Президент на републиката
брой: 77, от дата 27.9.2005 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.39


Указ № 296 за назначаване на генерал-майор Илия Тодоров Илиев - директор на Национална служба “Полиция” на Министерството на вътрешните работи, на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи и за удостояването му със звание “генерал-лейтенант” от Министерството на вътрешните работи

 

УКАЗ № 296
На основание чл. 98, т. 7 и чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 197 и чл. 203, ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Назначавам генерал-майор Илия Тодоров Илиев - директор на Национална служба “Полиция” на Министерството на вътрешните работи, на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи.
2. Удостоявам генерал-майор Илия Тодоров Илиев със звание “генерал-лейтенант” от Министерството на вътрешните работи.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.
Издаден в София на 21 септември 2005 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Георги Петканов
89568