Министерство на финансите
брой: 1, от дата 6.1.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.3


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39 и 71 от 2008 г.; доп., бр. 105 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 48, ал. 4 думите „централния бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
§ 2. В чл. 49, ал. 1, т. 3 думите „чл. 166, ал. 8“ се заменят с „чл. 167, ал. 3“.
§ 3. В чл. 72, ал. 2 и 5 думите „чл. 152“ се заменят с „чл. 154“.
§ 4. В чл. 73 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В облагаемия оборот на лицата, регистрирани по чл. 97б от закона, не се включва оборотът от доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Лице, регистрирано на основание чл. 97б от закона, не се счита за регистрирано на основание чл. 97а от закона и обратното.“
§ 5. В чл. 74 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 след думите „по чл. 97а“ се поставя запетая и се добавя „чл. 97б“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите на регистрация по чл. 97б от закона заявлението по ал. 1 се подава до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.“
§ 6. В глава четиринадесета се създава чл. 77а:
Процедура за прекратяване на регистрация (дерегистрация) на данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 97б от закона, в случаите, когато същото се регистрира в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза
Чл. 77а. (1) Когато данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 97б от закона, се регистрира в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза за дерегистрация по чл. 107, т. 5 от закона, в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство подава заявление по образец – приложение № 8, в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.
(2) Заявлението по ал. 1 трябва да съдържа основанието за дерегистрация. Към заявлението се прилагат документи, посочени в чл. 77, ал. 2.
(3) В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.
(4) В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.
(5) В случаите по ал. 1 за дата на дерегистрацията се смята датата на регистрация на лицето в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза.“
§ 7. В чл. 78, ал. 1, в основния текст думите „и чл. 152“ се заменят с „, чл. 154 и чл. 156“.
§ 8. В чл. 79, ал. 2 се създава т. 6:
„6. извършени от лице, регистрирано на основание чл. 97б от закона, доставки с място на изпълнение на територията на страната, различни от доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „чл. 113, ал. 9 ЗДДС“.“
§ 9. В глава шестнадесета заглавието на раздел ІІІ „Доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз“ се изменя така: „Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели данъчно незадължени лица.“
§ 10. Заглавието и чл. 95 се изменят така:
„Документи във връзка с регистрация и дерегистрация за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза
Чл. 95. (1) Заявлението за регистрация за прилагане на режим извън Съюза по чл. 154, ал. 2 от закона и заявлението за актуализация по чл. 154, ал. 8 от закона се подават по образец – приложение № 16.
(2) Заявлението за прекратяване на регистрация за прилагане на режим извън Съюза по чл. 155, ал. 2 от закона се подава по образец – приложение № 17.
(3) Заявлението за регистрация за прилагане на режим в Съюза по чл. 156, ал. 2 от закона и заявлението за актуализация по чл. 156, ал. 8 от закона се подават по образец – приложение № 18.
(4) Заявлението за прекратяване на регистрация за прилагане на режим в Съюза по чл. 157, ал. 2 от закона се подава по образец – приложение № 30.“
§ 11. Член 96 се изменя така:
„Чл. 96. Структурираният формат на предоставяната по електронен път информация по чл. 159г, ал. 2 от закона се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“
§ 12. Член 97 се изменя така:
„Деклариране и корекции на подадени справка-декларации
Чл. 97. (1) Справка-декларацията по чл. 159б, ал. 4 от закона за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза за всеки данъчен период се изготвя и подава от регистрирано на основание чл. 154 или чл. 156 от закона лице по реда на чл. 119.
(2) След изтичането на три години от законоустановения срок по законодателството на държавата членка по идентификация в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от закона се изготвя и подава справка-декларация за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза, съответно корекции в подадена справка-декларация се извършват по реда на чл. 119. В справка-дек­ларацията се посочват само доставки с място на изпълнение на територията на страната. Справка-декларация не се подава за период, през който не са извършвани доставки с място на изпълнение на територията на страната.
(3) Надвнесен данък в резултат на корекция на справка-декларация по ал. 2 се прихваща или възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 13. В чл. 102, ал. 2 думите „централния бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
§ 14. В чл. 103, ал. 2, т. 2 думите „централния бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
§ 15. В чл. 113 се създава ал. 18:
„(18) Лицата, регистрирани на основание чл. 97б от закона, отразяват в дневника за продажбите данъчните документи и отчетите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 6 от закона с място на изпълнение на територията на страната. В дневника за продажби тези лица отразяват и издадените фактури и известията към тях за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната, различни от тези по чл. 21, ал. 6 от закона, като попълват колони от 1 до 9 включително.“
