Министерство на културата
брой: 9, от дата 3.2.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Правилник за устройството и дейността на Национален музеeн комплекс – София

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Национален музеeн комплексСофия
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Стози правилник се уреждат устройството и дейността на Националния музеен комплекс – София, наричан по-нататък „музея“.
Чл. 2. (1) Националният музеен комплекс – София, е държавен културен и научен институт с национално значение, който издирва, събира, документира, съхранява, изучава и популяризира културни ценности в областта на българското и чуждестранното изобразително изкуство с познавателна, образователна, научна и естетическа цел.
(2) Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата, със седалище София и адрес на управление: София, ул. 19 февруари № 1.
Чл. 3. По тематичен обхват музеят е специализиран, а по териториален – национален.
Чл. 4. Музеят участва в държавната политика по опазване на движимото културно наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.
Чл. 5. Националният музеен комплекс – София, методически подпомага общинските, частните музеи и музеите със смесено участие, като:
1. осъществява координация между музеите при прилагането на нормативните актове по опазване на движимите културни ценности;
2. организира и провежда съвместно събирателска, проучвателска и научноизследователска и популяризаторска дейност;
3. участва в разработване на проекти за консервация и реставрация на движими културни ценности, собственост на общински, частни музеи и музеи със смесено участие;
4. подготвя и реализира национални, регионални и международни проекти в областта на опазването и представянето на движими културни ценности – предмет на неговата дейност.
Раздел II
Дейност
Чл. 6. (1) Основната дейност на музея е събирането, изучаването, опазването и представянето на движими културни ценности и произведения на съвременното българско и чуждестранно изобразително изкуство.
(2) За осъществяване на своята основна дейност музеят:
1. извършва събирателска дейност и дейност по съхранение и опазване на колекциите си, като:
а) издирва, събира, придобива, съхранява, изучава и документира движимите културни ценности и произведения на съвременното изкуство;
б) осъществява дигитализацията на основния и обменния фонд;
в) осигурява правна и физическа защита на съхраняваните във фондовете му движими културни ценности и произведения на съвременното изкуство;
2. осъществява експозиционна дейност, като:
а) подготвя и поддържа постоянна експозиция и организира самостоятелно временни експозиции в страната и в чужбина;
б) предоставя движими културни ценности и произведения на съвременното изкуство от своите колекции за участие в експозиции в страната и в чужбина;
в) включва временно в свои експозиции културни ценности от други музеи или собственост на физически и юридически лица, както и организира представянето на експозиции на други музеи и лица или съвместни експозиции с тях;
3. извършва научноизследователска дейност, като:
а) проучва, изследва и представя изобразителното изкуство;
б) организира и провежда научни прояви, конференции, работни срещи и дискусии;
в) издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
4. осъществява образователна дейност, като:
а) подготвя и провежда образователни програми за различни социални и възрастови групи;
б) осъществява други дейности с образователна, естетическа и възпитателна цел;
в) сключва договори и осъществява съвместни инициативи с училища, университети и други лица и организации с цел популяризиране на изобразителното изкуство;
5. извършва идентификация на движими културни ценности самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации и висши училища по искане на физически и юридически лица съобразно действащите нормативни актове;
6. извършва консервация и реставрация на движими културни ценности и на произведения на съвременното изкуство чрез лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство (ЗКН);
7. осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на ЗКН и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
8. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите по ЗКН;
9. осъществява сътрудничество със сродни институти в страната и в чужбина, сключва договори за сътрудничество и осъществява съвместни инициативи с цел обмяна на опит, изложби и образователни програми;
10. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и на Прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите – обект на идентификация по т. 5, или в други случаи, предвидени от закона.
(3) Националният музеен комплекс може да извършва допълнителни дейности, включително стопански, когато са свързани с основната му дейност.
Чл. 7. (1) Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:
1. за основен фонд – придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности, с изключително голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменен фонд – движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателен фонд – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея;
4. за научен архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от музея постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и др.;
в) научната и справочната документация: научни паспорти и картотеки;
г) документи и материали, свързани с живота и творчеството на художниците.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.
Чл. 8. (1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.
Раздел III
Управление и устройство
Чл. 9. (1) Музеят се ръководи и представлява от директор.
(2) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея, като:
1. управлява средствата по бюджета на музея;
2. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни и местни органи, културни и научни институти;
3. определя със заповед материалноотговорните лица за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативните изисквания;
5. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители;
6. осъществява други функции, регламентирани в ЗКН и други нормативни актове.
Чл. 10. (1) При осъществяване на своите правомощия директорът се подпомага от заместник-директор в направление „Българско изкуство“, заместник-директор в направление „Чуждестранно изкуство“ и заместник-директор в направление „Филиали. Организация експозиции.“
(2) Функциите на заместник-директорите се определят с длъжностните им характеристики.
