Народно събрание
брой: 107, от дата 24.12.2014 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.7


Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

 

УКАЗ № 300
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г., приет от ХLIІI Народно събрание на 19 декември 2014 г.
Издаден в София на 23 декември 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
ЗАКОН
за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9 633 205,5 хил. лв., както следва:

П О К А З А Т Е Л И
Сума (в хил. лв.)
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
9 633 205,5
1. Осигурителни приходи
7 277 461,0
1.1. Осигурителни вноски
4 569 630,6
1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година
2 707 830,4
2. Неданъчни приходи
12 010,0
2.1. Приходи и доходи от собственост
6 463,0
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
5 242,0
2.3. Други неданъчни приходи
305,0
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 065,0
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
342 560,0
5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
2 002 239,5

 
(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 9 629 267,0 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
9 629 267,0
 1. Разходи
9 622 117,0
1.1. Пенсии
8 392 990,0
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
8 010 526,1
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет
339 304,4
1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
2 355,4
1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги)
40 804,1
1.2. Социални помощи и обезщетения
1 157 650,0
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
71 330,5
1.3.1. Разходи за персонал
48 489,6
1.3.2. Издръжка
16 097,4
1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
550,0
1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
106,0
1.3.5. Капиталови разходи
6 087,5
1.4. Отбрана и сигурност
75,0
1.5. Разходи за лихви
71,5
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
71,5
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица
-
2. Предоставени трансфери
7 150,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
3 150,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
4 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
3 000,0
2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
1 000,0

 
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
3 938,5
ФИНАНСИРАНЕ
-3 938,5
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
-3 938,5
Наличност в края на периода
-

 
Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 6 191 503,2 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
6 191 503,2
1. Осигурителни приходи
6 190 853,1
1.1. Осигурителни вноски
3 483 022,7
1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година
2 707 830,4
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
650,1

 
(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 8 009 533,3 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
8 009 533,3
1. Разходи
8 009 533,3
1.1. Пенсии
8 008 917,4
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
7 968 166,7
1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
2 355,4
1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги)
38 395,3
1.2. Социални помощи и обезщетения
615,9

 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-1 818 030,1

 
Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 341 509,9 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
341 509,9
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
341 509,9

 
(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 341 520,3 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
341 520,3
1. Разходи
341 520,3
1.1. Пенсии
341 509,9
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет
339 304,4
1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги)
2 205,5
1.2. Социални помощи и обезщетения
10,4

 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
-10,4

 
Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 138 336,3 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
138 336,3
1. Осигурителни приходи
138 336,3
1.1. Осигурителни вноски
138 336,3

 
(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 54 345,0 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
54 345,0
1. Разходи
49 995,0
1.1. Пенсии
42 562,7
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
42 359,4
1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги)
203,3
1.2. Социални помощи и обезщетения
7 432,3
2. Предоставени трансфери
4 350,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване
350,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
4 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
3 000,0
2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
1 000,0

 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
83 991,3

 
Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 743 531,3 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
743 531,3
1. Осигурителни приходи
743 531,3
1.1. Осигурителни вноски
743 531,3

 
(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 800 761,6 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
800 761,6
1. Разходи
797 961,6
1.2. Социални помощи и обезщетения
797 961,6
2. Предоставени трансфери
2 800,0
2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
2 800,0

 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-57 230,3

 
Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 205 140,3 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
205 140,3
1. Осигурителни приходи
204 740,3
1.1. Осигурителни вноски
204 740,3
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
400,0

 
(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 351 629,8 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
351 629,8
1. Разходи
351 629,8
1.2. Социални помощи и обезщетения
351 629,8

 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-146 489,5

 
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 2 013 184,5 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
2 013 184,5
2. Неданъчни приходи
12 010,0
2.1. Приходи и доходи от собственост
6 463,0
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
5 242,0
2.3. Други неданъчни приходи
305,0
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 065,0
5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
2 002 239,5

 
(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 71 477,0 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
71 477,0
1. Разходи
71 477,0
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
71 330,5
1.3.1. Разходи за персонал
48 489,6
1.3.2. Издръжка
16 097,4
1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
550,0
1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
106,0
1.3.5. Капиталови разходи
6 087,5
1.4. Отбрана и сигурност
75,0
1.5. Разходи за лихви
71,5
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
71,5
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица
-

