Народно събрание
брой: 107, от дата 24.12.2014 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.24


Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

 

УКАЗ № 301
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република България за 2015 г., приет от ХLIII Народно събрание на 19 декември 2014 г.
Издаден в София на 23 декември 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
 
 
ЗАКОН
за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2015 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
18 247 592,9
1.
Данъчни приходи
16 603 786,7
1.1.
Корпоративен данък
1 551 185,0
1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
80 980,0
1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
2 754 180,0
1.4.
Данък върху добавената стойност
7 741 250,0
1.5.
Акцизи
4 180 400,0
1.6.
Данък върху застрахователните премии
30 335,0
1.7.
Мита и митнически такси
144 750,0
1.8.
Такса върху производството на захар и изоглюкоза
1 046,7
1.9.
Други данъци
119 660,0
2.
Неданъчни приходи
1 643 106,2
2.1.
Държавни такси
842 852,1
2.2.
Съдебни такси
120 000,0
2.3.
Приходи и доходи от собственост
501 453,9
2.4.
Глоби, санкции и наказателни лихви
80 866,1
2.5.
Други приходи
97 934,1
3.
Помощи и дарения
700,0

 
(2) Приема държавния бюджет за 2015 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
II.
РАЗХОДИ
9 056 486,2
1.
Текущи разходи
8 107 520,3
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
3 534 893,5
1.2.
Субсидии
843 457,6
1.2.1.
Субсидии за нефинансови предприятия
780 346,7
1.2.2.
Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
63 110,9
1.3.
Лихви
845 981,9
1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 045 500,6
2.
Капиталови разходи
858 632,8
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
645 499,0
2.2.
Капиталови трансфери
213 133,8
3.
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
4.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
71 100,0
4.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
70 000,0
4.2.
По бюджета на съдебната власт
600,0
4.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
10 436 918,9
1.
 Предоставени трансфери за:
10 503 427,8
1.1.
 Общините
2 485 635,9
1.2.
 Държавното обществено осигуряване
5 052 629,9
1.3.
 Националната здравноосигурителна каса
1 020 279,0
 
в т.ч.
 
1.3.1.
   – от централния бюджет за покриване на недостига от средства по бюджета на Националната здравноосигурителна каса
18 000,0
1.3.2.
 – от Министерството на здравеопазването
24 000,0
1.4.
  Българското национално радио
42 112,0
1.5.
  Българската национална телевизия
65 147,0
1.6.
 Българската телеграфна агенция
4 385,0
1.7.
  Държавните висши училища
410 263,4
1.7.1.
   – от Министерството на образованието и науката
386 179,4
1.7.2.
   – от Министерството на отбраната
24 084,0
1.8.
  Българската академия на науките
75 396,9
1.8.1.
 – от Министерството на образованието и науката
72 846,9
1.8.2.
 – от Министерството на околната среда и водите
2 550,0
1.9.
 Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите
 53 000,0
1.10.
 Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 1 370,0
1.11.
Други международни програми и договори, които са с режим на сметки за средства от Европейския съюз
41 860,0
1.11.1.
 – от Министерския съвет
1 009,0
1.11.2.
 – от Министерството на финансите
1,0
1.11.3.
 – от Министерството на вътрешните работи
18 884,0
1.11.4.
 – от Министерството на правосъдието
166,2
1.11.5.
 – от Министерството на труда и социалната политика
424,3
1.11.6.
 – от Министерството на образованието и науката
5 000,0
1.11.7.
 – от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
13 653,3
1.11.8.
 – от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
1 140,2
1.11.9.
 – от Държавната агенция „Национална сигурност“
1 582,0
1.12.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд (нето)
1 004 348,7
1.13.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
247 000,0
2.
 Получени трансфери от:
66 508,9
2.1.
Националния осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика
7 150,0
2.2.
Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
3 358,9
2.3.
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите
 56 000,0
IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
979 871,6

 
(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-2 225 683,8

 
(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет, както следва:  

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
VІ.
 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
2 225 683,8

 
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
140 000,0
1.
Приходи от дейността на органите на съдебната власт
140 000,0
 
в т.ч. приходи от съдебни такси
120 000,0
II.
РАЗХОДИ
473 000,0
1.
 Текущи разходи                     
463 400,0
2.  
 Капиталови разходи
9 000,0
3.
 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
333 000,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
333 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2015 г., както следва:

