Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 84, от дата 10.10.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.; доп., бр. 81 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4:
a) в буква „а“ след думите „свидетелство за правоспособност“ се добавя „и/или свидетелство за професионална компетентност за работа на танкери“;
б) в буква „б“ след думите „свидетелство за правоспособност“ се добавя „и/или свидетелство за професионална компетентност за работа на танкери“;
в) в буква „в“ след думите „свидетелство за правоспособност“ се добавя „и/или свидетелство за професионална компетентност за работа на танкери“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Наредбата не се прилага за екипажите на граничнополицейските кораби, на военните и спомагателните кораби на военноморския флот, както и на други държавни или експлоатирани от българската държава кораби, които се използват изключително с нетърговска цел – за осъществяване на държавни функции.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „свидетелство за правоспособност“ се поставя запетая и думите „и/или свидетелство за допълнителна и/или за специална подготовка“ се заменят със „свидетелство за професионална компетентност или друг равностоен документ“.
2. В ал. 3 след думите „свидетелство за правоспособност,“ се добавя „свидетелство за професионална компетентност или друг равностоен документ,“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. за морско корабоплаване – в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г., както е изменена, наричана по-нататък „Конвенция STCW“, и на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица (ОВ, L 323 от 2008 г.), изменена с Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. (ОВ, L 343 от 2012 г.), наричана по-нататък „Директива 2008/106/ЕО“;“.
2. В ал. 2 думите „със заповед на“ се заменят с „от“.
§ 4. В чл. 6, т. 6 след думата „премината“ се добавя „учебно-производствена практика,“, запетаята след думата „подготовка“ се заличава и думите „когато се изисква такъв“ се заменят с „в зависимост от придобиваната правоспособност“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „провеждане на“ се добавя „учебно-производствена практика,“;
б) в т. 4 след думите „освидетелстване на кораби,“ се добавя „инспектор по разследване на произшествия в корабоплаването от дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,“;
в) точка 5 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Оценката на плавателния стаж по ал. 2 за изпълнение на функциите, определени за съответната длъжност, се извършва и удостоверява във формата съгласно приложение № 2а.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Времето на учебно-производствената практика, на учебната плавателна практика и на плаването като стажант се признава за плавателен стаж за придобиване на първоначална правоспособност, когато практиката или стажът е проведен през последните 5 години преди придобиване на правоспособността.“
2. В ал. 2 след думите „по време на“ се добавя „учебно-производствената практика,“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се след думите „свидетелство за правоспособност“ се добавя „или свидетелство за професионална компетентност“.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Здравословната годност на морските лица се установява и удостоверява при условията и по реда на Наредба № Н-11 от 2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 41 от 2014 г.).
(3) Издаването, регистрацията и контролът на издаваните от медицинските заведения свидетелства за здравословна годност се осъществяват в съответствие със системата от процедури, въведени в съответното медицинско заведение.
(4) Въз основа на медицинско свидетелство, издадено при условията и по реда на Наредба № Н-11 от 2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България, служителите в ИА „МА“, изпълняващи функции по контрол и регистрация на морските лица, правят запис за здравословната годност и в служебните книжки на морските лица, заемащи длъжност на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища.“
3. В ал. 6 се създава изречение второ: „Данните се вписват и в електронния регистър на морските лица.“
§ 8. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Морските правоспособни лица от екипажа на морски кораб заемат длъжности, класифицирани в следните нива на отговорност:
1. управленско ниво – ниво на отговорност, при което се изпълняват функциите, определени за длъжностите капитан, старши помощник-капитан, главен механик и втори механик, и се осъществява контрол за правилното изпълнение на всички функции, попадащи в кръга на съответната отговорност от оперативно или изпълнителско ниво;
2. оперативно ниво – ниво на отговорност, при което се изпълняват функциите, определени за длъжностите вахтен помощник-капитан, вахтен механик или дежурен механик на необслужвано машинно отделение, електромеханик или радиооператор, и в съответствие с писмени процедури под ръководството на лице, заемащо длъжност от управленско ниво, се осъществява пряк контрол за правилното изпълнение на всички функции, попадащи в кръга на отговорност от изпълнителско ниво;
3. изпълнителско ниво – ниво на отговорност, при което се изпълняват възложени задачи или функции под ръководството на лице, заемащо длъжност от управленско или оперативно ниво.“
§ 9. В чл. 20, ал. 1 след думите „свидетелство за правоспособност“ се добавя „и/или свидетелство за професионална компетентност“.
§ 10. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „свидетелствата за правоспособност“ се поставя запетая и думите „и свидетелствата“ се заменят със „свидетелствата за професионална компетентност и другите равностойни документи“.
2. В ал. 2 след думите „свидетелствата за правоспособност“ се поставя запетая и думите „и свидетелствата“ се заменят със „свидетелствата за професионална компетентност и другите равностойни документи“.
§ 11. В чл. 22 след думите „свидетелства за правоспособност“ се поставя запетая и се добавя „свидетелства за професионална компетентност и други равностойни документи“.
§ 12. В чл. 24 думите „по чл. 21 и 23“ се заменят с „по чл. 21 и 23, ал. 2 и на свидетелствата за професионална компетентност за работа на танкери“.
§ 13. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думите „свидетелство за правоспособност“ се добавя „и/или свидетелство за професионална компетентност“.
2. Създава се нова т. 6:
„6. моряк.“
§ 14. В чл. 26 в основния текст след думите „свидетелство за правоспособност“ се добавя „и/или свидетелство за професионална компетентност“.
§ 15. В чл. 28 се създават т. 7 – 9:
„7. капитан на риболовен кораб;
8. механик на риболовен кораб;
9. корабен готвач.“
§ 16. В чл. 33 се създава т. 6:
„6. механик на риболовен кораб.“
§ 17. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, буква „в“ думите „ако най-малко 12 месеца от тях са на длъжност старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ или капитан на кораб от 500 до 3000 БТ“ се заличават.
2. В т. 4, буква „б“ думите „свидетелство за правоспособност рулеви“ се заменят със „свидетелство за професионална компетентност „рулеви“.
3. В т. 6, буква „д“ след думата „подготвителен“ се добавя „курс“.
4. В т. 7, буква „б“ думите „свидетелство за правоспособност“ се заменят със „свидетелство за професионална компетентност“.
5. В т. 8, буква „б“ думите „свидетелство за правоспособност“ се заменят със „свидетелство за професионална компетентност“.
6. В т. 9, буква „б“ думите „свидетелство за правоспособност корабен рулеви“ се заменят със „свидетелство за професионална компетентност „корабен рулеви“.
