Министерски съвет
брой: 107, от дата 24.12.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.105


Постановление № 440 от 22 декември 2014 г. за преобразуване на национални музеи

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
за преобразуване на национални музеи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Преобразува Националния музей на българското изобразително изкуство – София, и Националната галерия за чуждестранно изкуство – София, чрез сливане в Национален музеен комплекс – София.
(2) Националният музеен комплекс – София, е държавен културен институт, юридическо лице, със седалище в София, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата.
Чл. 2. (1) Националният музеен комплекс – София, е държавен музей с предмет на дейност: издирване, изучаване, опазване и представяне на културни ценности в областта на българското и чуждестранното изобразително изкуство с познавателна, образователна и естетическа цел.
(2) Националният музеен комплекс – София, може да извършва допълнителни дейности, включително стопански, когато са свързани с основната му дейност.
Чл. 3. (1) По тематичен и териториален обхват Националният музеен комплекс – София, е специализиран национален музей.
(2) Националният музеен комплекс – София, методически подпомага общинските, частните музеи и музеите със смесено участие с оглед на определения му териториален обхват.
(3) В изпълнение на функцията по ал. 2 Националният музеен комплекс – София:
1. осъществява координация между музеите при прилагането на нормативните актове по опазване на движимите културни ценности;
2. организира и провежда съвместно събирателска, проучвателна, научноизследователска и популяризаторска дейност;
3. участва в разработване на проекти за консервация и реставрация на движими културни ценности – собственост на общинските, частните музеи и музеите със смесено участие;
4. подготвя и реализира регионални, национални и международни проекти в областта на опазването и представянето на движими културни ценности – предмет на неговата дейност.
Чл. 4. Имуществото, архивът, правата и задълженията на Националния музей на българското изобразително изкуство – София, и на Националната галерия за чуждестранно изкуство – София, преминават към Националния музеен комплекс – София.
Чл. 5. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в преобразуваните културни институти по чл. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В срок до един месец от влизане в сила на постановлението:
1. министърът на културата издава правилник за устройството и дейността на Националния музеен комплекс – София;
2. директорът на Националния музеен комплекс – София, урежда правоотношенията със служителите на преобразуваните музеи в съответствие с чл. 5.
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 1 на Постановление № 14 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на културата (обн., ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 25, 35, 58 и 83 от 2011 г., бр. 82 от 2013 г. и бр. 23 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. Точка 78 се изменя така:
„78. Национален музеен комплекс – София“.
2. Точка 79 се отменя.
§ 3. В чл. 1 на Постановление № 146 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 58 от 2010 г.) думите „Националната галерия за чуждестранно изкуство – София“ се заменят с „Националния музеен комплекс – София“.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 1 от Закона за културното наследство.
§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
9086