
г) на ред 27:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
гг) в степен 4, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
д) на ред 28:
аа) в степен 1, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
бб) в степен 2, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
вв) в степен 3, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
гг) в степен 4, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“;
дд) в степен 5, колона 1 „минимална“ числото „360“ се заменя с „380“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
694