§ 18. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6:
а) в буква „б“ думите „свидетелство за правоспособност корабен моторист“ се заменят със „свидетелство за професионална компетентност „корабен моторист“;
б) в буква „в“:
аа) в основния текст думите „учебно-производствен стаж“ се заменят с „комбинирана учебно-производствена практика“;
бб) в буква „бб“ числото „24“ се заменя с „30“.
2. В т. 7:
а) в буква „б“ в основния текст думите „учебно-производствен стаж“ се заменят с „комбинирана учебно-производствена практика“;
б) създава се нова буква „г“:
„г) успешно завършен курс, одобрен от ИА „МА“, по програма, допълваща програмата за придобито образование до изискванията на ИМО, моделен курс 7.05, когато лицето има образование, различно от висше образование по специалност „Електрообзавеждане на кораба“;“
в) досегашната буква „г“ става буква „д“ и се изменя така:
„д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1.“
3. В т. 8 буква „б“ се изменя така:
„б) свидетелство за професионална компетентност „корабен моторист“;“.
4. В т. 10, буква „б“, навсякъде в текста думите „300 kW“ се заменят със „750 kW“.
§ 19. В чл. 38, т. 2 се правят следните изменения:
1. В буква „б“ думите „моделен курс 1.26“ се заменят с „моделен курс 1.31“.
2. В буква „в“ тирето между думите „учебен“ и „плавателен“ се заличава.
§ 20. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) правоспособност, даваща му право да бъде капитан на кораб в съответствие с района на плаване и бруто тонажа на влекача;“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. за капитан на риболовен кораб местно плаване:
а) средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабоводене – морско“ или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА „МА“;
б) плавателен стаж от:
аа) шест месеца като стажант-капитан на риболовен кораб, когато лицето има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабоводене – морско“, или
бб) дванадесет месеца в палубна команда на риболовен кораб, от които 6 месеца плавателна практика като стажант-капитан, отразена в дневник за практическа подготовка, когато лицето има средно образование и завършен одобрен от ИА „МА“ подготвителен курс;
в) заверен от съответната Д „МА“ дневник за практическа подготовка;
г) валидно свидетелство за корабен радио­оператор ограничена категория за СМСББ;
д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;“.
3. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.
4. Създава се т. 7:
„7. механик на риболовен кораб в местно плаване:
а) средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“ или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА „МА“;
б) плавателен стаж от:
аа) шест месеца като стажант-механик на риболовен кораб, когато лицето има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“, или
бб) дванадесет месеца в машинна команда на риболовен кораб, от които 6 месеца плавателна практика като стажант-механик, отразена в дневник за практическа подготовка, когато лицето има средно образование и завършен одобрен от ИА „МА“ подготвителен курс;
в) заверен от съответната Д „МА“ дневник за практическа подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1.“
§ 21. В чл. 41, ал. 6 след думите „по чл. 63, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на лицата, придобили правоспособност по чл. 30, т. 10 след 1 септември 2012 г., без да са завършили средно образование с трета степен на професионална квалификация“.
§ 22. В чл. 47, ал. 1 думите „Директива 2008/106/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за минималното ниво за подготовка на моряците“ се заменят с „Директива 2008/106/ЕО“.
§ 23. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Преподавателите и инструкторите, които провеждат обучение с използване на тренажор, както и оценителите на компетентността на обучаваните трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са преминали ИМО моделен курс за техники за обучение и оценка с използване на симулатори;
2. да притежават практически опит за работа с конкретния симулатор, като придобиването му следва да бъде удостоверено писмено.“
2. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно ал. 3 – 5.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 4“ се заменят с „по ал. 5“.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „по ал. 4“ се заменят с „по ал. 6“.
§ 24. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато е заявено обучение с използване на тренажор, поне един от членовете на комисията по ал. 1 трябва да е преминал ИМО моделен курс за техники за обучение и оценка с използване на симулатори.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 25. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. В ал. 4 думите „за специална или допълнителна подготовка“ се заменят със „свидетелства за професионална компетентност или други равностойни документи“.
§ 26. В чл. 63 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисиите по ал. 1 се формират от служители на ИА „МА“. Поне един от членовете на комисията трябва да притежава морска правоспособност, равна или по-висока от тази, за която се провежда изпитът, и поне един да е завършил успешно моделен курс 3.12 на ИМО и да удовлетворява изискванията на раздели А-I/6 и А-I/8 на Кодекса STCW.“
§ 27. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 63, ал. 6“ се заменят с „по чл. 63, ал. 5“.
2. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Когато при проверката по ал. 3 се установи, че кандидатът не отговаря на изискванията за допускане до изпит, директорът на съответната Д „МА“ постановява мотивиран отказ, който може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред изпълнителния директор на ИА „МА“ в 14-дневен срок от съобщаването му.
(6) Ако жалбата срещу постановен отказ бъде уважена, кандидатът се допуска до изпит за заявената правоспособност на първата следваща обявена дата за провеждане на изпита.
(7) В случаите на влязъл в сила отказ заплатената държавна такса не се връща.“
§ 28. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителният директор на ИА „МА“ със заповед определя постоянно действаща комисия (или комисии) като помощен орган, извършващ проверка по постъпилите възражения.“
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Комисията (или комисиите) по ал. 2 се формира от служители на ИА „МА“. Поне един от членовете на комисията трябва да притежава морска правоспособност, равна или по-висока от тази, за която е проведен изпитът, и поне един да е завършил успешно моделен курс 3.12 на ИМО и да удовлетворява изискванията на раздели А-I/6 и А-I/8 на Кодекса STCW. Един и същ служител не може да бъде едновременно член на комисията по чл. 63, ал. 1, провела изпита, и на комисията по ал. 2, извършваща проверка по възраженията на участвалите в същия изпит кандидати.
(4) Комисията по ал. 2 извършва проверка по възражението в 14-дневен срок от постъпването му и изготвя мотивирано становище до изпълнителния директор.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея цифрата „2“ се заменя с „4“.
§ 29. В чл. 82, ал. 2, в края се добавя „или друг документ, удостоверяващ обстоятелствата“.
§ 30. Заглавието на глава осма се изменя така:
„Глава осма
Издаване и продължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност, свидетелства за професионална компетентност, други равностойни документи и потвърждения“.