 
(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
1 941 707,5
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ
-1 941 707,5
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
-3 938,5
Наличност в края на периода
1 937 769,0

 
Чл. 8.(1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.:
1.минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласноприложение № 1;
2.минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
а)до 5400 лв. – 420 лв.;
б)от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в)от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г)над 7500 лв. – 550 лв.;
3.минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 300 лв.;
4.максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
(2)Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., е 420 лв.
(3)За лицата извън посочените вчл. 4, ал. 3, т. 1,2и4отКодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът поал. 1, т. 2, буква „а“.
Чл. 9.Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст почл. 68, ал. 1отКодекса за социално осигуряванеза 2015 г.:
1.от 1 януари до 30 юни – 154,50 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 157,44 лв.
Чл. 10.Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2015 г. – 7,20 лв.
Чл. 11.Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете почл. 53, ал. 1и2отКодекса за социално осигуряванеза 2015 г. – 340 лв.
Чл. 12.Определя се размер на еднократната помощ почл. 13готКодекса за социално осигуряванепри смърт на осигурено лице за 2015 г. – 540 лв.
Чл. 13.Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2015 г. съгласноприложение № 2.
Чл. 14.(1)За 2015 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
(2)Определя се максимален размер на гарантираните вземания почл. 22, ал. 2ичл. 23, ал. 2отЗакона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателяза 2015 г. – 1200 лв.
(3)Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите почл. 13отЗакона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
(4)Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласноприложение № 3.
Чл. 15.Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2015 г. съгласноприложение № 4.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1.Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извънКодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
§ 2.За 2015 г. не се отчислява общ резерв на фондовете почл. 18отКодекса за социално осигуряване.
§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г. и бр. 1, 18, 27, 35 и 53 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец“ и запетаята след тях се заличават;
бб) точка 6 се отменя;
вв) в т. 7 след думите „неперсонифицирани дружества“ се добавя „и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон“;
б) алинея 2 се отменя.
2. В чл. 4а, ал. 6, т. 1 думите „и 2“ се заличават.
3. Създава се чл. 4б:
„Избор на осигуряване
Чл. 4б. (1) При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.
(2) В случай че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1, осигуряването е само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
(3) Осигурените лица, самоосигуряващите се и лицата по чл. 4, ал. 9, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
(4) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 и ал. 3 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. До тази дата лицата по ал. 1 подлежат на задължително осигуряване във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
(5) Редът и начинът на избор по ал. 3 се определят с акт на Министерския съвет.“
4. В чл. 5:
а) алинея 7 се изменя така:
„(7) Осигурителят е длъжен по искане на осигуреното лице, на негов представител и/или на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, в 14-дневен срок от искането.“;
б) създава се нова ал. 11:
„(11) Документите по ал. 10 се обработват и предават за сметка на осигурителите. В случаите, когато се прекратява дейността на търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е държавата или община, и няма възможност обработването и предаването на документите да се извърши за сметка на дружеството, средствата се осигуряват от министерството или общината, които упражняват правата на едноличния собственик на капитала.“;
в) досегашните ал. 11, 12 и 13 стават съответно ал. 12, 13 и 14.
5. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 4:
„4. за фонд „Пенсии“ за лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б:
a) 17,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а – 20,8 на сто;
б) 40,8 на сто за лицата по чл. 69;“
бб) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7;
б) в ал. 8, изречение второ след думата „осигуряване“ се добавя „и в размерите за фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд“;
в) в ал. 10, т. 1 думите „и 2“ се заличават;
г) в ал. 11 думите „и 2“ се заличават;
д) създава се ал. 15:
„(15) Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.“
6. В чл. 7:
а) в ал. 1 думите „и 2“ се заличават;
б) в ал. 8 след думата „Осигурителите“ се добавя „и самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство“.
7. В чл. 9, ал. 1, т. 1 и 5 думите „и ал. 2“ се заличават.
8. В чл. 20, ал. 2, т. 5 запетаята след думата „книжки“ и думите „изплащателни картони“ се заличават.
9. В чл. 33, ал. 5, т. 11 след думите „социалното осигуряване“ се добавя „при условия и по ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт“.
10. В чл. 36:
а) в ал. 1 се създава т. 12:
„12. определя с решение изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за съответната календарна година; решението не подлежи на обжалване.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Членовете на Надзорния съвет не получават възнаграждение за участието си в заседания на съвета.“
