Министерство на вътрешните работи
брой: 9, от дата 3.2.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.41


Инструкция № 8121з-78 от 24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24 януари 2015 г.
за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се урежда редът за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. При изпълнение на служебните си задължения полицейските органи зачитат правата на задържаните лица, регламентирани в Конституцията на Република България, законите и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.
Чл. 3. Полицейските органи могат да задържат лица в случаите, определени в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
Чл. 4. „Задържани лица“ по смисъла на тази инструкция са тези, на които е ограничено правото на свободно придвижване при условията и по реда на ЗМВР.
Чл. 5. (1) В структурите на МВР се обособяват помещения за настаняване на задържани лица, които включват:
1. помещения за задържане;
2. специални помещения за задържане на непълнолетни лица;
3. обслужващи помещения:
а) помещения за водене на разпит;
б) помещения за свиждане и срещи с адвокат;
в) санитарно-хигиенни помещения;
г) помещения за приемане на лица и обработка на документацията по задържане.
(2) Броят на помещенията за водене на разпит се определя в зависимост от служебната необходимост и наличната материална база.
(3) Полицейските органи от структури на МВР, в които няма обособени помещения за настаняване на задържани лица, отговарящи на изискванията по ал. 1, настаняват задържаните от тях лица в най-близката структура на МВР, в която има обособени помещения за настаняване на задържани лица.
Чл. 6. Помещенията за настаняване на задържани лица се определят със заповед на директорите на структурите на МВР.
Чл. 7. В помещенията за настаняване на задържани лица се води регламентираната с тази инструкция документация.
Глава втора
ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА В СТРУКТУРИТЕ НА МВР
Раздел I
Ред за задържане на лица
Чл. 8. Полицейските органи не допускат използването на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържаните лица освен в изрично предвидените от ЗМВР случаи.
Чл. 9. Действията на полицейските органи изключват извършване, провокиране или толериране на какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко или унизително отношение или наказание, както и прояви на дискриминация спрямо задържаните лица.
Чл. 10. Полицейски орган, който е станал свидетел на неправомерна употреба на физическа сила, извършване, провокиране или толериране на какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко или унизително отношение спрямо задържаните лица, е длъжен да се намеси с цел да го предотврати или спре, за което незабавно уведомява ръководителя си.
Чл. 11. (1) За всяко задържано лице се издава заповед за задържане на лице от полицейския орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето.
(2) Заповедта за задържане се подписва от полицейския орган и от задържаното лице. Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.
(3) Заповедта за задържане се издава в 3 екземпляра, като един се прилага към преписката, един се архивира в съответната структура на МВР и един се връчва на задържаното лице непосредствено след нейното издаване.
(4) Заповедта за задържане се вписва в специален регистър за завеждане на заповедите за задържане (приложение № 9) на съответната структура на МВР.
(5) Номерът на заповедта се вписва в книгата за задържани лица.
(6) Заповед за задържане не се издава на лица, за които е постановено принудително довеждане или са задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), като:
1. лица, за които е постановено принудително довеждане, се записват в книгата за пропускателния режим, като се отбелязват номерът и датата на постановлението, с което е разпоредено принудителното довеждане, органът, който го е постановил, кой служител ще работи с лицето, както и точният час на влизане и напускане на лицето на структурата на МВР; същите се настаняват в помещения, различни от помещенията за задържане, и им се осигурява непрекъснат контрол и наб­людение;
2. задържаните лица се записват в книгата за задържани лица, като се отбелязват номерът на постановлението за задържане, кой го е издал, както и началният и крайният час на задържането.
(7) Когато за призовано или доброволно явило се лице по конкретен повод се издаде заповед за задържане, лицата веднага се вписват в книгата за задържани лица, като същевременно в книгата за пропускателния режим се отбелязва, че лицето е задържано, а за начален час на задържането се отбелязва моментът, от който на лицето е ограничено правото на свободно придвижване.
(8) При невъзможност да се установи самоличността на задържаното лице в заповедта за задържане на мястото, определено за вписване на данните, индивидуализиращи задържаното лице, се отразяват полът, видимата възраст, телосложението, характерните белези и други, като:
1. след установяване на самоличността на задържаното лице се изготвя нова заповед за задържане, която се прилага към предходната; в новата заповед за начален час на задържането се отразява часът от предходната заповед;
2. при невъзможност да се установи самоличността на задържаното лице до изтичане на 24 часа от задържането му се уведомява компетентната прокуратура и се изпълняват нейните указания.
(9) Заповедта за задържане се архивира след освобождаване на задържаното лице.
Чл. 12. (1) При задържане на лица в структура на МВР, в която не са обособени места за настаняване на задържани лица и същата е отдалечена от структурата, в която има обособени такива:
1. заповедта за задържане се издава в 4 екземпляра, като четвъртият екземпляр се предава на структурата, в която се настанява задържаното лице;
2. при необходимост от принудителен престой на задържаното лице в рамките на 24 часа служителят, работещ с него, е длъжен да създаде организация за конвоиране;
3. полицейският орган, задържал лицето, изисква по телефона от оперативния дежурен в оперативна дежурна част (ОДЧ) пореден номер на заповед за задържане, след което му докладва необходимата информация, касаеща задържането, с оглед отразяването й в съответния специален регистър и книгата за задържани лица;
4. ръководителите на структурите на МВР, където се води документация по задържането, създават необходимата организация за наличност в ОДЧ на поредни номера от деловодния специален регистър извън работно време, в празнични или почивни дни;
5. полицейският орган, издал заповедта за задържане на лицето, е длъжен в първия работен ден чрез ръководителя на структурата на МВР да представи в съответното деловодство екземпляр от заповедта с приложените документи.
(2) Полицейски органи на структури на МВР, в които няма обособени места за настаняване на задържани лица, задържат лица, като изискат пореден номер на заповед за задържане по реда на ал. 1, т. 3. При спазване на реда за вътрешна кореспонденция в МВР четвъртият екземпляр от заповедта за задържане се предава на съответното длъжностно лице по чл. 25, ал. 1 от структурата на МВР, в която има обособено място за настаняване на задържани лица и в която ще бъде настанено задържаното лице.
(3) Четвъртият екземпляр от заповедта за задържане се вписва и в специалния регистър на структурата на МВР, в която се настанява задържаното лице, като в книгата за задържани лица в графа 17 „Забележка“ се вписват данните на задържалия лицето служител от другата структура на МВР.
Чл. 13. Срокът за задържане на лица по реда на ЗМВР започва да тече от момента, в който е ограничено правото им на свободно придвижване, като точният час се отбелязва в заповедта за задържане независимо от времето на нейното фактическо издаване.