§ 31. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 9 думите „свидетелства за специална и за допълнителна подготовка за море (приложение № 25) и“ се заменят със „свидетелства за професионална компетентност за премината специална и допълнителна подготовка“;
б) създават се т. 10 и 11:
„10. свидетелства за професионална компетентност за премината специална и допълнителна подготовка за море;
11. свидетелства за професионална компетентност на лицата от изпълнителско ниво.“
2. Създават се нови ал. 2 – 5:
„(2) В документите по чл. 83, ал. 1, т. 1 и техните потвърждения се вписват ограниченията (ако има такива) по отношение на типа и/или тонажа на кораба, района на плаване, типа и/или мощността на КСУ, за работа със средства за автоматична радиолокационна прокладка (ARPA), електронни навигационни карти (ECDIS) и/или автоматична система за идентификация (AIS), медицински ограничения и др.
(3) В свидетелството за крайбрежно плаване се поставя стикер с карта на района, за който то е валидно.
(4) Свидетелствата по ал. 1, т. 10 и 11 съдържат:
1. свидетелството за професионална компетентност за премината специална и допълнителна подготовка за море:
а) надпис „Република България Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
б) номер и наименование на свидетелството за професионална квалификация;
в) трите имена, ЕГН, дата на раждане и снимка на морското лице – притежател на свидетелството;
г) пълно наименование на преминатия курс с изписване на правилото (или правилата) от Конвенция STCW или от Кодекса STCW;
д) ограниченията (ако има такива) – медицински, по отношение на типа на кораба, района на плаване и други;
е) дата на издаване и дата, до която свидетелството е валидно;
ж) име, фамилия и подпис на надлежно упълномощения служител от издаващата администрация и печат на администрацията;
з) данни за кореспонденция с издаващата администрация – седалище и адрес, адрес на електронната поща и на официалната интернет страница;
2. свидетелството за професионална компетентност на лицата от изпълнителско ниво:
а) надпис „Република България Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
б) номер и наименование на свидетелството за професионална компетентност;
в) трите имена, пол, гражданство, ЕГН, дата и място на раждане и снимка на морското лице – притежател на свидетелството;
г) пълно наименование на правоспособността с изписване на правилото от Конвенция STCW и от Кодекса STCW;
д) функции и ниво на отговорност, за изпълнението на които притежателят е квалифициран;
е) наложените от администрацията ограничения при изпълнение на функциите, ако има такива;
ж) длъжност или длъжности, които лицето може да заема, и ограничения, ако има наложени от администрацията;
з) регистров номер;
и) дата на издаване и дата, до която свидетелството е валидно;
к) подпис, име и фамилия на надлежно упълномощения служител от издаващата администрация и печат на администрацията;
л) подпис на притежателя на свидетелството;
м) данни за кореспонденция с издаващата администрация – седалище и адрес, адрес на електронната поща и на официалната интернет страница.
(5) Формата, размерите, графичното оформление и полиграфското изпълнение на документите по ал. 1, т. 10 и 11 се определят със заповед на изпълнителния директор на ИА „МА“.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 6 и в нея цифрата „9“ се заменя с „9 – 11“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 7.
§ 32. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „специална и допълнителна подготовка“ се заменят с „професионална компетентност и другите равностойни документи“.
2. В ал. 3 след думите „Свидетелствата за правоспособност“ се поставя запетая и се добавя „свидетелствата за професионална компетентност“, а цифрата „9“ се заменя с „11“.
§ 33. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 83, ал. 1, т. 1 – 3, 7 – 9“ се заменят с „по чл. 83, ал. 1, т. 1 – 3, 7 и 8“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Свидетелствата по чл. 83, ал. 1, т. 9 са със срок на валидност, посочен в приложение № 2, свидетелствата по чл. 83, ал. 1, т. 10 са със срок на валидност, посочен в приложение № 1, а свидетелствата по чл. 83, ал. 1, т. 11 са безсрочни.“
§ 34. В чл. 86 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 3, в края се добавя „съгласно приложение № 1“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Тази разпоредба се прилага при условие, че до изтичане на срока на валидност на свидетелството остават не повече от 6 месеца.“
§ 35. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) Продължаваща компетентност се доказва чрез изпълнение на едно от следните изисквания:
1. наличие на плавателен стаж при изпълнение на функции, посочени в свидетелството за правоспособност, с обща продължителност най-малко 12 месеца за последните 5 години;
2. наличие на плавателен стаж при изпълнение на функции, посочени в свидетелството за правоспособност, с обща продължителност най-малко 3 месеца, реализиран през последните 6 месеца преди подаване на заявлението за издаване на ново свидетелство;
3. наличие на плавателен стаж на длъжност в управленско или оперативно ниво на отговорност, с една степен по-ниска от притежаваната правоспособност, с продължителност не по-малко от 3 месеца, реализиран непосредствено преди подаване на заявлението за издаване на ново свидетелство;
4. наличие на плавателен стаж като стажант на длъжност, съответстваща на притежаваната от него правоспособност, с продължителност не по-малко от 3 месеца, реализиран непосредствено преди подаване на заявлението за издаване на ново свидетелство;
5. удостоверение за успешно завършен курс за потвърждаване, одобрен от ИА „МА“;
6. успешно положен изпит пред ИА „МА“ по одобрена програма.
(2) Продължаваща компетентност по отношение на свидетелствата за професионална компетентност за работа на танкери за лица от управленско и оперативно ниво се доказва чрез изпълнение на едно от следните изисквания:
1. наличие на одобрен плавателен стаж при изпълнение на функциите на съответния тип танкер, посочени в свидетелството за професионална компетентност или в неговото потвърждение, с обща продължителност най-малко 3 месеца за последните 5 години;
2. удостоверение за успешно завършен курс, одобрен от ИА „МА“.“
§ 36. В чл. 88 ал. 2 се отменя.
§ 37. Заглавието на глава девета се изменя така:
„Глава девета
Признаване на свидетелства за правоспособност, свидетелства за професионална компетентност и други равностойни документи, издадени от администрация на друга държава. Проверка за автентичност на български свидетелства за правоспособност“.
§ 38. В чл. 92 ал. 4 се изменя така:
„(4) Когато признаването на държава, включена в Списъка на държавите, признати по Директива 2008/106/ЕО, бъде оттеглено, издадените преди оттеглянето от ИА „МА“ потвърждения на свидетелства на такава държава остават валидни до изтичане на посочения в тях срок на валидност. Такива потвърждения не може да бъдат преиздавани и срокът им на валидност не може да се удължава.“
§ 39. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „а ИА „МА“ да обезсили издадените на негово основание потвърждения,“ се заличават.
2. Създава нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 потвържденията на свидетелства на такава държава, издадени от ИА „МА“ преди прекратяване на сключеното споразумение, остават валидни до изтичане на посочения в тях срок на валидност. Такива потвърждения не може да бъдат преиздавани и срокът им на валидност не може да се удължава.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „За решението си по ал. 1“ се заменят със „За обстоятелствата по ал. 1 и 2 ИА „МА“.
§ 40. В раздел I на глава девета се създават чл. 94а и 94б:
„Чл. 94а. (1) Република България може да сключи споразумение с друга държава – членка на Европейския съюз, или с друга страна по Конвенцията STCW за взаимно прилагане на разпоредбите на Конвенцията STCW относно крайбрежното плаване. В споразумението изрично се посочват подробностите относно съответните търговски зони.
(2) Република България може да прекрати сключено споразумение по ал. 1, когато се установи нарушаване на условията в споразумението, включително и ако не се спазват принципите, уреждащи крайбрежното плаване, посочени в раздел А-I/3 от Кодекса STCW.
Чл. 94б. (1) На морско лице, притежаващо свидетелство за правоспособност за крайбрежно плаване, издадено от администрацията на държава – членка на Европейския съюз, или от страна по Конвенцията STCW за определените й граници на крайбрежно плаване, ИА „МА“ издава потвърждение на свидетелството, когато лицето ще работи на кораб в крайбрежно плаване по смисъла на § 6, т. 2 от допълнителните разпоредби, при условие че между Република България и съответната държава – издател на свидетелството, има сключено споразумение по чл. 94а, ал. 1 и след като:
1. лицето подаде заявление, към което се прилага свидетелството за правоспособност и потвърждение на същото, валидно свидетелство за здравословна годност, документ за самоличност и за платена такса;
2. администрацията, издала свидетелството и потвърждението му, удостовери тяхната автентичност.
(2) Срокът на валидност на издаденото потвърждение по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на свидетелството за правоспособност или потвърждението на свидетелството.
(3) В случаите по чл. 94а, ал. 2 издадените от ИА „МА“ преди прекратяване на споразумението потвърждения на свидетелства остават валидни до изтичане на посочения в тях срок на валидност. Такива потвърждения не може да бъдат преиздавани и срокът им на валидност не може да се удължава.“
§ 41. В чл. 99, ал. 5 думите „по реда на чл. 7 и глава пета“ се заменят с „по реда на глава шеста, раздел III“.
§ 42. Заглавието на раздел III от глава девета се изменя така:
„Раздел III
Проверка за автентичност на български свидетелства“.
§ 43. Член 104 се изменя така:
„Чл. 104. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ извършва проверка на автентичността на българско свидетелство и на достоверността на вписаните в него данни по искане на администрация на държава – страна по Конвенция STCW, корабопритежател или менинг-агент.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва чрез сверяване на предоставените от запитващия данни с тези, вписани в електронния регистър на морските лица, а в случай на съмнение – и с тези, вписани в моряшкия картон на лицето, както и с данните, съдържащи се в изпитните протоколи и в документацията, съхранявана в учебните заведения.
(3) Резултатът от проверката по ал. 1 се предоставя чрез електронни средства.
(4) Когато запитващият не е администрация и е поискал писмено удостоверяване на автентичността на българско свидетелство за правоспособност и достоверността на вписаните в него данни, за удостоверяването се събира таксата, предвидена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
§ 44. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди да назначат морски лица на работа на своите кораби, корабопритежателите са длъжни:
1. да изискат от лицето да представи:
а) документите, изисквани за заемане на длъжността, за която лицето кандидатства, удостоверяващи неговата правоспособност и/или професионална компетентност в съответствие с приложение № 1;
б) моряшка (съответно служебна) книжка;
в) документ, удостоверяващ здравословната годност на лицето;
2. да поискат проверка на автентичността на документите по т. 1, буква „а“ и на достоверността на вписаните в тях обстоятелства.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Корабопритежателите осигуряват на работещите на корабите им морски лица валидни документи по ал. 1 по време на целия период на работа на борда на кораба.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Корабопритежателите осигуряват въвеждащо обучение на брега за всички новопостъпили членове на екипажа за запознаване с правилата на компанията, всички процедури и обзавеждане, свързани с осигуряване на личната безопасност, безопасността на корабоплаването, опазване на околната среда от замърсяване, сигурността на кораба, както и с техните задължения, в съответствие с изискванията на раздел А-І/14 от Кодекса STCW.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) Чрез системата за управление на безопасността на кораба или чрез вътрешни правила корабопритежателите осигуряват на всеки новоназначен член от екипажа достатъчно време, за да премине инструктаж на борда на кораба и да се запознае с конкретните си задължения във връзка с постигане безопасността и сигурността на кораба, опазването на околната среда от замърсяване, личната безопасност, както и с правилата за работа с оборудването, което ще използва при изпълнение на своите задължения. Провеждането на инструктажа се удостоверява в писмена форма.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея се правят следните изменения:
а) в основния текст цифрата „2“ се заменя с „6“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. копия на всички свидетелства за правоспособност, свидетелства за професионална компетентност по приложение № 1 и други документи, даващи право на лицето да заема съответната длъжност, както и издадените разрешения за заемане на по-висока длъжност, ако има такива;“.
8. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
§ 45. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 1 думите „щаба на командването на ВМС“ се заменят с „щаба по подготовката на Военноморските сили или Главна дирекция „Гранична полиция“;
б) в т. 2 думите „щаба на командването на ВМС“ се заменят с „щаба по подготовката на Военноморските сили или Главна дирекция „Гранична полиция“;
в) в т. 4 думите „щаба на командването на ВМС“ се заменя с „щаба по подготовката на Военноморските сили или Главна дирекция „Гранична полиция“;
г) в т. 6 думите „в курса на обучение или“ се заменят с „в курса на обучение,“ и думите „над 3000 kW“ се заменят с „над 750 kW“;
д) в т. 7 думите „щаба на командването на ВМС“ се заменят с „щаба по подготовката на Военноморските сили“, думите „и сдали успешен“ се заменят с „и успешно сдаден“ и думите „над 3000 kW“ се заменят с „над 750 kW“;
е) в т. 9 след думите „Щаба на Военноморските сили“ се заменят с „щаба по подготовката на Военноморските сили или Главна дирекция „Гранична полиция“;
ж) в т. 10 думите „щаба на командването на ВМС“ се заменят с „щаба по подготовката на Военноморските сили“.
2. В § 3 след думите „3 месеца учебна плавателна практика“ се поставя запетая и се добавя „документирана в дневник за практическа подготовка“ и в края се добавя „след успешно полагане на изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1“.
3. В § 5 думите „Правило I/1“ се заменят с „Правило I/10“ и думите „координатите на“ се заменят с „данните за контакт със“.
4. Създава се нов § 5а:
„§ 5а. (1) Ежегодно ИА „МА“ предоставя на Европейската комисия събраната до 31 декември на предходната година информация за всички свидетелства за правоспособност или потвърждения, удостоверяващи тяхното издаване, за всички потвърждения на свидетелства за правоспособност, издадени от други държави, както и за всички свидетелства за професионална компетентност, издадени на лицата от изпълнителско ниво, която включва:
1. по отношение на свидетелствата за правоспособност и потвържденията, удостоверяващи тяхното издаване:
а) име и ЕГН на морското лице;
б) дата на раждане, гражданство и пол на морското лице;
в) номер на свидетелството за правоспособност, чието издаване се потвърждава;
г) номер на потвърждението, удостоверяващо издаването;
д) длъжност или длъжности;
е) дата на издаване или най-скорошна дата на продължаване на валидността на документа;
ж) дата на изтичане на валидността на документа;
з) статус на свидетелството;
и) ограничения;
2. по отношение на потвържденията на свидетелства за правоспособност, издадени от други държави:
а) име и уникален идентификационен номер на морското лице, ако има такъв;
б) дата на раждане, гражданство и пол на морското лице;
в) държава, издала оригиналното свидетелство за правоспособност;
г) номер на оригиналното свидетелство за правоспособност;
д) номер на потвърждението, удостоверяващо признаването на свидетелството;
е) длъжност или длъжности;
ж) дата на издаване или най-скорошна дата на продължаване на валидността на документа;
з) дата на изтичане на валидността на документа;
и) статус на потвърждението;
к) ограничения;
3. по отношение на свидетелствата за професионална компетентност:
а) име и ЕГН на морското лице;
б) дата на раждане, гражданство и пол на морското лице;
в) номер на свидетелството за професионална компетентност;
г) длъжност или длъжности;
д) дата на издаване или най-скорошна дата на продължаване на валидността на документа;
е) дата на изтичане на валидността на документа;
ж) статус на свидетелството за професионална компетентност.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя в електронен формат изключително за статистически цели.
(3) Правото на собственост върху необработените данни по ал. 1 принадлежи на Република България. Обработената за статистически цели информация, предоставяна на Европейската комисия, е обществено достъпна в съответствие с разпоредбите относно прозрачността и защитата на информацията, установени в чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1406/2002 г. на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (ОВ, L 208 от 2002 г.), изменен с Регламент (ЕО) № 1644/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 г. (ОВ, L 245 от 2003 г.), Регламент (ЕО) № 724/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. (ОВ, L 129 от 2004 г.), Регламент (ЕО) № 2038/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. (ОВ, L 386 от 2006 г.) и Регламент (ЕО) № 100/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. (ОВ, L 39 от 2013 г.).
(4) С цел защита на личните данни на морските лица, преди информацията да бъде предоставена на Европейската комисия, дан­ните по т. 1, букви „а“, „в“ и „г“, по т. 2, букви „а“, „г“ и „д“ и т. 3, букви „а“ и „в“ се преобразуват в анонимни посредством софтуер, осигурен или одобрен от Комисията.
(5) Събирането, предаването, съхранението, анализът и разпространението на информацията по ал. 1 се осъществяват в съответствие с приетите от Европейската комисия технически изисквания и мерки за гарантиране на нейната защита.“
5. В § 6:
а) точка 6 се изменя така:
„6. „свидетелство за морско корабоплаване“ е:
а) „свидетелство за правоспособност“ – документ, издаден на капитана, офицерите и радиооператора за СМСББ в съответствие с глави II, III, IV и VII от Кодекса STCW, който дава право на своя законен притежател да заема длъжност и изпълнява функции в съответното ниво на отговорност;
б) „свидетелство за професионална компетентност“ – документ, различен от свидетелството за правоспособност, издаден на морско лице и потвърждаващ, че са изпълнени съответните изисквания от Конвенция STCW и Директива 2008/106/ЕО по отношение на обучението, компетенциите и плавателния стаж;
в) „друг равностоен документ“ – всеки друг писмен документ, различен от свидетелството за правоспособност и свидетелството за професионална компетентност, независимо от наименованието, което носи, използван, за да се установи, че са изпълнени съответните изисквания на Конвенция STCW и Директива 2008/106/ЕО;“
б) създава се т. 6а:
„6а. „свидетелство за вътрешни водни пътища“ е документ, издаден в съответствие с препоръките на Комитета по вътрешен транспорт към Икономическата комисия за Европа на ООН и Дунавската комисия за подготовка на водачите на кораби и снабдяването им със свидетелства за правоспособност за международното корабоплаване и в съответствие с Директива 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно хармонизирането на условията за получаване на национално удостоверение за капитан на плавателен съд за превоз на стоки и пътници по вътрешноводни пътища в Общността (ОВ, L 235 от 1996 г.), изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г. (ОВ, L 284 от 2003 г.) и Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. (ОВ, L 311 от 2008 г.), и с Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища (ОВ, L 373 от 1991 г.), изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г., Директива 2006/103/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. (ОВ, L 363 от 2006 г.), Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г., Директива 2013/22/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. (ОВ, L 158 от 2013 г.), Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция (ОВ, С 241 от 1994 г.) и Акта относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз (ОВ, L 236 от 2003 г.);“
в) в т. 9 след думите „търговски кораб,“ се добавя „на който могат да се изпълняват задачи от дневника за практическа подготовка“;
г) в т. 12 след думите „учебна практика“ се добавя „в учебно заведение“ и думите „моделен курс 6.09 на ИМО“ се заменят с „моделен курс 6.09/3.12 на ИМО“;
д) точка 26 се изменя така:
„26. „признаване“ е приемане от ИА „МА“ по реда на глава девета на свидетелство за правоспособност, свидетелство за професионална компетентност или друг равностоен документ, издаден от друга държава;“
е) в т. 27 думите „свидетелство, надлежно свидетелство или друг тип свидетелство“ се заменят със „свидетелство за правоспособност, свидетелство за професионална компетентност или друг равностоен документ“;
ж) в т. 29 запетаята след думите „Конвенция STCW“ и текстът до края се заличават;
з) точка 30 се изменя така:
„30. „допълнителна подготовка“ е подготовка, свързана с влезли в сила изменения и допълнения на компетентностите съгласно изискванията на Конвенция STCW;“.
6. Параграф 7 се изменя така:
„§ 7. С тази наредба се въвеждат изискванията на:
1. Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица, изменена с Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г.;
2. Директива 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно хармонизирането на условията за получаване на национално удостоверение за капитан на плавателен съд за превоз на стоки и пътници по вътрешноводни пътища в Общността, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г. и Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г.;
3. Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г., Директива 2006/103/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г., Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г., Директива 2013/22/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г., Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция и Акта относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз.“
§ 46. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 3 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 3
Специална и допълнителна подготовка на морските лица и изисквани свидетелства в съответствие с Конвенция STCW