§ 16. В чл. 115, ал. 1 думите „декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път по чл. 157, ал. 2 от закона“ се заменят с „когато е регистрирано по глава осемнадесета от закона, справка-декларация по чл. 159б, ал. 4 от закона“.
§ 17. Член 119 се изменя така:
„Справка-декларация за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза
Чл. 119. (1) Регистрирано на основание чл. 154 от закона лице за прилагане на режим извън Съюза подава справка-декларация по чл. 159б, ал. 4 от закона по образец – приложение № 31.
(2) Регистрирано на основание чл. 156 от закона лице за прилагане на режим в Съюза подава справка-декларация по чл. 159б, ал. 4 от закона по образец – приложение № 32.
(3) Данните за справка-декларацията по ал. 1 или по ал. 2 се попълват въз основа на обобщените данни от електронния регистър по чл. 120, ал. 3 от закона.
(4) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, което извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната, в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справка-декларация по образец – приложение № 33.
(5) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което няма постоянен обект на територията на страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната, в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справка-декларация по образец – приложение № 34.
(6) Справка-декларацията по ал. 4 и 5 се подава до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.
(7) В справка-декларацията по ал. 4 и 5 се посочват идентификационният номер на лицето за целите на прилагане на съответния режим, приложимата данъчна ставка, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответната ставка е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответната ставка и общият размер на дължимия данък за страната ни като държава членка по потребление за съответния данъчен период.
(8) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което има един или повече постоянни обекти на територията на други държави членки, в справка-декларацията по ал. 5 посочва също идентификационните номера за целите на ДДС, издадени от държавите членки, където се намира всеки от обектите, и информацията по ал. 7 за извършените от тези постоянни обекти през съответния данъчен период доставки с място на изпълнение на територията на страната, за които данъкът върху добавената стойност по приложимата ставка е станал изискуем.
(9) Стойностите по ал. 7 и 8 се посочват в евро. За доставки в други валути се използва обменният курс в последния ден от данъчния период, като се прилага обменният курс, публикуван от Европейската централна банка за този ден, или ако няма публикуван такъв за този ден, то публикуваният на следващия ден.“
§ 18. В приложение № 1 към чл. 74, ал. 1 в раздел Б: „Правото (задължението) си за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:“ след думите „Чл. 97а ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължени лица по чл. 3, 5 и 6 ЗДДС“ се създава нов ред:
Чл. 97б ЗДДС – задължителна регистрация за всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната.“
§ 19. В приложение № 2 към чл. 61, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В подколона „заведен по сметка №“ на колона 2 „Актив по смисъла на Закона за счетоводството/получена услуга“ след думите „заведен по сметка №“ се добавя знакът„*“.
2. В забележката, накрая на приложението, на нов ред се добавя изречението:
„*Колоната се попълва от лица, задължени да водят счетоводна отчетност по Закона за счетоводството.“
§ 20. В приложение № 3 към чл. 61, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В подколона „заведен по сметка №“ на колона 3 „Актив по смисъла на Закона за счетоводството“ след думите „заведен по сметка №“ се добавя знакът „*“.
2. В забележката, накрая на приложението, на нов ред се добавя изречението:
„*Колоната се попълва от лица, задължени да водят счетоводна отчетност по Закона за счетоводството.“
§ 21. В приложение № 7 към чл. 60, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В подколона „заведен по сметка №“ на колона 2 „Стоки и услуги“ след думите „заведен по сметка №“ се добавя знакът „*“.
2. В забележката, накрая на приложението, на нов ред се добавя ново изречение:
„*Колоната се попълва от лица, задължени да водят счетоводна отчетност по Закона за счетоводството.“
§ 22. В приложение № 8 към чл. 77, ал. 1 в раздел Б „Правото (задължението) си за прекратяване на регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. След думите „Чл. 107, т. 4, буква „г“ ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната каса“ се създава нов ред:
Чл. 107, т. 5 ЗДДС – задължителна дерегистрация при регистрация в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза – за лице, регистрирано на основание чл. 97б.“
2. В текста „Чл. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС – дерегистрация по избор при отпадане на съответното основание за задължителна регистрация – за лице, регистрирано на основание чл. 96, 97, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1“ след числото „97“ се поставя запетая и се добавя „97б“.
§ 23. В приложение № 9 към чл. 77, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В подколона „заведен по сметка №“ на колона 2 „Активи“ след думите „заведен по сметка №“ се добавя знакът „*“.
2. В колона 3 думите „Пазарна цена“ се заменят с „Данъчна основа“.
3. В забележката, накрая на приложението, се добавя ново изречение:
„*Колоната се попълва от лица, задължени да водят счетоводна отчетност по Закона за счетоводството.“
§ 24. Приложение № 16 към чл. 119, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 16 към чл. 95, ал. 1