Чл. 14. При преместване на задържаното лице от една структура на МВР в друга се отчита общото време на принудителен престой на лицето в структурите на МВР, като се спазва 24-часовият срок за полицейско задържане.
Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането, предвидената в закона отговорност, както и с правата му по ЗМВР, включително с правото му:
1. да обжалва пред съда законността на задържането;
2. на адвокатска защита от момента на задържането;
3. на медицинска помощ;
4. на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
5. да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин;
6. да ползва преводач, в случай че не разбира български език.
(2) Задържаното лице попълва декларация в два екземпляра, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 1, т. 2 – 6 (приложение № 1), като първият екземпляр се връчва на задържаното лице, а вторият се прилага към заповедта за задържане. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел.
(3) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да попълни дек­ларацията, тя се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.
(4) Възможността на задържаното лице да упражни правото си да обжалва пред съда законността на задържането се осъществява по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(5) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:
1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;
2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.
(6) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.
(7) При декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ дежурният в ОДЧ/Оперативния дежурен център (ОДЦ) незабавно уведомява по телефона избрания защитник или представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.
(8) Точният час на уведомяване на защитника (дежурен адвокат или платен от задържания адвокат), посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 2. В книгата за проведени свиждания и получени вещи и хранителни продукти (приложение № 8) се отбелязва точният час на явяването на защитника в съответната структура на МВР.
(9) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.
Чл. 16. (1) Задържано лице, което не разбира български език или е глухонямо, глухо, нямо или сляпо, се запознава с основанията за задържането му и предвидената в закона отговорност и се разясняват правата му, включително посочените в чл. 15, ал. 1, и редът за действие по чл. 19 на разбираем за него език с помощта на преводач или тълковник.
(2) В случаите на ал. 1 полицейският орган, задържал лицето, или оперативният дежурен в ОДЧ/ОДЦ осигурява преводач или тълковник.
(3) За изпълнение на извършената услуга преводачът/тълковникът има право да получи възнаграждение по ред, определен с отделна заповед на министъра на вътрешните работи.
Чл. 17. В ОДЦ/ОДЧ на структурата на МВР, където е задържано лицето, се води книга за задържани лица (приложение № 2).
Чл. 18. (1) Задържаното лице се охранява непрекъснато.
(2) Охраната на задържаното лице извън помещенията за задържане се осъществява по утвърден писмен ред от длъжностното лице, което отговаря за организацията на охраната на задържаните лица.
Чл. 19. Всички действия по приемане, настаняване, служебно придвижване, свиждане, медицинско обслужване и освобождаване на задържаните лица се отразяват в документацията, която се води в помещенията за настаняване на задържани лица и се явява приложение към инструкцията.
Чл. 20. (1) Преди настаняване в помещението за задържане на задържаното лице се извършва обиск от длъжностно лице от същия пол.
(2) Обискът по ал. 1 се извършва в присъствието на свидетел от същия пол, от който е задържаното лице.
(3) Всички вещи, намерени при обиска на задържания, се изземват и съхраняват. Изключение се допуска единствено за следните вещи:
1. религиозна и художествена литература;
2. медицински документи;
3. снимки на близки или членове на семейството;
4. бележници с телефони за контакти за правна помощ и близки;
5. законови текстове;
6. документи, издадени по повод на задържането;
7. лични записки, когато те не представляват веществени доказателства за извършено престъпление, които задържаният може да повреди или унищожи.
(4) За извършения обиск се съставя протокол, в който се описват всички иззети вещи.
(5) Протоколът се подписва от задържаното лице, служителя, извършил обиска, и свидетеля.
(6) Иззетите с протокола по ал. 4 вещи при освобождаване се връщат на задържаното лице срещу разписка (приложение № 3), с изключение на тези, които са иззети като веществени доказателства по реда, предвиден в НПК.
(7) Иззетите вещи се съхраняват в метален шкаф, оборудван със секретно заключваща се брава, разположен в обслужващите помещения, а до тяхното изграждане – в ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 21. (1) На задържаното лице се извършва медицински преглед по негово искане или когато здравословното му състояние налага това.
(2) Искане за извършване на медицински преглед може да бъде отправено от родител, настойник, попечител, юридически защитник и представител на дипломатическа мисия на държавата, чийто гражданин е лицето.
(3) За всеки медицински преглед се издава документ от лекаря, който го е извършил. Копие от медицинския документ се предоставя на задържаното лице или на упълномощен от него защитник. Резултатите и евентуалните медицински предписания се вписват от полицейския служител в книгата за медицински прегледи (приложение № 4) и се подписват от лекаря.
(4) При наличие на декларирано желание на задържаното лице му се предоставя възможност за медицински преглед от лекар по негов избор и за негова сметка.
(5) Присъствие на служител по време на медицински преглед се допуска само по искане на медицинското лице, като този факт се отбелязва в медицинския документ и в книгата за медицински прегледи. Служителят, присъстващ на прегледа, трябва да е от същия пол, от който е задържаното лице.
(6) Ако при медицинския преглед има основателни съмнения за неправомерно използване на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържаното лице, служителят, придружавал лицето по време на прегледа, писмено докладва на ръководителя на структурата на МВР.
(7) При извършване на преглед или медицински процедури в случаите, когато лекарят е поискал присъствието на полицейски служител, се вземат необходимите мерки за охрана с цел предотвратяване на бягство, нападение или придобиване на предмети, които впоследствие могат да послужат за това. Когато не е поискано да присъства на прегледа, полицейският служител охранява пред вратата, готов е за съдействие и след излизане на задържаното лице го проверява за придобити предмети.
(8) На задържано лице, на което е извършен медицински преглед и е изписано вземането на медикаменти, свързани с негов здравословен проблем, лекарствените средства се раздават под контрола на длъжностните лица, отговарящи за неговата охрана.
(9) В случаите, когато здравословното състояние на задържаното лице налага извършване на медицински преглед или когато то е отправило искане за извършване на такъв, но впоследствие отказва да му бъде извършен, то писмено декларира пред лекаря своя отказ, като удостоверява това с подпис върху медицинския документ. При нежелание на задържания да удостовери с подпис своя отказ да бъде прегледан медицинският документ се подписва от свидетел.
Чл. 22. (1) Когато задържаното лице не е български гражданин, оперативният дежурен на структурата на МВР, чийто служител е издал заповедта за задържане, незабавно уведомява оперативния дежурен в ОДЦ на МВР.
