Народно събрание
брой: 103, от дата 13.12.2014 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 132а, ал. 2 във връзка с чл. 86 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:
1. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Предложенията за кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се правят до Комисията по правни въпроси в писмена форма от народни представители или парламентарни групи в срок до 30 януари 2015 г., включително. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да предлагат кандидатури за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на парламентарните групи и народните представители.
Предложенията се придружават с писмени мотиви и към тях се прилагат следните документи:
– писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
– подробна автобиография;
– ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
– декларация по образец – приложение № 2 към решението, че не е налице обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт;
– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж;
– свидетелство за съдимост;
– удостоверение от Националната следствена служба.
Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 42, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт.
Всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси:
– концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител;
– декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, утвърден от министъра на правосъдието.
2. Публично оповестяване на документите.
Предложенията заедно с документите по т. 1 се публикуват на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, предложил съответната кандидатура.
Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по правни въпроси, или по електронен път на e-mail: kpv1@parliament.bg. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
Становищата и въпросите се публикуват на специалната секция в интернет страницата на Народното събрание и на интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.
3. Проверка за допускане на кандидатите до изслушване.
Комисията по правни въпроси на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и представените от тях документи.
В случай че Комисията по правни въпроси установи, че кандидат не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок от 5 дни от уведомлението.
До изслушване не се допускат кандидати, които:
– не отговарят на изискванията по чл. 42, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
– не са представили документите по т. 1.
След извършване на проверката Комисията по правни въпроси изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на личните имена на кандидатите и се публикува на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание.
4. Изслушване на допуснатите кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Комисията по правни въпроси изслушва само допуснатите кандидати по поредността им в списъка.
Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 2 минути.
На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет в изложение до 15 минути за всеки кандидат.
Народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 3 минути.
На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на въпрос към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 3 минути.
Заседанието на Комисията по правни въпроси е публично и се излъчва в реално време в интернет чрез специалната секция на интернет страницата на Народното събрание.
5. Комисията по правни въпроси изготвя подробен доклад за проведеното изслушване на кандидатите за главен инспектор, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на личните им имена.
Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 11 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Приложение № 1
към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ...................................................................................................., с ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на …...………………… от МВР …………….....................................................……….............…..,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Декларатор: ....................
Приложение № 2
към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата .........................................................................................., с ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на …...…………………. от МВР ……………..........................................……….............…..,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не съм дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет.
Декларатор: ....................
8775