Входящ номер/дата:
 
ТД на НАП:
 

Попълва се от приходната администрация.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА)

Настоящото заявление подавам за:
 
Регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза
 
Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния режим извън Съюза

Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация

Идентификационен номер за целите на данъчна регистрация
 
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление
 
Наименование/име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
 
Търговско име, ако е различно от наименованието
 

Контакти

Адрес
……………………………………................................................................................................................................................…..
Телефон ………………….................................….
Електронен адрес ……………..................................……….
Интернет страница ……………………………….................................................................................................................…….
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
…………………………………………………………...............................................................................................................................
Упълномощено лице, подаващо заявлението
………………………………………………………...............................................................................................................................…

Банкова сметка

IBAN/OBAN
 
BIC
 
Титуляр на банковата сметка
 

 Предходни регистрации за прилагане на специалните режими*
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице вече е било регистрирано за прилагане на този специален режим в Република България или в друга държава – членка на ЕС, или е било регистрирано за прилагане на специалния режим за далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, приложим за данъчно задължени лица, установени на територията на Европейския съюз, посочете идентификационните номера за целите на ДДС, които е използвало.

Държава – членка на ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС
Идентификационен номер за целите на ДДС
 
 

*Информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани преди подаване на заявлението.
Дата на започване на прилагането на специалния режим извън Съюза
Извършвало ли е преди подаване на заявлението посоченото по-горе данъчно задължено лице доставки, за които специалният режим би бил приложим?
Да      Не
Ако да, посочете датата на първата доставка: ………………….
Промяна на държава членка по идентификация
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, но желае да се регистрира за прилагане на този режим в Република България, посочете идентификационния номер за целите на ДДС, под който лицето е регистрирано в другата държава – членка на ЕС.
Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим извън Съюза в Република България, то трябва да прекрати регистрацията си в другата държава – членка на ЕС, като я уведоми за прекратяването на регистрацията си в нея не по-късно от десетия ден на месеца, следващ датата, от която желае да направи промяната.