11. В чл. 40 ал. 4 се изменя така:
„(4) Длъжностното лице по ал. 3 издава разпореждане за спиране на производството по отпускането или изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, трудова злополука или професионална болест, трудоустрояване, бременност и раждане и отглеждане на дете, когато:
1. са обжалвани актове на органите на медицинската експертиза;
2. са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението;
3. не са предоставени данни за издадените болнични листове и решенията по обжалването им в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12.“
12. В чл. 49, ал. 1, изречение първо думите „18 календарни месеца“ се заменят с „24 календарни месеца“.
13. В чл. 54а, ал. 1, т. 3 думите „по чл. 4“ се заменят с „по този кодекс или законодателството на друга държава“.
14. В чл. 54г, ал. 1 думите „чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование“ се заменят с „нормативен акт“.
15. В чл. 54д:
а) в ал. 1, т. 1 думите „по чл. 4“ се заменят с „по този кодекс или законодателството на друга държава“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „до 7 дни“ се заменят с „до 7 работни дни“.
16. В чл. 54е:
а) в ал. 3 след думите „пенсия за ранно пенсиониране“ се добавя „в Република България, или пенсия за старост в друга държава“;
б) алинея 5 се отменя.
17. В чл. 54з, ал. 1 думата „ежемесечно“ се заменя с „ежедневно“.
18. В глава четвърта, раздел ІV се създава чл. 54м:
„Преизчисляване на парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
Чл. 54м. (1) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на осигурените лица, се преизчисляват служебно въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо.
(2) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на самоосигуряващите се лица за предходната календарна година, се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 8. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.“
19. В чл. 55, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „и 2“ се заличават.
20. В чл. 56, ал. 2 след думата „причинило“ се добавя „временна неработоспособност“.
21. В чл. 66 т. 3 се отменя.
22. В чл. 70а:
а) в ал. 1 думите „ал. 1, 2“ се заменят с „ал. 1“;
б) в ал. 4 думите „и 2“ се заличават.
23. В чл. 74:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Една трета от осигурителния стаж по ал. 1, т. 2, 3 и 4 трябва да е действителен.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „една година“ се добавя „действителен“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
24. В чл. 75, ал. 2 навсякъде след думите „чл. 68“ се добавя „ал. 1“.
25. В чл. 82, ал. 1 след думите „както и над тази възраст“ се поставя запетая и се добавя „ако учат и“.
26. В чл. 94 ал. 2 се отменя.
27. В чл. 95, ал. 2, изречение трето думата „възстановява“ се заменя с „възобновява“.
28. В чл. 98:
а) в ал. 2 изречение пето се изменя така: „Ако върху пенсията има наложени запори по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неправилно изплатени суми за пенсии, парични обезщетения и помощи, други публични вземания и частни вземания.“;
б) в ал. 5 думите „датата на инвалидизиране и срок на инвалидността“ се заменят с „причинната връзка, датата на инвалидизиране, срока на инвалидността и на чуждата помощ“;
в) в ал. 6 думите „Административния съд – София“ се заменят със „съответния административен съд“;
г) в ал. 8 след думите „над 50 на сто“ се поставя запетая и се добавя „а социалната пенсия за инвалидност се определя в размера по чл. 90а, ал. 2 при определен процент трайно намалена работоспособност повече от 71 на сто“.
29. В чл. 100:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) В случай че процентът по ал. 1 е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват.“
30. В чл. 101:
а) в ал. 1, т. 4а след думите „социална пенсия за старост“ се поставя запетая и се добавя „социална пенсия за инвалидност“;
б) в ал. 3а изречение второ се заличава.
31. В чл. 114, ал. 2 след думите „чл. 54е“ се добавя „и чл. 54м, ал. 2“.
32. В чл. 115, ал. 1, изречение първо думата „отнася“ се заменя с „отнасят“.
33. В чл. 117 ал. 4 се изменя така:
„(4) Разпорежданията за пенсии, отпуснати по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина, както и разпорежданията по чл. 98, ал. 2 за същите лица могат да се обжалват пред управителя на Националния осигурителен институт в тримесечен срок, съответно за разпорежданията по чл. 98, ал. 2 – в 14-дневен срок от получаването им. Решението се изготвя в срока и по реда на ал. 3.“
34. В чл. 124:
а) в ал. 1 думите „чл. 137, ал. 4 и“ се заличават и накрая се добавя „с изключение на лицата, които се осигуряват във фонд „Пенсии“ по реда на чл. 4б“;
б) в ал. 2 след думата „договор“ се поставя точка и текстът до края се заличава;
в) създава се ал. 3:
„(3) Осигурителният договор се прекратява от първо число на месеца, следващ месеца на избора, ако лицето е избрало да се осигурява само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.“
35. В чл. 125, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б във фонд „Пенсии“.
36. В чл. 127:
а) в ал. 1 накрая се добавя „с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б във фонд „Пенсии“;
б) в ал. 3 след думите „1 януари 1960 г.“ се добавя „за периодите, през които са се осигурявали в универсален пенсионен фонд“;
в) създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Средствата от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд на лицето, избрало да се осигурява по реда на чл. 4б във фонд „Пенсии“, се превеждат във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в 6-месечен срок от датата, на която лицето е направило избора. Искането за превеждане на средствата се прави от Националния осигурителен институт.