(2) Оперативният дежурен в ОДЦ на МВР незабавно уведомява дежурния на Министерството на външните работи (МВнР) за задържането на лице, което не е български гражданин, с оглед предаване на съобщението в дипломатическата мисия на съответната държава или тази, която я представлява в Република България.
(3) Ако задържаното лице не е български гражданин и пожелае само да извърши уведомяването по ал. 1, оперативният дежурен предварително уточнява телефонния номер на съответната дипломатическа мисия или тази мисия, която я представлява, и в присъствието на преводач предоставя възможност на задържаното лице да съобщи за своето задържане, като контролира възможността чрез разговора да се попречи на действията на полицейските органи.
(4) Уведомяването на дежурния на МВнР по реда на ал. 1 и 2 се осъществява и в случаите, когато задържаното лице не е български гражданин и сам е извършил уведомяването по реда на ал. 3.
(5) В случай че задържаното лице е бежанец или лице, за което е открито производство за предоставяне на статут на бежанец, вместо консулството на държавата, чийто гражданин е, се уведомява Държавната агенция за бежанците.
Чл. 23. (1) Разговорите и беседите със задържани малолетни лица се провеждат в присъствието на педагог или психолог и в присъствието на родителя или настойника.
(2) Разговорите и беседите със задържани непълнолетни лица се провеждат в присъствието на педагог или психолог, а когато полицейският орган намери това за необходимо – и в присъствието на родителя или попечителя.
Чл. 24. Преди настаняване в помещенията за задържане съответното длъжностно лице:
1. поставя личните вещи на задържаното лице на определеното за целта място;
2. придружава задържания до санитарно-хигиенните помещения;
3. запознава задържания с правилника за вътрешния ред и правата и задълженията му.
Чл. 25. (1) Задържаните лица се настаняват в определените помещения за задържане след разпореждане от съответното длъжностно лице, отговарящо за тази дейност в структурата на МВР, и/или от оперативния дежурен след работно време. Действията по настаняването на задържаното лице задължително се съгласуват със служителя, който ще работи с лицето, съгласно повода на задържането му.
(2) Задържаните лица се настаняват в помещенията за задържане, както следва:
1. лица от различен пол в различни помещения;
2. непълнолетни отделно от пълнолетни в специални помещения, обзаведени съгласно чл. 73;
3. служители на МВР, на Министерството на отбраната (МО) и на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) отделно от други категории задържани лица;
4. изпаднали в криза, психично болни, заразно болни, буйстващи, рецидивисти и лица, за които има данни, че са извършители на тежко престъпление, отделно от други задържани лица.
(3) Преместване на задържано лице от едно помещение за задържане в друго може да се извършва само с разрешение на служителя, работещ с него по повода за задържането, и от оперативния дежурен на структурата на МВР.
Чл. 26. По изключение в местата за настаняване на задържани лица могат да се нас­таняват лица, задържани по реда на НПК, в рамките на досъдебно производство, водено от разследващ полицай, за срок до 24 часа с постановление на прокурора, със знанието на оперативния дежурен на структурата на МВР.
Чл. 27. (1) Задържаните лица незабавно се освобождават след отпадане на основанието за задържане, но не по-късно от изтичането на 24-часовия срок.
(2) Задържаните лица се освобождават непосредствено преди привличане в качество на обвиняем по реда на НПК.
Чл. 28. Когато служител или гражданин осъществи контакт със задържано лице без знанието и писменото съгласие на предварително определените за работа със задържаното лице служители, те незабавно се уведомяват от служителя, установил това.
Чл. 29. (1) Всяко задържано лице по всяко време има право на свиждане с адвокат и представител на дипломатическата мисия, гражданин на която страна е лицето.
(2) Свиждане по ал. 1 се осъществява своевременно след уведомяване на оперативния дежурен на структурата на МВР и служителя, пряко работещ с лицето, когато такъв е определен.
Чл. 30. (1) Задържаното лице може да бъде предадено на друга структура на МВР и в рамките на срока за задържане да бъде върнато. Това се отразява в документацията за задържани лица.
(2) Когато задържано лице бъде предадено на друга структура на МВР, иззетите при обиска вещи се предават по служебен ред и се предоставят данни за последното хранене, приема на медикаменти и лечението на лицето, като това се отразява в заповедта за конвоиране на лицето.
(3) В случаите по ал. 2 се издава нова заповед за задържане в структурата на МВР, която приема задържаното лице. В новата заповед за начален час се отбелязва часът на задържане по предходната заповед, вписва се нейният номер и от коя структура на МВР е издадена. Часът на издаване на новата заповед се вписва като час на освобождаване в старата заповед.
Раздел II
Организация на охраната на задържаните лица
Чл. 31. (1) Охраната на задържаните лица в структурите на МВР се организира съгласно реда за изпълнение на патрулно-постова дейност в МВР.
(2) Ръководителят, а в негово отсъствие оперативният дежурен на структурата на МВР пряко отговарят за организацията на охраната.
(3) Полицейските служители, работещи със задържаните лица, се ръководят от принципите на законност, спазване на човешките права и нормите на професионалната етика.
Чл. 32. За всички длъжностни лица, които непосредствено организират и осъществяват дейността, свързана със задържаните лица в помещенията за настаняване на задържани лица, се изготвят подробни указания с общи, особени задължения и действия при кризи.
Чл. 33. За осигуряване охраната на задържаното лице при придвижването му в района на структурата на МВР се вземат всички необходими мерки за недопускане на бягство на лицето.
Чл. 34. За решаване на конкретни задачи по охраната на задържани лица могат да се включват служители, неопределени за тази дейност или временно отклонени от други задачи, след даване на конкретни разпореждания от оперативния дежурен на структурата на МВР.
Чл. 35. (1) За охраната на задържано лице, настанено в лечебно заведение, се изготвят указания, които се съгласуват с административното ръководство на това заведение.
(2) При охрана на задържано лице в лечебно заведение се извършва следното:
1. уточняват се служители на лечебното заведение, които ще имат достъп до лицето;
2. установява се система за връзка за уведомяване на охраната, началника и админис­тративния директор на лечебното заведение;
3. уведомява се съответното районно управление (РУ) и се установява системата за връзка и контрол;
4. извършва се охранителна оценка на помещението и се набелязват конкретни мерки за организиране на охраната;
5. при необходимост се въвеждат режимни мероприятия в района около помещението и в непосредствена близост в сградата до мястото, където е настанено задържаното лице;
6. задължително е през нощта служителят от охраната да е от същия пол, от който е задържаното лице, в случай че престоява в едно и също помещение с него;
7. контролът на поста се осъществява непрекъснато за всяка смяна.
Чл. 36. (1) Смяна на нарядите, изпълняващи задачи по охраната на задържани лица, се извършва със знанието и по възможност в присъствието на оперативния дежурен на структурата на МВР или непосредствения им ръководител.
(2) Извеждането на задържани лица от помещенията за задържане до обслужващите помещения се извършва поотделно най-малко от двама служители.
Чл. 37. (1) В помещенията, където се настаняват задържани лица, в структурите на МВР се изгражда система за физическа защита с цел своевременно предотвратяване на всеки опит за нападение, самонараняване, безконтролно отклонение по време на престой или придвижване, както и други случаи на осуетяване на изпълнението на служебни задължения от длъжностни лица, пряко или косвено свързани със задържаното лице.