(3) Функциите на директора на музея в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник-директора, определен със заповед на директора.
Чл. 11. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва звено, пряко подчинено на директора, специализирани направления и обща администрация.
(2) Отдел „Комуникации“ е пряко подчинен на директора на музея и включва:
1. сектор „Международни контакти, европейски програми и проекти“;
2. сектор „Връзки с медиите и обществеността“;
3. сектор „Образователни програми“;
4. сектор „Развитие на меценатството, маркетинг и реклама“.
(3) Специализираните направления са:
1. направление „Българско изкуство“ със следните звена:
а) отдел „Опазване и регистрация на колекциите“;
б) отдел „Изследване и представяне на българското изкуство“, включващ:
аа) секция „Християнски изкуство“;
бб) секция „Българско изкуство – средата на 19 век – средата на 20 век“;
вв) секция „Българско изкуство – средата – края на 20 век“;
гг) секция „Българско изкуство – 21 век“;
дд) сектор „Технически екип – колекции“;
в) отдел „Дигитализация на колекциите, информационна система“;
г) Лаборатория по консервация и реставрация;
д) Фотолаборатория и фотодокументация;
2. направление „Чуждестранно изкуство“ със следните звена:
а) отдел „Опазване и регистрация на колекциите“;
б) отдел „Изследване и представяне на чуждестранното изкуство“, включващ:
аа) секция „Европейско изкуство“;
бб) секция „Азия, Африка и Латинска Америка“;
вв) сектор „Технически екип – колекции“;
в) отдел „Печатни издания“;
г) отдел „Научни архиви и библиотека“;
3. направление „Филиали. Организация експозиции“ със следните звена:
a) филиал „Крипта на Храм-паметник „Св. Александър Невски“ – експозиция „Християнско изкуство“;
б) филиал „Двореца“;
в) филиал „Социалистическо изкуство“;
г) филиал за съвременно изкуство „Софийски арсенал“;
д) къщи-музеи: „Вера Недкова“, „Никола Танев“, „Иван Лазаров“;
е) графичен кабинет, включващ:
аа ) секция „Опазване и регистрация на колекциите“;
бб) секция „Изследване и представяне на колекциите“;
ж) отдел „Дизайн, техническа подготовка и организация на експозиции“;
з) отдел „Информация и обслужване на публиката“.
(4) Общата администрация на музея е обособена в направление „Администрация и финанси“ със следните звена:
1. отдел „Стопански дейности и финанси“ със следните звена:
а) сектор „Бюджет и финансово-счетоводна дейност“;
б) сектор „Стопанска дейност“;
2. отдел „Административен“ със следните звена:
а) сектор „Юридически“;
б) сектор „Управление и поддръжка на собствеността“;
в) сектор „Обща администрация“.
Чл. 12. Музеят участва чрез свои представители в националните експертни и обществени съвети и комисии.
Чл. 13. (1) Към музея функционират:
1. Комисия за износ на произведения на изобразителното изкуство;
2. Комисия за идентификация на движими културни ценности.
(2) Съставът и задачите на комисиите се определят със заповед на директора и съобразно действащите нормативни актове.
(3) Със заповед на директора могат да бъдат създавани и други комисии, когато това е предвидено в нормативен акт, както и при необходимост.
Чл. 14. (1) Към музея функционират като съвещателни органи:
1. Дирекционен съвет с функции да подпомага директора в неговата административно-организационна дейност; в състава на съвета участват заместник-директорите и ръководителят на направление „Администрация и финанси“, като при необходимост се включват и други служители на музея;
2. Музеен съвет с функции да обсъжда основните насоки в творческата дейност на музея и перспективите на неговото развитие; в състава на съвета участват членовете на Дирекционния съвет и служители от специализираните направления, както и изтъкнати обществени, културни и научни дейци, изявени художници и представители на деловите кръгове.
(2) Съставът и задачите на съветите по ал. 1 се определят със заповед на директора.
Раздел IV
Финансиране
Чл. 15. Музеят се финансира със средства от:
1. реализирани собствени приходи от продажба на услуги, държавни такси, свързани с предмета на дейност на музея, наеми, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.;
2. субсидия от държавния бюджет чрез бюджета на Министерство на културата;
3. средства от реализирани международни и национални културни програми и проекти.
Раздел V
Организация на работата
Чл. 16. (1) Музеят осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители, и ги обявява на подходящи места и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия за достъп до експозициите на хора с увреждания.
Чл. 17. (1) За индивидуално или групово посещение на експозиция се заплащат входни билети.
(2) Цените на входните билети се определят със заповед на директора, съгласувана с Министерството на културата. Отделни категории посетители могат да бъдат освобождавани от заплащане на входни билети.
(3) Безплатен вход за посещение на експозициите се осигурява един ден седмично със заповед на директора.
Чл. 18. Работното време на служителите в музея се определя със заповед на директора.
Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство.
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Вежди Рашидов
510