Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 102, от дата 12.12.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.51


Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите

 

Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.; изм., бр. 98 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 2 и 80 от 2013 г.)
Параграф единствен. В § 2, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „31 декември 2014 г.“ се заменят с „31 декември 2015 г.“.
2. В т. 4 думите „31 декември 2016 г.“ се заменят с „31 декември 2017 г.“.
3. В т. 5 думите „31 декември 2018 г.“ се заменят с „31 декември 2019 г.“.
Министър: Лиляна Павлова
8626