Министерски съвет
брой: 75, от дата 9.9.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 269 от 1 септември 2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 38 и 48 от 2006 г.; Решение № 12283 на Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86 и 101 от 2007 г., бр. 32 и 71 от 2008 г., бр. 2, 34, 74 и 85 от 2010 г., бр. 21, 58 и 97 от 2012 г. и бр. 77 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика.“
§ 2. В чл. 3, ал. 2 се създава т. 8:
„8. такси за даване на разрешения за упражняване на трудова заетост във връзка с издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа от органите на Министерството на вътрешните работи.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думата „квалификация“ се заменя с „обучение на възрастни“.
2. Точка 13 се изменя така:
„13. сключва договори, свързани с осъществяване на дейността на агенцията, в рамките на предоставените му правомощия;“.
3. Точка 23 се изменя така:
„23. изпълнява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт;“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. изготвя проекти на актовете и документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите в агенцията;“.
2. Създава се т. 1а:
„1а. осъществява дейности в рамките на своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове за налагане на дисциплинарни наказания по реда на Кодекса на труда и Закона за държавния служител и на съдебни решения за възстановяване на работа на служителите, на които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с агенцията е било признато за незаконно;“.
3. В т. 2 буква „г“ се изменя така:
„г) изготвянето и прилагането на вътрешните правила за заплатите в агенцията;“.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. поддържа и актуализира съществуващите бази данни и регистри, свързани с управление на човешките ресурси;“.
5. В т. 7 думата „атестиране“ се заменя с „оценяване“.
6. Създава се т. 8а:
„8а. въвежда в административния регистър информация за административните структури на агенцията и за ръководните им органи и обявява информация за конкурсите за държавни служители.“
§ 5. В чл. 11, т. 1 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 6. В чл. 12а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 5а:
„5а. в рамките на своята компетентност подготвя административни актове, свързани с налагането на дисциплинарни наказания и търсенето на имуществена отговорност по реда на Кодекса на труда и на Закона за държавния служител;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. организира дейностите по Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за административното обслужване на агенцията;“.
3. Точки 12, 13 и 14 се изменят така:
„12. планира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
13. разработва документациите за участие по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
14. подготвя, организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки;“.
4. Точки 16, 17 и 18 се изменят така:
„16. води регистър на договорите, с изключение на договорите, сключени по трудово правоотношение;
17. подготвя и изпраща в нормативно установените срокове документите и информацията до Агенцията по обществени поръчки, съответно до Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки, до „Официален вестник“ и до Европейската комисия;
18. отговаря за изготвянето на вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;“.
5. Създава се нова т. 19:
„19. съхранява документите по проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;“.
6. Досегашните т. 19, 20 и 21 стават съответно т. 20, 21 и 22.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „посредничество“ се заменя със „стратегически партньорства“.
2. Създава се т. 5:
„5. дирекция „Европейска мобилност“.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думата „посредничество“ се заменя със „стратегически партньорства“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. осъществява посредничество за наемане на работа на български граждани в чужбина по договори, сключени с работодатели от държави извън Европейския съюз;“.
3. Точка 7 се отменя.
4. Създава се нова т. 12:
„12. обработва искания за упражняване на трудова заетост на чужденци във връзка с издаването на Единното разрешение за работа и пребиваване от органите на Министерството на вътрешните работи, изготвя становища и проекти на решения за даване, отказ и отмяна на разрешения за упражняване на трудова заетост на чужденци;“.
5. Досегашната т. 12 става т. 13.
6. Досегашната т. 13 става т. 15 и се изменя така:
„15. методически подпомага дирекциите „Регионална служба по заетостта“ и дирекциите „Бюро по труда“ в областта на изпълнението на международните договори и при прилагане на нормативната уредба за заетост на чужденци;“.
7. Точка 14 се отменя.
8. Създават се т. 16, 17 и 18:
„16. разработва специализирани услуги за стратегически предприятия, включително предприятия, които осигуряват временна работа и посредници, като модерни, съобразени с пазара електронни услуги, сключване на споразумения за определяне вида на услугите и качествените стандарти на сътрудничеството, маркетинг при участия в трудови борси и др.;
17. предоставя специализираните услуги чрез определяне на персонален съветник и на различни канали за комуникация – директен контакт, телефон, електронна поща и др.;
18. работи в тясно сътрудничество с дирекциите „Бюро по труда“ и дирекциите „Регионална служба по заетостта“ с цел осигуряване на качествени посреднически услуги.“
§ 9. В чл. 14а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 8 се изменя така:
„8. предлага за включване в годишния план на служителите на агенцията обучения, свързани с повишаване на капацитета за управление на програми и проекти;“
б) точка 11 се изменя така:
„11. организира и провежда тръжни процедури в изпълнение на европейски и международни програми и проекти по правилата и в съответствие с изискванията на съответните международни източници и на българското законодателство;“
в) в т. 16 накрая думите „2007 – 2013 г.“ се заменят с „2014 – 2020 г.“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“ има териториални звена в областните градове, в които има седалища на дирекция „Регионална служба по заетостта.“
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се отменя.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. координира, подпомага и осъществява методическо ръководство на дирекциите „Регионална служба по заетостта“ и дирекциите „Бюро по труда“ по:“.
