Министерство на правосъдието
брой: 53, от дата 27.6.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.75


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър(обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1, изречение първо думите „приложения № А1-А13, Б1-Б6“ се заменят с „приложения № А1-А14, Б1-Б7“.
§ 2. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато документите по ал. 2 са на чужд език, те се представят заедно със заверен превод на български език. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г.). Обстоятелството, че преводачът е вписан към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи.“
§ 3. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 „ЕИК и фирма“ се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.“
§ 4. В чл. 10, т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) декларация от едноличния търговец за липса на обстоятелствата по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон;“.
§ 5. В чл. 14 т. 7 се отменя.
§ 6. В чл. 15, ал. 3 т. 7 се отменя.
§ 7. В чл. 17 т. 7 се отменя.
§ 8. В чл. 18, ал. 3 т. 7 се отменя.
§ 9. В чл. 20, т. 1 се правят следните изменения:
1. Буква „ж“ се изменя така:
„ж) декларация от управителя/управителите за липса на обстоятелствата по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон;“.
2. Буква „и“ се отменя.
§ 10. В чл. 21, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 4 и 5 със следното съдържание:
„4. документът, установяващ съществуването на юридическо лице – съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице – съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице – съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
5. решението на съответния орган на юридическо лице – съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;“.
2. Досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 6, 7 и 8.
3. Досегашната т. 7 става т. 9 и се изменя така:
„9. декларация от управителя/управителите за липса на обстоятелствата по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон;“.
4. Досегашните т. 8, 9 и 10 стават съответно т. 10, 11 и 12.
5. Досегашната т. 11 се отменя.
6. Досегашната т. 12 става т. 13.
§ 11. В чл. 23, т. 1 се правят следните изменения:
1. В буква „н“ думите „нотариално заверено съгласие и образецът“ се заменят с „нотариално завереният образец“.
2. Буква „р“ се отменя.
§ 12. В чл. 24, ал. 3 т. 13 се отменя.
§ 13. В чл. 26, т. 1 буква „н“ се отменя.
§ 14. В чл. 27, ал. 3 т. 9 се отменя.
§ 15. В чл. 29 т. 5 се изменя така:
„5. декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от Закона за кооперациите и декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния съвет по чл. 28в от Закона за кооперациите;“.
§ 16. В чл. 30, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от Закона за кооперациите и декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния съвет по чл. 28в от Закона за кооперациите;“.
2. В т. 8 думата „дружеството“ се заменя с „кооперацията“.
§ 17. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В т. 6 думите „клона на“ се заличават.
2. Точка 9 се отменя.
§ 18. В чл. 33, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 накрая се добавя „удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;“.
2. Точка 8 се отменя.
§ 19. В чл. 33д, ал. 1 т. 8 се отменя.
§ 20. В чл. 33е т. 15 се отменя.
§ 21. В чл. 33к се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 16 се отменя.
2. В ал. 2 т. 22 се отменя.
3. В ал. 3 т. 20 се отменя.
4. В ал. 4 т. 14 се отменя.
5. В ал. 5 т. 9 се отменя.
§ 22. В чл. 33м се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 20 се отменя.
2. В ал. 2 т. 14 се отменя.
3. В ал. 3 т. 11 се отменя.
4. В ал. 4 т. 8 се отменя.
§ 23. В чл. 33н т. 8 се отменя.
§ 24. Създава се нов раздел ІХе в глава втора:
„Раздел ІХе
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
Чл. 33о. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А14.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документът, установяващ съществуването на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;
2. нотариално заверена декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
3. други документи съгласно изискванията на закон.
(3) Подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват от лицата, представляващи дружеството по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.“
§ 25. В чл. 41, ал. 3 се създава изречение второ със следното съдържание: „Съгласие не се изисква в случаите, когато срокът по чл. 30, ал. 2 от Закона за особените залози от вписването в търговския регистър е изтекъл и не е подадено заявление за подновяване на залога.“
§ 26. В чл. 44, ал. 3 се създава изречение второ със следното съдържание: „Съгласие не се изисква в случаите, когато срокът по чл. 30, ал. 2 от Закона за особените залози от вписването в търговския регистър е изтекъл и не е подадено заявление за подновяване на залога.“
§ 27. Създава се раздел ХVІа в глава втора:
„Раздел ХVІа
Заявление за вписване на обстоятелства относно действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
Чл. 50а. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и идентифициращите данни за действителните собственици – физически лица, се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б7.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документът, установяващ съществуването на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;
2. нотариално заверена декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
3. други документи съгласно изискванията на закон.
(3) Подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват от лицата, представляващи търговеца или клона на чуждестранния търговец, регистриран със седалище в Република България, или представляващи дружеството по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.“
§ 28. В чл. 52а, ал. 4 думите „ал. 2“ се заличават.
§ 29. В чл. 55, ал. 2 т. 10 се изменя така:
„10. съгласията по чл. 262и, ал. 3 и 4 от Търговския закон;“.
§ 30. В чл. 61, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 31:
„31. молба за откриване на производство по несъстоятелност;“.
2. Досегашната т. 31 става т. 32.
§ 31. Член 63а се изменя така:
„Чл. 63а. За издаване на удостоверения за законосъобразност се подава заявление по образец съгласно приложение № Е1, като в поле № 1 „ЕИК и фирма“ се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца, по чието регистърно дело се иска издаване на удостоверение. В единственото поле „Основание“ се отбелязва основанието за издаване на удостоверението, както следва:
1. „вливане, сливане с участие на дружества от държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство“, в случаите по чл. 265л от Търговския закон, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. „учредяване на европейско дружество със седалище в друга държава членка“ в случаите по чл. 31в, ал. 1 от Закона за търговския регистър, когато чрез сливане или вливане се учредява европейско дружество със седалище в друга държава членка и поне едно от преобразуващите се дружества е със седалище в Република България;
3. „преместване на седалището на европейско дружество от Република България в друга държава членка“ в случаите по чл. 31в, ал. 2 от Закона за търговския регистър, когато седалището на европейско дружество се премества от Република България в друга държава членка;
4. „учредяване на европейско кооперативно дружество със седалище в друга държава членка“ в случаите по чл. 31в, ал. 3 от Закона за търговския регистър, когато чрез сливане или вливане се учредява европейско кооперативно дружество със седалище в друга държава членка и поне една от преобразуващите се кооперации е със седалище в Република България;
5. „преместване на седалището на европейско кооперативно дружество от Република България в друга държава членка“ в случаите по чл. 31в, ал. 4 от Закона за търговския регистър, когато седалището на европейско кооперативно дружество се премества от Република България в друга държава членка.“
§ 32. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За всеки търговец и клон на чуждестранен търговец се открива отделна електронна партида, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон.“
2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Към електронната партида се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 33. В чл. 66, ал. 3 се създава нова т. 8а със следното съдържание:
„8а. раздел „Действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“, който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, групирани, както следва:
а) група „Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим“;
б) група „Обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици“;
в) група „Действителни собственици – физически лица;“.
§ 34. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 11 накрая се добавя „и дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим“;
б) в т. 12 накрая се добавя „и дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим“;
в) в т. 26 накрая се добавя „и дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим“;
г) точка 29 се изменя така:
„29. поле № 17 „Специални условия“, което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, търговци – публични предприятия, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества и европейски кооперативни дружества;“.
2. Създават се нови ал. 42, 43 и 44 със следното съдържание:
„(42) В раздел „Действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ група „Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим“ съдържа следните полета:
1. поле № 531 „Фирма“, в което се посочва наименованието, под което дружеството е регистрирано в съответната юрисдикция с преференциален данъчен режим;
2. поле № 532 „Изписване на чужд език“, в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница;
3. поле № 533 „Седалище и адрес на управление“, в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница;
4. поле № 534 „Представители“, в което се посочват индивидуализиращите данни за лицата, представляващи дружеството;
5. поле № 535 „Начин на представляване“, в което се отбелязва начинът на представляване („заедно“, „поотделно“ или „по друг начин“, като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;
6. поле № 536 „Специални условия“, в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството.
(43) В раздел „Действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ група „Обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици“ с единствено поле № 540 „Обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛДС).
(44) В раздел „Действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ група „Действителни собственици – физически лица“ с единствено поле № 550 „Действителни собственици – физически лица“, в което се посочват индивидуализиращите данни за физическите лица, участващи пряко или косвено в дружеството.“
3. Досегашните ал. 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 стават съответно ал. 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51.
§ 35. В чл. 78 изречение второ се заличава.
§ 36. В чл. 104, ал. 1 накрая се добавя „за срок 10 години, считано от датата на вписването, заличаването или обявяването“.
§ 37. В чл. 122 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. има сертификат за правоспособност като оценител, издаден от Камарата на независимите оценители в България, и е регистриран в Публичния регистър на независимите оценители;“.
2. В ал. 2, т. 4 думата „било“ се заличава.
§ 38. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ със следното съдържание:
„Вещите лица се назначават измежду вписаните в регистъра, воден към Камарата на независимите оценители.“
2. В ал. 3 думата „лицензии“ се заменя със „сертификати за оценителска правоспособност, издадени от Камарата на независимите оценители в България“.
3. В ал. 4 думите „образованието и специалността“ се заменят със „сертификата за оценителска правоспособност“.
§ 39. В чл. 128, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 40. В чл. 132, ал. 1 думите „съответствие със сроковете, посочени в Закона за Националния архивен фонд“ се заменят с „течение на 10 години от датата на оценката“.
§ 41. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Данните относно назначените за контрольор, проверител и регистриран одитор автоматично се подават от регистъра, воден към Института на дипломираните експерт-счетоводители.“
§ 42. Член 143 се отменя.
§ 43. Член 144 се изменя така:
„Чл. 144. (1) Списъкът на ликвидаторите, назначавани от длъжностното лице по регистрацията, се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията и се обявяват на интернет страницата на агенцията.
(2) Редът и начинът за набиране на предложения за включване в списъка на ликвидаторите, както и за тяхното отписване се определят във вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, които се обявяват на интернет страницата на агенцията.
(3) Редът и начинът за подаване на данните от Камарата на независимите оценители и Института на дипломираните експерт-счетоводители се уреждат въз основа на сключено с агенцията споразумение.“
§ 44. Параграф 2б от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 2б. (1) За вписване на ликвидация на непререгистриран търговец по реда на § 5а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър се подава заявление по образец съгласно приложение № Б6, в което се посочват ликвидатор и срок за ликвидация.
(2) Заявлението по ал. 1 може да се подава от лицата, посочени в § 5а, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър. Към заявлението се прилагат: документи, установяващи качеството на заявителя, удостоверение по чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, нотариално заверено съгласие с образец от подписа на ликвидатора, когато за ликвидатор се назначава лице, което не представлява търговеца според вписването в съда по регистрацията.
(3) Въз основа на заявлението по ал. 1 агенцията изисква от съда по регистрацията на непререгистрирания търговец удостоверение за актуално състояние, съдържащо данните за последните вписани обстоятелства, както и преписи от актуалния към 31 декември 2011 г. учредителен акт, дружествен договор или устав.
(4) След получаване на електронни копия от документите по ал. 3 длъжностното лице по регистрацията извършва пререгистрация на търговеца, постановява акт за назначаване на ликвидатор и вписва обстоятелствата по ликвидацията.
(5) В акта за назначаване се посочват: името на ликвидатора, месечното възнаграждение на ликвидатора и срокът за приключване на ликвидацията.
(6) За ликвидатор се назначава лицето или лицата, които представляват търговеца според вписването в съда по регистрацията, а при невъзможност на същите да изпълняват функциите на ликвидатор или когато няма вписан представляващ, се назначава лицето, посочено в заявлението по ал. 1. Когато са подадени повече заявления, за ликвидатори могат да бъдат назначени две или повече лица, които заедно представляват търговеца. Ако в заявлението не е посочено лице за ликвидатор, длъжностното лице по регистрацията назначава служебно ликвидатор.
(7) Разноските по ликвидацията са за сметка на търговеца. Ако установи, че търговецът не разполага със средства, ликвидаторът подава уведомление за липса на средства, въз основа на което длъжностното лице по регистрацията изменя акта за назначаване, като определя депозит и срок за внасянето му.
(8) Депозитът се внася по специална банкова сметка на Агенцията по вписванията от лицето, подало заявление по ал. 1, и осигурява средства за изплащане на разноските по ликвидацията, включително възнаграждението на ликвидатора.
(9) Възнаграждението на ликвидатора и разходите по ликвидацията се изплащат от Агенцията по вписванията от предварително внесения депозит в 14-дневен срок след прекратяване изпълнението на функциите на ликвидатора.
(10) Длъжностното лице по регистрацията определя подлежащото за изплащане възнаграждение на ликвидатора, като съобразява и преценява: извършената работа; времето, необходимо за приключване на ликвидацията; необходимите разходи за извършване на ликвидацията; други обстоятелства, свързани с ликвидацията.
(11) Обстоятелствата по ал. 10 се установяват въз основа на подадена от ликвидатора декларация по образец – приложение № 2. Направените от ликвидатора разходи във връзка с ликвидацията се изплащат въз основа на удостоверяващ разходите документ.
(12) Лицето, подало заявлението по ал. 1, може да направи искане пред длъжностното лице по регистрацията за замяна на назначения ликвидатор, ако той не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава интересите на търговеца или кредиторите.
(13) Ликвидацията приключва в срок до една година. Срокът може да бъде удължен въз основа на обосновано предложение от ликвидатора или по искане на лице по § 5а, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър.“
       § 45. Създават се приложения № А14 и № Б7 към чл. 6, ал. 1:
 Приложение № А14
 

