Министерство на културата
брой: 79, от дата 23.9.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.9


Правилник за устройството и дейността на Национален литературен музей

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Национален литературен музей
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Националния литературен музей, наричан по-нататък „музея“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавен културен и научен институт с национално значение, който издирва, събира, документира, съхранява, изучава и популяризира веществени и документални ценности, свързани с цялостната история на българската литература от основаването на българската държава до наши дни. Музеят е създаден с Разпореждане № 254 от 19.06.1975 г. на Министерския съвет.
(2) Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет със седалище и адрес София, ул. Г. С. Раковски 138, и собствен печат.
Чл. 3. По тематичен обхват музеят е специализиран, а по териториален – национален.
Чл. 4. Музеят участва в държавната политика по опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.
Чл. 5. Музеят е методически център на литературните музеи в страната.
Раздел ІІ
Дейност на музея
Чл. 6. (1) Основната дейност на музея е събирането, опазването и представянето на веществените и документалните ценности на българската литература.
(2) За осъществяване на своята основна дейност музеят:
1. извършва събирателска дейност и дейност по съхранение и опазване на българското литературно наследство, като:
а) издирва, събира, придобива, съхранява, изучава и документира движимите културни ценности в областта на литературата и друго литературно наследство;
б) осъществява дигитализацията и цифровизацията на основния и обменнияфонд;
в) осигурява правна и физическа защита на съхраняваните във фондовете му движими културни ценности и друго литературно наследство;
2. предоставя движими културни ценности от своите колекции и друго литературно наследство:
а) за участие в експозиции в страната;
б) организира временни експозиции или предоставя временно движими културни ценности от основния си фонд за представяне в чужбина при условията на глава шеста, раздел VІ от Закона за културното наследство (ЗКН);
в) предоставя движими културни ценности за участие във временни експозиции в страната и в чужбина по нареждане на министъра на културата;
3. извършва научноизследователска дейност, като:
а)проучва, изследва и представя българското литературно наследство;
б) организира и провежда научни прояви, конференции, работни срещи и дискусии;
в) издава научни,научнопопулярни и рекламни материали;
4. осъществява образователна дейност, като:
а) подготвя и провежда образователни програми за различни социални и възрастови групи;
б) осъществява други дейности с образователна, естетическа и възпитателна цел;
в) сключва договори и осъществява съвместни инициативи с училища и университети с цел популяризиране на българското литературно наследство сред децата и младите хора;
5. извършва идентификация на движими културни ценности самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации и висши училища, по искане на физически и юридически лица, включително при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност по реда на чл. 96, ал. 3 ЗКН; създава и води регистър на идентифицираните движими културни ценности;
6. извършва консервация и реставрация на движими културни ценности чрез лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 ЗКН;
7. осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на ЗКН и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
8. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите по ЗКН;
9. осъществява сътрудничество със сродни институти в страната и в чужбина; поддържа връзки, сключва договори за сътрудничество и осъществява съвместни инициативи с цел обмяна на опит, изложби и образователни програми със сродни български, европейски и международни институции;
10. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и на Прокуратурата при наличие наданни за незаконно придобиване на вещитеобект на идентификация по т. 5, или в други случаи.
(3) Музеят може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с основната му дейност.
Чл. 7. (1) Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:
1. за основен фондпридобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значениенационално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменен фонддвижими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателен фондпредмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея;
4. за научен архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;
в) научната и справочната документация: научни паспорти и картотеки;
г) документи и материали, свързани с живота и творчеството на български писатели.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.
Чл. 8. (1) Движимите културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.). Движимите културни ценности се отчитат извънсчетоводно, без стойност.
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.
Раздел ІІІ
Управление и устройство на музея
Чл. 9. (1) Музеят се ръководи и представлява от директор.
(2) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея, като:
1. управлява средствата на музея;
2. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;
3. определя със заповед материалноотговорните лица за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;
5. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред, вътрешни правила за работната заплата и длъжностни характеристики на служителите;
6. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и другинормативни актове.
