Министерски съвет
брой: 90, от дата 31.10.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 338 от 24 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.; Решение № 9943 на Върховния административен съд от 2007 г. – бр. 1 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г., бр. 13 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г. и бр. 17 и 55 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Преценката на правото и определянето на размера на паричните обезщетения и помощите по ал. 1 се извършва въз основа на приетите данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им, приети по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (НРПНОИДИБЛРО), приета с постановление № 241 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), като се използват и данните от регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистъра на приходите от осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, регистър „Трудови договори“, регистър „Пенсии“, регистър „Трудови злополуки“, регистър „Професионални болести“, регистър „Парични помощи за профилактика и рехабилитация“ и от регистър „Парични обезщетения и помощи от ДОО“, както и данните от декларациите по чл. 3, ал. 2 и от заявленията-декларации по чл. 4 – 7.“
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване се изплащат при ползване на отпуск или при трудоустрояване въз основа на болничен лист.
(2) За всеки болничен лист се представя попълнена от осигурителя (самоосигуряващия се) декларация по образец съгласно приложение № 15 с данни относно правото на парично обезщетение. За лицата, осигурени по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един и същ осигурител, за всеки болничен лист се попълват и се представят отделни декларации за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване.
(3) За болничните листове за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 5 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г. и бр. 55 и 67 от 2014 г.), се представя анкетен лист.
(4) За болничните листове за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда се представя декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане по образец съгласно приложение № 1.
(5) За случаите по чл. 2, ал. 3 се представят заповед за прекратяване на правоотношението и документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж.
(6) За случаите по чл. 9, ал. 3, изречение второ от Наредбата за медицинската експертиза се представя копие от заповедта за разрешен платен годишен отпуск.“
§ 3. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Данните, съдържащи се в издадените болнични листове, се представят в НОИ от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина лично или чрез лечебните заведения, в които те осъществяват дейност, и от лекарските консултативни комисии (ЛКК) – чрез лечебните заведения, към които са създадени, по реда на НРПНОИДИБЛРО.
(2) Осигурените лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО представят документите по чл. 3, ал. 1 и 4 и чл. 4 – 5, 8 и 14 на осигурителя, който ги завежда в отделен дневник. Документите по чл. 3, ал. 2 – 4 и 6 и чл. 4 – 5, 8 и 14 се представят от осигурителя в съответното ТП на НОИ.
(3) Самоосигуряващите се лица представят документите по чл. 3, ал. 2 – 4 и чл. 4 – 5, 8 и 14 в съответното ТП на НОИ. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, представят документите по реда на ал. 2 на дружеството, чрез което се осигуряват.
(4) В случай че болничните листове са обжалвани от осигурителите (самоосигуряващите се) по реда на чл. 112 от Закона за здравето, декларациите съгласно приложение № 15 се представят след приключване на процедурата по обжалването на болничните листове.“
§ 4. В чл. 10 думите „чл. 3 – 5 и 8“ се заменят с „чл. 3, ал. 2 – 4 и 6 и чл. 4 – 5 и 8“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 3 – 5 и 8, 14 и 15“ се заменят с „чл. 3, ал. 2 – 4 и 6 и чл. 4 – 5, 8, 14 и 15“.
2. В ал. 2 думите „болничните листове“ се заменят с „декларациите съгласно приложение № 15“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При едновременно представяне на повече от две декларации съгласно приложение № 15 и/или заявления-декларации, и/или декларации за промяна на обстоятелствата данните от придружителното писмо – приложение № 8, от описа – приложение № 9, от декларациите по чл. 3, ал. 2 – приложение № 15, и от декларациите по чл. 8, ал. 1, 2 и 4 – приложение № 7, задължително се представят на електронен носител, изготвен с програмен продукт, предоставен от НОИ, или по утвърден от НОИ формат.“
4. В ал. 4 думите „болнични листове“ се заменят с „декларации съгласно приложение № 15“.
5. В ал. 5 думите „по чл. 3, ал. 1“ се заменят с „по чл. 3, ал. 2“.