3. Точка 12 се изменя така:
„12. наблюдава, контролира, отчита и изготвя периодично или ежегодно доклади за състоянието, проблемите, насоките и ефективността на трудовото посредничество, програмите и мерките за обучение и заетост и за професионално ориентиране и за обучението на възрастни в системата на агенцията;“.
4. Точка 23 се отменя.
§ 11. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. Дирекция „Европейска мобилност“:
1. организира и ръководи мрежата „Европейски служби за заетост“ на национално ниво, като създава и координира партньорства с посреднически агенции, социалните партньори и други заинтересовани институции с цел повишаване мобилността на работната сила;
2. гарантира, че са изпълнени задълженията, произтичащи за Република България като страна – членка на ЕС, по силата на европейското законодателство относно обмена на работни места, заявления за работа и информация за недостига и излишъка на определени професионални квалификации, условията за живот и работа, и др.;
3. прави предложения за създаването и поддръжката на технологична и функционална инфраструктура на национално ниво, която да позволи на партньорите на EURES в Република България да участват в системата за обмен на работни места и заявления за работа на европейско ниво в EURES портала;
4. определя един или няколко партньори на EURES, като се стреми към оптимално географско покритие и обхващане на пазара на труда;
5. изработва система за мониторинг и оценка на планираните от EURES партньорите дейности, които са включени в Националния EURES план за действие;
6. координира участието на EURES партньорите в България в подходящи целеви схеми/дейности за мобилност на равнището на ЕС;
7. координира участието на EURES партньорите в двустранни сътрудничества в пограничните региони на страната;
8. изготвя работни годишни програми и отчети на националната мрежа в България, които представя на Европейското бюро за координация въз основа на съвместно договорени с ЕК оперативни цели и индикатори за измерване на резултатите;
9. осъществява активно сътрудничество с други европейски мрежи и служби на европейско, национално и регионално равнище за постигането на полезни взаимодействия, подобряване интегрирането на трудовите пазари и мобилността на работната сила;
10. участва в комисии, комитети, срещи, обучения, конференции и семинари, когато това произтича от законодателството на ЕС, национален нормативен акт или от разпореждане на ръководствата на Министерството на труда и социалната политика или на агенцията;
11. работи активно за популяризирането на EURES, като участва в цялостната Европейска комуникационна стратегия, имаща за цел да гарантира последователност и съгласуваност на мрежата по отношение на нейните потребители, и участва в съвместни дейности на всички страни – членки на ЕС, за предоставяне на информация;
12. създава организация за обучение на EURES персонала на национално и регионално равнище съгласно изискванията на Европейското бюро за координация и предоставя възможност на EURES персонала да участва в обучения на европейско равнище;
13. осъществява посредническа дейност за заетост на български граждани по заявени работни места от работодатели от държавите от ЕС/ЕИП и Конфедерация Швейцария и за заетост на гражданите от тези държави по обявени работни места от български работодатели, като се обхващат всички фази – от подготовката преди наемане на работа до подпомагане след устройване на работа, в това число предоставяне на информация и консултация;
14. участва в изпълнението на дейности, свързани с програми и проекти, финансирани от Европейския социален фонд, в т. ч. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за реализиране на EURES услугите и дейности, като провеждане на трудови борси, интервюта, както и за подпомагане на пригодността за мобилност чрез организирането на езикови обучения, интеграционни обучения и др.;
15. участва активно в обмена на подробни данни за свободни работни места, които могат да бъдат заети от граждани на други държави членки, за свободните работни места, отнасящи се до трети държави, и за заявленията за работа от лицата, които официално са изразили желание да работят в друга държава членка;
16. подпомага методически дирекциите „Регионална служба по заетостта“ и дирекциите „Бюро по труда“ в областта на услугите за мобилност за търсещи работа лица и работодатели;
17. при преценка поверява на друга организация – EURES асоцииран партньор, предоставянето на услуги, носещи добавена стойност за услугите, предоставяни от агенцията;
18. създава партньорства с един или с няколко партньори на EURES в други държави членки за разработването и реализирането на съвместни проекти за обмен и наемане на работна сила; участва в преговори по сключване и изпълнява сключени от агенцията транснационални и трансгранични споразумения в рамките на EURES мрежата;
19. определя служители за обучение за EURES съветници и осигурява необходимите инструменти за изпълнение на техните функции и задачи.“
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думата „член“ се заменя с „партньор“.
