Министерски съвет
брой: 86, от дата 17.10.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 325 от 10 октомври 2014 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2014 Г.
за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 3 от Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2, 18 и 57 от 2010 г., бр. 38 и 88 от 2011 г., бр. 58 от 2012 г. и бр. 77 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „2400“ се заменя с „2397“.
2. В т. 2 числото „4734“ се заменя с „4733“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 38 и 48 от 2006 г.; Решение № 12283 на Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86 и 101 от 2007 г., бр. 32 и 71 от 2008 г., бр. 2, 34, 74 и 85 от 2010 г., бр. 21, 58 и 97 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г. и бр. 75 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „2400“ се заменя с „2397“.
2. На ред „Специализирана администрация“ числото „2270“ се заменя с „2267“.
3. На ред „Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“ числото „159“ се заменя със „156“.
§ 3. В приложението към чл. 7, ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2003 г., бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74 и 88 от 2006 г., бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и 71 от 2008 г., бр. 2, 17 и 74 от 2010 г., бр. 88 от 2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г. и бр. 77 от 2013 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „4734“ се заменя с „4733“.
2. На ред „Специализирана администрация“ числото „4582“ се заменя с „4581“.
3. На ред „Главна дирекция „Социално подпомагане“ с 28 регионални дирекции за социално подпомагане“ числото „4500“ се заменя с „4499“.
§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката, приет с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 56, 74 и 102 от 2010 г., бр. 33, 48 и 77 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 62 и 74 от 2013 г. и бр. 81 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 27, ал. 2 числото „456“ се заменя с „460“.
2. В приложението към чл. 27, ал. 3:
а) в наименованието числото „456“ се заменя с „460“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „335“ се заменя с „339“;
в) на ред „Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ числото „94“ се заменя с „98“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Заместник министър-председателят по социална политика и министър на труда и социалната политика и министърът на образованието и науката да предприемат необходимите съвместни действия за извършването на налагащите се компенсирани промени по съответните бюджети за 2014 г.
§ 6. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31, 34, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 63, 66, 67, 72, 80, 81 и 82 от 2014 г.) в колона 3 се правят следните изменения:
1. В пореден № 11 числото „83 956 500“ се заменя с „83 950 500“.
2. В пореден № 13 числото „27 684 276“ се заменя с „27 690 276“.
§ 7. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по социална политика и министър на труда и социалната политика и на министъра на образованието и науката.
§ 8. Постановлението влиза в сила от 1ноември 2014 г.
Министър-председател: Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
6884