Държавачленка на ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС
Идентификационен номер за целите на ДДС
 
 

Декларация
 Декларирам, че посоченото по-горе лице не е регистрирано за целите на ДДС в държавачленка на Европейския съюз, освен за целите на прилагане на режим извън Съюза в случаите на промяна на държавата членка по идентификация по избор на лицето.
Приложения

Име на прикачения файл
Описание
Тип на файла
 
 
 

Декларация
 Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:“
§ 25. Приложение № 17 към чл. 119, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 17 към чл. 95, ал. 2

Входящ номер/дата:
 
ТД на НАП
 

 Попълва се от приходната администрация.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА)

Настоящото заявление подавам за:
 
Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза

Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация

Идентификационен номер по ЗДДС
 
Идентификационен номер за целите на данъчна регистрация
 
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление
 
Наименование/име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
 

Контакти

Адрес
……………………………………................................................................................................................................................…..
Телефон ………………….................................….
Електронен адрес ……………...............................................…………….
Интернет страница ………………………………............................................................................................................…….
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
…………………………………………………………..............................................................................................................................
Упълномощено лице, подаващо заявлението
………………………………………………………..............................................................................................................................…

Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим извън Съюза се реализира на основание:

 
чл. 155, ал. 1, т. 1 ЗДДС – регистрираното лице вече не извършва далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: …………………………..
 
чл. 155, ал. 1, т. 2 ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по чл. 154, ал. 1 ЗДДС
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: ……………….........……
В случаите, когато регистрираното лице не отговаря на условията по чл. 154, ал. 1 ЗДДС поради това, че се е установило по седалище и адрес на управление или по постоянен обект на територията на държава – членка на ЕС, посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от държавата членка, в която лицето е установено по седалище и адрес на управление или по постоянен обект:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ……………………………………..
Идентификационен номер за целите на ДДС: …………………………………...............................…..
 
чл. 155, ал. 1, т. 3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага специалния режим извън Съюза
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането на специалния режим: .............................................................................................………………
 
чл. 155, ал. 10 ЗДДС – регистрираното лице желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в друга държава – членка на Европейския съюз
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането на специалния режим в Република България: ................................................…………………….
 
чл. 159з ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по чл. 154, ал. 1 ЗДДС и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в Съюза поради това, че отговаря на условията на чл. 156, ал. 1 от същия закон
Посочете датата на настъпване на промяната на съответното обстоятелство: …………....................................................................................................................................................…
 
Друга причина:

Приложения

Име на прикачения файл
Описание
Тип на файла
 
 
 

Декларация
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:“
§ 26. Приложение № 18 към чл. 96, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 18 към чл. 95, ал. 3

Входящ номер/дата:
 
ТД на НАП:
 

попълва се от приходната администрация
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА)

Настоящото заявление подавам за:
 
Регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза
 
Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния режим в Съюза

Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация

Идентификационен номер по ЗДДС
 
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от регистъра на НАП
 
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/Служебен номер от регистъра на НАП
 
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
 
Търговско име, ако е различно от наименованието
 
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление или когато не е установено по седалище и адрес на управление в Европейски съюз (ЕС), е установено по постоянен обект
 
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление, когато същата не е държавачленка на ЕС
 

Контакти

Адрес
Улица .........……………………..…. Номер ……………………..…. Етаж ……………………..…. Апартамент ……………………..….
Град ……………………..….……………………..….……………………..…. Пощенски код ……………. Пощенска кутия …………….
Община ……………………………......................……………………..…. Област/Регион ……………………..….……………………………
Държава …................................................…………………………
Телефон
Електронен адрес
Интернет страница ...........................................................
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
…………………………………………………………………………..….……………………..….……………………..….……………………..….....………………

Банкова сметка

IBAN
 
BIC
 
Титуляр на банковата сметка
 

Постоянни обекти в други държавичленки на ЕС*

Идентификационен номер за целите на ДДС
 
Търговско име на постоянния обект
 
Адрес
Улица .........……………………..…. Номер ……………………..…. Етаж ……………………..…. Апартамент ……………………..….
Град ……………………..….……………………..….……………………..…. Пощенски код ……………. Пощенска кутия …………….
Община ……………………………......................……………………..…. Област/Регион ……………………..….……………………………
Държава …................................................…………………………

*информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект
Идентификация в други държавичленки на ЕС*
Ако друга държава – членка на ЕС, е издала на посоченото по-горе лице идентификационен номер за целите на ДДС като неустановено на територията на тази държава членка данъчно задължено лице, посочете всички такива идентификационни номера.