(2) Лицата, настанени в помещенията за задържане, се наблюдават постоянно – непосредствено или чрез система за видеонаблюдение, за което предварително се информират съгласно правилника за вътрешния ред в помещенията за задържане.
(3) Системата за физическа защита на помещенията за задържане, както и местата, през които преминават и пребивават задържани лица, задължително се анализират всяка година, както и след всяко възникнало бягство, нападение, самоубийство и други инциденти, свързани с действия по задържането на лица в съответната структура на МВР.
Чл. 38. (1) Анализът на системите за физическа защита се документира с протокол за обследване и оценка надеждността на системата.
(2) Организацията и документирането на реда и действията, свързани със задържани лица, подлежи на ежегоден контрол и анализ от ръководителя на структурата на МВР, в която се задържат лица.
Чл. 39. В структурата на МВР, където пребивават задържани лица и/или имат отношение към тази дейност, на ръководния и изпълнителския състав се възлагат функционални задължения и задачи по създаване организация, изпълнение и контрол.
Раздел III
Режим на лицата
Чл. 40. (1) На всяко задържано лице в структура на МВР се указват:
1. ограничителният режим;
2. мястото за пребиваване;
3. правата му;
4. задълженията му.
(2) Ръководителят на структурата на МВР утвърждава Правилник за вътрешния ред в помещенията за настаняване на задържани лица, който се поставя на видно място в помещенията за настаняване на задържани лица.
Чл. 41. (1) Режимните мероприятия се определят от длъжностното лице, отговарящо за тази дейност, по реда, определен в законите и подзаконовите нормативни актове.
(2) Режимните мероприятия се преценяват с оглед личността на задържаното лице, наличието на съответни заболявания или необходимостта от спазване на режим по медицинско предписание или диета.
Чл. 42. (1) На всяко задържано лице се осигурява храна съгласно норматив, определен с акт на министъра на вътрешните работи. Храната се раздава в общоприетото време за закуска, обяд и вечеря съгласно определеното в Правилника за вътрешния ред в помещенията за настаняване на задържани лица.
(2) При осигуряване на храна се следи да не се увреди здравето на задържаното лице поради нарушаване на диета и други медицински предписания.
(3) Осигурената храна не бива да е в противоречие с личните предпочитания на лицето, свързани със спазването на определени религиозни норми.
(4) За всяко предоставяне на храна, донесена от външни лица или предоставена по установения за МВР ред, задържаното лице се подписва в книгата за проведени свиждания и получени вещи и хранителни продукти.
Чл. 43. (1) Задържаното лице не може да бъде ограничавано от възможностите за ползване на тоалетна, получаване на лични вещи за хигиенни нужди, лична храна, закупена от него или получена от негови близки, като времето, честотата и целесъобразността на тези действия се определят и контролират от длъжностното лице, отговарящо за вътрешния ред в помещенията за задържане.
(2) Свиждане с близки и получаване на храна, дрехи и вещи от тях се извършва в присъствие и под контрол на служител от охраната след писмено разрешение на длъжностното лице, отговарящо за тази дейност, и/или служителя, който работи с него по повода, за който лицето пребивава в структурата на МВР.
Чл. 44. За лица, осъдени на „лишаване от свобода“, режимът, определен съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, не се изпълнява, когато те са настанени в структурите на МВР или при конвоиране.
Чл. 45. За задържани служители на МВР, МО и ДАНС незабавно се уведомява ОДЧ на структурата на МВР, чиито служители са, или съответните служби на МО и ДАНС.
Раздел IV
Освобождаване на задържано лице
Чл. 46. (1) Задържаното лице се освобождава незабавно след отпадане на основанието за задържане или след изтичане на определения в закона срок, което се контролира от длъжностните лица по чл. 25, ал. 1.
(2) В заповедта за задържане и в книгата за задържани лица се записва точният час на освобождаване на задържаното лице.
(3) При освобождаване на задържаното лице в книгата за задържани лица се отбелязва видимото му здравословно състояние, като при необходимост или по искане на лицето се извършва и медицински преглед по реда на чл. 21.
Раздел V
Действия при криза
Чл. 47. Съобразно архитектурния план на сградата в указанията на постовете и маршрутите на служителите по охрана на помещенията за настаняване на задържани лица се вписват правила за действия при криза, които се отнасят за усложнения, предизвикани от задържани лица (нападение, опит за бягство, самонаранявания и др.), природни бедствия, пожари, крупни промишлени аварии и др.
Чл. 48. Действията при криза в случай на външно нападение на местата за настаняване на задържани лица се планират и в ОДЧ на структурата на МВР.
Чл. 49. За задържани лица, настанени в лечебни заведения, действията при криза се планират и съгласуват с ръководството на лечебното заведение.
Чл. 50. Служителите, осъществяващи охраната на задържани лица, не допускат нарушаването на системата за физическа защита на задържаните лица, придобиването от тях на вещи и осъществяването на нерегламентирани контакти, които са предпоставка за възникване на кризисни ситуации.
Раздел VI
Ред за достъп до помещенията за настаняване на задържани лица и предоставяне на информация за задържаните лица
Чл. 51. За извършване на служебна проверка по заповед относно действия на задържано лице и/или на служители на МВР се предоставя за ползване цялата информация, свързана с неговото задържане и пребиваване в структурата на МВР.
Чл. 52. При необходимост от осигуряване на допълнителна информация за задържаното лице за нуждите на органи на съдебната власт могат да се изготвят справки или предоставят копия от служебната документация, водена в структурите на МВР.
Чл. 53. (1) Право на достъп и осъществяване на контрол за спазване на човешките права, реда и режима в помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР имат представители на международни и неправителствени организации, свързани с тази дейност и упълномощени съгласно международните ангажименти на Република България или от съответните компетентни национални институции.
(2) Достъпът до помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР се осигурява на международни експерти, които могат да ги посещават по силата на международни договори и конвенции, ратифицирани от Република България. В тези случаи се спазват изискванията на съответния акт.
(3) Достъп без предизвестие по всяко време до помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР се осигурява на омбудсмана във връзка с изпълнение на правомощията му като Национален превантивен механизъм по Закона за омбудсмана.
(4) Режимът на достъп на представители на неправителствени организации и други органи и институции, осъществяващи граждански контрол върху дейността на МВР, с изключение на достъпа по ал. 3, е предварителноуведомителен по реда за пропускателния режим в МВР.
(5) Посещения и проверки, извършени по ал. 1, 2, 3 и 4, се отразяват в книгата за инспекции (приложение № 5).
Чл. 54. (1) Директорите на Главна дирекция „Криминална полиция“ (ГДКП), Главна дирекция „Охранителна полиция“ (ГДОП), Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), областни дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) и дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“ (ДСМВР) уреждат условията за осъществяване на гражданско наблюдение над помещенията за настаняване на задържани лица на определена територия от независими граждански наблюдатели.
