Министерски съвет
брой: 77, от дата 16.9.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 281 от 11 септември 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., бр. 48 от 2013 г. и бр. 37 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
„(1) Офицерите от кариерно поле „командно“, „логистично и инженерно-техническо“, „комуникационно-информационно“ и „административно“ се повишават във висше офицерско звание, ако са завършили генералщабен курс или приравнен на него курс в чужбина и ако са налице изискванията на чл. 21, а офицерите от кариерно поле „професионално“ и командирът на представителното военно формирование по чл. 105 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се повишават във висше офицерско звание, ако са завършили генералщабен или стратегически курс (висш щабен курс) или приравнени на тях курсове в чужбина и ако са налице изискванията на чл. 21.“
§ 2. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „комуникационно-информационно“ и „административно“, и военноотчетна специалност, придобита във висше военно училище“ се заменят с „комуникационно-информационно“, „административно“ и „професионално“, и придобитата военноотчетна специалност“.
2. В ал. 4 думите „комуникационно-информационно“ и „административно“ се заменят с „комуникационно-информационно“, „административно“ и „професионално“.
§ 3. В чл. 33 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Офицерите, които притежават военно звание „полковник“ („капитан I ранг“), завършили генералщабен или приравнен на него курс в чужбина, могат да се назначават на длъжности, изискващи стратегически курс.
(4) Офицерите, които притежават военно звание „полковник“ („капитан I ранг“), завършили генералщабен или стратегически курс или приравнени на тях курсове в страната или в чужбина, могат да се назначават на длъжности, изискващи курс по мениджмънт на отбраната.“
§ 4. В чл. 38 ал. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 50 т. 2 се изменя така:
„2. отговаря на изискванията на длъжностната характеристика за длъжността и на възможностите за развитие в длъжност, определени в атестационната оценка;“.
§ 6. В чл. 51 т. 2 се изменя така:
„2. отговаря на изискванията на длъжностната характеристика за длъжността и на възможностите за развитие в длъжност и за повишаване във военно звание, определени в атестационната оценка;“.
§ 7. В чл. 55, ал. 2, изречение второ думите „но са в процедура за издаване на съответното разрешение“ се заличават.
§ 8. В чл. 56 се създава ал. 4:
„(4) Когато длъжността, за която е определен военнослужещият, изисква по-високо ниво на достъп до класифицирана информация от това, което същият притежава, след запознаването му с извлечението от протокола той подава необходимите документи за проучване и за издаване на съответното разрешение за достъп до класифицирана информация.“
§ 9. В чл. 60, ал. 2, изречение второ думите „но са в процедура за издаване на съответното разрешение“ се заличават.
§ 10. В чл. 61 се създава ал. 4:
„(4) Когато длъжността, за която е определен военнослужещият, изисква по-високо ниво на достъп до класифицирана информация от това, което същият притежава, след запознаването му с извлечението от протокола той подава необходимите документи за проучване и за издаване на съответното разрешение за достъп до класифицирана информация.“
§ 11. Създава се чл. 63б:
„Чл. 63б. (1) Военнослужещи, които са придобили професионална квалификация „офицер“ във висшите военни училища и заемат длъжности за офицерски кандидати, сержанти (старшини) и войници (матроси), могат да се преназначават на длъжности, изискващи военно звание „капитан“ („капитан-лейтенант“) ІІІ или IV степен, по реда на чл. 32, т. 1, буква „а“ или по реда на чл. 32, т. 4, буква „а“ или „б“.
(2) Военнослужещи, които са придобили професионална квалификация в средните сержантски (старшински) военни училища и заемат длъжности за войници (матроси), могат да се преназначават на длъжности, изискващи военно звание „старши сержант“(„главен старшина“) II или III степен, по реда на чл. 32, т. 4, буква „а“ или „в“.
(3) Със заповедта за назначаване на длъжност на военнослужещите по ал. 1 и 2 се присвоява военно звание или се обявява военното звание по резерва по реда на чл. 15.“
§ 12. Създава се чл. 63в:
„Чл. 63в. (1) Офицерските кандидати и военнослужещите от сержантския (старшинския) и войнишкия състав, които притежават специалност от гражданско висше училище, съответстваща за кариерно поле „професионално“, могат да се преназначават на длъжности, изискващи съответната гражданска специалност и военно звание „капитан“ („капитан-лейтенант“) ІІІ или IV степен, по реда на чл. 32, т. 1, буква „а“ или по реда на чл. 32, т. 4, буква „а“ или „б“.
(2) Със заповедта за назначаване на длъжност на военнослужещите по ал. 1 се присвоява първо офицерско звание „лейтенант“ или се обявява военното звание по резерва по реда на чл. 15.
(3) В 30-дневен срок от датата на назначаване на длъжност военнослужещите по ал. 1 се изпращат на курс за провеждане на специална военна подготовка във висшите военни училища.“
§ 13. В чл. 156, ал. 3 думата „книга“ се заменя с „Регистър“.
§ 14. В чл. 157 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Книгата“ се заменя с „Регистърът“.
2. В ал. 2 думата „Книгата“ се заменя с „Регистърът“.
§ 15. В чл. 160 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „изпращат“ се заменя със „сдават“.
2. Алинея 4 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6153