ВИЖ приложението

 
Приложение № Б7

ВИЖ приложението

 
 
§ 46. В приложение към чл. 128, ал. 2 се прави следното изменение: цифрата „2008“ се заменя с цифрата „2007“.
§ 47. Създава се приложение № 2 към § 2б, ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби:
„Приложение № 2 към § 2б, ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби
ДЕКЛАРАЦИЯ
по § 2б, ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър за определяне и изплащане възнаграждение на ликвидатор
 

От
.....................................................................
..............................................................................................,
ЕГН
......................................................................
постоянен адрес:
......................................................................
...............................................................................................,
тел./факс
.....................................................................,
моб.
.....................................................................,
e-mail:
.....................................................................,
назначен от Агенцията по вписванията ликвидатор на търговско дружество или кооперация:
...............................................................................................,
ЕИК
.....................................................................,
с Акт за назначаване №
.....................................................................,

 
 

Описание на извършената работа
Възнаграждение (лв.)
 Разходи (лв.)
месеци
размер
сума
причина
сума
1.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
11.
 
 
 
 
 
 
12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Всичко за изплащане: ……................…………………. лв.
по сметка №: .............................................................,
код ......................., банка ……………………………………….,
клон ……......................................................……………….
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК.
Приложени разходооправдателни документи:
.........................................................................................
гр. ........................
дата: ....................
Ликвидатор: ......………….“
§ 48. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Зинаида Златанова
4360