(2) Условията за извършване на гражданско наблюдение се уреждат чрез споразумение между ГДКП, ГДОП, ГДГП, ОДМВР, ДСМВР и съответната организация с нестопанска цел, която осигурява администрирането на наблюдението и обобщаването на резултатите.
(3) Споразумението задължително урежда процедури за осигуряване на:
1. системност на наблюдението;
2. подбор на доброволци;
3. независимост на доброволците;
4. минимална предварителна подготовка на доброволците.
Чл. 55. Гражданските наблюдатели могат да бъдат лица, които отговарят на следните изисквания:
1. да са български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
2. да са уважавани членове на местната общност;
3. да не са свързани лица по смисъла на § 1 от Търговския закон с администратора на проекта или с друг граждански наблюдател;
4. да не са осъждани за престъпление от общ характер и срещу тях да не е образувано наказателно производство;
5. да не страдат от психически заболявания;
6. да не са служители на МВР.
Чл. 56. Информацията за задържаните лица в структурите на МВР се предоставя на средствата за масово осведомяване след съгласуване с длъжностното лице, което пряко работи или ръководи работата с лицето, като не се възпрепятства разследването и се спазват изискванията за правата на задържаното лице, НПК, Законът за защита на класифицираната информация и Законът за защита на личните данни.
Чл. 57. (1) Във връзка с работата по конкретен случай могат да бъдат въвеждани ограничения по отношение на кръга от служители, които ще разполагат с информация за задържаното лице, или да не се подава информация в средствата за масово осведомяване по преценка на длъжностното лице, което ръководи работата със задържания.
(2) В изключителни случаи, при които е необходимо да се осигури анонимността на задържаното лице при придвижване на публично място, му се поставя временно маска или друго средство за гарантиране на анонимност.
Глава трета
ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА
Раздел I
Изисквания и оборудване на помещенията за задържане
Чл. 58. (1) Помещенията за задържане в МВР са с минимална квадратура 7 кв. м за самостоятелно помещение и 4 кв. м на човек в помещение за повече от едно лице и се оборудват по подходящ за категорията лица начин.
(2) В помещенията за задържане се осигурява място за почивка – нар или легло.
(3) На задържаните лица за времето на почивка през тъмната част на денонощието се осигурява завивка.
(4) В помещенията за задържане не се допуска поставянето на белезници на задържаното лице освен в случаите, когато има опасност да нарани друго задържано лице или себе си.
Чл. 59. В съответните лечебни заведения на МВР се оборудват стаи за лечение на задържани от полицейските органи лица.
Чл. 60. Помещенията за задържане се разполагат така, че да обезпечават удобна, къса и изолирана връзка с обслужващите помещения, при което да се изключи контакт с външни лица и по възможност – с други задържани.
Чл. 61. Помещенията за задържане се разполагат и устройват по начин, който не създава условия за увреждане здравето на задържаните лица и охраната.
Чл. 62. При преминаването на задържани лица през помещенията за задържане не се допуска съхраняването на предмети, които могат да бъдат използвани за нападение срещу охраната или като средство за взломяване на прегради.
Чл. 63. След извършване на анализ на системата за физическа защита в помещенията за настаняване на задържани лица и по маршрута на придвижване на задържаните лица, както и на входовете се монтират камери за наблюдение и задължителен запис, сигнално-охранителна техника (СОТ), телефон за диспечерска връзка, охранително и аварийно осветление и други технически средства.
Чл. 64. Подовата настилка на помещенията за настаняване на задържани лица е от материал, позволяващ лесно почистване и дезинфекция.
Чл. 65. Не се допускат остри ръбове и детайли на конструкциите, инсталациите или обзавеждането, които биха дали възможност за умишлено самонараняване.
Чл. 66. Помещенията за задържане се оборудват с врати, надеждни срещу взломяване.
Чл. 67. За личните вещи на задържаните лица се обособяват места извън помещенията за задържане.  
Чл. 68. В помещенията за задържане се осигурява постоянна вентилация и достъп до естествена светлина.
Чл. 69. В помещенията за задържане се осигурява изкуствено осветление и слабо осветление (охранително) за наблюдаване на помещенията през времето, когато задържаните лица спят, като:
1. не се допуска наличието на контакти или друг вид силнотокови инсталации в помещенията за задържане;
2. електрическото осветление е обезопасено и се включва от самостоятелен електрически ключ, изнесен извън помещенията за задържане;
3. осветителните тела са защитени и монтирани в ниши.
Чл. 70. В помещенията за настаняване на задържани лица през отопляемия сезон се осигурява минималната температура 18° по Целзий. При липса на централно отопление в сградата се допуска и друг вид безопасно отопление, което се обслужва извън помещенията за настаняване на задържани лица.
Чл. 71. Постовият, охраняващ помещенията за настаняване на задържани лица, изпълнява служебните си задължения без оръжие, като му се осигурява телефонна диспечерска връзка с оперативния дежурен на структурата на МВР.
Чл. 72. (1) В помещенията за настаняване на задържани лица се осъществява постоянен контрол, който може да бъде непосредствен или да се реализира с помощта на съответните технически средства.
(2) Апаратурата, осигуряваща работата на техническите средства за наблюдение (аудио- и видеоапаратура) и електрическото захранване, се монтира в отделно помещение, което няма пряка връзка с помещенията за настаняване на задържани лица.
(3) За задържане на лица с особено агресивно поведение едно или няколко от помещенията за задържане могат да бъдат с повишена звукоизолация и оборудвани по начин, непозволяващ на задържаното лице да се самонарани.
Чл. 73. Специалните помещения за задържане на непълнолетни лица отговарят на следните допълнителни условия:
1. вътрешността е с приветлив и подходящ за възрастта вид;
2. има обособени легла, окомплектовани с постелъчен инвентар (чаршафи, калъфки, одеяла, възглавници), маса, два стола, шкаф за лични вещи, сапун и кърпи;
3. осигурено е постоянно наблюдение от страна на ОДЧ – директно или чрез видеокамера на монитор;
4. има монтирани сигнални бутони за реагиране от страна на задържаните при необходимост;
5. стъклата на прозорците са обезопасени от вътрешната страна с метална мрежа, така че непълнолетните да не могат да ги достигнат;
6. не се допуска наличието на открити електроизточници, остри, режещи, запалителни и други предмети, които биха застрашили здравето и живота на задържаните.
Чл. 74. (1) Лицата, на които е предоставена полицейска закрила, не могат да бъдат третирани като задържани лица, поради което помещенията, предвидени за тях, следва да са отделни.
(2) В структурите на МВР, където няма техническа възможност за изграждане на отделни помещения, не се допуска настаняването в едно и също помещение, по едно и също време, на задържани непълнолетни лица по ЗМВР и такива, на които е предоставена полицейска закрила по Закона за закрила на детето.
Раздел II
Изисквания и оборудване на обслужващите помещения
Чл. 75. (1) Помещенията за водене на разпит са звукоизолирани и разполагат с гарантирано основно и аварийно осветление, като същевременно отговарят на следните условия:
1. нямат застрашителен вид – да не са изцяло декорирани в черно и да не са оборудвани с прожектори, насочени към стола, използван от лицето, подложено на разпит;
2. почистени, проветрени, затоплени и позволяват на всички участващи в процеса на разпит да са седнали на столове от един и същ тип и стандарт, осигуряващи сходен комфорт;
