Министерски съвет
брой: 102, от дата 12.12.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 383 от 4 декем­ври 2014 г. за приемане на Наредба за изиск­ванията за етикетирането и представянето на храните

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2002 г., бр. 19 и 100 от 2003 г., бр. 98 от 2004 г., бр. 82 от 2005 г., бр. 20 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 48 от 2008 г., бр. 47 от 2010 г., бр. 42 от 2012 г. и бр. 84 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от 13 декември 2014 г.
За министър-председател: Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
НАРЕДБА
за изискванията за етикетирането и представянето на храните
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за:
1. етикетирането, представянето и рекламирането на храните с цел гарантиране на правото на потребителите на информация;
2. представянето на хранителна информация при етикетирането на храните, включително и в случаите на предявяване на хранителни претенции.
Чл. 2. Храните се етикетират в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304 от 22.11.2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1169/2011“.
Чл. 3. В съответствие с чл. 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 информацията на етикета се представя на български език.
Чл. 4. Обявяването на хранителната стойност при етикетирането на храните се извършва в съответствие с изискванията на Глава IV, Раздел 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.
Чл. 5. При етикетирането на храните освен данните по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 задължително се посочва маркировка, позволяваща идентифициране на партидата, към която принадлежи храната.
Чл. 6. Хранителните и здравните претенции и условията за предявяването им се определят съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 15, том 18).
Чл. 7. Използването на генерични обозначения (наименования) на храни се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 907/2013 на Комисията от 20 септември 2013 г. за определяне на правила относно заявленията във връзка с използването на генерични обозначения (наименования) (ОВ L 251 от 21.09.2013 г.).
Чл. 8. Посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици се извършва в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2013 на Комисията от 13 декември 2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици (ОВ, L 335 от 14.12.2013 г.).
Чл. 9. При етикетирането на храни, съдържащи оцветители, посочени в Приложение V на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ, L 354 от 31.12.2008 г.), се включва допълнителната информация, определена в това приложение.
Чл. 10. (1) При етикетирането на нови храни и хранителни съставки се спазват и изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ, L 43 от 14.02.1997 г.).
(2) При етикетирането на храни и хранителни съставки, които съдържат или са съставени от генетично модифицирани организми (ГМО), или са произведени, или съдържат съставки, произведени от ГМО, се спазват и изискванията на чл. 12 и 13 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ, L 268 от 18.10.2003 г.).
(3) При етикетирането, представянето и рекламирането на храни, предназначени за хора, които имат непоносимост към глутен, се спазват и изискванията на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 г. относно състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен (ОВ, L 16 от 21.01.2009 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 41/2009, както и изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 828/2014 на Комисията от 30 юли 2014 г. относно изискванията за предоставяне на информация на потребителите относно отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните (ОВ, L 228 от 31.07.2014 г.).
(4) При етикетирането, представянето и рекламирането на храни, посочени в чл. 4 от Регламент (ЕО) № 41/2009, които, макар и да не са предназначени за хора с непоносимост към глутен, са подходящи за консумация от тях, се спазват изискванията за обозначаване и условията за съдържание на глутен, определени в чл. 4 от Регламент (ЕО) № 41/2009, както и изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 828/2014 на Комисията от 30 юли 2014 г. относно изискванията за предоставяне на информация на потребителите относно отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните.
(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за храни за кърмачета и преходни храни, попадащи в обхвата на Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2009 г., бр. 84 от 2013 г. и бр. 28 от 2014 г.).
Чл. 11. (1) Партидата на дадена храна се определя във всеки отделен случай от производителя или от лицето, което опакова тази храна, или от първия търговец, установен в рамките на Европейския съюз. Маркировката по чл. 5 се определя и обозначава съгласно задължението на тези лица.
(2) Маркировката по чл. 5 на храната се предхожда от изписването на латинската буква „L“ освен в случаите, когато тя е ясно различима от другите означения на етикета.
(3) При групови опаковки, които съдържат индивидуални порции сладолед, маркировката по чл. 5 се поставя на груповите опаковки.
(4) Когато храната е предварително опакована, маркировката по чл. 5 и където е приложимо, буквата „L“ се поставят върху предварителната опаковка или върху прикрепен към нея етикет.
(5) Когато храната не е предварително опакована, маркировката по чл. 5 и където е приложимо, буквата „L“ се поставят върху опаковката или контейнера или ако това не е възможно – в съответните търговски документи.
(6) В случаите по ал. 4 и 5 маркировката по чл. 5 и буквата „L“ трябва да са нанесени по такъв начин, че да са лесновидими, ясно четливи и неизтриваеми.
(7) Не се изисква означаване на партидата на храната:
1. при земеделски продукти, които след напускане на полето:
а) се продават или доставят в пунктове за временно складиране, обработка или опаковане;
б) подлежат на транспортиране до предприятия за производство на храни;
в) подлежат на незабавна преработка в предприятието производител;
2. когато при продажба на крайния потребител храните не са опаковани или са опаковани по желание на купувача, или са опаковани предварително за непосредствена употреба;
3. върху опаковки или контейнери, чиято най-голяма страна е с площ до 10 cm2;
4. върху индивидуални порции сладолед.
(8) Когато на етикета е поставен срокът на минимална трайност или обозначението „ИЗПОЛЗВАЙ ПРЕДИ“, последвано от конкретна дата, не се изисква поставяне на маркировката по чл. 5, при условие че датата съдържа поне некодирано означение на деня и месеца в този ред.
Чл. 12. При етикетирането, представянето и рекламирането на храни, които не са храни със специално предназначение по смисъла на Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2005 г., бр. 15 и 75 от 2007 г. и бр. 47 и 86 от 2010 г.), се забраняват:
1. използването на думите „диетична“ или „диета“ самостоятелно или в съчетание с други думи, определящи тези храни;
2. всички други означения или всяко представяне, които създават впечатление, че храната е със специално предназначение.
Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) По смисъла на наредбата „партида“ е група единици за продажба от дадена храна, създадени, произведени или опаковани при практически едни и същи условия.
(2) За целите на наредбата се прилагат и определенията от регламентите по § 3.
§ 2. С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива 2011/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи дадена храна (ОВ, L 334 от 16.12.2011 г.).
§ 3. С наредбата се осигурява прилагането на:
1. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията;
2. Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните;
3. Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните;
4. Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета относно нови храни и нови хранителни съставки;
5. Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи;
6. Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 г. относно състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен;
7. Регламент (ЕО) № 907/2013 на Комисията от 20 септември 2013 г. за определяне на правила относно заявленията във връзка с използването на генерични обозначения (наименования);
8. Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2013 на Комисията от 13 декември 2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици;
9. Регламент за изпълнение (ЕС) № 828/2014 на Комисията от 30 юли 2014 г. относно изискванията за предоставяне на информация на потребителите относно отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните.
Заключителни разпоредби
§ 4. Контролът по изпълнението на изискванията на наредбата се осъществява от органите на официалния контрол по Закона за храните.
§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за храните.
8629