§ 6. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“ за периоди след приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец съгласно приложение № 11 документите по чл. 3, ал. 4 и 5, чл. 4 – 4в и 8 на хартиен носител и документ за самоличност.“
§ 7. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Паричните обезщетения и помощи се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица – осигурените лица, самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 КСО и лицата по чл. 13 и 21а, по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки въз основа на данните от декларациите по чл. 8 в срок 15 работни дни от:
1. представянето в съответното ТП на НОИ на документите по чл. 3, ал. 2 и от постъпването в НОИ на данните от издадените болнични листове;
2. представянето на документите по чл. 4 – 8, 12, 15 и 21а.
(2) Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат в срока по ал. 1 за първия месец от периода, за останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.“
§ 8. В чл. 27, ал. 3 думите „Столичното управление „Социално осигуряване“ се заменят с „ТП на НОИ – София град“.
§ 9. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
„(1) Ако се установи, че лицето няма право на парично обезщетение или помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощите, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ, издава разпореждане за отказ в срок 15 работни дни от:
1. представянето в съответното ТП на НОИ на документите по чл. 3, ал. 2 и от постъпването в НОИ на данните от издадените болнични листове;
2. представянето на документите по чл. 4 – 8, 12, 15 и 21а.“
§ 10. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. Създава се § 3а:
„§ 3а. За изплащане на парични обезщетения въз основа на болнични листове, издадени преди 1 януари 2015 г., болничните листове се представят в ТП на НОИ по досегашния ред.“
2. Създава се § 3б:
„§ 3б. (1) При приети през периода от 1 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г. нередовни документи и/или данни по реда на § 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на НРПНОИДИБЛРО в 7-дневен срок от представянето на документите ТП на НОИ изпраща уведомително писмо с обратна разписка на лицата, които са ги представили, като им дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.
(2) Когато лицата не са намерени на посочения в представените документи адрес, уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.
(3) Документите по ал. 1 се представят в съответното ТП на НОИ по реда на § 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на НРПНОИДИБЛРО в 7-дневен срок от получаване на уведомителното писмо.
(4) Ако в срока по ал. 3 нередностите не бъдат отстранени, преценката на правото и изчисляването на обезщетенията се прави въз основа на наличните редовни документи и данни.“
§ 11. В приложение № 1 думите „Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и 4“ се заменят с „Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4“.
§ 12. В приложение № 8 към чл. 11, ал. 1 т. 1 – 13 и текстът до края на приложението се изменят така:
„1. Общ брой приложения към болнични листове (включително допълнително представени) – .......................
2. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст – .......................
3. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст (включително допълнително представени) – .......................
4. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете до 15 календарни дни – .......................
5. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете до 15 календарни дни (включително допълнително представени) – .......................
6. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни и при осиновяване на дете след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни – .......................
7. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни и при осиновяване на дете след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни (включително допълнително представени) – .......................
8. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете – .......................
9. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете (включително допълнително представени) – .......................
10. Брой декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване – ........
11. Общ брой приложения към декларациите за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване (включително допълнително представени) – .......................
12. Опис на хартиен/електронен носител (ненужното се зачертава) на приложенията към болничните листове, заявления-декларациите, декларациите за промяна на обстоятелствата и приложенията към тях.
Упълномощавам настоящите документи да представи:
........................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ......................., ЛК № ..........................., издадена на ............. 20.... г., от ...............................
Дата ...............      Подпис на представляващия
                         осигурителя: .................................
                                                                                                                                (печат на осигурителя)
§ 13. В приложение № 9 към чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така:
„ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ОСИГУРИТЕЛЯ/САМООСИГУРЯВАЩИЯ СЕ“.
2. Раздел I се изменя така:
„І. Общо приложения ........ броя към ........ броя болнични листове:
1. Към б. л. № ............................. на .........................................................................................................
                                                              (име, презиме и фамилия на лицето, на което е
                                                                              издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ................................................, в отпуск от .........................., в отпуск до .............................
приложения ...................... бр. – код ..........................................................................................................
2. Към б. л. № ............................. на ....................................................................................................
                                                            (име, презиме и фамилия на лицето, на което
                                                                           е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ............................................., в отпуск от .........................., в отпуск до ................................