Органи на съдебната власт
Сума
(хил. лв.)
1
2
Висш съдебен съвет
12 003,9
Върховен касационен съд
14 788,2
Върховен административен съд
11 330,8
Прокуратура на Република България
183 325,0
Съдилища на Република България
244 455,0
Национален институт на правосъдието
3 085,6
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
3 411,5
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
Всичко:
473 000,0

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:       

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
58 628,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
62 014,2

 
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 5000,0 хил. лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) За 2015 г. неизпълнението на приходите по ал. 1 не се покрива с допълнителна субсидия от централния бюджет.         
(7) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(8) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.        
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 580,0
1.  
Неданъчни приходи
1 580,0
II.
РАЗХОДИ
53 000,0
1.  
 Текущи разходи                     
50 403,0
2.  
 Капиталови разходи
2 097,0
3.  
 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
51 420,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
51 420,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“
33 020,7
 
 в т.ч. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
2.
Функционална област „Осигуряващи дейности“
18 977,4
3.
Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)
1 001,9
 
Всичко:
53 000,0

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Народното събрание, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
25 857,3
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
21 838,3

 
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2015 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
150,0
1.
Неданъчни приходи
150,0
II.
РАЗХОДИ
15 207,0
1.
 Текущи разходи
14 957,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
12 770,0
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
12 770,0
2.
 Капиталови разходи
250,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
15 057,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
15 057,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Сметната палата, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
2 407,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
2 437,0

 
Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2015 г., както следва:        

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                    
6 050,0
1.  
Текущи разходи                     
5 820,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
3 868,0
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
3 868,0
2.  
Капиталови разходи
230,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
6 050,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
6 050,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Администрацията на президента, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
2 400,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
2 400,0

 
Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
17 240,0
1.
Неданъчни приходи
17 240,0
 
    в т.ч. приходи от държавни такси
600,0
II.
РАЗХОДИ                    
71 703,0
1.  
Текущи разходи                     
63 613,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
44 461,0
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
44 461,0
1.2.
 Субсидии
4 500,0
1.2.1.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
4 500,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
780,0
2.  
Капиталови разходи
8 090,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
54 463,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
55 472,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-1 009,0
2.1.
    Предоставени трансфери (-)
-1 009,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
8 122,0
2.
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
561,0
3.
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
19 184,0
4.
Политика в областта на правото на вероизповедание
4 673,0
5.
Политика в областта на архивното дело
5 962,0
6.
Бюджетна програма „Администрация“
12 874,0
7.
Други бюджетни програми, в т.ч.:
20 327,0
7.1.
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
20 327,0
 
Всичко:
71 703,0

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерския съвет, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
26 245,8
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
27 242,0

 
(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 1.
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                    
3 240,0
1.  
Текущи разходи                     
3 140,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 840,0
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
2 840,0
2.  
Капиталови разходи
100,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
3 240,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 240,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Конституционния съд, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
400,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
400,0

 
Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                    
2 347,0
1.  
Текущи разходи                     
2 317,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 399,0
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
1 399,0
2.  
Капиталови разходи
30,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 347,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 347,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Омбудсмана, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
948,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
948,0

 
Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
90 000,0
1.
Неданъчни приходи
90 000,0
 
    в т.ч. приходи от държавни такси
80 000,0
II.
РАЗХОДИ                    
363 520,0
1.  
Текущи разходи                     
351 841,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
231 560,0
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
231 560,0
1.2.
 Субсидии
2 000,0
1.2.1.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
2 000,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
12 630,0
2.  
Капиталови разходи
11 679,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
273 520,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
270 162,1
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
3 358,9
2.1.
    Получени трансфери (+)
3 358,9
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-1,0
3.1.
    Предоставени трансфери (-)
-1,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
52 625,0
2.
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
228 894,0
3.
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
29 728,0
4.
Политика в областта на управлението на дълга
5 918,0
5.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
12 871,0
5.1.
Бюджетна програма „Оперативна програма „Административен капацитет“
1 500,0
5.2.
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
11 371,0
6.
Бюджетна програма „Администрация“
33 484,0
 
Всичко:
363 520,0

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на финансите, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
172 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
135 000,0

 
Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
67 000,0
1.
Неданъчни приходи
67 000,0
 
    в т.ч. приходи от държавни такси
54 554,8
II.
РАЗХОДИ                    
120 223,5
1.  
Текущи разходи                     
114 260,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
20 737,6
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
20 737,6
2.
Капиталови разходи
5 963,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
53 223,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
53 223,5
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
97 710,0
2.
Политика в областта на публичната дипломация
730,7
3.
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
21 782,8
 
