Министерски съвет
брой: 50, от дата 17.6.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 153 от 11 юни 2014 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 11 ЮНИ 2014 Г.
за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 юли 2014 г. нов размер на социалната пенсия за старост – 113 лв. месечно.
(2) В размера на социалната пенсия за старост, определен с ал. 1, е включено и осъвременяването й за 2014 г. съгласно чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89а, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите и на управителя на Националния осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2014 г.
Министър-председател: Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
4103