2. В т. 8, буква „е“ думите „по разрешителния режим“ се заличават.
3. Точки 10, 11 и 12 се изменят така:
„10. участват в изготвянето на годишния доклад за състоянието на администрацията, като подават аналитични данни и информация, отнасяща се до дейността в дирекциите „Регионална служба по заетостта“ и дирекциите „Бюро по труда“ в съответния регион;
11. изготвят анализи и прогнози за състоянието и тенденциите в развитието на регионалния пазар на труда и подготвят информационни материали и бюлетини за дейността на дирекциите „Регионална служба по заетостта“ и дирекциите „Бюро по труда;
12. следят и предоставят информация за ефекта от прилагането на мерките и програмите за активна политика в региона;“.
4. Точки 14 – 16 се изменят така:
„14. съдействат за развитие и експлоатация на автоматизираната информационна система „Национална база данни за пазара на труда и Европейският социален фонд“;
15. при необходимост организират, координират и контролират регулярния обмен на информация на дирекциите „Бюро по труда“ с администрации и организации въз основа на сключено споразумение;
16. при необходимост организират събирането, обработката и обмена на информация от дирекциите „Бюро по труда“ в региона;“.
5. Точка 18 се изменя така:
„18. отговарят за прилагането на методология и инструментариум за осъществяване на контролната дейност в системата на агенцията;“.
6. Точка 20 се изменя така:
„20. организират предоставянето на информация на работодатели, на търсещи работа лица и на EURES съветниците от държавите – членки на мрежата „Европейски услуги по заетостта“, относно условията на живот и труд в България;“.
7. Точки 21 и 22 се отменят.
8. Създава се т. 26:
„26. изготвят проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответния отдел за наличието на информацията и нейния характер.“
§ 13. В чл. 18, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „активно“ се заличава.
2. В т. 2:
а) в буква „ж“ думите „и премии“ се заличават;
б) създава се буква „и“:
„и) извършват регулярен обмен на информация по сключени споразумения с други администрации, организации и др.;“.
3. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. извършват дейности по програми и мерки, финансирани от държавния бюджет, в т. ч. сключване на договори за предоставяне на услуги по заетостта, обучение на възрастни и др.;
4. извършват дейности по програми и проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз и други международни източници, в т. ч. сключват договори, свързани с осъществяване на дейността на агенцията, в рамките на предоставените им правомощия;“.
4. Точка 11 се изменя така:
„11. участват в изготвянето и изпълнението на годишния план за дейността на агенцията като партньор на мрежата EURES;“.
5. Създава се т. 17:
„17. изготвят проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответния отдел за наличието на информацията и нейния характер.“
§ 14. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
„(1) Работното време на служителите на агенцията, в дирекциите „Регионална служба по заетостта“ и в дирекциите „Бюро по труда“ е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. и със задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден при отчитане на спецификите във всяка дирекция. Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.“
§ 15. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2
Численост на персонала на Агенцията по заетостта и на териториалните й поделения – 2400 щатни бройки

Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителен директор
2
Главен секретар
1
Звено „Сигурност на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка“
2
Финансов контрольор
11
дирекция „Вътрешен одит“
10
Обща администрация
103
в т. ч.:
 
дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“
25
дирекция „Правно и административно обслужване“
27
дирекция „Финансово-стопански дейности иуправление на собствеността“
33
дирекция „Анализи, планиране, информационно и техническо осигуряване“
18
Специализирана администрация
2270
в т. ч.:
 
дирекция „Международна трудова миграция и стратегически партньорства“
13
дирекция „Европейска мобилност“
13
Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“
159
Главна дирекция „Услуги по заетостта“
37
дирекции „Регионална служба по заетостта“
212
дирекции „Бюро по труда“
1836

 
§ 16. Приложение № 3 към чл. 18, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 18, ал. 1
Седалище и териториален обхват на дирекциите „Бюро по труда“
1. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Айтос и с териториален обхват община Айтос;
2. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Руен и с териториален обхват община Руен;
3. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Бургас и с териториален обхват общините Бургас, Камено и Средец;
4. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Поморие и с териториален обхват общините Поморие и Несебър;
5. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Созопол и с териториален обхват общините Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново;
6. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Елхово и с териториален обхват общините Елхово и Болярово;
7. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Карнобат и с териториален обхват общините Карнобат и Сунгурларе;
8. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Нова Загора и с териториален обхват общините Нова Загора и Твърдица;
9. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Сливен и с териториален обхват община Сливен;
10. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Котел и с териториален обхват община Котел;
11. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Ямбол и с териториален обхват общините Ямбол, „Тунджа“ и Стралджа;
12. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Варна и с териториален обхват общините Варна, Белослав и Аксаково;
13. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Вълчи дол и с териториален обхват общините Вълчи дол, Суворово, Девня и Ветрино;
14. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Генерал Тошево и с териториален обхват община Генерал Тошево;
15. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Долни чифлик и с териториален обхват общините Долни чифлик, Бяла и Аврен;
16. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Каварна и с териториален обхват общините Каварна и Шабла;
17. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Каолиново и с териториален обхват община Каолиново;
18. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Нови пазар и с териториален обхват общините Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево;
19. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Велики Преслав и с териториален обхват общините Велики Преслав, Смядово и Върбица;
20. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Провадия и с териториален обхват общините Провадия и Дългопол;
21. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр. Тервел и с териториален обхват община Тервел;
22. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Добрич и с териториален обхват общините Добрич, Добрич-селска, Крушари и Балчик;
23. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Шумен и с териториален обхват общините Шумен, Хитрино и Венец;
24. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Велико Търново и с териториален обхват общините Велико Търново, Елена и Златарица;
25. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Габрово и с териториален обхват общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево;
26. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Горна Оряховица и с териториален обхват общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица;
27. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Долна Митрополия и с териториален обхват общините Долна Митрополия, Долни Дъбник, Гулянци и Искър;
28. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Левски и с териториален обхват общините Левски и Пордим;
29. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Никопол и с териториален обхват общините Никопол и Белене;
30. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Ловеч и с териториален обхват общините Ловеч и Летница;
31. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Луковит и с териториален обхват общините Луковит и Угърчин;
32. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Павликени и с териториален обхват общините Павликени и Сухиндол;
33. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Плевен и с териториален обхват община Плевен;
34. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Свищов и с териториален обхват общините Свищов и Полски Тръмбеш;
35. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Тетевен и с териториален обхват общините Тетевен и Ябланица;
36. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Троян и с териториален обхват общините Троян и Априлци;
37. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Червен бряг и с териториален обхват общините Червен бряг и Кнежа;
38. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Белоградчик и с териториален обхват общините Белоградчик, Чупрене, Димово и Ружинци;
39. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Берковица и с териториален обхват общините Берковица и Вършец;
40. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Бяла Слатина и с териториален обхват общините Бяла Слатина и Борован;
41. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Видин и с териториален обхват общините Видин, Брегово и Ново село;
42. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Кула и с териториален обхват общините Кула, Макреш, Бойница и Грамада;
43. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Враца и с териториален обхват общините Враца и Криводол;
44. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Козлодуй и с териториален обхват общините Козлодуй и Хайредин;
45. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Лом и с териториален обхват общините Лом, Вълчедръм, Брусарци и Медковец;
46. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Мездра и с териториален обхват общините Мездра и Роман;
47. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Монтана и с териториален обхват общините Монтана, Якимово, Бойчиновци, Георги Дамяново и Чипровци;
48. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Оряхово и с териториален обхват общините Оряхово и Мизия;
49. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Асеновград и с териториален обхват общините Асеновград и Лъки;
50. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Велинград и с териториален обхват общините Велинград и Ракитово;
51. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Девин и с териториален обхват общините Девин, Борино и Доспат;
52. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Златоград и с териториален обхват общините Златоград и Неделино;
53. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Карлово и с териториален обхват общините Карлово и Сопот;
54. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Мадан и с териториален обхват община Мадан;
55. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Пловдив и с териториален обхват община Пловдив;
56. Дирекция „Бюро по труда“ – „Марица“, със седалище Пловдив и с териториален обхват общините „Марица“, Съединение, Хисаря и Калояново;
57. Дирекция „Бюро по труда“ – „Родопи“, със седалище Пловдив и с териториален обхват общините „Родопи“, Кричим, Перущица, Стамболийски и Куклен;
58. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Пазарджик и с териториален обхват общините Пазарджик и Лесичово;
59. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Панагюрище и с териториален обхват общините Панагюрище и Стрелча;
60. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Пещера и с териториален обхват общините Пещера, Батак и Брацигово;
61. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Първомай и с териториален обхват общините Първомай и Садово;
62. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр. Раковски и с териториален обхват общините Раковски и Брезово;
63. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Септември и с териториален обхват общините Септември и Белово;
64. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Смолян и с териториален обхват общините Смолян, Рудозем, Чепеларе и Баните;
65. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр. Бяла и с териториален обхват общините Бяла, Борово, Ценово и Две могили;
66. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Дулово и с териториален обхват общините Дулово и Алфатар;
67. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр. Исперих и с териториален обхват общините Исперих и Самуил;
68. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр. Кубрат и с териториален обхват общините Кубрат и Завет;
69. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр. Омуртаг и с териториален обхват общините Омуртаг и Антоново;
70. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Попово и с териториален обхват общините Попово и Опака;
71. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Разград и с териториален обхват общините Разград, Лозница и Цар Калоян;
72. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Русе и с териториален обхват общините Русе, Иваново и Сливо поле;
73. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Ветово и с териториален обхват община Ветово;
74. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Силистра и с териториален обхват общините Силистра, Кайнарджа и Ситово;
75. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Тутракан и с териториален обхват общините Тутракан и Главиница;
76. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Търговище и с териториален обхват община Търговище;
77. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Благоевград и с териториален обхват общините Благоевград и Симитли;
78. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр. Гоце Делчев и с териториален обхват общините Гоце Делчев, Сатовча, Гърмен и Хаджидимово;
79. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Кюстендил и с териториален обхват общините Кюстендил, Трекляно и Невестино;
80. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Петрич и с териториален обхват община Петрич;
81. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Разлог и с териториален обхват общините Разлог, Белица, Якоруда и Банско;
82. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр. Сандански и с териториален обхват общините Сандански, Кресна и Струмяни;
83. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Дупница и с териториален обхват общините Дупница, Бобов дол, Бобошево, Сапарева баня, Рила и Кочериново;
84. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Ботевград и с териториален обхват общините Ботевград, Правец и Етрополе;
85. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Ихтиман и с териториален обхват общините Ихтиман, Костенец, Елин Пелин и Горна Малина;
86. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Перник и с териториален обхват общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Ковачевци и Земен;
87. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Самоков и с териториален обхват общините Самоков и Долна баня;
88. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Своге и с териториален обхват общините Своге и Годеч;
89. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Сливница и с териториален обхват общините Сливница, Драгоман, Костинброд и Божурище;
90. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Пирдоп и с териториален обхват общините Пирдоп, Копривщица, Антон, Златица, Мирково, Чавдар и Челопеч;
91. Дирекция „Бюро по труда“ – „Възраждане“, със седалище София и с териториален обхват районите „Възраждане“, „Красна поляна“, „Овча купел“, „Витоша“, „Средец“, „Триадица“ и „Лозенец“;
92. Дирекция „Бюро по труда“ – „Люлин“, със седалище София и с териториален обхват районите „Люлин“, „Връбница“, „Банкя“, „Нови Искър“ и „Илинден“;
93. Дирекция „Бюро по труда“ – „Изток“, със седалище София и с териториален обхват районите „Искър“, „Слатина“, „Младост“, „Изгрев“, „Студентски“ и „Панчарево“;
94. Дирекция „Бюро по труда“ – „Сердика“, със седалище София и с териториален обхват районите „Сердика“, „Надежда“, „Красно село“, „Оборище“, „Подуяне“ и „Кремиковци“;
95. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Димитровград и с териториален обхват община Димитровград;
96. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Казанлък и с териториален обхват общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево;
97. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Кърджали и с териториален обхват общините Кърджали и Черноочене;
98. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Ардино и с териториален обхват община Ардино;
99. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Момчилград и с териториален обхват общините Момчилград и Джебел;
100. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Кирково и с териториален обхват община Кирково;
101. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Крумовград и с териториален обхват община Крумовград;
102. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Свиленград и с териториален обхват общините Свиленград, Любимец и Ивайловград;
103. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Стара Загора и с териториален обхват общините Стара Загора и Опан;
104. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Раднево и с териториален обхват общините Раднево и Гълъбово;
105. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Харманли и с териториален обхват общините Харманли, Симеоновград и Тополовград;
106. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Хасково и с териториален обхват общините Хасково, Минерални бани, Стамболово и Маджарово;
107. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище Чирпан и с териториален обхват общините Чирпан и Братя Даскалови.“
Министър-председател: Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

5961