3. столът и масата на разпитвания са неподвижно закрепени за пода и/или стените;
4. има апаратура за осъществяване на пълен електронен аудио- и видеозапис на водения разпит, която задължително се използва, за контрол по спазването на реда по пребиваване на задържаното лице и зачитане на правата му;
5. няма предмети, като дървени палки, дръжки от метли, бухалки, метални прътове, парчета от плътен електрически кабел, имитация на огнестрелни оръжия или ножове и др., които могат да бъдат използвани с цел насилие или да създадат впечатление за заплаха спрямо задържаните лица.
(2) Направените аудио-видеозаписи на проведения разпит се съхраняват в структурното звено за срок 30 дни от неговото осъществяване.
(3) За осъществяване на наблюдение и скрито разпознаване в помещенията за водене на разпит се допуска монтажът на „оперативно огледало“.
Чл. 76. Помещенията за свиждане и среща с адвокат се звукоизолират и осигуряват с гарантирано основно и аварийно осветление, като същевременно отговарят на следните условия:
1. столовете, масите и други предмети в тях са неподвижно закрепени за пода и/или стените;
2. осигуряват конфиденциалност на разговора, като същевременно съществува възможност за визуален контрол от охраната през остъклена част на вратата или по друг подходящ начин.
Чл. 77. (1) В санитарно-хигиенните помещения не се допуска да има открити ел. инсталации, а тоалетните и мивките са изработени от нечуплив материал. Ако има бойлер, той се монтира така, че до него да нямат достъп задържаните лица.
(2) В частта от сградите, където са помещенията за задържане, се осигурява тоалетна и по възможност баня, която се ползва само от задържаните лица.
Чл. 78. (1) Помещенията за приемане на лица и обработка на документацията по задържане са самостоятелни помещения за временен престой на лица, подлежащи на задържане, които са с мярка „задържане под стража“, лишени от свобода и принудително доведени.
(2) В помещенията за приемане на лица и обработка на документацията по задържане лицата по ал. 1 престояват само в рамките на процедурата по обработка на документите за решаване на въпроса на тяхното пребиваване в структурата на МВР, освобождаване или предаване на органите на правосъдието.
(3) В помещенията за приемане на лица и обработка на документацията по задържане, както и в местата за настаняване на задържани лица не се допуска наличието на метални тръби (релси) за закопчаване с белезници. В тях се монтират неподвижно закрепени за пода места за сядане (пейки) с възможност за закопчаване с белезници към тях.
(4) В помещенията за приемане на лица и обработка на документацията по задържане се оборудва работно място с необходимата техника и документация за обработката и задържането на лица.
Чл. 79. В зависимост от капацитета и служебната натовареност на помещенията за настаняване на задържани лица може да има и други спомагателни помещения, като складове, медицински кабинет, лаборатории, помещения за приготвяне и/или подготовка на храна и др.
Чл. 80. (1) За задържани лица в лечебни заведения могат да се обособят специализирани помещения за задържане, отчитащи спецификата на лечебното заведение и създаващи условия за нормално протичане на лечението.
(2) Помещенията за приемане на лица и обработка на документацията по задържане създават възможност за пряко наблюдение от охраната на поведението на задържаните лица и ограничаване безконтролното влизане и излизане от стаята.
Чл. 81. Местата извън помещенията за настаняване на задържани лица, през които преминават или пребивават задържани лица – коридори, тоалетни, гаражи и други, се обезопасяват със средства за физическа защита.
Глава четвърта
КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ
Раздел I
Контрол
Чл. 82. В кръга на своята компетентност прокуратурата осъществява надзор и контрол върху дейността на МВР, свързана със спазване на законността и правата на човека, в т. ч. и спрямо лица, задържани в структурите на МВР.
Чл. 83. Омбудсманът във връзка с изпълнение на правомощията му като Национален превантивен механизъм осъществява контрол с цел защитата на задържаните лица от изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
Чл. 84. Вътрешен контрол върху дейността по задържане на лица в структурите на МВР се извършва след издаване на писмена заповед.
Чл. 85. Ръководителят на структурата на МВР, чийто изпълнителски състав осъществява дейност, свързана със задържаните лица, системно контролира и анализира тази дейност, като предприема своевременни мерки за отстраняване на слабостите и предпоставките за нарушения на правата на задържаните лица, както и процедурите, свързани с пребиваването им в помещенията за настаняване на задържаните лица.
Чл. 86. (1) Контролът по дейността със задържаните лица, организацията на охраната на задържаните лица и процедурите по тяхното пребиваване в структурите на МВР се извършва по направления на дейности.
(2) Директорите на ГДКП, ГДОП, ГДГП, РДГП, ОДМВР и ДСМВР организират контролни проверки най-малко един път на шестмесечие или при конкретен повод.
(3) Началниците на РУ и гранично полицейско управление (ГПУ) контролират дейностите със задържаните лица ежедневно.
(4) При установяване на нарушения незабавно се предприемат мерки за тяхното отстраняване.
Раздел II
Отчетност
Чл. 87. (1) В структурите на МВР, където са обособени помещения за настаняване на задържани лица, се издава и води следната документация:
1. заповед за задържане (съгласно ЗМВР);
2. протокол за личен обиск (съгласно ЗМВР);
3. декларация (приложение № 1);
4. книга за задържани лица (приложение № 2);
5. разписка за върнати вещи и пари на задържаните лица (приложение № 3);
6. книга за медицински прегледи (приложение № 4);
7. книга за инспекции (приложение № 5);
8. книга за извеждане на задържано лице извън местата за задържане (приложение № 6);
9. книга за иззетите, получените и разходваните суми от/за задържаните лица (приложение № 7);
10. книга за проведените свиждания и получените вещи и хранителни продукти (приложение № 8);
11. книга за констатации от проверките на непосредственото изпълнение на ППД (съгласно Инструкция за патрулно-постова дейност на МВР);
12. специален регистър за завеждане на заповедите за задържане (приложение № 9).
(2) Водената документация по ал. 1, т. 1 – 11 се съхранява до архивирането й в ОДЦ (ОДЧ) на структурите на МВР, а по ал. 1, т. 12 – в деловодството на структурата на МВР.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Тази инструкция отменя Инструкция № Із-1711 от 2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР и реда в тях (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм., бр.40 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2012 г.).
§ 3. Несъответствията с изискванията по глава трета се отстраняват по график, утвърден от министъра на вътрешните работи.
§ 4. Изпълнението на инструкцията се възлага на директорите на Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Охранителна полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, областните дирекции на МВР, дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“ и командира на Специализирания отряд за борба с тероризма.
§ 5. Контролът по изпълнение на инструкцията се възлага на главния секретар на МВР.
Министър: Веселин Вучков
Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
Днес, ……… 20…….г., в .…ч., подписаният ................................................................................................................
                                                                                               (име, презиме, фамилия на задържаното лице)
удостоверявам, че при задържането ми съм запознат със следните права, и декларирам, че:
 
