Министерски съвет
брой: 94, от дата 14.11.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.49


Постановление № 368 от 12 ноември 2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Мини­стерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368 ОТ 12 НОЕМВРИ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г. и бр. 8, 49, 58, 67 и 76 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Министерският съвет се състои от:
1. министър-председател;
2. заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация;
3. заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси;
4. заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика;
5. заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика;
6. министър на финансите;
7. министър на вътрешните работи;
8. министър на регионалното развитие и благоустройството;
9. министър на отбраната;
10. министър на външните работи;
11. министър на правосъдието;
12. министър на образованието и науката;
13. министър на здравеопазването;
14. министър на културата;
15. министър на околната среда и водите;
16. министър на земеделието и храните;
17. министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
18. министър на икономиката;
19. министър на енергетиката;
20. министър на туризма;
21. министър на младежта и спорта.
(2) Заместник министър-председателите и министрите ръководят министерства с изключение на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация, заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „Заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз“ се заменят със „Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При осъществяване на своите функции по ал. 3 заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика се подпомага от дирекции „Програмиране на средствата от Европейския съюз“, „Мониторинг на средствата от Европейския съюз“, „Системи за управление на средствата от Европейския съюз“ и „Оперативна програма „Техническа помощ“.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) При осъществяване на своите функции в определения му ресор заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация се подпомага от дирекции „Икономическа и социална политика“ и „Модернизация на администрацията“.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) При осъществяване на своите функции в определения му ресор заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси се подпомага от дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 3. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет на министър-председателя“ числото „20“ се заменя с „11“.
2. Думите „Политически кабинет на заместник министър-председателя по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране“ се заменят с „Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация“ и числото „7“ се заменя с „9“.
3. Думите „Политически кабинет на заместник министър-председателя по социална политика и министър на труда и социалната политика“ се заменят с „Политически кабинет на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси“ и числото „5“ се заменя с „9“.
4. Думите „Политически кабинет на заместник министър-председателя по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието“ се заменят с „Политически кабинет на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика“ и числото „4“ се заменя с „9“.
5. Думите „Политически кабинет на заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз“ се заменят с „Политически кабинет на заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика“ и числото „6“ се заменя с „4“.
Заключителни разпоредби
§ 4. (1) В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г. и бр. 53 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „Министърът на външните работи“ се заменят със „Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси“;
б) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси:
1. представлява Република България на заседанията на Съвет „Общи въпроси“;
2. внася в Министерския съвет проекти на позиции за заседанията на Съвет „Общи въпроси“ и доклади за резултатите и взетите решения.
(3) Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика:
1. представлява Република България на заседанията на Съвет „Общи въпроси/Кохезионна политика“;
2. внася в Министерския съвет проекти на позиции за заседанията на Съвет „Общи въпроси/Кохезионна политика“ и доклади за резултатите и взетите решения.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Министърът на външните работи“ се заменят със „Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси“;
г) досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея:
аа) в т. 1 думите „на Съвет „Общи въпроси“ и“ се заличават;
бб) точка 5 се отменя.
2. В чл. 5:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. председател – заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси;“
б) в ал. 4 думите „министъра на външните работи“ се заменят със „заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси“.
3. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1:
а) в т. 1 думите „министърът на външните работи“ се заменят със „заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси“;
б) създава се т. 1а:
„1а. Съвет „Общи въпроси/Кохезионна политика“ – заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика.“
(2) В 10-дневен срок от влизането в сила на постановлението заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министърът на външните работи да внесат в Министерския съвет проект на постановление, предвиждащо промени в нормативната уредба относно координацията по въпросите на Европейския съюз, произтичащи от Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет от 7 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 93 от 2014 г.), Решението на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 7 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 93 от 2014 г.) и от това постановление.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
7880