Министерски съвет
брой: 94, от дата 14.11.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.50


Решение № 748 от 5 ноември 2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 748 ОТ 5 НОЕМВРИ 2014 Г.
за разместване на почивни дни през 2015 г.
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Обявява 2 януари (петък) за почивен ден, а 24 януари (събота) за работен ден.
2. Обявява 2 март (понеделник) за почивен ден, а 21 март (събота) за работен ден.
3. Обявява 21 септември (понеделник) за почивен ден, а 12 септември (събота) за работен ден.
4. Обявява 31 декември (четвъртък) за почивен ден, а 12 декември (събота) за работен ден.
Министър-председател: Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
7720