Министерство на здравеопазването
брой: 62, от дата 29.7.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.7


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16, 48 и 95 от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90 и 96 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 7, 21, 63, 89 и 100 от 2010 г., бр. 13, 18 и 94 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г. и бр. 31 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „туберколоза и други“ се заменят с „и туберкулоза“.
2. Алинеи 2 – 7 се отменят.
§ 2. В чл. 2б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в състав“ се заменят с „в която задължително се включват представители на Министерството на здравеопазването и представители на Българския лекарски съюз:“, а т. 1 – 4 се отменят.
2. В ал. 4 думите „31 март“ се заменят с „30 април“.
§ 3. Член 3 се отменя.
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. По реда на тази наредба се заплащат:
1. лекарствени продукти, които са включени в приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък съгласно чл. 262, ал. 6, т. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
2. радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори, които са включени в списъка на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия.“
§ 5. Член 5а се отменя.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 5, т. 2“ се заменят с „чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2013 г.)“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато в страните по ал. 1 няма цена, се извършва изчисление на база цена за същия лекарствен продукт по международно непатентно наименование със съответната лекарствена форма, заплащана от обществените фондове на страните, посочени в чл. 8, ал. 3 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 7. Член 8а се отменя.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „8а“ се заличава.
2. В ал. 2 числото „8а“ се заличава, а думите „получените и изразходваните количества от“ се заменят с „разпределените количества на“.
§ 9. В чл. 12б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и протоколите“ се заличават.
2. В ал. 2 числото „8а“ се заличава.
§ 10. В чл. 14, ал. 6, т. 2 думите „включително тези на дневен стационар“ се заличават.
§ 11. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лекарствените продукти, които се изписват за лечение на стационарно болните пациенти, се изписват с лекарствен лист съгласно чл. 30а от Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 21 от 2009 г.).“
§ 12. В чл. 23, ал. 5 думите „за всеки конкретен пациент“ се заличават.
§ 13. Член 27 се отменя.
§ 14. В чл. 27а, ал. 1 думите „получените и изразходвани“ се заменят с „разпределените“.
§ 15. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „на електронен носител“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „за всеки конкретен пациент“ се заличават.
§ 16. В § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба думите „чл. 5, т. 2“ се заменят с „чл. 7, ал. 1 и 2“, а думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 17. Приложение № 2 към чл. 3 се отменя.
§ 18. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Думите „туберкулоза и други“ се заменят с „и туберкулоза“.
2. Думите „за срок от два месеца“ се заличават.
3. Думите „двумесечен курс“ се заменят с „едномесечен курс“.
§ 19. Приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 се отменя.
§ 20. В приложение № 10 към чл. 23, ал. 1 думите „списъка по чл. 2, ал. 2“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 3“.
§ 21. В приложение № 11 към чл. 24, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1, т. 3“.
§ 22. В приложение № 11а към чл. 27а, ал. 3 думите „(по азбучен ред на INN)“ се заличават.
§ 23. Приложение № 14 към чл. 33, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 14 към чл. 33, ал. 1
ЗАЯВКА
за лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания по чл. 2, ал. 1, т. 6 за двумесечния период от ……… до ..….. г.
от ………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
(наименование на програмата за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди)

Наименование
на лекарст-
вения
продукт
Мярка
Брой
пациенти
към ….... г.
Първа
сед-
мица
Втора
сед-
мица
Трета
сед-
мица
Чет-
върта
сед-
мица
Пета
сед-
мица
Шеста
сед-
мица
Седма
сед-
мица
Осма сед-
мица
Девета
сед-
мица (когато
е необ-
ходимо)
Общо
methadone hydrochloride
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дата: ...................                    Ръководител на програмата:
                                                                                                   (име, фамилия, печат)
§ 24. Приложение № 15 към чл. 34, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 15 към чл. 34, ал. 1
ОТЧЕТ
за получените и изразходвани лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания по чл. 2, ал. 1, т. 6 за двумесечния период от ....................... до .............................
(наименование на програмата за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди)

Наименование на лекарствения продукт
Мярка (flac., mg, ml)
Брой болни
 в началото
на периода
Брой болни
в края
 на периода
Налично
количество
 лекарствен
продукт
в началото
на периода
Получено
количество лекарствен
продукт
през периода
Налично
количество
лекарствен
продукт в
края на
периода
methadone hydrochloride
 
 
 
 
 
 

 
Дата: ...................                               Ръководител на програмата:
                                                                                                              (име, фамилия, печат)
Заключителна разпоредба
§ 25. В чл. 16 от Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 37 от 2013 г. и бр. 3 от 2014 г.) ал. 2 се изменя така:
„(2) Лечебните заведения по ал. 1 могат да кандидатстват за получаване на methadone hydrochloride по реда на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.“
Министър: Таня Андреева
4916