Народно събрание
брой: 54, от дата 1.7.2014 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

 

УКАЗ № 153
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, приет от ХLIІ Народно събрание на 18 юни 2014 г.
Издаден в София на 24 юни 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г. и бр. 15, 68 и 70 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 18, ал. 5, изречение второ думите „В 7-дневен срок“ се заменят с „В срок 7 работни дни“.
§ 2. В чл. 27, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. лица, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство, законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, когато са установени в Република България и са регистрирани по този закон;“.
2. Създава се т. 3:
„3. лица, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, без да подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в Република България.“
§ 3. В чл. 27а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „юридически лица“ се добавя „по чл. 27, ал. 2, т. 2“;
б) в т. 4 и т. 5, букви „а“ и „б“ думите „на чл. 28, ал. 1, 3, 4“ се заменят с „на чл. 28, ал. 1 и 3“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите на предоставяне на посреднически услуги по заетостта временно или еднократно в Република България лицата по чл. 27, ал. 2, т. 3 предварително уведомяват за това министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 28, ал. 8.“
§ 4. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „въз основа на“ се заменят със „след“;
б) създава се изречение второ: „Действието на регистрацията е безсрочно.“
2. В ал. 2 думите „по чл. 27, ал. 2, т. 2“ се заменят с „по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3“.
3. В ал. 3, т. 2 след думата „търсещи“ се добавя „да наемат“.
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице издава на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, което се вписва в регистър.“
6. В ал. 6 т. 3 се отменя.
7. В ал. 7 думите „по чл. 27, ал. 2, т. 2“ се заменят с „по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3“.
8. В ал. 8 се създава т. 5:
„5. условията и реда за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в Република България.“
§ 5. В чл. 30б, ал. 1 след думите „Агенцията по заетостта“ се поставя запетая, думите „чрез териториалното поделение“ се заменят с „представлявана от нейния изпълнителен директор или упълномощено от него длъжностно лице“ и се поставя запетая.
§ 6. В чл. 41а ал. 3 се изменя така:
„(3) Наставникът е лице от същото предприятие, което обучава в процеса на работа наетото лице по ал. 1 по съответната професия или занаят и притежава минимум 5 години професионален опит по същата професия или занаят или квалификация, удостоверена с документ, и минимум три години професионален опит по същата професия или занаят.“
§ 7. В чл. 55г ал. 3 се изменя така:
„(3) Наставникът е лице от същото предприятие, което обучава в процеса на работа наетото лице по ал. 1 по съответната професия или занаят и притежава минимум 5 години професионален опит по същата професия или занаят или квалификация, удостоверена с документ, и минимум три години професионален опит по същата професия или занаят.“
§ 8. В чл. 72, ал. 5 думите „и за работа като преподавател в средно или висше училище“ се заличават.
§ 9. В чл. 76, ал. 1, т. 1 след думите „извършва работа“ се поставя запетая и думите „или се упражнява професия“ се заменят с „упражнява се професия или се извършва посредническа дейност“.
§ 10. В чл. 79, ал. 2 думите „на лице по чл. 27, ал. 2, т. 2“ се заменят с „на лице по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 11. В чл. 81, ал. 1 след думите „услуги без регистрация“ се добавя „или без предварително уведомяване“.
§ 12. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 43:
„43. „Временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта“ е предоставянето на услугите по чл. 26, т. 1, 2, 4 и 5 от лице, което има право да предоставя посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в която е законно установено, и предоставя тези услуги еднократно или за период до 6 месеца в рамките на една календарна година на територията на Република България, без да се установява.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. В тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема необходимите изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм., бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г.; Решение № 12614 на Върховния административен съд от 2010 г. – бр. 88 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2011 г. и бр. 83 от 2013 г.).
§ 14. Удостоверенията, издадени преди влизането в сила на закона, запазват валидността си за срока, за който са издадени.
§ 15. Агенцията по заетостта подновява издадените удостоверения за извършване на посредническа дейност по наемане на работа въз основа на писмено заявление от страна на регистрираните лица, подадено в срок до три месеца преди изтичане на тяхната валидност.
§ 16. Започналите процедури за регистрация се довършват по реда на този закон.
§ 17. Параграф 3, т. 2 и § 11 влизат в сила в срок три месеца от влизането в сила на този закон.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 18 юни 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Михаил Миков
4316