Държава от ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС
Идентификационен номер за целите на ДДС
 
 

*информацията се попълва поотделно за всяка държавачленка на ЕС, в която лицето има идентификация
Предходни регистрации за прилагане на специалните режими*
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице вече е било регистрирано за прилагане на режим в Съюза в Република България или в друга държава – членка на ЕС, или е било регистрирано за прилагане на специалния режим за далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, приложим за данъчно задължени лица, неустановени на територията на Европейския съюз, посочете идентификационните номера за целите на ДДС, които е използвало лицето.

Държавачленка на ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС
Идентификационен номер за целите на ДДС
 
 

*информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани преди подаване на заявлението
Дата на започване на прилагането на специалния режим в Съюза
Извършвало ли е преди подаване на заявлението посоченото по-горе данъчно задължено лице доставки, за които специалният режим би бил приложим?
Да  Не   
Ако да, посочете датата на първата доставка: .............................................................................…………………….
Промяна на държава членка по идентификация
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режима в Съюза и:
– е преместило мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на територията на Република България, или
– няма установяване по седалище или адрес на управление на територията на ЕС и е преместило постоянния си обект от територията на друга държава членка на територията на Република България, или
– няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има установеност по постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка и след като са изтекли две години, следващи годината, през която лицето е регистрирано за прилагане на режима в другата държава членка, желае да се регистрира за прилагане на този режим в Република България
посочете идентификационния номер за целите на ДДС, под който лицето е регистрирано в другата държава – членка на ЕС.
Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим в Съюза в Република България, то трябва да прекрати регистрацията си в другата държава – членка на ЕС, като я уведоми не по-късно от десетия ден на месеца, следващ датата на настъпване на промяната.

Държавачленка на ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС
Идентификационен номер за целите на ДДС
 
 

Приложения

Име на прикачения файл
Описание
Тип на файла
 
 
 

Декларация

Долуподписаният _____________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:                                        Подпис:

§ 27. Създава се приложение № 30 към чл. 95, ал. 4:
„Приложение № 30 към чл. 95, ал. 4

Входящ номер/дата:
 
ТД на НАП:
 

попълва се от приходната администрация
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА)

Настоящото заявление подавам за:
 
Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза

Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация

Идентификационен номер по ЗДДС
 
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от регистъра на НАП
 
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/Служебен номер от регистъра на НАП
 
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
 
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление, когато същата не е държавачленка на Европейския съюз (ЕС)
 

Контакти

Адрес
Улица .........……………………..…. Номер ……………………..…. Етаж ……………………..…. Апартамент ……………………..….
Град ……………………..….……………………..….……………………..…. Пощенски код ……………. Пощенска кутия …………….
Община ……………………………......................……………………..…. Област/Регион ……………………..….……………………………
Държава …................................................…………………………
Телефон .......................................................
Електронен адрес ...........................................................................
Интернет страница ...........................................................
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
…………………………………………………………………………..….……………………..….……………………..….……………………..….....………………

Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим в Съюза реализирам на основание:

 
чл. 157, ал. 1, т. 1 ЗДДС – регистрираното лице вече не извършва далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: ……………………
 
чл. 157, ал. 1, т. 2 ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по чл. 156, ал. 1 ЗДДС
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство:……………………
В случаите, когато регистрираното лице не отговаря на условията по чл. 156, ал. 1 ЗДДС поради това, че се е установило по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от държавата членка, в която лицето е установено по седалище и адрес на управление:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: …………………………………
Идентификационен номер за целите на ДДС: ……………………………………..................
 
