Министерство на отбраната
брой: 67, от дата 12.8.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.48


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба (обн., ДВ, бр. 95 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „и осъществява методическо ръководство“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „офицер“ се заменя със „служител“.
§ 2. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Дирекция „Социална политика“ – МО, организира провеждане на целеви квалификационен курс за координатори и консултанти по адаптация на военнослужещите по реда и при условията на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията (ДВ, бр. 53 от 2010 г.).“
§ 3. В чл. 11 след думата „предизвестието“ се поставя запетая и се добавя „заповедта за включване в квалификационен курс по чл. 226е, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)“.
§ 4. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) До 5 дни след завършване на курса военнослужещите представят:
1. в съответната структура на Централното военно окръжие копие на документ, удостоверяващ завършен квалификационен курс, фактура-оригинал и фискален бон/вносна бележка, издадени от обучаващата институция, провела обучението;
2. в съответната структура по управление на човешките ресурси (личен състав) на военното формирование/структурата копие на документа, удостоверяващ завършен квалификационен курс.
(2) Консултантите по адаптация прилагат копие на документа, удостоверяващ завършен квалификационен курс, към Регистрационна карта № 2 на военнослужещия.
(3) Структурите по управление на човешките ресурси (личния състав) или съответната структура на Централното военно окръжие водят отчет на всеки военнослужещ, ползвал еднократното си право за участие в квалификационен курс, като:
1. до 5 дни след получаване на копие на документа, удостоверяващ завършен квалификационен курс, въвеждат данните в подсистема „Витоша“ от „Автоматизираната система за управление на човешките ресурси“;
2. съхраняват копие на документа, удостоверяващ завършен квалификационен курс в служебното дело на военнослужещия.“
§ 5. В чл. 31, ал. 2 след думите „Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело,“ се добавя „Информационен център на Министерството на отбраната,“.
§ 6. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Информационният център на Министерството на отбраната осигурява информация на личния състав за дейностите по чл. 2 чрез:
1. поддържане на целеви рубрики по темата за адаптацията на военнослужещите във военните печатни, аудио-визуални и електронни средства за масова комуникация;
2. производство и разпространение на телевизионна и друга аудио-визуална продукция.
(2) Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ осигурява информация на личния състав за дейностите по чл. 2 чрез:
1. създаване, поддържане и актуализиране на информационни табла с материали за адаптацията на военнослужещите, поставени на достъпно място във военните клубове;
2. предоставяне на подходящи помещения във военните клубове за провеждане на информационни дейности по адаптация, организирани от съответните структури на Централното военно окръжие;
3. публикуване на информация по т. 2 на интернет страницата на изпълнителната агенция.“
§ 7. В чл. 40, ал. 1, т. 2 думите „фискален бон“ се заменят с „фискален бон/вносна бележка“.
§ 8. В приложение № 1 към чл. 11 в „РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА“, раздел „I ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ“, т. 4 се изменя така:
„4. Заповед за прекратяване договора за военна служба и за освобождаване от военна служба/заповед за включване в квалификационен курс по чл. 226, ал. 2 ЗОВСРБ, №/дата:“.
Допълнителна разпоредба
§ 9. Навсякъде в наредбата думите „дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО“ се заменят с „дирекция „Социална политика“ – МО“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Ангел Найденов
5307