Наиме-нование
на под-
готви-
тел-
ния
курс
Техни-
ки за
лично
оцеля-
ване
(Пр.
VІ/1,
А-VІ/1,
т. 2.1.1.1)
Проти-
вопо-
жарна
безо-
пасност
 и борба
с пожари
(Пр. VІ/1,
А-VІ/1,
т. 2.1.1.2)
Елемен-
тарна
 първа
 помощ
(Пр.
VІ/1,
А-VІ/1,
т. 2.1.1.3)
Лична
безо-
пасност
 и соци-
ални
отго-
вор-
ности
(Пр.
VІ/1,
 А-VІ/1,
т. 2.1.1.4)
Опрес-
ните-
лен
курс
по мор-
ска безо-
пас-
ност
Basic
Safety
Refresh
Водач
на спаси-
телно
сред-
ство
и дежур-
на
лодка
(Пр. VІ/2,
А-VІ/2,
т. 1 – 4)
Опрес-
ните-
лен
 курс
за водач
на спаси-телно
сред-
ство и дежурна
лодка
Водач
на бър-
зоходна дежурна
лодка
(Пр. VІ/2,
А-VІ/2,
т. 7 – 10)
Обуче-
ние за борба
с пожа-
ри по разши-
рена
прог-
рама
(Пр. VІ/3, А-VІ/3,
т. 1 – 4)
Оказ-ване
на първа меди-
цин-
ска помощ
(Пр.
VІ/4,
А-VІ/4,
т. 1 – 3)
Оказ-ване на меди-цин-
ски грижи на борда
(Пр. VІ/4,
А-VІ/4,
 т. 4 – 6)
Подго-
товка
за работа на нефтен танкер
и тан-кер
хими-кало-
воз
(Пр.
V/1-1,
А-V/1-1,
 т. 1)
Под-
готов-
ка за
рабо-
та на
танкер
 газо-
воз
(Пр.
V/1-2,
 А-V/
1-2,
т. 1)
Управ-
ление
на
товар-
ните
опера-
ции на нефтен
 танкер
(Пр.
V/1-1,
т. 3,
А-V/1-1, т. 2)
Опера-
ции на
танкер
хими-кало-
воз
(Пр. V/
1-1,
А-V/1-1,
 т. 3)
Опера-
ции
на танкер газо-
воз
(Пр. V/
1-2,
т. 3,
А-V/
1-2,
 т. 2)
№ на курса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Валидност на курса
5 г.
5 г.
5 г.
5 г.
5 г.
5 г.
5 г.
5 г.
5 г.
безср.
5 г.
5 г.
 