Всичко:
120 223,5

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на външните работи, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
89 485,9
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
99 300,9

 
(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер 4 000 хил. лв., които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
30 000,0
1.
Неданъчни приходи
30 000,0
 
    в т.ч. приходи от държавни такси
100,0
II.
РАЗХОДИ                    
954 589,0
1.  
Текущи разходи                     
897 907,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
693 000,0
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
693 000,0
1.2.
 Субсидии
1 978,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
1 978,0
1.3.
 Лихви
487,8
1.4.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 019,0
2.  
Капиталови разходи
56 682,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
933 880,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
957 964,4
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-24 084,0
2.1.
    Предоставени трансфери (-)
-24 084,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
9 291,4
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-9 291,4
 
в т.ч.
 
1.  
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)
-9 291,4

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:          

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на отбранителните способности
892 509,0
2.
Политика в областта на съюзната и международна сигурност
62 080,0
 
Всичко:
954 589,0

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на отбраната, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
108 736,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
165 252,0

 
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно приложение № 2.
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
170 378,0
1.
Неданъчни приходи
170 378,0
 
    в т.ч. приходи от държавни такси
95 004,0
II.
РАЗХОДИ                    
1 031 760,0
1.  
Текущи разходи                     
1 018 865,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
935 910,0
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
935 910,0
1.2.
 Лихви
143,4
2.  
Капиталови разходи
12 895,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
870 075,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
888 959,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-18 884,0
2.1.
    Предоставени трансфери (-)
-18 884,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
8 693,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-8 693,0
 
в т.ч.
 
1.  
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)
-8 693,0

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на защитата на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
578 000,0
 2.
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
145 000,0
 3.
Политика в областта на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации
177 000,0
 4.
Политика в областта на управлението и координацията на системата на Министерството на вътрешните работи
125 160,0
 5.
Други бюджетни програми, в т.ч.:
6 600,0
 5.1.
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
6 600,0
 
Всичко:
1 031 760,0

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
90 434,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
98 979,0

 
Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
62 000,0
1.
Неданъчни приходи
62 000,0
 
    в т.ч. приходи от държавни такси
61 595,8
II.
РАЗХОДИ                    
191 947,0
1.  
Текущи разходи                     
177 562,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
112 854,0
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
112 854,0
1.2.
 Субсидии
450,0
1.2.1.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
450,0
2.  
Капиталови разходи
14 385,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
129 947,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
130 113,2
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-166,2
2.1.
    Предоставени трансфери (-)
-166,2
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на правосъдието
78 595,6
2.
Политика в областта на изпълнение на наказанията
106 147,0
3.
Бюджетна програма „Администрация“
7 204,4
 
Всичко:
191 947,0

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
66 000,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
79 093,0

 
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
28 000,0
1.
Неданъчни приходи
28 000,0
 
    в т.ч. приходи от държавни такси
18 874,4
II.
РАЗХОДИ                    
1 101 380,8
1.  
Текущи разходи                      
1 099 990,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
75 553,5
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
75 553,5
1.2.
 Субсидии
3 690,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
3 420,0
1.2.2.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
270,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
998 523,3
2.  
Капиталови разходи
1 390,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 073 380,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 066 655,1
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
7 150,0
2.1.
    Получени трансфери (+)
7 150,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-424,3
3.1.
    Предоставени трансфери (-)
-424,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на заетостта
97 137,0
2.
Политика в областта на трудовите отношения
11 646,9
3.
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности
177 130,8
4.
Политика в областта на хората с увреждания
193 812,7
5.
Политика в областта на социалното включване
612 544,2
6.
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие
728,3
7.
Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията
684,7
8.
Бюджетна програма „Администрация“
7 696,2
 
Всичко:
1 101 380,8

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
1 031 827,3
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
1 024 327,3

 
Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
42 000,0
1.
Неданъчни приходи
42 000,0
 
    в т.ч. приходи от държавни такси
32 000,0
II.
РАЗХОДИ                    
435 219,8
1.  
Текущи разходи                     
420 219,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
177 481,2
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
177 481,2
1.2.
 Субсидии
79 636,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
79 636,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
26 800,0
2.  
Капиталови разходи
15 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
393 219,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
417 219,8
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-24 000,0
2.1.
    Предоставени трансфери (-)
-24 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
83 120,9
2.
Политика в областта на диагностиката и лечението
317 266,1
3.
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
24 611,6
4.
Бюджетна програма „Администрация“
10 221,2
 
