Национален осигурителен институт
брой: 62, от дата 29.7.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 94 от 2000 г.; доп., бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2001 г.; изм., бр. 84 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2005 г., бр. 41 и 56 от 2006 г.; изм., бр. 17 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 77 от 2011 г. и бр. 24 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2013 г.)
§ 1. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 7 Списък на професиите в АЕЦ „Козлодуй“ по чл. 1, т. 5, буква „б“ от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. Ръководител-сектор „Експлоатация – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)“;“.
2. Точки 18, 19, 20 и 21 се изменят така:
„18. Ръководител-група „Транспорт на отработено ядрено гориво (ОЯГ) – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)“;
19. Механик „Транспорт на отработено ядрено гориво (ОЯГ) – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)“;
20. Инженер по ремонта – Хранилище за отработено гориво (ХОГ);
21. Старши манипулант по експлоатация – Хранилище за отработено гориво (ХОГ);“.
3. Създават се т. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42:
„32. Ръководител-сектор „Техническо обслужване и ремонт – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)“;
33. Ръководител-група „Механично оборудване и транспортно-технологично оборудване – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)“;
34. Механик „Механично оборудване – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)“;
35. Механик „Транспортно-технологично оборудване – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)“;
36. Монтьор „Механично оборудване – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)“;
37. Монтьор „Транспортно-технологично оборудване – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)“;
38. Манипулант „Транспорт на отработено ядрено гориво (ОЯГ) – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)“;
39. Ръководител-група „Електрооборудване и контролно-измервателни прибори – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)“;
40. Монтьор „Електрооборудване и контролно-измервателни прибори – Хранилище за отработено гориво (ХОГ)“;
41. Ръководител-група „Сухо хранилище за отработено гориво („Сух ХОГ“)“;
42. Технолог „Отработено ядрено гориво – сухо Хранилище за отработено гориво („ОЯГ – сух ХОГ“).“
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази инструкция се издава на основание § 4 от заключителните разпоредби на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.
§ 3. Инструкцията влиза в сила от 1 март 2014 г.
Управител: Бисер Петков
4953