(7) При определяне на размера на пенсията на лицето, избрало да се осигурява по реда на чл. 4б във фонд „Пенсии“, индивидуалният коефициент по чл. 70 не се намалява по реда на ал. 3.
(8) Редът и начинът за превеждане на сумите по ал. 6 се определят с акт на Министерския съвет.“
37. В чл. 137:
а) в ал. 3 думите „три месеца“ се заменят с „една година“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицата, неизбрали универсален пенсионен фонд в срока по ал. 3, се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.“
38. В чл. 168:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „2015 г.“ се заменят с „2016 г.“;
б) в ал. 2 думите „2015 г.“ се заменят с „2016 г.“.
39. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:
а) създава се т. 4а:
„4а. „Индексът на потребителските цени“ по чл. 100 е индексът, който е приложен при съставяне на държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.“;
б) създава се т. 12:
„12. „Действителен стаж“ е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.“
40. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 4 навсякъде думите „2014 г.“ се заменят с „2015 г.“;
б) в § 4б:
аа) в ал. 5 навсякъде думите „2014 г.“ се заменят с „2015 г.“, а думите „2015 г.“ се заменят с „2016 г.“;
бб) в ал. 6 думите „2014 г.“ се заменят с „2015 г.“, а думите „2015 г.“ се заменят с „2016 г.“;
в) в § 6б:
аа) досегашният текст става ал. 1;
бб) създава се ал. 2:
„(2) През 2015 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.“;
г) създават се § 22с и 22т:
„§ 22с. Отпуснатите с начална дата до 31 декември 2014 г. пенсии по чл. 82, ал. 1 на лица, които са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст, продължават да се плащат до определените им срокове.
§ 22т. Социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2014 г. и изплащани на основание заличеното изречение второ на чл. 101, ал. 3а, продължават да се получават в определения им към тази дата размер до изтичане на срока, за който са отпуснати.“
§ 4. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г. и бр. 1 и 98 от 2014 г.) се създава чл. 235а:
„Чл. 235а. (1) Който наруши разпоредбите на акта на Министерския съвет по чл. 103а, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. за всеки отделен случай. При повторно извършване на същото нарушение глобата е в двоен размер от първоначално наложената.
(2) Ръководител на лечебно заведение, който наруши задълженията си по организацията на дейността за предоставяне на данни в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване, установени в наредбата по чл. 101, ал. 7 от този закон, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. за всеки отделен случай. При повторно извършване на същото нарушение глобата е в двоен размер от първоначално наложената.
(3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове, съставени от контролните органи на Националния осигурителен институт, а наказателните постановления се издават от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт или от оправомощено от него длъжностно лице.“
§ 5. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г. и бр. 19 и 53 от 2014 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 93 се създава т. 29:
„29. „Задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери“ са тези, които надхвърлят три хиляди лева, а „задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в особено големи размери“ са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева.“
2. Създава се чл. 255б:
„Чл. 255б. (1) Който укрие задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери, като:
1. обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице;
2. не подаде декларация;
3. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
4. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите;
5. унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати;
се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с участието на орган по приходите или регистриран одитор, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба до пет хиляди лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
(3) Когато задълженията за задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.
(4) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд задължителните осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване бъдат внесени в бюджета заедно с лихвите, наказанието по ал. 1 и 2 е лишаване от свобода до две години и глоба до петстотин лева, а по ал. 3 – лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.
(5) Работникът или служителят, подлежащ на задължително осигуряване, не носи наказателна отговорност по ал. 1 – 4, включително и за подбудителство и помагачество.“
§ 6. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 83а, ал. 1 след числото „255“ се добавя „255б“ и се поставя запетая.
§ 7. В Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ДВ, бр. 26 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „и 2“ се заличават.
2. В чл. 5, ал. 2 думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.
§ 8. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г. и бр. 1, 18, 35, 53 и 54 от 2014 г.) в чл. 40, ал. 1, т. 1 думите „и 2“ се заличават.
§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.
§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 3, т. 5, буква „б“, т. 18 и 31, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 19 декември 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
 
