Министерски съвет
брой: 89, от дата 28.10.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 334 от 23 октомври 2014 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г.

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2014 Г.
за определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Определя от 1 януари 2015 г. размер на линията на бедност за страната 286 лв.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 1 от Методиката за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната, приета с Постановление № 345 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 89 от 2007 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика и на председателя на Националния статистически институт.
Министър-председател: Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
7324