 
безср.
5 г.
 
 
безср.
5 г.
5 г.
5 г.
Подно-вяване*
Б
Б
А
А
Б
Б
Б
А
А
-
Б
-
-
А
А
А
Вид на доку-мента**
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
CoP
Длъжност на кораба/курс
Капитан
X
X
X
X
X
X
 
X-R1
X
X
X
X-R9
X-R9
X-R2
X-R3
X-R4
Старши помощ-ник-капи-тан
X
X
X
X
X
X
 
X-R1
X
X
R5
X-R9
X-R9
X-R2
X-R3
X-R4
Главен механик
X
X
X
X
X
X
 
X-R1
X
X
R5
X-R9
X-R9
X-R2
X-R3
X-R4
Втори механик
X
X
X
X
X
X
 
X-R1
X
X
R5
X-R9
X-R9
X-R2
X-R3
X-R4
Вахтен помощ-ник- капи-тан
X
X
X
X
X
X
 
X-R1
X
X
R5
X-R9
X-R9
X-R8
X-R8
X-R8
Вахтен механик
X
X
X
X
X
X
 
X-R1
X
X
R5
X-R9
X-R9
X-R8
X-R8
X-R8
Електро-
механик
X
X
X
X
X
X
 
-
X
X
R5
X-R9
X-R9
X-R8
X-R8
X-R8
Радиотеле-
фонист
X
X
X
X
X
X
 
-
-
X
R5
X-R9
X-R9
-
-
-
Радиоеле-
ктроник
X
X
X
X
X
X
 
-
-
X
R5
X-R9
X-R9
-
-
-
Радио-
оператор
X
X
X
X
X
X
 
-
-
X
R5
X-R9
X-R9
-
-
-
Палубен
боцман
X
X
X
X
X
X
 
X-R5
-
X
R5
X-R9
X-R9
-
-
-
Рулеви
X
X
X
X
X
-
 
-
-
-
-
X-R9
X-R9
-
-
-
Машинен боцман
X
X
X
X
X
-
 
-
-
-
R5
X-R9
X-R9
-
-
-
Моторист
X
X
X
X
X
-
 
-
-
-
R5
X-R9
X-R9
-
-
-
Помпиер
X
X
X
X
X
-
 
-
-
-
R5
X-R9
X-R9
X-R8
X-R8
X-R8
Елтехник
X
X
X
X
X
-
 
-
-
-
R5
X-R9
X-R9
-
-
-
Огняр
X
X
X
X
X
-
 
-
-
-
R5
X-R9
X-R9
-
-
-
Моряк
X
X
X
X
X
-
 
-
-
-
R5
X-R9
X-R9
-
-
-
Готвач
X
X
X
X
X
-
 
-
-
-
R5
X-R9
X-R9
-
-
-
Камериер
X
X
X
X
X
-
 
-
-
-
R5
X-R9
X-R9
-
-
-
Практи-
кант/
стажант
X
X
X
X
X
-
 
-
-
-
-
X-R9
X-R9
-
-
-
Шкипер
X
X
X
X
X
X
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Друг
обслужващ персонал
X
X
X
X
X
-
 
-
-
-
R5
X-R9
X-R9
-
-
-

 

Наиме-
нование
на подгот-
вителния
курс
Подго-
товка
на персо-
нала,
предо-
ставящ
услуги
на път-
ниците
в пътни-
ческите
помеще-
ния
(Пр. V/2,
т. 5,
А-V/2,
т. 2)
Управ-
ление
 на „тъл-
пата“ на
борда
на пътни-
чески
кораб
(Пр. V/2,
 т. 4,
А-V/2,
т. 1)
Управ-
ление
 на кризи
и пове-
дение на
хората
 на пътни-
чески
 кораби
(Пр. V/2,
т. 6,
 А-V/2,
 т.3)
Безо-
пасност
 на пътни-
ците,
 товара
 и целост-
та на
кор-
пуса
(Пр. 2,
т. 7,
А-V/2,
т. 4)
Инструк-
таж по
сигур-
ността
(Гл. VI,
 A-VI/6)
Елемен-
тарни познания
за
сигурно-
стта на кораба
(Пр. VI/6,
т. 1,
A-VI/6,
 т. 4)
Подго-
товка на
 лица,
изпълня-
ващи
дейности,
свързани
със
сигур-
ността
(Пр. VI/6,
 т. 4,
A-VI/6,
т. 6)
Подго-
товка
 за
кора-
бен офицер
 по сигур-
ността
(Пр. VI/5,
т. 1,
 A-VI/5,
 т. 1)
Управ-
ление на
ресурси-
те на мостика
и работа
в екип
(Гл. II,
 A-II/1)
Корабо-
водене
 с
използ-
ване на ECDIS&
AIS
(Гл. II,
A-II/1)
Управ-
ление
 на ресурсите на машинно отделение и работа в екип
(Гл. III, A-III/1)
Експлоа-
тация и
поддръж-
ка на системи
с напре-
жение над
 1000 V
(Гл. III, A-III/6)
Позна-
ния по
 опазване
 на
морската
 среда
(Пр. II,
III, VII)
Корабо-
воден
с
използ-
ване на
радар и
ARPA
Обра-
ботка,
подреж-
дане и
грижи за
 опасни
товари
№ на курса
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Валидност на курса
5 г.
5 г.
5 г.
5 г.
безср.
безср.
безср.
безср.
безср.
безср.
безср.
безср.
безср.
безср.
безср.
Подновяване*
Б
Б
Б
Б
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Вид на документа**
DE
DE
DE
DE
DE
CoP
CoP
CoP
DE
DE
DE
DE
CoP
DE
DE
Длъжност на кораба/курс
Капитан
-
X-R6
X-R6
X
-
-
-
X
X1
X1
-
-
X
X1
X1
Старши помощник-капитан
-
X-R6
X-R6
X
-
-
-
X
X1
X1
-
-
X
X1
X1
Главен механик
-
X-R6
X-R6
X
-
-
X
R5
-
-
X1
-
X
-
-
Втори механик
-
X-R6
X-R6
X
-
-
X
R5
-
-
X1
-
X
-
-
Вахтен помощник- капитан
-
X-R6
X-R6
X
X
-
X
R5
X1
X1
-
-
X
X1
X1
Вахтен механик
-
X-R6
X-R6
X
X
-
X
R5
-
-
X1
-
X
-
-
Електромеханик
-
X-R6
X-R6
X
X
-
X
R5
-
-
X1
X1
X
-
-
Радиотелефонист
-
X-R6
X-R6
X
X
-
X
R5
-
-
-
-
X
-
-
Радиоелектроник
-
X-R6
X-R6
X
X
-
X
R5
-
-
-
-
X
-
-
Радиооператор
-
X-R6
X-R6
X
X
X
X
R5
-
-
-
-
X
-
-
Палубен боцман
X-R8
X-R6
X-R6
X
X
X
-
R5
-
-
-
-
X
-
R5
Рулеви
X-R8
X-R6
X-R6
-
X
X
-
-
-
-
-
-
X
-
-
Машинен боцман
X-R8
X-R6
X-R6
X
X
X
-
-
-
-
-
-
X
-
-
Моторист
X-R8
X-R6
X-R6
-
X
X
-
-
-
-
-
-
X
-
-
Помпиер
X-R8
-
X-R6
-
X
X
-
-
-
-
-
-
X
-
-
Елтехник
X-R8
X-R6
X-R6
-
X
X
-
-
-
-
-
-
X
-
-
Огняр
X-R8
X-R6
X-R6
-
X
X
-
-
-
-
-
-
X
-
-
Моряк
X-R8
X-R6
X-R6
-
X
X
-
-
-
-
-
-
X
-
-
Готвач
X-R8
X-R6
X-R6
-
X
X
-
-
-
-
-
-
X
-
-
Камериер
X-R8
X-R6
X-R6
-
X
X
-
-
-
-
-
-
X
-
-
Практикант/
стажант
X-R6
-
X-R6
-
X
X
-
-
-
-
-
-
X
-
-
Шкипер
-
-
-
X
-
X
-
R5
 
