Министерски съвет
брой: 56, от дата 8.7.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Решение № 459 от 3 юли 2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 459 ОТ 3 ЮЛИ 2014 Г.
за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Хърватия, Кипър и Румъния на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за отмяна на решения № 895/2006/ЕО и 582/2008/ЕО.
2. Република България ще счита за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, следните документи, издавани от държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, независимо от гражданството на техните притежатели:
а) „единна виза“ по смисъла на чл. 2, т. 3 от Визовия кодекс, валидна за две или за многократни влизания;
б) „виза за дългосрочно пребиваване“, посочена в чл. 18 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген.
3. Република България ще счита за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, визите с ограничена териториална валидност, издадени в съответствие с чл. 25, параграф 3, изречение първо от Визовия кодекс.
4. Република България в изпълнение на това решение ще признава всички документи, посочени в т. 2 и 3, независимо коя държава членка е издала документа, освен когато тези документи са поставени върху документи за пътуване, издадени от трета държава, с която тя не поддържа дипломатически отношения.
5. Република България ще признава за равностойни на националните си визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, следните документи:
а) националните визи за краткосрочен престой и националните визи за дългосрочен престой, издадени от Кипър, Румъния или Хърватия в съответствие с единен формат, определен с Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета;
б) разрешенията за пребиваване, издадени от Кипър, Румъния или Хърватия в съответствие с единния формат, определен с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета,
освен когато визите и разрешенията за пребиваване са поставени върху документи за пътуване, които тези държави членки не признават, или върху документи за пътуване, издадени от трета държава, с която те не поддържат дипломатически отношения.
6. Опростеният режим, определен в това решение, следва да се прилага през преходен период до датата, която следва да бъде определена с решение на Съвета, както е посочено в чл. 4, параграф 2, първа алинея от Акта за присъединяване от 2005 г. по отношение на Република България.
7. Ръководителят на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел да нотифицира Европейската комисия за приетото решение от Министерския съвет на Република България.
8. Решението по т. 1 влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
9. Отменя се Решение № 442 на Министерския съвет от 2008 г. за одобряване прилагането на Решение № 582/2008/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. за въвеждане на опростен режим за контрол на лицата на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Кипър и Румъния на определени документи като равностойни на националните им визи за целите на транзитното преминаване през техните територии, и Решение № 586/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за изменение на Решение № 896/2006/ЕО за създаване на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн за транзитно преминаване през тяхната територия (ОВ, L 162 от 21 юни 2008 г.).
Министър-председател:Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
4583