чл. 157, ал. 1, т. 3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага режима в Съюза
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустановите прилагането на специалния режим: ……………..........................................................…..
 
чл. 157, ал. 10 ЗДДС – регистрираното лице  не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има повече от един постоянен обект на територията на ЕС и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в друга държава членка, на територията на която има постоянен обект
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането на специалния режим в Република България: ...................……………..
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: …………………………………
Идентификационен номер за целите на ДДС: ………………….................…………………..
 
чл. 157, ал. 11 ЗДДС – регистрираното лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, е преместило постоянния си обект от територията на страната на територията на друга държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим
 
в другата държава членка или регистрираното лице, което е установено по постоянен обект на територията на страната, е установило по седалище и адрес на управление на територията на друга държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в другата държава членка
Посочете датата на настъпване на промяната: ……………………..................……….
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ………….....………
Идентификационен номер за целите на ДДС: ...................................……………………..
 
чл. 157, ал. 11 ЗДДС – регистрираното лице е преместило седалището и адреса си на управление на територията на друга държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в другата държава членка
Посочете датата на настъпване на промяната: ………………................................
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: …………………………….
Идентификационен номер за целите на ДДС: ................................……………………….
 
чл. 159з ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по чл. 156, ал. 1 ЗДДС и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим извън Съюза поради това, че отговаря на условията на чл. 154, ал. 1 от същия закон
Посочете датата на настъпване на промяната на съответното обстоятелство: ………………....................................................................................................…………  
 
Друга причина:

Приложения

Име на прикачения файл
Описание
Тип на файла
 
 
 

Декларация

Долуподписаният _____________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:                                        Подпис:

§ 28. Създава се приложение № 31 към чл. 119, ал. 1:
„Приложение № 31 към чл. 119, ал. 1

Входящ номер
 
Версия
 
ТД на НАП/офис
 

попълва се от приходната администрация
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ПО ЧЛ. 159Б, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице

Идентификационен номер по ЗДДС
 
Наименование
 

1.2. Данъчен период

Данъчен период
Година ……………................. Тримесечие ……………..................

 

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период
(дд.мм.гггг)
Крайна дата на данъчния период
(дд.мм.гггг)

 1.3. Парична единица/валута

Парична единица/валута
EUR

 
Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по потребление, включително Република България, за данъчния период

№ по ред
Код на държава членка по потребление
ДДС ставка/вид
(стандартна/намалена ставка)
Общ размер на данъчна основа
 EUR
Общ размер на ДДС
EUR
 
1
2
3
4
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги …… EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 4)

Декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата:                                                

§ 29. Създава се приложение № 32 към чл. 119, ал. 2:
„Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2

Входящ номер
 
Версия
 
ТД на НАП/офис
 

попълва се от приходната администрация
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ПО ЧЛ. 159Б, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице

Идентификационен номер по ЗДДС
 
Наименование
 

1.2. Данъчен период

Данъчен период
Година ……………................. Тримесечие ……………..................

 

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период
(дд.мм.гггг)
Крайна дата на данъчния период
(дд.мм.гггг)

1.3. Парична единица/валута

Парична единица/валута
EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по потребление за данъчния период
Раздел 2А: Доставки, извършени от мястото на стопанска дейност или постоянен обект в Република България като държава членка по идентификация

№ по ред
Код на държава членка по потребление
ДДС ставка/вид
(стандартна/намалена ставка)
Общ размер на данъчна основа
 EUR
Общ размер
 на ДДС
EUR
 
1
2
3
4
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от мястото на стопанска дейност или постоянен обект в Република България като държава членка по идентификация ……... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 4)
Раздел 2Б: Доставки, извършени от постоянни обекти в държави членки, различни от Република България като държава членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на държави членки по потребление, в които лицето няма постоянен обект

№ по ред
Идентификационен
номер за целите
на ДДС
Код на
държава членка
по потребление
ДДС ставка/вид
(стандартна
/намалена ставка)
Общ размер на данъчна основа
 EUR
Общ размер
 на ДДС
EUR
 