1. .....................................  адвокатска защита по мой избор и за моя сметка.
  желая/не желая
ПОДПИС:
                                           (задържано лице)
2. .......................... ... адвокатска защита от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ.
  желая/не желая
ПОДПИС:
                                        (задържано лице)
3. ......................... здравословни проблеми, 
    имам/нямам
       изразяващи се в ..................................................................... .......................................................................
       (задържаното лице описва вида на заболяването или симптомите, които налагат консултация с лекар)
ПОДПИС:
                                        (задържано лице)
4. ............................ медицински преглед от лекар по мой избор и за моя сметка.
    желая/не желая
ПОДПИС:
                                         (задържано лице)
5. .............................. .. медицински преглед от лекар.
      желая/не желая
ПОДПИС:
                                         (задържано лице)
6. .............................. член от семейството ми или друго заинтересовано лице да бъде уведомено за моето задържане.
      желая/не желая
ПОДПИС:
                                        (задържано лице)
7. ......................................................  за правото ми на свиждания, да получавам колети и храна.
   уведомен съм/не съм уведомен
ПОДПИС:
                                        (задържано лице)
8. .............................  нужда от специална хранителна диета.
     имам/нямам
     Диетата ми изисква: ............................................................................................................................
(описват се хранителните продукти, които могат да бъдат консумирани, и честота на хранене)
ПОДПИС:
                                        (задържано лице)
9. Веднага при задържането ми устно бях запознат с правата си по чл. 72, 73 и 74 ЗМВР.
ПОДПИС:
                                       (задържано лице)
10. .................................... да се свържа с консулските власти и да ги уведомя за моето задържане.
             желая/не желая
ПОДПИС:
                                       (задържано лице)
Декларацията попълних с помощта на преводача/тълковника          
     ..................................................................................... ...........
    (име, презиме и фамилия, ЕГН (ЛНЧ),
номер на документ за самоличност и постоянен адрес)
ПОДПИС:
                                        (задържано лице)
ПОДПИС:
                                        (преводач/тълковник)
За задържани лица, които са неграмотни или не са в състояние сами да попълнят декларацията, същата се попълва от служител, като волеизявленията се правят от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.
Служител: .................................................................. ................................................
       .....................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност и структура на МВР, в която работи)
ПОДПИС:
                                          (служител)
Свидетел: ...................................................................................................................
       .....................................................................................................................................
      (собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и постоянен адрес)
ПОДПИС:
                                        (свидетел)
Отказът на лицето да подпише декларацията се удостоверява с подпис на свидетеля:    
................................................................................................
(име, презиме и фамилия, ЕГН и постоянен адрес)
ПОДПИС:
                                        (свидетел)
Точният час на уведомяване на защитника (дежурен адвокат или платен от задържания адвокат) е ..........................
ПОДПИС:
                                       (служител по чл. 15, ал. 7)
Забележка. Декларацията се попълва в два екземпляра, като един се прилага към екземпляра на заповедта за задържане, който се прилага към дело, и един се дава на задържаното лице. В декларацията т. 10 се попълва само когато задържаното лице не е български гражданин.
Приложение № 2 към чл. 17
КНИГА
за задържани лица

