Министерски съвет
брой: 55, от дата 4.7.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 169 от 26 юни 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 26 ЮНИ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на Върховния административен съд от 2005 г.  бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на Върховния административен съд от 2006 г.  бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г., бр. 38 и 41 от 2011 г. и бр. 70 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 3, т. 3 накрая се добавя „и от Националната агенция за приходите“.
§ 2. Глава втора „Ред за водене на регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания“ се отменя.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „заявление-декларация“ се добавя „по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика“, поставя се запетая и думите „съгласно приложение № 1“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „молба-декларацията“ се заменят със „заявление-декларацията“, думите „съгласно приложение № 2“ се заменят с „по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика“ и се поставя запетая.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „съгласно приложение № 3“ се заменят с „по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика“ и се поставя запетая.
2. В ал. 4, т. 2 думите „чл. 35а“ се заменят с „чл. 35г“.
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „национално представителните организации за хората с увреждания,“ се добавя „разходват се и се отчитат“.
2. В ал. 3 след думата „работодателя“ се поставя запетая и се добавя „разходват се и се отчитат“.
§ 6. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплаща при извършено балнеолечение или рехабилитационни услуги в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“ (обн., ДВ, бр. 85 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г. и бр. 67 и 92 от 2010 г.). Разходооправдателният документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги се представя в едномесечен срок от крайната дата на ползването им в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.“
§ 7. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 и 3 думите „съгласно приложение № 4“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „съгласно приложение № 5“ се заличават.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Образецът на заявление-декларация за добавката по чл. 25, 26, 27, 29, 30 и 31 и образецът на заявление-декларация за добавката по чл. 28 се утвърждават от министъра на труда и социалната политика.“
4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
§ 8. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Месечната добавка за социална интеграция по чл. 25, 26, 27, 29, 30 и 31 се отпуска от 1-во число на месеца на подаване на заявление-декларацията и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска, в рамките на бюджетната година, с изключение на добавката за декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Добавка за социална интеграция по чл. 28 се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта в рамките на бюджетната година, с изключение на добавката, отпусната през декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 9. В чл. 39 думите „чл. 35а“ се заменят с „чл. 35г“.
§ 10. В чл. 40, ал. 2 думите „икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „икономиката и енергетиката“.
§ 11. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „съгласно приложение № 8, подадено“ се заменят с „по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадено“.
2. В ал. 3 думата „молба“ се заменя със „заявление“.
3. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.“
4. В ал. 6 след думите „по ал. 3“ се поставя запетая и се добавя „в рамките на бюджетната година, с изключение на целевата помощ за декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година“.
§ 12. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „образец съгласно приложение № 15“ се заменят с „образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика“ и се поставя запетая.
2. В ал. 3 думите „заповед по образец съгласно приложение № 16“ се заменят със „заповед по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика“.
§ 13. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Контролът по спазване на критериите и изискванията за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, предвидени в наредбата по чл. 35а, ал. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания, се осъществява съвместно или поотделно от Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане.“
§ 14. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „заявление-декларация съгласно приложение № 10“ се заменят със „заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика“.
2. В ал. 6 се създава изречение второ:
„Помощта се изплаща през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.“
3. В ал. 7 думата „молбата“ се заменя със „заявлението“.
4. В ал. 9 се създава изречение второ:
„Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.“
§ 15. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „заявление-декларация съгласно приложение № 10“ се заменят със „заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика“.
2. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Помощта се изплаща през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.“
3. В ал. 8 се създава изречение второ:
„Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.“
§ 16. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1, приложение № 2 към чл. 11, ал. 2, приложение № 3 към чл. 13, ал. 1, приложение № 4 към чл. 32, ал. 2 и 3 и приложение № 5 към чл. 32, ал. 4 се отменят.
§ 17. В приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6, в графа „Необходими документи“ след думите „специализирана ЛКК за УНГБ“ текстът до края се заличава.
2. В т. 7:
а) в буква „а“, в графа „Необходими документи“ думите „към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ“ се заличават;
б) в буква „б“:
аа) в графа „Необходими документи“ думите „към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ“ се заличават;
бб) в графа „Забележка“ текстът се изменя така:
„В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към Комплексен онкологичен център или към Специализирана болница за активно лечение по онкология.“;
в) в буква „в“:
аа) в графа „Необходими документи“ думите „към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ“ се заличават;
бб) в графа „Забележка“ текстът се изменя така:
„В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към Комплексен онкологичен център или към Специализирана болница за активно лечение по онкология.“;
г) в буква „г“, в графа „Необходими документи“ думите „към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ“ се заличават.
3. В т. 8:
а) в графа „Необходими документи“ думите „към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ“ се заличават;
б) в графа „Забележка“ се създава следният текст:
„В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към Комплексен онкологичен център или към Специализирана болница за активно лечение по онкология.“
4. В т. 9, букви „а“ и „б“, в графа „Необходими документи“ думите „към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ“ се заличават.
5. В т. 14:
а) в буква „а“, в графа „Необходими документи“ думите „издаден от диагностично-консултативен център (ДКЦ) към МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ“ и запетаята след тях се заличават;
б) в буква „б“:
аа) в графа „Необходими документи“ думите „издаден от ДКЦ (МЦ) на областна МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ“ се заличават;
бб) текстът в графа „Забележка“ се заличава.
§ 18. Приложение № 8 към чл. 42, ал. 1, приложение № 10 към чл. 48, ал. 3 и чл. 50, ал. 2, приложение № 13 към чл. 3, ал. 1, приложение № 15 към чл. 45, ал. 2, приложение № 16 към чл. 45, ал. 3, приложение № 17 към чл. 3, ал. 3, т. 1 и приложение № 18 към чл. 3, ал. 3, т. 2 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. В Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и 41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г. и бр. 73 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16, ал. 1 думите „копие от“ се заличават, след думите „(НЕЛК)“ се поставя тире и се добавя „за справка“.
2. В чл. 17, ал. 3 т. 8 се отменя.
3. В чл. 24а, ал. 1 т. 3 се отменя.
4. В чл. 25, ал. 2, т. 5 думите „копие от експертното“ се заменят с „експертно“ и накрая се поставя запетая и се добавя „за справка“.
5. В чл. 31, ал. 2:
а) в т. 6 думата „протокол“ се заменя с „медицински протокол“;
б) в т. 7 думите „копие от“ се заличават и накрая се поставя запетая и се добавя „за справка“.
§ 20. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 17 и 73 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 26, ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. оригинал на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка) или медицински протокол на ЛКК.“
2. В чл. 40, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива.“
3. В § 1, ал. 1, т. 43 от допълнителните разпоредби след думите „установена с“ се добавя „медицински“.
4. В приложение № 8 към чл. 40, ал. 4, в част А, т. ІІ след думите „НЕЛК или“ се добавя „медицински“.
5. Навсякъде в правилника и в приложенията към него думите „детска експертна лекарска комисия“ и абревиатурата „ДЕЛК“ се заличават.
§ 21. Започнатите процедури по отпускане и ползване на месечна добавка за социална интеграция и на целеви помощи преди влизането в сила на това постановление се довършват по досегашния ред.
§ 22. В срок до 15 септември 2014 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане да предостави на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване проектите на образци на приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 и 16 към Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 16 и 18, които влизат в сила от 1 октомври 2014 г.
За министър-председател: Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:  Галина Маринска
4427