1
2
3
4
5
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от постоянните обекти в държави членки, различни от Република България като държава членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на държави членки по потребление, в които лицето няма постоянен обект ……. EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 5)
Раздел 2В:
Общ размер на дължимия ДДС за извършените доставки на услуги …… EUR
(сбор от сумите на раздел 2А и раздел 2Б)
 

Долуподписаният _____________________________________________________________________________________________________  декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата:                                                         Подпис:

§ 30. Създава се приложение № 33 към чл. 119, ал. 4:
„Приложение № 33 към чл. 119, ал. 4

Входящ номер
 
Версия
 
ТД на НАП/офис
 

попълва се от приходната администрация
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ПО ЧЛ. 159Ж, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице

Идентификационен номер за целите на ДДС
 
Държава членка, в която данъчно задълженото лице е регистрирано/е било регистрирано за прилагане на специалния режим извън Съюза
 
Наименование
 

1.2. Данъчен период

Данъчен период
Година …….................……… Тримесечие …….................………

 

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период
(дд.мм.гггг)
Крайна дата на данъчния период
(дд.мм.гггг)

1.3. Парична единица/валута

Парична единица/валута
EUR

 
Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за Република България като държава членка по потребление за данъчния период

№ по ред
Код на държава членка по потребление
ДДС ставка/вид
(стандартна/намалена ставка)
Общ размер на данъчна основа
 EUR
Общ размер
 на ДДС
EUR
 
1
2
3
4
1.
 
 
 
 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги …… EUR
(сума в колона 4)

Долуподписаният _____________________________________________________________________________________________________ декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата:                                                         Подпис:

§ 31. Създава се приложение № 34 към чл. 119, ал. 5:
„Приложение № 34 към чл. 119, ал. 5

Входящ номер
 
Версия
 
ТД на НАП/офис
 

попълва се от приходната администрация
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ПО ЧЛ. 159Ж, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице

Идентификационен номер за целите на ДДС
 
Държава членка, в която данъчно задълженото лице е регистрирано/е било регистрирано за прилагане на специалния режим в Съюза (държава членка по идентификация)
 
Наименование
 

 
1.2. Данъчен период

Данъчен период
Година …...........…...……. Тримесечие ………............………

 

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период
(дд.мм.гггг)
Крайна дата на данъчния период
(дд.мм.гггг)

1.3. Парична единица/валута

Парична единица/валута
EUR

 
Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за Република Българиядържава членка по потребление за данъчния период
Раздел 2А: Доставки, извършени от мястото на стопанска дейност или от постоянен обект в ……….. като държава членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на Република България като държава членка на потребление

№ по ред
Код на държава членка по потребление
ДДС ставка/вид
(стандартна/намалена ставка)
Общ размер на данъчна основа
 EUR
Общ размер
 на ДДС
EUR
 
1
2
3
4
1.
 
 
 
 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от мястото на стопанска дейност или постоянен обект в държавата членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на Република България …..….. EUR
(сума в колона 4)
Раздел 2Б: Доставки, извършени от постоянни обекти в държави членки, различни от държавата членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на Република България като държава членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект

№ по ред
Идентификационен номер за целите на ДДС
Код на държава членка по потребление
ДДС ставка/вид
(стандартна/намалена ставка)
Общ размер на данъчна основа
 EUR
Общ размер
 на ДДС
EUR
 
1
2
3
4
5
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от постоянни обекти в държави членки, различни от държавата членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на Република България като държава членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект…..…. EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 5)
Раздел 2В:
Общ размер на дължимия ДДС за извършените доставки на услуги …… EUR
(сбор от сумите на раздел 2А и раздел 2Б)

Долуподписаният _____________________________________________________________________________________________________ декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
 
Дата:                                                                                                    Подпис:

Заключителна разпоредба
§ 32. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник.
Министър: Владислав Горанов
9105