Чл. 10. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва:
1. специализиран отдел „Фондове и литературно наследство“, който осъществява дейностите, свързани с управлението, опазването и представянето на тематично формирани колекции на българското литературно наследство;
2. обща администрацияотдел „Финансово-стопански“.
(2) Към музея като организационни звена осъществяват дейност следните филиали:
1. Къща-музей „Иван Вазов“ със седалище София и адрес ул. Иван Вазов 10;
2. Къща-музей „Петко и Пенчо Славейкови“ със седалище София и адресул. Г. С. Раковски 138;
3. Къща-музей „Пейо Яворов“ със седалище София и адрес ул. Г. С. Раковски 136;
4. Къща-музей „Никола Вапцаров“ със седалище София и адрес ул. Ангел Кънчев 37;
5. Къща-музей „Димитър Димов“ със седалище София и адрес ул. Кр. Сарафов 26;
6. Къща-музей „Христо Смирненски“ със седалище София и адрес ул. Овче поле 116;
7. Къща-музей „Елин Пелин“ със седалище с. Байлово, Софийско;
8. Къща-музей „Емилиян Станев“ със седалище Велико Търново и адрес ул. Никола Златарски 20.
(3) Към музея като организационни звена осъществяват дейност следните литературни кабинети:
1. Литературен кабинет „Владимир Башев“ със седалище София и адрес бул. Ситняково 79, вх. Д, ет. 5, ап. 45;
2. Литературен кабинет „Иван Богданов“ със седалище София и адрес бул. Княз Дондуков 95, вх. Б;
3. Литературен кабинет „Стилиян Чилингиров“ със седалище София и адресбул. Княз Дондуков 95, вх. Б;
4. Литературен кабинет „Гьончо Белев“ със седалище София и адрес бул. Светослав Тертер 19.
Чл. 11. Музеят участва чрез свои представители в националните експертни и обществени съвети и комисии.
Чл. 12. (1) Към музея функционират следните комисии:
1. Фондова комисия, която извършва дейности по формирането на музейните фондове;
2. Комисия за идентификация на културни ценности, собственост на физически и юридически лица.
(2) Съставът и задачите на комисиите по ал. 1 се определят със заповед на директора.
Чл. 13. (1) Към музея функционират следните съвещателни органи:
1. Дирекционен съвет с функции да подпомага директора в неговата административно-организационна дейност; в състава му участват специалисти от музея;
2. Съвет на специалиститес функции да обсъжда и дава становища по основни професионални проблеми, свързани с дейността на музея; в състава му се включват уредници на музея;
3. Обществен музеен съвет с функции да обсъжда проблемите и перспективите за развитие на музея; в състава му се включват музейни специалисти, изтъкнати културни и обществени дейци.
(2) Съставът и задачите на съветите по ал. 1 се определят със заповед на директора.
Раздел ІV
Финансиране на музея
Чл. 14. Музеят се финансира със средства от:
1. реализирани собствени приходи от продажба на услуги, държавни такси, свързани с предмета на дейност на музея, наеми, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.;
2. субсидия от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата;
3.средства от реализирани международни и национални културни програми и проекти.
Раздел V
Организация на работата в музея
Чл. 15. (1) Музеят осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители, и ги обявява на подходящи места и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия за достъп до експозициите на хора с увреждания.
Чл. 16. (1) За индивидуално или групово посещение на експозиция се заплащат входни билети.
(2) Цените на входните билети са определенисъс заповед надиректора, съгласувано с Министерството на културата.
(3) След решение на финансиращия орган отделни категории посетители могат да бъдат освобождавани от заплащане на входни билети.
(4) Музеят осигурява безплатен вход един път седмично.
(5)Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от входни билети.
Чл. 17. (1) Работното време на служителите в НЛМ е от 9 до 17,30 ч. с обедна почивка от 30 мин. във времето между 12 до 14 ч.
(2) Със заповед на директора може да бъде въведено разпределение на работното време при отчитане на спецификите на административните звена.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 29, т. 1 от Закона за културното наследство.
Министър: Мартин Иванов
6168