№ по ред
 
 
Дата и час на приемане в помещението за настаняване на задържани лица
№, дата и час на заповедта за задържане (№ на постановление
за задържане)
Основание за задържането
 
 
Име, презиме, фамилия на задържаното лице,
ЕГН, месторождение
 
Постоянен и настоящ адрес на
задържаното лице
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
 
 
 
 
 

 

Здравословно състояние на лицето при задържане
 
В кое помещение е настанен/преместен, дата, час
 
Длъжност, име и фамилия на служителя, задържал лицето
Кой работи с лицето
 
№ и дата на постановлението за промяна мярката за неотклонение
№ на заповедта за конвоиране и къде е изпратено лицето
7.
8.
9.
10.
11.
12.
 
 
 
 
 
 

 

Причини за освобождаване и по чие нареждане
 
Дата, час, минути на освобождаване или препращане
Име, фамилия и подпис на служителя, изпълнил разпореждането за освобождаване (препращане) на лицето
Здравословно състояние на лицето при освобождаване
Забележка
 
13.
14.
15.
16.
17.
 
 
 
 
 

 
Приложение № 3 към чл. 20, ал. 6
РАЗПИСКА
за върнати вещи и пари на задържано лице
Подписаният ..............................................................................................................................................................................
                         (име, презиме, фамилия)
удостоверявам, че получих обратно:
1. Следните вещи: .....................................................................................................................................................................
2. Сума пари ............................ словом ............................................................................................................................  лв.
от служителя ..............................................................................................................................................................................
                               (име, презиме, фамилия, длъжност)
 
 
 
Предал:
...........................................
 
Получил:
................................................
 
(подпис на служителя)
 
 
(подпис на задържаното лице)
.............
20 ... г.
 
.................
20 ... г.
гр. .......................
 
гр. ...........................
 
 
 
Приложение № 4 към чл. 21, ал. 3
КНИГА
за медицински прегледи

№ по ред
 
Име, презиме, фамилия на задържаното лице
Номер на заповедта за задържане
Точен час на извършване на прегледа
 
Резултат от медицинския преглед при задържане или по време на пребиваването на лицето в структурата на МВР
Медицинско лице, извършило прегледа, от /в кое здравно заведение
Служител, присъстващ на прегледа при задържане или по време на пребиваването на лицето в структурата на МВР
Отказ на лицето от преглед
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 5 към чл. 53, ал. 5
КНИГА
за инспекции

по
ред
Дата и час на инспекцията
 
По силата на какъв документ е инспекцията
Име, презиме и фамилия на инспектиращия и от коя организация е
Констатации и препоръки
Забележка
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 6 към чл. 87, ал. 1, т. 8
КНИГА
за извеждане на задържано лице извън помещенията за задържане

№ по ред
Дата, час на извеждане на лицето
Име, презиме и фамилия на задържаното лице
Цел на извеждането
Длъжност, име, фамилия и подпис на извеждащия (конвоиращия) служител
Дата, час и минути на връщане на лицето
Служител, предал лицето
Длъжност, фамилия и подпис на приемащия служител
Забе-
лежка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 7 към чл. 87, ал. 1, т. 9
КНИГА
за иззетите, получените и разходваните суми от/за задържаните лица

№ по ред
 
 
Име, презиме, фамилия и ЕГН на задържаното лице
Постъпили суми
 
 
Разходвани суми
 
Остатък. Обяснения за извършените разходи
Име и подпис на служителя за постъпили суми и извършените разходи
Име и подпис на задържания за постъпилите суми и извършените разходи
Забе-
лежка
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 8 към чл. 15, ал. 8
КНИГА
за проведените свиждания и получените вещи и хранителни продукти

№ по ред
Дата и час
Кой е разрешил свиждането, получаването на пари, вещи и хранителни продукти, на какво основание. Подпис на разрешилия
Име, презиме, фамилия, ЕГН, връзка на посетителя със задържаното лице и цел на посещението
Име, презиме, фамилия на задържаното лице
Предадени вещи и хранителни продукти за ползване от задържаното лице
Предоставени вещи и хранителни продукти на задържаното лице, донесени от външни лица, и предоставена храна по ред, установен за МВР
Подпис на задържаното лице за всяко ползване на вещ или хранителни продукти, донесени от външни лица, и предоставена храна по ред, установен за МВР
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 9 към чл. 11, ал. 4
СПЕЦИАЛЕН РЕГИСТЪР
за завеждане на заповедите за задържане

№ по ред
№ и дата на заповедта за задър-
жане
Час на задържане
Вх. №, когато заповедта е издадена от полицейски орган от друга структура на МВР
Основание за задържане
Име, презиме, фамилия на задържаното лице
ЕГН
Име, фамилия и длъжност на служителя, задържал лицето
Забележка
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
622