 
Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2015 г.
(при налагане на административно увеличение 4,4 на сто за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата от началото на 2015 г. 360,00 лв.)

Поре-
ден номер
Иконо-
мичес-
ки дей-
ности (ном. А31)
Иконо-
мичес-
ки дей-
ности
(код по НКИД)
Наименование на икономическа дейност
Ръко-
води-
тели
Спе-
циа-
листи
Техни-
ци и
при-
лож-
ни
спе-
циа-
листи
Помо-
щен
адми-
нистра-
тивен
персо-
нал
Персо-
нал,
зает с
услуга
за насе-
лението,
търго-
вията и
охра-
ната
Квалифи-
цирани
работници
в селското,
горското,
ловно-
то и
рибно-
то сто-
панство
Ква-
лифи-
цирани
работ-
ниции
срод-
нина
тях
занаят-
чии
Машин-
ни опе-
ратори
и мон-
тажници
Профе-
сии,
неизиск-
ващи специал-
на ква-
лифи-
кация
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
А
01, 03 без 1.49
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство
929
682
613
580
436
485
556
662
383
2.
А
02
 Горско стопанство
780
546
491
469
416
416
468
510
360
3.
А
1,49
Отглеждане на други животни (пчеларство)
676
634
603
530
426
426
499
426
360
4.
В
05
Добив на въглища
850
696
660
475
411
360
660
599
441
5.
В
06
Добив на нефт и природен газ
809
649
631
422
422
360
583
536
422
6.
В
07
 Добив на метални руди
865
719
637
457
394
360
630
544
408
7.
В
08.11
Добив на строителни материали
659
519
471
485
485
360
563
519
485
8.
В
08.11
Добив на декоративни скални материали
633
499
453
393
393
360
542
499
393
9.
В
08.11
Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
662
522
474
411
411
360
567
522
411
10.
В
08.12
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
832
691
597
439
409
360
549
549
409
11.
В
08.12
Добив на глина и каолин
857
711
614
452
419
360
564
564
419
12.
В
08.9 и 09
Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива
665
524
476
413
413
360
570
524
413
13.
C
10.1 без 10.12, 10.2
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
988
718
572
468
364
360
447
437
364
14.
C
10.12
Производство и преработка на месо от домашни птици
1060
910
780
560
380
430
460
580
390
15.
C
10.3
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
853
677
556
470
364
360
480
480
374
16.
C
10.4
Производство на растителни и животински масла и мазнини
941
848
614
499
458
360
458
458
374
17.
C
10.5
Производство на мляко и млечни продукти
1017
671
541
510
468
360
468
468
382
18.
C
10.6
Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
1100
940
835
445
385
360
535
655
380
19.
C
10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82
Производство на хлебни и тестени изделия; производство на други хранителни продукти
800
560
560
440
365
360
450
505
410
20.
C
10.81 и 10.82
Производство на захар; производство на какао, шоколадови и захарни изделия
1100
905
840
600
380
360
590
620
385
21.
C
10.9
Производство на готови храни за животни
990
900
800
600
370
430
620
620
390
22.
C
11 без 11.05, 11.06 и 11.07
Производство на напитки
778
605
519
360
360
360
360
410
360
23.
C
11.05 и 11.06
Производство на пиво и малц
790
670
595
433
420
360
495
470
420
24.
C
11.07
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
900
760
690
485
360
360
455
469
360
25.
C
12
Производство на тютюневи изделия
926
902
632
498
407
360
428
498
360
26.
C
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
884
603
577
463
360
360
380
374
360
27.
C
14 без 14.3
Производство на облекло
837
622
598
454
383
360
413
400
374
28.
C
14.3
Производство на други трикотажни изделия
920
657
598
526
400
360
413
413
400
29.
C
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
811
551
536
442
360
360
360
360
360
30.
C
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
550
430
390
360
360
360
400
390
360
31.
C
17
 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
795
590
530
380
360
360
490
410
360
32.
C, J
18, 58 и 59
 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
451
407
384
360
360
360
362
360
360
33.
C
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
1579
1173
926
677
790
360
858
866
498
34.
C
20
Производство на химични продукти
779
608
445
360
360
360
438
423
360
35.
C
21
Производство на лекарствени вещества и продукти
779
608
445
360
360
360
438
423
360
36.
C
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
550
386
364
360
360
360
386
360
360
37.
C
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
740
600
560
360
360
360
540
540
360
38.
C
24 без 24.5
Производство на основни метали
750
520
500
360
360
360
460
460
360
39.
C
24.5
Леене на метали
740
520
500
360
360
360
420
440
360
40.
C
25 без 25.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
700
480
450
360
360
360
400