приложения ...................... бр. – код ..........................................................................................................
3. Към б. л. № ............................. на ....................................................................................................
                                                           (име, презиме и фамилия на лицето, на което
                                                                          е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ................................................, в отпуск от .........................., в отпуск до ..............................
приложения ...................... бр. – код ..........................................................................................................
4. Към б. л. № ............................. на ....................................................................................................
                                                            (име, презиме и фамилия на лицето, на което
                                                                           е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ................................................, в отпуск от .........................., в отпуск до .............................
приложения ...................... бр. – код ..........................................................................................................
5. Към б. л. № ............................. на ....................................................................................................
                                                           (име, презиме и фамилия на лицето, на което
                                                                           е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ................................................, в отпуск от .........................., в отпуск до .............................
приложения ...................... бр. – код .........................................................................................................“
3. Раздел IА се изменя така:
„ІА. Допълнително представени приложения към болнични листове – ................. броя:
1. Към б. л. № ............................. на ...................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ......................................, приложения .............................. бр. – код ......................................
2. Към б. л. № ............................. на ....................................................................................................
                                                           (име, презиме и фамилия на лицето, на което
                                                                            е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ......................................, приложения .............................. бр. – код ......................................
3. Към б. л. № ............................. на ....................................................................................................
                                                            (име, презиме и фамилия на лицето, на което
                                                                           е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ......................................., приложения ................................... бр. – код ................................
4. Към б. л. № ............................. на ....................................................................................................
                                                           (име, презиме и фамилия на лицето, на което
                                                                          е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ...................................... приложения .............................. бр. – код .......................................
5. Към б. л. № ............................. на ....................................................................................................
                                                           (име, презиме и фамилия на лицето, на което
                                                                         е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ......................................, приложения .............................. бр. – код ......................................
Номенклатура на приложенията:
01 – Анкетен лист – за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 5 от Наредбата за медицинската експертиза;
02 – Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане – приложение № 1 към чл. 3, ал. 4 от наредбата;
12 – Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник;
14 – Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата;
15 – Удостоверение за полученото среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването;
17 – Други документи;
18 – Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение – приложение № 15 към чл. 3, ал. 2 от наредбата;
22 – Копие от заповедта за разрешен платен годишен отпуск за случаите по чл. 9, ал. 3, изречение второ от Наредбата за медицинската експертиза.“
4. В раздел IIА, в „Номенклатура на приложенията“:
а) в код 03 след думите „167 КТ“ се поставя тире и се добавя „за самоосигуряващо се лице“;
б) в код 04 след думите „167 КТ“ се поставя тире и се добавя „за самоосигуряващо се лице“;
в) код 16 се отменя.
5. В раздел IIIА, в „Номенклатура на приложенията“:
а) в код 03 след думите „167 КТ“ се поставя тире и се добавя „за самоосигуряващо се лице“;
б) в код 04 след думите „167 КТ“ се поставя тире и се добавя „за самоосигуряващо се лице“.
§ 14. В приложение № 10 към чл. 11, ал. 8 раздел І се изменя така:
„І. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ:
1. Представени приложения към болнични листове, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – ............... бр.
2. Представени приложения към болнични листове, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ – ............... бр.
3. Общо представени и описани приложения към болнични листове (т. 1 + т. 2) – ............. бр.
4. Непредставени приложения към болнични листове, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – ............... бр., както следва:
към б. л. № ............. на .........................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................................, причина .................................................., бр. прил. .........................
към б. л. № ............. на ..........................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................................, причина .................................................., бр. прил. .........................
5. Приети приложения към болнични лис­тове – ............... бр.
6. Върнати приложения към болнични листове – ...............бр., както следва:
към б. л. № ............. на .......................................................................................................................,
                                                                (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................................, причина .................................................., бр. прил. ......................
към б. л. № ............. на .......................................................................................................................,
                                                                (име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................................, причина .................................................., бр. прил. ......................
7. Общо представени допълнително приложения – ................................................................. бр.“
§ 15. В приложение № 15 думите „чл. 3, ал. 1“ се заменят с „чл. 3, ал. 2“.
Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Министър-председател: Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
7165