Министерство на здравеопазването
брой: 2, от дата 9.1.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.81


Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г. и бр. 68 от 2014 г.)
Параграф единствен. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Правомощията на директора се осъществяват от заместник-директора и когато длъжността е свободна, до назначаването на директор, но за не повече от 12 месеца.“
Министър: Петър Москов
12