-
-
-
X
-
-
Друг обслужващ персонал
X-R6
X-R6
X-R6
-
X
X
-
-
 
-
-
-
X
-
-

__________________________
*Начин на подновяване: А – с наличие на стаж; Б – с опреснителен курс; В – с преминаване на основния курс.
**Видове документи: СоР – свидетелство за професионална компетентност; DE – друг равностоен документ.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Свидетелствата, издавани на основание подготвителните курсове № 12 и 13, са със срок на валидност 5 г. за лица, които заемат или след придобиване на свидетелството ще заемат длъжност от управленско или оперативно ниво, и безсрочни за лица, които заемат или ще заемат длъжност от изпълнителско ниво.
2. Свидетелствата, издавани на основание подготвителните курсове № 3, 4, 12, 13 и 14, може да бъдат преиздавани след изтичане на срока им на валидност при наличие на плавателен стаж 12 месеца в предходните 5 години или 3 месеца в предходните 6 месеца преди преиздаването.
3. Капитаните и старши помощник-капитаните на кораби над 150 000 БТ и на кораби със специфични маневрени качества преминават одобрен курс, включващ подготовка на тренажор.
4. Значение на употребените съкращения:

Х – задължително за придобиване на правоспособност и заемане на длъжност;
X1 – задължително за лице, което в курса на обучение не е преминало такава подготовка;
R1 – за ро-ро пътнически или друг кораб, когато има бързоходна дежурна лодка;
R6 – за ро-ро, пътнически и ро-ро пътнически кораби;
R2 – за операции на нефтени танкери;
R7 – за пътнически кораби;
R3 – за операции на танкери химикаловози;
R8 – за лице, определено от корабопритежателя да изпълнява тези задължения;
R4 – за операции на танкери газовози;
R9 – за лице, което ще работи на танкери.“
R5 – за лице, определено от корабопритежателя;
 

§ 47. Създава се приложение № 2а към чл. 8, ал. 4:
„Приложение № 2а към чл. 8, ал. 4
ОЦЕНКА НА ПЛАВАТЕЛНИЯ СТАЖ
Трите имена на кандидатстващото морско лице: ___________________________________________________
Кораби, на борда на които е реализиран плавателният стаж:

Име на кораба
БТ
kW
Район на плаване
Период на работа на борда на кораба
Тип на кораба
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетелство, за което се кандидатства: ______________________________________________________

Функции
Изпълнени
Неизпълнени
Приложени мерки за изпълнение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         “
§ 48. В приложение № 3 думите „към чл. 8, ал. 3“ се заменят с „към чл. 8, ал. 4“.
§ 49. В приложение № 4 думите „към чл. 8, ал. 3“ се заменят с „към чл. 8, ал. 4“.
§ 50. Приложение № 7 към чл. 12, ал. 2 се отменя.
§ 51. Приложение № 25 към чл. 83, ал. 1, т. 9 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. Свидетелствата за правоспособност, издадени в съответствие с отмененото приложение № 25 към чл. 83, ал. 1, т. 9 на лица с правоспособности „палубен боцман“, „машинен боцман“, „корабен рулеви“, „корабен моторист“ и „корабен електротехник“, се заменят служебно с издадени в съответствие с чл. 83, ал. 4, т. 2 свидетелства за професионална компетентност, съдържащи същите данни за регистров номер на правоспособността, ограничения (ако има такива) и дата, до която е валидно, както и замененото свидетелство.
§ 53. С влизане в сила на тази наредба приравняването на правоспособностите и правата на морските лица по чл. 4, ал. 2 и 3 по реда на § 9 от преходните и заключителните разпоредби се извършва при съблюдаване изпълнението на изискванията за специална и допълнителна подготовка съгласно приложение № 1.
§ 54. Параграф 43 относно чл. 104, ал. 3 от наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Министър: Николина Ангелкова

6657