Министерство на здравеопазването
брой: 63, от дата 1.8.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.29


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СПОРАЗУМЕНИЕ
между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
(Одобрено с Решение № 358 от 26 май 2011 г., изменено с Решение № 473 от 4 юли 2014 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 7 юли 2014 г.)
Правителството на Република България и правителството на Руската федерация, наричани по-долу Страните,
като съзнават отговорността за осигуряване на необходимата квалифицирана медицинска помощ на гражданите на двете държави,
като желаят да съдействат за по-нататъшното развитие и задълбочаване на сътрудничеството между двете държави в областта на здравеопазването и медицинската наука,
като признават, че сътрудничеството в областта на здравеопазването ще допринесе за укрепване на приятелските взаимоотношения между двете държави,
се споразумяха за следното:
Член 1
Страните развиват сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука на основата на взаимен интерес и в съответствие със законодателството на всяка от Страните.
Член 2
Страните осъществяват сътрудничество по актуални въпроси на здравеопазването и медицинската наука в следните области:
1. първична и специализирана, включително високотехнологична и спешна медицинска помощ;
2. неинфекциозни заболявания, включително диагностика, профилактика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, диабет и рак;
3. инфекциозни болести (в т. ч. туберкулоза, ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции), включително мерки за подготовка и реагиране при пандемии;
4. популяризиране на здравословен начин на живот;
5. околна среда и здраве;
6. хигиена на храненето;
7. медицина на катастрофите;
8. законодателство в областта на здравеопазването;
9. подготовка и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти;
10. нормативна уредба на политиката в областта на лекарствените продукти;
11. обмяна на опит при прилагането в двете държави на Международните здравни правила, приети в Женева на 23 май 2005 г.;
12. други области на сътрудничеството в областта на здравеопазването и медицинската наука, договорени между Страните.
Член 3
Сътрудничеството в рамките на това Споразумение се осъществява чрез следните форми:
1. обмен на информация;
2. обмен на специалисти и делегации;
3. участие на специалисти в конгреси и научни конференции, организирани от една от Страните;
4. провеждане на съвместни изследвания;
5. други форми на сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука, договорени между Страните.
Член 4
Страните насърчават и подкрепят директните контакти между български и руски институции и организации в областта на здравеопазването.
Страните създават условия за обмен на информация във връзка с ново оборудване, фармацевтични продукти и технологични разработки, които имат отношение към проблемите на здравеопазването.
Член 5
Страните учредяват Съвместна комисия, на която се възлага прилагането на това Споразумение. В рамките на това Споразумение и в съответствие със законодателството на всяка от Страните Съвместната комисия:
а) разработва програми за сътрудничество за договорени периоди;
б) определя формите и условията на сътрудничеството;
в) обобщава и анализира резултатите от сътрудничеството.
Съвместната комисия включва представители на институциите, посочени в чл. 7 на това Споразумение, а също и представители на други организации по преценка на Страните и се събира последователно в Република България и в Руската федерация.
Член 6
На гражданите на едната Страна по време на пребиваването им на територията на държавата на другата Страна се оказва медицинска помощ при условия, определени от законодателството на държавата, на територията на която се намира гражданинът, нуждаещ се от медицинска помощ.
Член 7
Изпълнението на това Споразумение се възлага от българска страна на Министерството на здравеопазването на Република България, а от руска страна – на Министерството на здравеопазването на Руската федерация.
Сътрудничеството в рамките на Споразумението се финансира от Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването на Руската федерация и от други организации и институции от здравната сфера, развиващи сътрудничество.
Член 8
Всякакви спорове между Страните, касаещи прилагането на това Споразумение, се разрешават по взаимно съгласие чрез преговори и консултации.
Член 9
От датата на влизането в сила на това Споразумение се прекратява действието на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука от 19 май 1995 г.
Член 10
Това Споразумение влиза в сила от датата на подписването и се сключва за срок от пет години, след изтичането на който автоматически се продължава за нови петгодишни периоди, ако нито една от Страните не извести писмено другата Страна най-малко шест месеца преди изтичане на поредния петгодишен период за намерението си да прекрати неговото действие.
Подписано в гр. София на 7 юли 2014 г. в два екземпляра, всеки от които на български и руски език, като двата текста имат еднаква сила.

За правителствотона Република България:
Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването
За правителството на Руската федерация
Юрий Исаков,
извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България

 
4949