Министерство на образованието и науката   София
брой: 82, от дата 19.9.2008 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.29


Заповед № РД-14-510/29.08.2008 г.

 

ЗАПОВЕД № РД-14-510 от 29 август 2008 г.
На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Каолиново, Решение № 48 по протокол № 5 от 27.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Каолиново, становище от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради недостатъчни финансови средства за обезпечаване на дейностите му с оглед изпълнението на Решение № 20 от 21.I.2008 г. на Министерския съвет закривам Център за работа с деца - гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото обслужващо звено е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Каолиново.
3. Учениците от Център за работа с деца - гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен, да бъдат пренасочени към извънкласните дейности в училищата, в които се обучават.
4. Задължителната документация на Център за работа с деца - гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен, да се съхранява в община Каолиново.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училищата, от които са учениците на закритото обслужващо звено.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.
Министър: Д. Вълчев
3423