Министерство на земеделието и храните
брой: 46, от дата 3.6.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.9


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (обн., ДВ, бр. 84 от 2010 г.; изм., бр. 46 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 1, буква „а“ след думите „пчелен мед“ се добавя „и пчелни продукти“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „пчелен мед“ се добавя „и пчелни продукти“, а думата „предназначен“ се заменя с „предназначени“.
2. В ал. 3 след думите „по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА)“ се добавя „и по чл. 137 ЗВД“.
§ 3. В чл. 4, ал. 2 след думите „пчелен мед“ се добавя „и пчелни продукти“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „пчелен мед и отстрелян дивеч“ се заменят с „пчелен мед и пчелни продукти, отстрелян дивеч и мляко от технологична инсталация или млекомат“.
2. В ал. 2 се създава т. 7:
„7. регистрационен номер на животновъдния обект.“
§ 5. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „35“ се заменя с „60“.
2. В т. 2 числото „30“ се заменя с „50“.
3. В т. 3 числото „20“ се заменя с „40“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Резултатите от анализите на проби, взети от млекопреработвателното предприятие и изследвани в акредитирана лаборатория, се ползват и за суровото мляко за директни доставки.“
2. В ал. 4 след думата „фермата“ се добавя „копия на“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 преди думата „фермата“ се добавя „обособено място на входа на“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. технологична инсталация или млекомат за сурово краве мляко, на която/който ползвател, наемател или собственик е фермер, чиято ферма е първа група съгласно Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (ДВ, бр. 23 от 2008 г.), когато инсталацията или млекоматът е регистрирана/н като временен обект по чл. 12 от Закона за храните и е разположена/н в същата и/или една съседна административна област;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. технологична инсталация или млекомат за сурово овче, козе и биволско мляко, на която/който ползвател, наемател или собственик е фермер, регистрирана/н е като временен обект по чл. 12 от Закона за храните и е разположена/н в същата и/или една съседна административна област.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Транспортирането на охладено сурово мляко от фермата до технологичната инсталация или млекомата се извършва в затворени, некорозивни съдове, които гарантират температура до 6 °C. Времетраенето на транспортирането не може да надвишава два часа.“
3. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) основният текст се изменя така:
„(3) Технологичната инсталация или млекоматът по ал. 1, т. 2 и 3 трябва да отговаря на следните изисквания:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. да се намира в помещения или обособени зони с осигурена доставка на питейна вода;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. да притежава автоматична промивна система за измиване на млечните пътища и инсталацията до контейнерите за съхранение, да бъде конструирана така, че да се предотврати замърсяването на млякото; да бъде достъпна за почистване и дезинфекция;“
г) точки 5 – 7 се отменят;
д) точка 8 се изменя така:
„8. върху тях да е означена следната ясно видима и четлива информация, която се актуализира:
а) вид мляко;
б) номер на животновъдния обект, име на производителя, адрес и телефон за връзка;
в) регистрационен номер на временния обект по чл. 12 от Закона за храните;
г) дата на доене;
д) дата на зареждане на технологичната инсталация или млекомата.“
4. В ал. 4 след думите „технологичната инсталация“ се добавя „или млекомата“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Производителят е длъжен да води документация по ал. 3, т. 2 и 8.“
§ 8. В чл. 10, ал. 4, т. 2 след думите „ветеринарномедицински продукти“ се добавя „съгласно Наредба № 25 от 2006 г. за определяне нормите на максимално допустими стойности на остатъчни количества от ветеринарномедицински продукти в суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 23 от 2006 г.).“
§ 9. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. Добив на пчелен мед и пчелни продукти (восък, цветен пчелен прашец, пчелен клей и пчелно млечице) се извършва съгласно разпоредбите на глава втора от Наредба № 9 от 2005 г.“
§ 10. В чл. 12 след думите „пчелен мед“ се добавя „и пчелни продукти собствено производство“.
§ 11. В чл. 13 числото „500“ се заменя с „1000“.