400
360
41.
C
26
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
690
590
510
380
380
380
500
490
380
42.
C
27
 Производство на електрически съоръжения
690
590
510
380
380
380
500
490
380
43.
C
28 без 28.11; 25.4
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; производство на въоръжение и боеприпаси
800
550
500
360
360
360
480
470
360
44.
C
28.11
Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
920
600
600
470
360
360
510
500
360
45.
C
29, 30
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили
930
620
550
360
360
360
550
450
360
46.
C
31
Производство на мебели
560
425
400
360
360
360
390
390
360
47.
C
32 без 32.5,33
Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
632
428
407
360
360
360
360
362
360
48.
C
32.5
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (дейности в зъботехнически лаборатории)
832
624
364
364
364
360
416
468
360
49.
D
35.1
Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
930
730
690
400
360
360
580
550
360
50.
D
35.2; 49.5
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; тръбопроводен транспорт
1308
902
858
520
451
360
627
691
451
51.
D
35.3
Производство и разпределение на топлинна енергия
820
625
595
370
360
360
450
500
360
52.
Е
36, 37
Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
730
645
580
420
390
400
485
420
360
53.
E
38 без 38.12 и 38.22; 39
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
745
451
438
360
360
360
396
362
360
54.
E
38.12 и 38.22
Събиране на опасни отпадъци; обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
955
790
710
560
535
360
600
560
545
55.
F
41, 42 без 42.11 и 42.22, 43
Строителство на сгради; строителство на съоръжения; специализирани строителни дейности
740
600
560
360
360
360
540
540
360
56.
F
42.11
Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
825
650
590
425
360
360
590
590
360
57.
F
42.22
Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
650
525
495
360
360
360
365
420
360
58.
G
45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
1150
950
840
590
500
400
550
540
440
59.
G
46.46, 47.73, 47.74
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
826
524
438
360
360
360
360
409
360
60.
I
55, 56, 79
Хотелиерство; ресторантьорство; туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
905
780
610
495
440
360
550
540
400
61.
H
49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; товарен железопътен транспорт; складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт
892
791
650
416
416
360
458
541
416
62.
H
49.3, 49.4
Друг пътнически сухопътен транспорт; товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
756
582
516
360
360
360
431
431
360
63.
H
50
Воден транспорт
905
827
706
449
397
360
458
509
397
64.
H
51
Въздушен транспорт
1075
988
806
501
513
381
522
580
454
65.
H
52, без железопътен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)
929
871
680
415
415
360
480
415
415
66.
H
53
Пощенски и куриерски дейности
470
460
390
360
360
360
375
360
360
67.
J
60, 61
Радио- и телевизионна дейност; далекосъобщения
835
731
627
480
480
360
524
524
417
68.
K
64, 65, 66
Финансови и застрахователни дейности
1422
902
677
498
362
360
407
520
360
69.
J, L, M, N
62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82
Дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги; операции с недвижими имоти; професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности
902
587
473
360
360
360
362
384
360
70.
N
80
Дейности по охрана и разследване
759
530
437
360
360
360
360
360
360
71.
M
72
Научноизследователска и развойна дейност
603
433
386
362
360
360
360
360
360
72.
O
84
Държавно управление
445
360
360
360
360
360
360
360
360
73.
P
85
Образование
614
516
433
360
360
360
360
360
360
74.
Q
86 без 86.1, 75
Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); ветеринарномедицинска дейност
936
598
385
360
360
416
360
360
360
75.
Q
86,1
Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)
1196
884
582
468
374
437
447
447
360
76.
Q
87, 88
Медико-социални грижи с настаняване; социална работа без настаняване
360
360
360
360
360
360
360
360
360
77.
R
90, 91, 92, 93
Култура, спорт и развлечения (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)
590
407
360
360
360
360
360
360
360
78.
S, T
95, 96, 97
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги; дейности на домакинства като работодатели
468
385
364
362
360
360
385
364
360
79.
S, U
94 без 94.91, 99
Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); дейности на екстериториални организации и служби
802
564
417
360
360
360
386
360
360
80.
R
93,12
Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)
 
