Народно събрание
брой: 105, от дата 19.12.2014 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта

 

УКАЗ № 289
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за хазарта, приет от ХLIІI Народно събрание на 5 декември 2014 г.
Издаден в София на 12 декември 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.)
§ 1. Член 10а се изменя така:
„Вноски за социално отговорно поведение
Чл. 10а. (1) Организаторите на хазартни игри са длъжни да правят годишни вноски за социално отговорно поведение в размер, както следва:
1. за организатори на онлайн залагания – 50 000 лв.;
2. за организатори на игри в игрално казино – 10 000 лв.;
3. за всички останали организатори на хазартни игри – 5000 лв.
(2) Приходите от годишни вноски по ал. 1 постъпват по бюджета на Държавната комисия по хазарта.
(3) Вноските по ал. 1 се внасят в срок до 31 март на текущата година, а организаторите на хазартни игри, получили лиценз след тази дата, внасят годишните вноски в 30-дневен срок от датата на получаване на лиценза. За невнесените в срок вноски се дължи лихва в размер на законната лихва.
(4) По бюджета на Държавната комисия по хазарта се предвиждат и разходват средства за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за:
1. предпазване на младите хора от хазарт;
2. превенция и лечение на хазартна зависимост;
3. провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.
(5) По предложение на министъра на здравеопазването, министъра на младежта и спорта и министъра на финансите Министерският съвет приема наредба, с която определя:
1. условията, реда и начина за разходване на средствата по ал. 4;
2. условията, реда и начина за набиране, оценка и подбор на проектни предложения за дейности по ал. 4;
3. изискванията към дейността и отчетността на лицата с одобрени за финансиране проекти за дейности по ал. 4;
4. условията и реда за контрол върху изпълнението на проектите, финансирани със средствата по ал. 4.“
§ 2. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката“.
§ 3. В чл. 22, ал. 1, т. 10 след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.
§ 4. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За разглеждане на документи по подадени искания за издаване на лицензи или за извършване на промени по издадени лицензи, за издаване на лицензи по този закон, с изключение на лицензи за онлайн залагания, за издаване на удостоверения с вписани промени по издадени лицензи, както и за извършване на други административни услуги, се събират държавни такси по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.“
2. В ал. 2 след думите „подадени искания“ се добавя „за издаване на лицензи или за извършване на промени по издадени лицензи“.
3. В ал. 3 след думите „хазартни игри –“ се добавя „традиционна лотария, томбола, моментна лотария“, а след думата „лото“ се добавя „бинго, кено и техните разновидности“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За хазартните игри, които се облагат с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, се събират само таксите по ал. 1.“
§ 5. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Хазартните игри по ал. 1, с изключение на томболата и моментната лотарийна игра, може да се организират и онлайн – пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и други средства.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 6. В чл. 44, ал. 2 думите „министъра на инвестиционното проектиране“ се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството“.
§ 7. В чл. 47д думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 8. В чл. 55, ал. 4 след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.
§ 9. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „заверена от съответната приходна администрация в потвърждение на платения данък“ се заличават.
2. В ал. 5 след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.
§ 10. В чл. 60, ал. 5 след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.
§ 11. В чл. 62, ал. 3 след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.
§ 12. В чл. 85, ал. 1 се създава т. 14:
„14. когато организаторът на хазартни игри не плати в срок годишната вноска по чл. 10а.“
§ 13. В чл. 92 ал. 3 се изменя така:
„(3) Неплатените в срок годишни вноски за социално отговорно поведение, държавни такси и лихви за забава подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземанията се издава от председателя на Комисията.“
§ 14. В чл. 105 се създава ал. 3:
„(3) На организатор на хазартни игри, който наруши чл. 10, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.“
§ 15. В § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.
Заключителни разпоредби
§ 16. До 28 февруари 2015 г. Министерският съвет разработва концепция за облагането на хазартните игри, придружена с оценка за въздействието, и внася в Народното събрание необходимите законодателни промени.
§ 17. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 5 декември 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
8672