Министерски съвет
брой: 103, от дата 13.12.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.54


Постановление № 412 от 12 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на разделеното Министерство на икономиката и енергетиката за 2014 г. за погасяване на всички взаимни вземания между Федерална република Германия и Република България във връзка с щетата по казуса „Цемеко“ – ООД“

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на разделеното Министерство на икономиката и енергетиката за 2014 г. за погасяване на всички взаимни вземания между Федерална република Германия и Република България във връзка с щетата по казуса „Цемеко“ – ООД“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на разделеното Министерство на икономиката и енергетиката за 2014 г. за сметка на преразпределение на разходите по централния бюджет в размер 4 094 240,67 лв. (2 093 352,02 евро).
(2) Разходите по ал. 1 да послужат за погасяване на всички взаимни вземания между Федерална република Германия и Република България във връзка с щетата по казуса „Цемеко“ – ООД“.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1 да се увеличат разходите по политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност, бюджетна програма „Привличане и насърчаване на инвестициите“ на разделеното Министерство на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на разделеното Министерство на икономиката и енергетиката за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и на основание ратифицираните от Народното събрание със закон Споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса „Цемеко“ – ООД“, София, България, и Споразумение между Министерството на икономиката на Република България и „Klösters Beteiligungsgesellschaft mbH“ – Кемпен, Германия, подписани на 5 декември 2014 г. в Берлин от германска страна и на 8 декември 2014 г. в София от българска страна.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на икономиката и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

8804