§ 12. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (OB L 163, 24.06.2008 г.), приложение XIV, раздел А на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (ОВ L 299, 16.11.2007 г.) и Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация (ДВ, бр. 7 от 2008 г.), които уреждат окачествяването, маркирането и опаковането на яйцата, не се прилагат за яйца, предназначени за директна доставка.“
§ 13. В чл. 16 навсякъде в текста думите „в същата административна област“ се заменят с „в същата и/или една съседна административна област“.
§ 14. В чл. 17 числото „2000“ се заменя с „5000“.
§ 15. В чл. 18 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „регистрирано по чл. 25 ЗРА“ се добавя „и по чл. 137 ЗВД“.
2. Създава се т. 4:
„4. не е от някои от следните семейства: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae и Canthigasteridae.“
§ 16. В чл. 19, ал. 2 думите „в същата административна област или в една най-близка съседна административна област“ се заменят с „в същата и/или една съседна административна област“.
§ 17. В чл. 23, т. 2 думите „в същата административна област“ се заменят с „в същата и/или една съседна административна област“.
§ 18. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „ръководителя“ се заменя с „изпълнителния директор“.
2. В ал. 4 абревиатурата „РВМС“ се заменя с „областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)“.
§ 19. В чл. 32 след думите „търговия на дребно“ се поставя точка и думите „в същата административна област или в две съседни административни области“ се заличават.
§ 20. В чл. 33, ал. 2 думите „административната област“ се заменят със „същата и/или една съседна административна област“.
§ 21. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) Храните по чл. 33, ал. 3 могат да се доставят до други обекти за търговия на дребно или до мобилни хладилни витрини, които се намират в същата и/или една съседна административна област.“
§ 22. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. термичната обработка на мляко се извършва при температура най-малко при 63 °С за 30 минути или най-малко при 72 °С за 15 секунди;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. съоръженията, използвани за термична обработка на суровото мляко, и тези за зреене и съхранение трябва да бъдат снабдени с уреди за отчитане и контролиране на температурата съгласно технологичната документация по чл. 36, ал. 1;“.
3. Създават се т. 9 и 10:
„9. във временни обекти за търговия на дребно на млечни продукти се преработва само овче, козе или биволско мляко;
10. за зреене и съхранение на млечни продукти, произведени в обекти по т. 9, могат да се използват и други помещения, разположени във фермата или извън нея, които отговарят на изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 852/2004.“
§ 23. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. Лицата, които извършват директна доставка по чл. 1, т. 1 и 2, съхраняват цялата съпътстваща документация за период от една година след изтичане срока на трайност на храните.“
§ 24. В чл. 39, ал. 1 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС)“ се заменят с „ОДБХ“.
§ 25. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст думите „чл. 12, ал. 3“ се заменят с „чл. 12, ал. 4“;
б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „от който произхожда млякото“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Лицата, извършващи дейност по чл. 37, т. 9, при преместването на обекта са длъжни да уведомят съответната областна дирекция по безопасност на храните за извършване на проверка за спазване изискванията на наредбата.
(5) Мобилна хладилна витрина се регистрира по реда на чл. 12 от Закона за храните.“
§ 26. В § 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 се след думите „преработката и/или обработката“ се добавя „и/или съхранение“ и след думата „магазини“ се добавя „и временни обекти за търговия на дребно на млечни продукти и мобилни хладилни витрини“.
2. В т. 5 думите „или в една най-близка съседна административна област“ се заменят с „и/или една съседна административна област“.
3. Създават се т. 14 и 15:
„14. „Временен обект за търговия на дребно на млечни продукти“ е обект за търговия на дребно, чиято конструкция е мобилна и позволява да бъде преместена и позиционирана на друго място.
„15. „Мобилна хладилна витрина“ е подвижен обект за продажба на храни, чиято конструкция е мобилна и позволява да бъде преместена и позиционирана на друго място.“
§ 27. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската агенция за безопасност на храните“.
2. Абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“.
3. Абревиатурата „РВМС“ се заменя с „ОДБХ“.
4. Думата „генералния“ се заменя с „изпълнителния“.
§ 28. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 и чл. 34, ал. 2 в декларацията за съответствие след текста „Наказателния кодекс“ се добавя „Декларатор, име и подпис“.
Заключителна разпоредба
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Димитър Греков
3595