 
528
 
 
 
 
 
 
81.
 
 
Централен кооперативен съюз
640
560
500
400
380
390
400
415
360
82.
Q
86 без 86.1
Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
624
478
395
 
 
 
 
 
 
83.
Q
86,1
Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)
988
 
 
 
 
 
 
 
 
84.
Q
86,1
Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
686
634
624
 
 
 
 
 
 
85.
S
94.91
Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)
 
360
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД01-931 на министъра на труда и социалната политика от 27 декември 2010 г.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 – техници и приложни специалисти.
Приложение № 2 към чл. 13
Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „ТЗПБ“ 2015 г.

Код КИД 2008
Наименование на икономическа дейност КИД 2008
Осигурителна вноска (%)
1
2
3
02
Горско стопанство
1,1
05
Добив на въглища
1,1
07
Добив на метални руди
1,1
08
Добив на неметални материали и суровини
1,1
09
Спомагателни дейности в добива
1,1
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
1,1
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
1,1
20
Производство на химични продукти
1,1
24
Производство на основни метали
1,1
30
Производство на превозни средства, без автомобили
1,1
33
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
1,1
38
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
1,1
39
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
1,1
41
Строителство на сгради
1,1
42
Строителство на съоръжения
1,1
43
Специализирани строителни дейности
1,1
49
Сухопътен транспорт
1,1
50
Воден транспорт
1,1
01
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
0,9
12
Производство на тютюневи изделия
0,9
17
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
0,9
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
0,9
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
0,9
25
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
0,9
31
Производство на мебели
0,9
35
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
0,9
52
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
0,9
06
Добив на нефт и природен газ
0,7
10
Производство на хранителни продукти
0,7
11
Производство на напитки
0,7
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
0,7
21
Производство на лекарствени вещества и продукти
0,7
27
Производство на електрически съоръжения
0,7
28
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение
0,7
32
Производство, некласифицирано другаде
0,7
36
Събиране, пречистване и доставяне на води
0,7
37
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
0,7
46
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
0,7
53
Пощенски и куриерски дейности
0,7
61
Далекосъобщения
0,7
68
Операции с недвижими имоти
0,7
74
Други професионални дейности
0,7
79
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
0,7
81
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
0,7
84
Държавно управление
0,7
90
Артистична и творческа дейност
0,7
92
Организиране на хазартни игри
0,7
93
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
0,7
99
Дейности на екстериториални организации и служби
0,7
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
0,5
18
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
0,5
26
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
0,5
29
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
0,5
51
Въздушен транспорт
0,5
59
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
0,5
60
Радио- и телевизионна дейност
0,5
71
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
0,5
72
Научноизследователска и развойна дейност
0,5
77
Даване под наем и оперативен лизинг
0,5
78
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
0,5
80
Дейности по охрана и разследване
0,5
82
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
0,5
85
Образование
0,5
86
Хуманно здравеопазване
0,5
87
Медико-социални грижи с настаняване
0,5
88
Социална работа без настаняване
0,5
91
Други дейности в областта на културата
0,5
03
Рибно стопанство
0,4
14
Производство на облекло
0,4
45
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
0,4
47
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
0,4
55
Хотелиерство
0,4
56
Ресторантьорство
0,4
58
Издателска дейност
0,4
62
Дейности в областта на информационните технологии
0,4
63
Информационни услуги
0,4
64
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
0,4
65
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
0,4
66
Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
0,4
69
Юридически и счетоводни дейности
0,4
70
Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
0,4
73
Рекламна дейност и проучване на пазари
0,4
75
Ветеринарномедицинска дейност
0,4
94
Дейности на организации с нестопанска цел
0,4
95
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
0,4
96
Други персонални услуги
0,4
97
Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
0,4
98
Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
0,4