Всичко:
435 219,8

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
268 253,5
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
258 738,5

 
(4) Утвърждава разходи за персонал без центровете за спешна медицинска помощ, държавните психиатрични болници и центровете за трансфузионна хематология в размер 59 776,4 хил. лв., които са в рамките на утвърдените разходи за персонал по ал. 1 и се извършват до утвърдения размер.
(5) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2015 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(6) Предоставяните средства по реда на ал. 5 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2015 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.
Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
13 260,0
1.
Неданъчни приходи
13 260,0
 
    в т.ч. приходи от държавни такси
470,0
II.
РАЗХОДИ                    
417 323,6
1.  
Текущи разходи                      
414 568,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
201 885,2
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
25 092,9
1.2.
 Субсидии
6 220,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
6 220,0
2.
Капиталови разходи
2 755,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
405 063,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
869 089,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-459 026,3
2.1.
    Предоставени трансфери (-)
-459 026,3
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-5 000,0
3.1.
    Предоставени трансфери (-)
-5 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
1 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-1 000,0
 
в т.ч.
 
1.
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
-1 000,0

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:          

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот
368 019,4
2.
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал
43 977,4
3.
Бюджетна програма „Администрация“
5 326,8
 
Всичко:
417 323,6

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
215 352,1
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
215 023,4

 
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 3.
Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
22 500,0
1.
Неданъчни приходи
22 500,0
 
    в т.ч. приходи от държавни такси
300,0
II.
РАЗХОДИ                   
126 693,6
1.  
Текущи разходи                     
122 009,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
67 179,9
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
10 176,7
1.2.
 Субсидии
14 500,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
13 900,0
1.2.2.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
600,0
2.  
Капиталови разходи
4 683,7
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
104 193,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
104 193,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:          

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
13 590,6
2.
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование
108 456,2
3.
Бюджетна програма „Администрация“
4 646,8
 
Всичко:
126 693,6

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на културата, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
59 241,5
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
59 513,7

 
Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
10 030,0
1.
Неданъчни приходи
10 030,0
 
    в т.ч. приходи от държавни такси
3 100,0
II.
РАЗХОДИ                    
43 481,9
1.  
Текущи разходи                     
42 093,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
24 518,1
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
24 518,1
2.  
Капиталови разходи
1 388,8
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
20 451,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
20 001,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
450,0
2.1.
    Получени трансфери (+)
56 000,0
2.2.
    Предоставени трансфери (-)
-55 550,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
-13 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
13 000,0
 
в т.ч.
 
1.  
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
13 000,0

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда
19 766,9
2.
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост
9 115,0
3.
Бюджетна програма „Администрация“
14 600,0
 
Всичко:
43 481,9

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерство на околната среда и водите, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
13 963,8
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
18 963,8

 
Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
24 129,7
1.
Неданъчни приходи
24 129,7
 
    в т.ч. приходи от държавни такси
12 834,2
II.
РАЗХОДИ                    
53 609,4
1.  
Текущи разходи                     
53 609,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
23 328,0
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
23 328,0
1.2.
 Субсидии
18 070,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
18 000,0
1.2.2.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
70,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
29 479,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
29 479,7
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност
42 189,4
2.
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество
10 920,0
3.
Бюджетна програма „Администрация“
500,0
 
Всичко:
53 609,4

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на икономиката, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
27 642,5
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
28 863,0

 
Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
130 235,3
1.
Неданъчни приходи
130 235,3
 
    в т.ч. приходи от държавни такси
2 642,0
II.
РАЗХОДИ                    
51 265,6
1.  
Текущи разходи                     
46 265,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 850,6
 
   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
2 850,6
1.2.
 Субсидии
42 052,7
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
42 052,7
2.  
Капиталови разходи
5 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
 
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
78 969,7
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-78 969,7
 
в т.ч.
 
1.  
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
-78 969,7

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие
50 765,6
2.
Бюджетна програма „Администрация“
500,0
 
Всичко:
51 265,6

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на енергетиката, както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
46 015,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.
48 615,0

 
(4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ и Фонд „Радиоактивни отпадъци“, при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.
Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2015 г., както следва:

Показатели
Сума (хил. лв.)
 
1
2