Президент на републиката
брой: 77, от дата 27.9.2005 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.39


Указ № 291 за освобождаване на генерал-лейтенант Бойко Методиев Борисов от длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи

 

УКАЗ № 291
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 197 от Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам генерал-лейтенант Бойко Методиев Борисов от длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.
Издаден в София на 19 септември 2005 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Георги Петканов

89000