 
Приложение № 3 към чл. 14, ал. 4
БЮДЖЕТ на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
(в хил. лв.)

Показатели
Бюджет 2015 г.
І. ПРИХОДИ
10 000,0
Приходи от вноски
0,0
Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК
10 000,0
Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви
0,0
ІІ. РАЗХОДИ
1 729,3
Обезщетения и помощи за домакинствата
1 255,2
Разходи за гарантирани вземания на работници и служители
1 255,2
Разходи за дейността
150,0
Разходи за дейността, извършени по чл. 13 ЗГВРСНР
150,0
Разходи за заплати и възнаграждения на персонала
25,4
Други възнаграждения и плащания на персонала
36,8
Осигурителни вноски от работодатели
236,7
Издръжка
25,2
III. ТРАНСФЕРИ
0,0
ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК
8 270,7
V. ФИНАНСИРАНЕ
-8 270,7
Покупка на ДЦК на първичния пазар (-)
-6 000,0
Получени погашения по ДЦК на първ. пазар (+)
0,0
Наличност по сметка от предходна година
1 852,4
Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+)
2 000,0
Наличност по срочни депозити към края на годината (-)
-2 000,0
Остатък към края на периода (-)
-4 123,1

 
Приложение № 4 към чл. 15
Бюджет на Учителския пенсионен фонд
(в хил. лв.)

Показатели
Бюджет 2015 г.
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
52 538,1
Данъчни приходи
39 632,0
Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване
39 632,0
Неданъчни приходи
12 906,1
Приходи и доходи от собственост
12 901,8
Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински ценни книжа
12 901,8
Лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет
0,0
Приходи от други лихви (по надвзети пенсии)
0,0
Глоби, санкции и наказателни лихви
3,8
Други неданъчни приходи
0,5
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
22 129,6
Текущи разходи
22 129,6
Издръжка
79,2
Външни услуги
61,7
Други финансови услуги
17,5
Пенсии
22 050,4
Пенсии от УчПФ
8 157,5
Добавки от УчПФ
13 892,9
III. ТРАНСФЕРИ
0,0
IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)
30 408,5
V. ФИНАНСИРАНЕ
-30 408,5
Суми по разчети за поети осигурителни вноски
0,0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия – нето (+/-)
-36 535,9
Покупка на държавни ценни книжа
-41 300,0
Получени погашения по държавни ценни книжа
4 764,1
Друго финансиране – нето (+/-)
0,0
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
6 127,4
Наличност по сметка в началото на периода (+)
8 407,2
Наличност по срочни депозити в началото на периода (+)
9 000,0
Остатък в БНБ към края на периода (-)
-4 279,8
Наличност по срочни депозити в края на периода (-)
-7 000,0

 
9061