Министерство на образованието и науката
брой: 71, от дата 26.8.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.1


Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 14 от 2013 г.)
§ 1. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Група
Длъжности
Минимална основна работна заплата от 1.09.2014 г.
І. Педагогически специалисти с ръководни функции
директор на училище, детска градина и обслужващо звено
680 лв.
помощник-директор
630 лв.
ІІ. Педагогически специалисти
младши учител, младши възпитател
учител, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово­политехническо обучение (МУЦТПО),
логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител, възпитател
530 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
530 лв.
 
старши учител, старши възпитател
555 лв.
 
главен учител, главен възпитател
590 лв.

 
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г.
Министър: Румяна Коларова
5736